Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Shri Laxmi Slokam

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Shri Laxmi Slokam

39 Views

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

ఏతత్స్తోత్రం మహాలక్ష్మీర్మహేశనా ఇత్యారబ్ధస్య
సహస్రనామస్తోత్రస్యాఙ్గభూతమ్ ।

బ్రహ్మజా బ్రహ్మసుఖదా బ్రహ్మణ్యా బ్రహ్మరూపిణీ ।
సుమతిః సుభగా సున్దా ప్రయతిర్నియతిర్యతిః ॥ ౧ ॥

సర్వప్రాణస్వరూపా చ సర్వేన్ద్రియసుఖప్రదా ।
సంవిన్మయీ సదాచారా సదాతుష్టా సదానతా ॥ ౨ ॥

కౌముదీ కుముదానన్దా కుః కుత్సితతమోహరీ ।
హృదయార్తిహరీ హారశోభినీ హానివారిణీ ॥ ౩ ॥

సమ్భాజ్యా సంవిభజ్యాఽఽజ్ఞా జ్యాయసీ జనిహారిణీ ।
మహాక్రోధా మహాతర్షా మహర్షిజనసేవితా ॥ ౪ ॥

కైటభారిప్రియా కీర్తిః కీర్తితా కైతవోజ్ఝితా ।
కౌముదీ శీతలమనాః కౌసల్యాసుతభామినీ ॥ ౫ ॥

కాసారనాభిః కా సా యాఽఽప్యేషేయత్తావివర్జితా ।
అన్తికస్థాఽతిదూరస్థా హదయస్థాఽమ్బుజస్థితా ॥ ౬ ॥

మునిచిత్తస్థితా మౌనిగమ్యా మాన్ధాతృపూజితా ।
మతిస్థిరీకర్తృకార్యనిత్యనిర్వహణోత్సుకా ॥ ౭ ॥

మహీస్థితా చ మధ్యస్థా ద్యుస్థితాఽధఃస్థితోర్ధ్వగ ।
భూతిర్విభూతిః సురభిః సురసిద్ధార్తిహారిణీ ॥ ౮ ॥

అతిభోగాఽతిదానాఽతిరూపాఽతికరుణాఽతిభాః ।
విజ్వరా వియదాభోగా వితన్ద్రా విరహాసహా ॥ ౯ ॥

శూర్పకారాతిజననీ శూన్యదోషా శుచిప్రియా ।
నిఃస్పృహా సస్పృహా నీలాసపత్నీ నిధిదాయినీ ॥ ౧౦ ॥

కుమ్భస్తనీ కున్దరదా కుఙ్కుమాలేపితా కుజా ।
శాస్త్రజ్ఞా శాస్త్రజననీ శాస్త్రజ్ఞేయా శరీరగా ॥ ౧౧ ॥

సత్యభాస్సత్యసఙ్కల్పా సత్యకామా సరోజినీ ।
చన్ద్రప్రియా చన్ద్రగతా చన్ద్రా చన్ద్రసహోదరీ ॥ ౧౨ ॥

ఔదర్యౌపయికీ ప్రీతా గీతా చౌతా గిరిస్థితా ।
అనన్వితాఽప్యమూలార్తిధ్వాన్తపుఞ్జరవిప్రభా ॥ ౧౩ ॥

మఙ్గలా మఙ్గలపరా మృగ్యా మఙ్గలదేవతా ।
కోమలా చ మహాలక్ష్మీః నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
ఫలశ్రుతిః
నారద ఉవాచ-
ఇత్యేవం నామసాహస్రం సాష్టోత్తరశతం శ్రియః ।
కథితం తే మహారాజ భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ ॥ ౧ ॥

భూతానామవతారాణాం తథా విష్ణోర్భవిష్యతామ్ ।
లక్ష్మ్యా నిత్యానుగామిన్యాః గుణకర్మానుసారతః ॥ ౨ ॥

ఉదాహృతాని నామాని సారభూతాని సర్వతః ।
ఇదన్తు నామసాహస్రం బ్రహ్మణా కథితం మమ ॥ ౩ ॥

ఉపాంశువాచికజపైః ప్రీయేతాస్య హరిప్రియా ।
లక్ష్మీనామసహస్రేణ శ్రుతేన పఠితేన వా ॥ ౪ ॥

