Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Telugu

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Telugu Lyrics:

శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)
విప్ర ఉవాచ |
శృణు స్వామిన్వచో మేఽద్య కష్టం మే వినివారయ |
సర్వబ్రహ్మాండనాథస్త్వమతస్తే శరణం గతః || ౧ ||

అజమేధాధ్వరం కర్తుమారంభం కృతవానహమ్ |
సోఽజో గతో గృహాన్మే హి త్రోటయిత్వా స్వబంధనమ్ || ౨ ||

న జానే స గతః కుత్రాఽన్వేషణం తత్కృతం బహు |
న ప్రాప్తోఽతస్స బలవాన్ భంగో భవతి మే క్రతోః || ౩ ||

త్వయి నాథే సతి విభో యజ్ఞభంగః కథం భవేత్ |
విచార్యైవాఽఖిలేశాన కామ పూర్ణం కురుష్వ మే || ౪ ||

త్వాం విహాయ శరణ్యం కం యాయాం శివసుత ప్రభో |
సర్వబ్రహ్మాండనాథం హి సర్వామరసుసేవితమ్ || ౫ ||

దీనబంధుర్దయాసింధుః సుసేవ్యా భక్తవత్సలః |
హరిబ్రహ్మాదిదేవైశ్చ సుస్తుతః పరమేశ్వరః || ౬ ||

పార్వతీనందనః స్కందః పరమేకః పరంతపః |
పరమాత్మాత్మదః స్వామీ సతాం చ శరణార్థినామ్ || ౭ ||

దీనానాథ మహేశ శంకరసుత త్రైలోక్యనాథ ప్రభో
మాయాధీశ సమాగతోఽస్మి శరణం మాం పాహి విప్రప్రియ |
త్వం సర్వప్రభుప్రియః ఖిలవిదబ్రహ్మాదిదేవైస్తుత-
-స్త్వం మాయాకృతిరాత్మభక్తసుఖదో రక్షాపరో మాయికః || ౮ ||

భక్తప్రాణగుణాకరస్త్రిగుణతో భిన్నోఽసి శంభుప్రియః
శంభుః శంభుసుతః ప్రసన్నసుఖదః సచ్చిత్స్వరూపో మహాన్ |
సర్వజ్ఞస్త్రిపురఘ్నశంకరసుతః సత్ప్రేమవశ్యః సదా
షడ్వక్త్రః ప్రియసాధురానతప్రియః సర్వేశ్వరః శంకరః |
సాధుద్రోహకరఘ్న శంకరగురో బ్రహ్మాండనాథో ప్రభుః
సర్వేషామమరాదిసేవితపదో మాం పాహి సేవాప్రియ || ౯ ||

వైరిభయంకర శంకర జనశరణస్య
వందే తవ పదపద్మం సుఖకరణస్య |
విజ్ఞప్తిం మమ కర్ణే స్కంద నిధేహి
నిజభక్తిం జనచేతసి సదా విధేహి || ౧౦ ||

కరోతి కిం తస్య బలీ విపక్షో
-దక్షోఽపి పక్షోభయాపార్శ్వగుప్తః |
కింతక్షకోప్యామిషభక్షకో వా
త్వం రక్షకో యస్య సదక్షమానః || ౧౧ ||

విబుధగురురపి త్వాం స్తోతుమీశో న హి స్యా-
-త్కథయ కథమహం స్యాం మందబుద్ధిర్వరార్చ్యః |
శుచిరశుచిరనార్యో యాదృశస్తాదృశో వా
పదకమల పరాగం స్కంద తే ప్రార్థయామి || ౧౨ ||

హే సర్వేశ్వర భక్తవత్సల కృపాసింధో త్వదీయోఽస్మ్యహం
భృత్యః స్వస్య న సేవకస్య గణపస్యాగః శతం సత్ప్రభో |
భక్తిం క్వాపి కృతాం మనాగపి విభో జానాసి భృత్యార్తిహా
త్వత్తో నాస్త్యపరోఽవితా న భగవన్ మత్తో నరః పామరః || ౧౩ ||

కల్యాణకర్తా కలికల్మషఘ్నః
కుబేరబంధుః కరుణార్ద్రచిత్తః |
త్రిషట్కనేత్రో రసవక్త్రశోభీ
యజ్ఞం ప్రపూర్ణం కురు మే గుహ త్వమ్ || ౧౪ ||

రక్షకస్త్వం త్రిలోకస్య శరణాగతవత్సలః |
యజ్ఞకర్తా యజ్ఞభర్తా హరసే విఘ్నకారిణామ్ || ౧౫ ||

విఘ్నవారణ సాధూనాం సర్గకారణ సర్వతః |
పూర్ణం కురు మమేశాన సుతయజ్ఞ నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

సర్వత్రాతా స్కంద హి త్వం సర్వజ్ఞాతా త్వమేవ హి |
సర్వేశ్వరస్త్వమీశానో నివేశసకలాఽవనః || ౧౭ ||

సంగీతజ్ఞస్త్వమేవాసి వేదవిజ్ఞః పరః ప్రభుః |
సర్వస్థాతా విధాతా త్వం దేవదేవః సతాం గతిః || ౧౮ ||

భవానీనందనః శంభుతనయో వయునః స్వరాట్ |
ధ్యాతా ధ్యేయః పితౄణాం హి పితా యోనిః సదాత్మనామ్ || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే రుద్రసంహితాయాం కుమారఖండే షష్ఠోఽధ్యాయే శ్రీకుమారస్తుతిః |

Also Read:

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top