Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Shri Laxmi Slokam

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ଏତତ୍ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମହେଶନା ଇତ୍ୟାରବ୍ଧସ୍ୟ
ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟାଙ୍ଗଭୂତମ୍ ।

ବ୍ରହ୍ମଜା ବ୍ରହ୍ମସୁଖଦା ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣୀ ।
ସୁମତିଃ ସୁଭଗା ସୁନ୍ଦା ପ୍ରୟତିର୍ନିୟତିର୍ୟତିଃ ॥ ୧ ॥

ସର୍ଵପ୍ରାଣସ୍ଵରୂପା ଚ ସର୍ଵେନ୍ଦ୍ରିୟସୁଖପ୍ରଦା ।
ସଂଵିନ୍ମୟୀ ସଦାଚାରା ସଦାତୁଷ୍ଟା ସଦାନତା ॥ ୨ ॥

କୌମୁଦୀ କୁମୁଦାନନ୍ଦା କୁଃ କୁତ୍ସିତତମୋହରୀ ।
ହୃଦୟାର୍ତିହରୀ ହାରଶୋଭିନୀ ହାନିଵାରିଣୀ ॥ ୩ ॥

ସମ୍ଭାଜ୍ୟା ସଂଵିଭଜ୍ୟାଽଽଜ୍ଞା ଜ୍ୟାୟସୀ ଜନିହାରିଣୀ ।
ମହାକ୍ରୋଧା ମହାତର୍ଷା ମହର୍ଷିଜନସେଵିତା ॥ ୪ ॥

କୈଟଭାରିପ୍ରିୟା କୀର୍ତିଃ କୀର୍ତିତା କୈତଵୋଜ୍ଝିତା ।
କୌମୁଦୀ ଶୀତଲମନାଃ କୌସଲ୍ୟାସୁତଭାମିନୀ ॥ ୫ ॥

କାସାରନାଭିଃ କା ସା ୟାଽଽପ୍ୟେଷେୟତ୍ତାଵିଵର୍ଜିତା ।
ଅନ୍ତିକସ୍ଥାଽତିଦୂରସ୍ଥା ହଦୟସ୍ଥାଽମ୍ବୁଜସ୍ଥିତା ॥ ୬ ॥

ମୁନିଚିତ୍ତସ୍ଥିତା ମୌନିଗମ୍ୟା ମାନ୍ଧାତୃପୂଜିତା ।
ମତିସ୍ଥିରୀକର୍ତୃକାର୍ୟନିତ୍ୟନିର୍ଵହଣୋତ୍ସୁକା ॥ ୭ ॥

ମହୀସ୍ଥିତା ଚ ମଧ୍ୟସ୍ଥା ଦ୍ୟୁସ୍ଥିତାଽଧଃସ୍ଥିତୋର୍ଧ୍ଵଗ ।
ଭୂତିର୍ଵିଭୂତିଃ ସୁରଭିଃ ସୁରସିଦ୍ଧାର୍ତିହାରିଣୀ ॥ ୮ ॥

ଅତିଭୋଗାଽତିଦାନାଽତିରୂପାଽତିକରୁଣାଽତିଭାଃ ।
ଵିଜ୍ଵରା ଵିୟଦାଭୋଗା ଵିତନ୍ଦ୍ରା ଵିରହାସହା ॥ ୯ ॥

ଶୂର୍ପକାରାତିଜନନୀ ଶୂନ୍ୟଦୋଷା ଶୁଚିପ୍ରିୟା ।
ନିଃସ୍ପୃହା ସସ୍ପୃହା ନୀଲାସପତ୍ନୀ ନିଧିଦାୟିନୀ ॥ ୧୦ ॥

କୁମ୍ଭସ୍ତନୀ କୁନ୍ଦରଦା କୁଙ୍କୁମାଲେପିତା କୁଜା ।
ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରଜନନୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞେୟା ଶରୀରଗା ॥ ୧୧ ॥

ସତ୍ୟଭାସ୍ସତ୍ୟସଙ୍କଲ୍ପା ସତ୍ୟକାମା ସରୋଜିନୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗତା ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରସହୋଦରୀ ॥ ୧୨ ॥

ଔଦର୍ୟୌପୟିକୀ ପ୍ରୀତା ଗୀତା ଚୌତା ଗିରିସ୍ଥିତା ।
ଅନନ୍ଵିତାଽପ୍ୟମୂଲାର୍ତିଧ୍ଵାନ୍ତପୁଞ୍ଜରଵିପ୍ରଭା ॥ ୧୩ ॥

