Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shri Laxmi Slokam

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹೇಶನಾ ಇತ್ಯಾರಬ್ಧಸ್ಯ
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಂಗಭೂತಮ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಸುಖದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಸುಮತಿಃ ಸುಭಗಾ ಸುನ್ದಾ ಪ್ರಯತಿರ್ನಿಯತಿರ್ಯತಿಃ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಸುಖಪ್ರದಾ ।
ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಸದಾಚಾರಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ಸದಾನತಾ ॥ 2 ॥

ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾನನ್ದಾ ಕುಃ ಕುತ್ಸಿತತಮೋಹರೀ ।
ಹೃದಯಾರ್ತಿಹರೀ ಹಾರಶೋಭಿನೀ ಹಾನಿವಾರಿಣೀ ॥ 3 ॥

ಸಮ್ಭಾಜ್ಯಾ ಸಂವಿಭಜ್ಯಾಽಽಜ್ಞಾ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಜನಿಹಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಕ್ರೋಧಾ ಮಹಾತರ್ಷಾ ಮಹರ್ಷಿಜನಸೇವಿತಾ ॥ 4 ॥

ಕೈಟಭಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿತಾ ಕೈತವೋಜ್ಝಿತಾ ।
ಕೌಮುದೀ ಶೀತಲಮನಾಃ ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತಭಾಮಿನೀ ॥ 5 ॥

ಕಾಸಾರನಾಭಿಃ ಕಾ ಸಾ ಯಾಽಽಪ್ಯೇಷೇಯತ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಅನ್ತಿಕಸ್ಥಾಽತಿದೂರಸ್ಥಾ ಹದಯಸ್ಥಾಽಮ್ಬುಜಸ್ಥಿತಾ ॥ 6 ॥

ಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಾ ಮೌನಿಗಮ್ಯಾ ಮಾನ್ಧಾತೃಪೂಜಿತಾ ।
ಮತಿಸ್ಥಿರೀಕರ್ತೃಕಾರ್ಯನಿತ್ಯನಿರ್ವಹಣೋತ್ಸುಕಾ ॥ 7 ॥

ಮಹೀಸ್ಥಿತಾ ಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದ್ಯುಸ್ಥಿತಾಽಧಃಸ್ಥಿತೋರ್ಧ್ವಗ ।
ಭೂತಿರ್ವಿಭೂತಿಃ ಸುರಭಿಃ ಸುರಸಿದ್ಧಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಅತಿಭೋಗಾಽತಿದಾನಾಽತಿರೂಪಾಽತಿಕರುಣಾಽತಿಭಾಃ ।
ವಿಜ್ವರಾ ವಿಯದಾಭೋಗಾ ವಿತನ್ದ್ರಾ ವಿರಹಾಸಹಾ ॥ 9 ॥

ಶೂರ್ಪಕಾರಾತಿಜನನೀ ಶೂನ್ಯದೋಷಾ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿಃಸ್ಪೃಹಾ ಸಸ್ಪೃಹಾ ನೀಲಾಸಪತ್ನೀ ನಿಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಕುಮ್ಭಸ್ತನೀ ಕುನ್ದರದಾ ಕುಂಕುಮಾಲೇಪಿತಾ ಕುಜಾ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜನನೀ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಯಾ ಶರೀರಗಾ ॥ 11 ॥

ಸತ್ಯಭಾಸ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಕಾಮಾ ಸರೋಜಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚನ್ದ್ರಗತಾ ಚನ್ದ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರೀ ॥ 12 ॥

ಔದರ್ಯೌಪಯಿಕೀ ಪ್ರೀತಾ ಗೀತಾ ಚೌತಾ ಗಿರಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಅನನ್ವಿತಾಽಪ್ಯಮೂಲಾರ್ತಿಧ್ವಾನ್ತಪುಂಜರವಿಪ್ರಭಾ ॥ 13 ॥

ಮಂಗಲಾ ಮಂಗಲಪರಾ ಮೃಗ್ಯಾ ಮಂಗಲದೇವತಾ ।
ಕೋಮಲಾ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ನಾರದ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯೇವಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರಿಯಃ ।
ಕಥಿತಂ ತೇ ಮಹಾರಾಜ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 1 ॥

ಭೂತಾನಾಮವತಾರಾಣಾಂ ತಥಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭವಿಷ್ಯತಾಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನುಗಾಮಿನ್ಯಾಃ ಗುಣಕರ್ಮಾನುಸಾರತಃ ॥ 2 ॥

ಉದಾಹೃತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸಾರಭೂತಾನಿ ಸರ್ವತಃ ।
ಇದನ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಮಮ ॥ 3 ॥

ಉಪಾಂಶುವಾಚಿಕಜಪೈಃ ಪ್ರೀಯೇತಾಸ್ಯ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶ್ರುತೇನ ಪಠಿತೇನ ವಾ ॥ 4 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಲಾಭೀ ಸ್ಯಾತ್ ಅರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುಖಮ್ ॥ 5 ॥

ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸೌಖ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಕ್ತಿಹಿತಂಕರೀ ।
ಇದಂ ಶ್ರೀನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಗೋಪ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಅಪಚಾರಭಯಾಚ್ಛ್ರಿಯಃ ।
ನೈತದ್ವ್ರಾತ್ಯಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಮೂರ್ಖಾಯ ನ ದಮ್ಭಿನೇ ॥ 7 ॥

ನ ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ನೋ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿಕ್ರಯಕಾರಿಣೇ ।
ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ದರಿದ್ರಾಯ ಚ ಸೀದತೇ ॥ 8 ॥

ಸಕೃತ್ಪಠಿತ್ವ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಪುರ್ವಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಭವಾನ್ನರಃ ॥ 9 ॥

ತ್ರಿವಾರಪಠನಾದಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಹಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇತ್ತು ಯಃ ॥ 10 ॥

ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಿಮತೋಽಧಿಕಮಾಪ್ಯತೇ ।
ಅಮಾಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚ ಭೃಗುವಾರೇಷು ಸಂಕ್ರಮೇ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಯಥಾವಿಧಿ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ
ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರೇಽಥ ರಜತೇ ಕಾಂಸ್ಯಪಾತ್ರೇಽಥವಾ ದ್ವಿಜಃ ॥ 12 ॥

ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಕುಂಕುಮಂ ತತ್ರ ಲಿಖಿತ್ವಾಽಷ್ಟದಲಾಮ್ಬುಜಮ್ ।
ಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬೀಜಂ ಸಾಧು ವಿಲಿಖ್ಯ ಚ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಾಗಾದಿಷು ದಲೇಷ್ವಸ್ಯ ವಾಣೀಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾಃ ।
ವಿಲಿಖ್ಯ ವರ್ಣತೋಽಥೇದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಾದರಾತ್ ॥ 14 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ತಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ತು ಸರ್ವೇಽಪಿ ವಶಗಾಸ್ತತಃ ।
ರಾಜ್ಯಲಾಭಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಲಾಭಃ ಶತ್ರುಜಯಸ್ತಥಾ ॥ 15 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಅನೇನ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣಾರ್ಚಯೇತ್ ಕಮಲಾಂ ಯದಿ ॥ 16 ॥

ಕುಂಕುಮೇನಾಥ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ನ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಪರಾಭವಃ ।
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕಮಲಾನಾಮಿಹಾರ್ಚನೇ ॥ 17 ॥

ತದಭಾವೇ ಕುಂಕುಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲೀಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಸ್ತತಃ ।
ಜಾತೀಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚ ತತಃ ತತೋ ಮರುವಕಾವಲಿಃ ॥ 18 ॥

ಪದ್ಮಾನಾಮೇವ ರಕ್ತತ್ವಂ ಶ್ಲಾಘಿತಂ ಮುನಿಸತ್ತಮೈಃ ।
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಕುಸುಮಾನಾನ್ತು ಶೌಕ್ಲ್ಯಮೇವ ಶಿವಾರ್ಚನೇ ॥ 19 ॥

ಪ್ರಶಸ್ತಂ ನೃಪತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನಪರೋ ಭವೇತ್ ।
ಕಿಮಿಹಾತ್ರ ಬಹೂಕ್ತೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 20 ॥

ವೇದಾನಾಂ ಸರಹಸ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಿರಾಮಪಿ ।
ತನ್ತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸನಕರಂ ಪರಾಭವನಿವರ್ತಕಮ್ ॥ 22 ॥

ವಿಶ್ಲಿಷ್ಟಬನ್ಧುಸಂಶ್ಲೇಷಕಾರಕಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಮ್ ।
ತನ್ವನ್ತೇ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮ್ಯೈಕ್ಯಬೋಧಾದಾನನ್ದದಾಯಕಮ್ ॥ 23 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತತ್ ನರೋಽವಶ್ಯಂ ಪಠೇತ್ಸದಾ ।
ಯೋಽಸೌ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಪಾಠೀ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಖಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 24 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಯೇತ್ಸುಧೀಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 25 ॥

ಶ್ರಿಯಂ ವರ್ಚಸಮಾರೋಗ್ಯಂ ಶೋಭನಂ ಧಾನ್ಯಸಮ್ಪದಃ ।
ಪಶೂನಾಂ ಬಹುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಲಾಭಶ್ಚ ಸಮ್ಭಾವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 26 ॥

ಶತಸಂವತ್ಸರಂ ವಿಂಶತ್ಯುತರಂ ಜೀವಿತಂ ಭವೇತ್ ।
ಮಂಗಲಾನಿ ತನೋತ್ಯೇಷಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಂಗಲಾ ಶುಭಾ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ನಾರದೀಯೋಪಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shri Laxmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top