Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Shri Laxmi Slokam

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્

એતત્સ્તોત્રં મહાલક્ષ્મીર્મહેશના ઇત્યારબ્ધસ્ય
સહસ્રનામસ્તોત્રસ્યાઙ્ગભૂતમ્ ।

બ્રહ્મજા બ્રહ્મસુખદા બ્રહ્મણ્યા બ્રહ્મરૂપિણી ।
સુમતિઃ સુભગા સુન્દા પ્રયતિર્નિયતિર્યતિઃ ॥ ૧ ॥

સર્વપ્રાણસ્વરૂપા ચ સર્વેન્દ્રિયસુખપ્રદા ।
સંવિન્મયી સદાચારા સદાતુષ્ટા સદાનતા ॥ ૨ ॥

કૌમુદી કુમુદાનન્દા કુઃ કુત્સિતતમોહરી ।
હૃદયાર્તિહરી હારશોભિની હાનિવારિણી ॥ ૩ ॥

સમ્ભાજ્યા સંવિભજ્યાઽઽજ્ઞા જ્યાયસી જનિહારિણી ।
મહાક્રોધા મહાતર્ષા મહર્ષિજનસેવિતા ॥ ૪ ॥

કૈટભારિપ્રિયા કીર્તિઃ કીર્તિતા કૈતવોજ્ઝિતા ।
કૌમુદી શીતલમનાઃ કૌસલ્યાસુતભામિની ॥ ૫ ॥

કાસારનાભિઃ કા સા યાઽઽપ્યેષેયત્તાવિવર્જિતા ।
અન્તિકસ્થાઽતિદૂરસ્થા હદયસ્થાઽમ્બુજસ્થિતા ॥ ૬ ॥

મુનિચિત્તસ્થિતા મૌનિગમ્યા માન્ધાતૃપૂજિતા ।
મતિસ્થિરીકર્તૃકાર્યનિત્યનિર્વહણોત્સુકા ॥ ૭ ॥

મહીસ્થિતા ચ મધ્યસ્થા દ્યુસ્થિતાઽધઃસ્થિતોર્ધ્વગ ।
ભૂતિર્વિભૂતિઃ સુરભિઃ સુરસિદ્ધાર્તિહારિણી ॥ ૮ ॥

અતિભોગાઽતિદાનાઽતિરૂપાઽતિકરુણાઽતિભાઃ ।
વિજ્વરા વિયદાભોગા વિતન્દ્રા વિરહાસહા ॥ ૯ ॥

શૂર્પકારાતિજનની શૂન્યદોષા શુચિપ્રિયા ।
નિઃસ્પૃહા સસ્પૃહા નીલાસપત્ની નિધિદાયિની ॥ ૧૦ ॥

કુમ્ભસ્તની કુન્દરદા કુઙ્કુમાલેપિતા કુજા ।
શાસ્ત્રજ્ઞા શાસ્ત્રજનની શાસ્ત્રજ્ઞેયા શરીરગા ॥ ૧૧ ॥

સત્યભાસ્સત્યસઙ્કલ્પા સત્યકામા સરોજિની ।
ચન્દ્રપ્રિયા ચન્દ્રગતા ચન્દ્રા ચન્દ્રસહોદરી ॥ ૧૨ ॥

ઔદર્યૌપયિકી પ્રીતા ગીતા ચૌતા ગિરિસ્થિતા ।
અનન્વિતાઽપ્યમૂલાર્તિધ્વાન્તપુઞ્જરવિપ્રભા ॥ ૧૩ ॥

મઙ્ગલા મઙ્ગલપરા મૃગ્યા મઙ્ગલદેવતા ।
કોમલા ચ મહાલક્ષ્મીઃ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
ફલશ્રુતિઃ
નારદ ઉવાચ-
ઇત્યેવં નામસાહસ્રં સાષ્ટોત્તરશતં શ્રિયઃ ।
કથિતં તે મહારાજ ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદમ્ ॥ ૧ ॥

ભૂતાનામવતારાણાં તથા વિષ્ણોર્ભવિષ્યતામ્ ।
લક્ષ્મ્યા નિત્યાનુગામિન્યાઃ ગુણકર્માનુસારતઃ ॥ ૨ ॥

ઉદાહૃતાનિ નામાનિ સારભૂતાનિ સર્વતઃ ।
ઇદન્તુ નામસાહસ્રં બ્રહ્મણા કથિતં મમ ॥ ૩ ॥

ઉપાંશુવાચિકજપૈઃ પ્રીયેતાસ્ય હરિપ્રિયા ।
લક્ષ્મીનામસહસ્રેણ શ્રુતેન પઠિતેન વા ॥ ૪ ॥

ધર્માર્થી ધર્મલાભી સ્યાત્ અર્થાર્થી ચાર્થવાન્ ભવેત્ ।
કામાર્થી લભતે કામાન્ સુખાર્થી લભતે સુખમ્ ॥ ૫ ॥

ઇહામુત્ર ચ સૌખ્યાય લક્ષ્મીભક્તિહિતઙ્કરી ।
ઇદં શ્રીનામસાહસ્રં રહસ્યાનાં રહસ્યકમ્ ॥ ૬ ॥

