Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Shri Laxmi Slokam

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹੇਸ਼ਨਾ ਇਤ੍ਯਾਰਬ੍ਧਸ੍ਯ
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਙ੍ਗਭੂਤਮ੍ ।

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੁਖਦਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਸੁਮਤਿਃ ਸੁਭਗਾ ਸੁਨ੍ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਿਰ੍ਨਿਯਤਿਰ੍ਯਤਿਃ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਂਵਿਨ੍ਮਯੀ ਸਦਾਚਾਰਾ ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸਦਾਨਤਾ ॥ ੨ ॥

ਕੌਮੁਦੀ ਕੁਮੁਦਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਃ ਕੁਤ੍ਸਿਤਤਮੋਹਰੀ ।
ਹਦਯਾਰ੍ਤਿਹਰੀ ਹਾਰਸ਼ੋਭਿਨੀ ਹਾਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੩ ॥

ਸਮ੍ਭਾਜ੍ਯਾ ਸਂਵਿਭਜ੍ਯਾऽऽਜ੍ਞਾ ਜ੍ਯਾਯਸੀ ਜਨਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਮਹਾਕ੍ਰੋਧਾ ਮਹਾਤਰ੍ਸ਼ਾ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਜਨਸੇਵਿਤਾ ॥ ੪ ॥

ਕੈਟਭਾਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਕੈਤਵੋਜ੍ਝਿਤਾ ।
ਕੌਮੁਦੀ ਸ਼ੀਤਲਮਨਾਃ ਕੌਸਲ੍ਯਾਸੁਤਭਾਮਿਨੀ ॥ ੫ ॥

ਕਾਸਾਰਨਾਭਿਃ ਕਾ ਸਾ ਯਾऽऽਪ੍ਯੇਸ਼ੇਯਤ੍ਤਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਅਨ੍ਤਿਕਸ੍ਥਾऽਤਿਦੂਰਸ੍ਥਾ ਹਦਯਸ੍ਥਾऽਮ੍ਬੁਜਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੬ ॥

ਮੁਨਿਚਿਤ੍ਤਸ੍ਥਿਤਾ ਮੌਨਿਗਮ੍ਯਾ ਮਾਨ੍ਧਾਤਪੂਜਿਤਾ ।
ਮਤਿਸ੍ਥਿਰੀਕਰ੍ਤਕਾਰ੍ਯਨਿਤ੍ਯਨਿਰ੍ਵਹਣੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੭ ॥

ਮਹੀਸ੍ਥਿਤਾ ਚ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਦ੍ਯੁਸ੍ਥਿਤਾऽਧਃਸ੍ਥਿਤੋਰ੍ਧ੍ਵਗ ।
ਭੂਤਿਰ੍ਵਿਭੂਤਿਃ ਸੁਰਭਿਃ ਸੁਰਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੮ ॥

ਅਤਿਭੋਗਾऽਤਿਦਾਨਾऽਤਿਰੂਪਾऽਤਿਕਰੁਣਾऽਤਿਭਾਃ ।
ਵਿਜ੍ਵਰਾ ਵਿਯਦਾਭੋਗਾ ਵਿਤਨ੍ਦ੍ਰਾ ਵਿਰਹਾਸਹਾ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਾਰਾਤਿਜਨਨੀ ਸ਼ੂਨ੍ਯਦੋਸ਼ਾ ਸ਼ੁਚਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਿਃਸ੍ਪਹਾ ਸਸ੍ਪਹਾ ਨੀਲਾਸਪਤ੍ਨੀ ਨਿਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦ ॥

ਕੁਮ੍ਭਸ੍ਤਨੀ ਕੁਨ੍ਦਰਦਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਲੇਪਿਤਾ ਕੁਜਾ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜਨਨੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੇਯਾ ਸ਼ਰੀਰਗਾ ॥ ੧੧ ॥

ਸਤ੍ਯਭਾਸ੍ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਸਤ੍ਯਕਾਮਾ ਸਰੋਜਿਨੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਗਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਹੋਦਰੀ ॥ ੧੨ ॥

ਔਦਰ੍ਯੌਪਯਿਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਗੀਤਾ ਚੌਤਾ ਗਿਰਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਨਨ੍ਵਿਤਾऽਪ੍ਯਮੂਲਾਰ੍ਤਿਧ੍ਵਾਨ੍ਤਪੁਞ੍ਜਰਵਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩ ॥

ਮਙ੍ਗਲਾ ਮਙ੍ਗਲਪਰਾ ਮਗ੍ਯਾ ਮਙ੍ਗਲਦੇਵਤਾ ।
ਕੋਮਲਾ ਚ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ-
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਸ਼੍ਰਿਯਃ ।
ਕਥਿਤਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਭੂਤਾਨਾਮਵਤਾਰਾਣਾਂ ਤਥਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨੁਗਾਮਿਨ੍ਯਾਃ ਗੁਣਕਰ੍ਮਾਨੁਸਾਰਤਃ ॥ ੨ ॥

ਉਦਾਹਤਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਸਾਰਭੂਤਾਨਿ ਸਰ੍ਵਤਃ ।
ਇਦਨ੍ਤੁ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਕਥਿਤਂ ਮਮ ॥ ੩ ॥

ਉਪਾਂਸ਼ੁਵਾਚਿਕਜਪੈਃ ਪ੍ਰੀਯੇਤਾਸ੍ਯ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਰੁਤੇਨ ਪਠਿਤੇਨ ਵਾ ॥ ੪ ॥

ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥੀ ਧਰ੍ਮਲਾਭੀ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਅਰ੍ਥਾਰ੍ਥੀ ਚਾਰ੍ਥਵਾਨ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਾਮਾਨ੍ ਸੁਖਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸੁਖਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਇਹਾਮੁਤ੍ਰ ਚ ਸੌਖ੍ਯਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਭਕ੍ਤਿਹਿਤਙ੍ਕਰੀ ।
ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਰਹਸ੍ਯਕਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਗੋਪ੍ਯਂ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਅਪਚਾਰਭਯਾਚ੍ਛ੍ਰਿਯਃ ।
ਨੈਤਦ੍ਵ੍ਰਾਤ੍ਯਾਯ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਨ ਮੂਰ੍ਖਾਯ ਨ ਦਮ੍ਭਿਨੇ ॥ ੭ ॥

ਨ ਨਾਸ੍ਤਿਕਾਯ ਨੋ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਕ੍ਰਯਕਾਰਿਣੇ ।
ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਾਯ ਦਰਿਦ੍ਰਾਯ ਚ ਸੀਦਤੇ ॥ ੮ ॥

ਸਕਤ੍ਪਠਿਤ੍ਵ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਾਃ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਾਨ੍ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਪੁਰ੍ਵਂ ਜਨ੍ਮਕੋਟਿਭਵਾਨ੍ਨਰਃ ॥ ੯ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਪਠਨਾਦਸ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਦਹਂ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇਤ੍ਤੁ ਯਃ ॥ ੧੦ ॥

ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਹਿਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕਿਮਤੋऽਧਿਕਮਾਪ੍ਯਤੇ ।
ਅਮਾਯਾਂ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਚ ਭਗੁਵਾਰੇਸ਼ੁ ਸਙ੍ਕ੍ਰਮੇ ॥ ੧੧ ॥

ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮ ਯਥਾਵਿਧਿ ਸਮਾਪ੍ਯ ਚ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰੇऽਥ ਰਜਤੇ ਕਾਂਸ੍ਯਪਾਤ੍ਰੇऽਥਵਾ ਦ੍ਵਿਜਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯ ਕੁਙ੍ਕੁਮਂ ਤਤ੍ਰ ਲਿਖਿਤ੍ਵਾऽਸ਼੍ਟਦਲਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ ।
ਕਰ੍ਣਿਕਾਮਧ੍ਯਤੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਬੀਜਂ ਸਾਧੁ ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਚ ॥ ੧੩ ॥

ਪ੍ਰਾਗਾਦਿਸ਼ੁ ਦਲੇਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਵਾਣੀਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਾਦਿਮਾਤਕਾਃ ।
ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਵਰ੍ਣਤੋऽਥੇਦਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਲੋਕਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਵਸ਼ਗਾਸ੍ਤਤਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਲਾਭਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਲਾਭਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੫ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਦੇਵ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ।
ਅਨੇਨ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣਾਰ੍ਚਯੇਤ੍ ਕਮਲਾਂ ਯਦਿ ॥ ੧੬ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨਾਥ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਵਾ ਨ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ਪਰਾਭਵਃ ।
ਉਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਤਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਕਮਲਾਨਾਮਿਹਾਰ੍ਚਨੇ ॥ ੧੭ ॥

ਤਦਭਾਵੇ ਕੁਙ੍ਕੁਮਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਮਲ੍ਲੀਪੁਸ਼੍ਪਾਞ੍ਜਲਿਸ੍ਤਤਃ ।
ਜਾਤੀਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਚ ਤਤਃ ਤਤੋ ਮਰੁਵਕਾਵਲਿਃ ॥ ੧੮ ॥

ਪਦ੍ਮਾਨਾਮੇਵ ਰਕ੍ਤਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਲਾਘਿਤਂ ਮੁਨਿਸਤ੍ਤਮੈਃ ।
ਅਨ੍ਯੇਸ਼ਾਂ ਕੁਸੁਮਾਨਾਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਕ੍ਲ੍ਯਮੇਵ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਨੇ ॥ ੧੯ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਂ ਨਪਤਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯਤ੍ਨਪਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਿਮਿਹਾਤ੍ਰ ਬਹੂਕ੍ਤੇਨ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਵੇਦਾਨਾਂ ਸਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਗਿਰਾਮਪਿ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮਪਿ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰਭੂਤਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਨਕਰਂ ਪਰਾਭਵਨਿਵਰ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਬਨ੍ਧੁਸਂਸ਼੍ਲੇਸ਼ਕਾਰਕਂ ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਤਨ੍ਵਨ੍ਤੇ ਚਿਨ੍ਮਯਾਤ੍ਮ੍ਯੈਕ੍ਯਬੋਧਾਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤਤ੍ ਨਰੋऽਵਸ਼੍ਯਂ ਪਠੇਤ੍ਸਦਾ ।
ਯੋऽਸੌ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਤਃ ਪਾਠੀ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸੁਖਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਨਾਮਭਿਃ ਪੂਜਯੇਤ੍ਸੁਧੀਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵੇਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਵਰ੍ਚਸਮਾਰੋਗ੍ਯਂ ਸ਼ੋਭਨਂ ਧਾਨ੍ਯਸਮ੍ਪਦਃ ।
ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਬਹੁਪੁਤ੍ਰਾਣਾਂ ਲਾਭਸ਼੍ਚ ਸਮ੍ਭਾਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼ਤਸਂਵਤ੍ਸਰਂ ਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯੁਤਰਂ ਜੀਵਿਤਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮਙ੍ਗਲਾਨਿ ਤਨੋਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਙ੍ਗਲਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੨੭ ॥

ਇਤਿ ਨਾਰਦੀਯੋਪਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Shri Laxmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top