ମଙ୍ଗଲା ମଙ୍ଗଲପରା ମୃଗ୍ୟା ମଙ୍ଗଲଦେଵତା ।
କୋମଲା ଚ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ନାରଦ ଉଵାଚ-
ଇତ୍ୟେଵଂ ନାମସାହସ୍ରଂ ସାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶ୍ରିୟଃ ।
କଥିତଂ ତେ ମହାରାଜ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧ ॥

ଭୂତାନାମଵତାରାଣାଂ ତଥା ଵିଷ୍ଣୋର୍ଭଵିଷ୍ୟତାମ୍ ।
ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ନିତ୍ୟାନୁଗାମିନ୍ୟାଃ ଗୁଣକର୍ମାନୁସାରତଃ ॥ ୨ ॥

ଉଦାହୃତାନି ନାମାନି ସାରଭୂତାନି ସର୍ଵତଃ ।
ଇଦନ୍ତୁ ନାମସାହସ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମଣା କଥିତଂ ମମ ॥ ୩ ॥

ଉପାଂଶୁଵାଚିକଜପୈଃ ପ୍ରୀୟେତାସ୍ୟ ହରିପ୍ରିୟା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାମସହସ୍ରେଣ ଶ୍ରୁତେନ ପଠିତେନ ଵା ॥ ୪ ॥

ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଧର୍ମଲାଭୀ ସ୍ୟାତ୍ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଚାର୍ଥଵାନ୍ ଭଵେତ୍ ।
କାମାର୍ଥୀ ଲଭତେ କାମାନ୍ ସୁଖାର୍ଥୀ ଲଭତେ ସୁଖମ୍ ॥ ୫ ॥

ଇହାମୁତ୍ର ଚ ସୌଖ୍ୟାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭକ୍ତିହିତଙ୍କରୀ ।
ଇଦଂ ଶ୍ରୀନାମସାହସ୍ରଂ ରହସ୍ୟାନାଂ ରହସ୍ୟକମ୍ ॥ ୬ ॥

ଗୋପ୍ୟଂ ତ୍ଵୟା ପ୍ରୟତ୍ନେନ ଅପଚାରଭୟାଚ୍ଛ୍ରିୟଃ ।
ନୈତଦ୍ଵ୍ରାତ୍ୟାୟ ଵକ୍ତଵ୍ୟଂ ନ ମୂର୍ଖାୟ ନ ଦମ୍ଭିନେ ॥ ୭ ॥

ନ ନାସ୍ତିକାୟ ନୋ ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରଵିକ୍ରୟକାରିଣେ ।
ଵକ୍ତଵ୍ୟଂ ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତାୟ ଦରିଦ୍ରାୟ ଚ ସୀଦତେ ॥ ୮ ॥

ସକୃତ୍ପଠିତ୍ଵ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ନାମସାହସ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟାନ୍ମୁଚ୍ୟତେ ପୁର୍ଵଂ ଜନ୍ମକୋଟିଭଵାନ୍ନରଃ ॥ ୯ ॥

ତ୍ରିଵାରପଠନାଦସ୍ୟାଃ ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟୋ ଭଵେତ୍ ।
ପଞ୍ଚଚତ୍ଵାରିଂଶଦହଂ ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେତ୍ତୁ ୟଃ ॥ ୧୦ ॥

ତସ୍ୟ ସନ୍ନିହିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ କିମତୋଽଧିକମାପ୍ୟତେ ।
ଅମାୟାଂ ପୌର୍ଣମାସ୍ୟାଂ ଚ ଭୃଗୁଵାରେଷୁ ସଙ୍କ୍ରମେ ॥ ୧୧ ॥

ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାତ୍ଵା ନିତ୍ୟକର୍ମ ୟଥାଵିଧି ସମାପ୍ୟ ଚ
ସ୍ଵର୍ଣପାତ୍ରେଽଥ ରଜତେ କାଂସ୍ୟପାତ୍ରେଽଥଵା ଦ୍ଵିଜଃ ॥ ୧୨ ॥

ନିକ୍ଷିପ୍ୟ କୁଙ୍କୁମଂ ତତ୍ର ଲିଖିତ୍ଵାଽଷ୍ଟଦଲାମ୍ବୁଜମ୍ ।
କର୍ଣିକାମଧ୍ୟତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ବୀଜଂ ସାଧୁ ଵିଲିଖ୍ୟ ଚ ॥ ୧୩ ॥