ગોપ્યં ત્વયા પ્રયત્નેન અપચારભયાચ્છ્રિયઃ ।
નૈતદ્વ્રાત્યાય વક્તવ્યં ન મૂર્ખાય ન દમ્ભિને ॥ ૭ ॥

ન નાસ્તિકાય નો વેદશાસ્ત્રવિક્રયકારિણે ।
વક્તવ્યં ભક્તિયુક્તાય દરિદ્રાય ચ સીદતે ॥ ૮ ॥

સકૃત્પઠિત્વ શ્રીદેવ્યાઃ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
દારિદ્ર્યાન્મુચ્યતે પુર્વં જન્મકોટિભવાન્નરઃ ॥ ૯ ॥

ત્રિવારપઠનાદસ્યાઃ સર્વપાપક્ષયો ભવેત્ ।
પઞ્ચચત્વારિંશદહં સાયં પ્રાતઃ પઠેત્તુ યઃ ॥ ૧૦ ॥

તસ્ય સન્નિહિતા લક્ષ્મીઃ કિમતોઽધિકમાપ્યતે ।
અમાયાં પૌર્ણમાસ્યાં ચ ભૃગુવારેષુ સઙ્ક્રમે ॥ ૧૧ ॥

પ્રાતઃ સ્નાત્વા નિત્યકર્મ યથાવિધિ સમાપ્ય ચ
સ્વર્ણપાત્રેઽથ રજતે કાંસ્યપાત્રેઽથવા દ્વિજઃ ॥ ૧૨ ॥

નિક્ષિપ્ય કુઙ્કુમં તત્ર લિખિત્વાઽષ્ટદલામ્બુજમ્ ।
કર્ણિકામધ્યતો લક્ષ્મીં બીજં સાધુ વિલિખ્ય ચ ॥ ૧૩ ॥

પ્રાગાદિષુ દલેષ્વસ્ય વાણીબ્રાહ્મ્યાદિમાતૃકાઃ ।
વિલિખ્ય વર્ણતોઽથેદં નામસાહસ્રમાદરાત્ ॥ ૧૪ ॥

યઃ પઠેત્ તસ્ય લોકસ્તુ સર્વેઽપિ વશગાસ્તતઃ ।
રાજ્યલાભઃ પુત્રપૌત્રલાભઃ શત્રુજયસ્તથા ॥ ૧૫ ॥

સઙ્કલ્પાદેવ તસ્ય સ્યાત્ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ।
અનેન નામસહસ્રેણાર્ચયેત્ કમલાં યદિ ॥ ૧૬ ॥

કુઙ્કુમેનાથ પુષ્પૈર્વા ન તસ્ય સ્યાત્પરાભવઃ ।
ઉત્તમોત્તમતા પ્રોક્તા કમલાનામિહાર્ચને ॥ ૧૭ ॥

તદભાવે કુઙ્કુમં સ્યાત્ મલ્લીપુષ્પાઞ્જલિસ્તતઃ ।
જાતીપુષ્પાણિ ચ તતઃ તતો મરુવકાવલિઃ ॥ ૧૮ ॥

પદ્માનામેવ રક્તત્વં શ્લાઘિતં મુનિસત્તમૈઃ ।
અન્યેષાં કુસુમાનાન્તુ શૌક્લ્યમેવ શિવાર્ચને ॥ ૧૯ ॥

પ્રશસ્તં નૃપતિશ્રેષ્ઠ તસ્માદ્યત્નપરો ભવેત્ ।
કિમિહાત્ર બહૂક્તેન લક્ષ્મીનામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૦ ॥

વેદાનાં સરહસ્યાનાં સર્વશાસ્ત્રગિરામપિ ।
તન્ત્રાણામપિ સર્વેષાં સારભૂતં ન સંશયઃ ॥ ૨૧ ॥

સર્વપાપક્ષયકરં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ।
દારિદ્ર્યધ્વંસનકરં પરાભવનિવર્તકમ્ ॥ ૨૨ ॥

વિશ્લિષ્ટબન્ધુસંશ્લેષકારકં સદ્ગતિપ્રદમ્ ।
તન્વન્તે ચિન્મયાત્મ્યૈક્યબોધાદાનન્દદાયકમ્ ॥ ૨૩ ॥

લક્ષ્મીનામસહસ્રં તત્ નરોઽવશ્યં પઠેત્સદા ।
યોઽસૌ તાત્પર્યતઃ પાઠી સર્વજ્ઞઃ સુખિતો ભવેત્ ॥ ૨૪ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તનામભિઃ પૂજયેત્સુધીઃ ।
તસ્ય સર્વેપ્સિતાર્થસિદ્ધિર્ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

શ્રિયં વર્ચસમારોગ્યં શોભનં ધાન્યસમ્પદઃ ।
પશૂનાં બહુપુત્રાણાં લાભશ્ચ સમ્ભાવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૨૬ ॥

શતસંવત્સરં વિંશત્યુતરં જીવિતં ભવેત્ ।
મઙ્ગલાનિ તનોત્યેષા શ્રીવિદ્યામઙ્ગલા શુભા ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ નારદીયોપપુરાણાન્તર્ગતં શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Shri Laxmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top