ପ୍ରାଗାଦିଷୁ ଦଲେଷ୍ଵସ୍ୟ ଵାଣୀବ୍ରାହ୍ମ୍ୟାଦିମାତୃକାଃ ।
ଵିଲିଖ୍ୟ ଵର୍ଣତୋଽଥେଦଂ ନାମସାହସ୍ରମାଦରାତ୍ ॥ ୧୪ ॥

ୟଃ ପଠେତ୍ ତସ୍ୟ ଲୋକସ୍ତୁ ସର୍ଵେଽପି ଵଶଗାସ୍ତତଃ ।
ରାଜ୍ୟଲାଭଃ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରଲାଭଃ ଶତ୍ରୁଜୟସ୍ତଥା ॥ ୧୫ ॥

ସଙ୍କଲ୍ପାଦେଵ ତସ୍ୟ ସ୍ୟାତ୍ ନାତ୍ର କାର୍ୟା ଵିଚାରଣା ।
ଅନେନ ନାମସହସ୍ରେଣାର୍ଚୟେତ୍ କମଲାଂ ୟଦି ॥ ୧୬ ॥

କୁଙ୍କୁମେନାଥ ପୁଷ୍ପୈର୍ଵା ନ ତସ୍ୟ ସ୍ୟାତ୍ପରାଭଵଃ ।
ଉତ୍ତମୋତ୍ତମତା ପ୍ରୋକ୍ତା କମଲାନାମିହାର୍ଚନେ ॥ ୧୭ ॥

ତଦଭାଵେ କୁଙ୍କୁମଂ ସ୍ୟାତ୍ ମଲ୍ଲୀପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଲିସ୍ତତଃ ।
ଜାତୀପୁଷ୍ପାଣି ଚ ତତଃ ତତୋ ମରୁଵକାଵଲିଃ ॥ ୧୮ ॥

ପଦ୍ମାନାମେଵ ରକ୍ତତ୍ଵଂ ଶ୍ଲାଘିତଂ ମୁନିସତ୍ତମୈଃ ।
ଅନ୍ୟେଷାଂ କୁସୁମାନାନ୍ତୁ ଶୌକ୍ଲ୍ୟମେଵ ଶିଵାର୍ଚନେ ॥ ୧୯ ॥

ପ୍ରଶସ୍ତଂ ନୃପତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ତସ୍ମାଦ୍ୟତ୍ନପରୋ ଭଵେତ୍ ।
କିମିହାତ୍ର ବହୂକ୍ତେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଵେଦାନାଂ ସରହସ୍ୟାନାଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଗିରାମପି ।
ତନ୍ତ୍ରାଣାମପି ସର୍ଵେଷାଂ ସାରଭୂତଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୧ ॥

ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟକରଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁଵିନାଶନମ୍ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସନକରଂ ପରାଭଵନିଵର୍ତକମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଵିଶ୍ଲିଷ୍ଟବନ୍ଧୁସଂଶ୍ଲେଷକାରକଂ ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦମ୍ ।
ତନ୍ଵନ୍ତେ ଚିନ୍ମୟାତ୍ମ୍ୟୈକ୍ୟବୋଧାଦାନନ୍ଦଦାୟକମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାମସହସ୍ରଂ ତତ୍ ନରୋଽଵଶ୍ୟଂ ପଠେତ୍ସଦା ।
ୟୋଽସୌ ତାତ୍ପର୍ୟତଃ ପାଠୀ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସୁଖିତୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତନାମଭିଃ ପୂଜୟେତ୍ସୁଧୀଃ ।
ତସ୍ୟ ସର୍ଵେପ୍ସିତାର୍ଥସିଦ୍ଧିର୍ଭଵତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଶ୍ରିୟଂ ଵର୍ଚସମାରୋଗ୍ୟଂ ଶୋଭନଂ ଧାନ୍ୟସମ୍ପଦଃ ।
ପଶୂନାଂ ବହୁପୁତ୍ରାଣାଂ ଲାଭଶ୍ଚ ସମ୍ଭାଵେଦ୍ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ଶତସଂଵତ୍ସରଂ ଵିଂଶତ୍ୟୁତରଂ ଜୀଵିତଂ ଭଵେତ୍ ।
ମଙ୍ଗଲାନି ତନୋତ୍ୟେଷା ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାମଙ୍ଗଲା ଶୁଭା ॥ ୨୭ ॥

ଇତି ନାରଦୀୟୋପପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତଂ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top