ధర్మార్థీ ధర్మలాభీ స్యాత్ అర్థార్థీ చార్థవాన్ భవేత్ ।
కామార్థీ లభతే కామాన్ సుఖార్థీ లభతే సుఖమ్ ॥ ౫ ॥

ఇహాముత్ర చ సౌఖ్యాయ లక్ష్మీభక్తిహితఙ్కరీ ।
ఇదం శ్రీనామసాహస్రం రహస్యానాం రహస్యకమ్ ॥ ౬ ॥

గోప్యం త్వయా ప్రయత్నేన అపచారభయాచ్ఛ్రియః ।
నైతద్వ్రాత్యాయ వక్తవ్యం న మూర్ఖాయ న దమ్భినే ॥ ౭ ॥

న నాస్తికాయ నో వేదశాస్త్రవిక్రయకారిణే ।
వక్తవ్యం భక్తియుక్తాయ దరిద్రాయ చ సీదతే ॥ ౮ ॥

సకృత్పఠిత్వ శ్రీదేవ్యాః నామసాహస్రముత్తమమ్ ।
దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే పుర్వం జన్మకోటిభవాన్నరః ॥ ౯ ॥

త్రివారపఠనాదస్యాః సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।
పఞ్చచత్వారింశదహం సాయం ప్రాతః పఠేత్తు యః ॥ ౧౦ ॥

తస్య సన్నిహితా లక్ష్మీః కిమతోఽధికమాప్యతే ।
అమాయాం పౌర్ణమాస్యాం చ భృగువారేషు సఙ్క్రమే ॥ ౧౧ ॥

ప్రాతః స్నాత్వా నిత్యకర్మ యథావిధి సమాప్య చ
స్వర్ణపాత్రేఽథ రజతే కాంస్యపాత్రేఽథవా ద్విజః ॥ ౧౨ ॥

నిక్షిప్య కుఙ్కుమం తత్ర లిఖిత్వాఽష్టదలామ్బుజమ్ ।
కర్ణికామధ్యతో లక్ష్మీం బీజం సాధు విలిఖ్య చ ॥ ౧౩ ॥

ప్రాగాదిషు దలేష్వస్య వాణీబ్రాహ్మ్యాదిమాతృకాః ।
విలిఖ్య వర్ణతోఽథేదం నామసాహస్రమాదరాత్ ॥ ౧౪ ॥

యః పఠేత్ తస్య లోకస్తు సర్వేఽపి వశగాస్తతః ।
రాజ్యలాభః పుత్రపౌత్రలాభః శత్రుజయస్తథా ॥ ౧౫ ॥

సఙ్కల్పాదేవ తస్య స్యాత్ నాత్ర కార్యా విచారణా ।
అనేన నామసహస్రేణార్చయేత్ కమలాం యది ॥ ౧౬ ॥

కుఙ్కుమేనాథ పుష్పైర్వా న తస్య స్యాత్పరాభవః ।
ఉత్తమోత్తమతా ప్రోక్తా కమలానామిహార్చనే ॥ ౧౭ ॥

తదభావే కుఙ్కుమం స్యాత్ మల్లీపుష్పాఞ్జలిస్తతః ।
జాతీపుష్పాణి చ తతః తతో మరువకావలిః ॥ ౧౮ ॥

పద్మానామేవ రక్తత్వం శ్లాఘితం మునిసత్తమైః ।
అన్యేషాం కుసుమానాన్తు శౌక్ల్యమేవ శివార్చనే ॥ ౧౯ ॥

ప్రశస్తం నృపతిశ్రేష్ఠ తస్మాద్యత్నపరో భవేత్ ।
కిమిహాత్ర బహూక్తేన లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ ॥ ౨౦ ॥

వేదానాం సరహస్యానాం సర్వశాస్త్రగిరామపి ।
తన్త్రాణామపి సర్వేషాం సారభూతం న సంశయః ॥ ౨౧ ॥

సర్వపాపక్షయకరం సర్వశత్రువినాశనమ్ ।
దారిద్ర్యధ్వంసనకరం పరాభవనివర్తకమ్ ॥ ౨౨ ॥

విశ్లిష్టబన్ధుసంశ్లేషకారకం సద్గతిప్రదమ్ ।
తన్వన్తే చిన్మయాత్మ్యైక్యబోధాదానన్దదాయకమ్ ॥ ౨౩ ॥

లక్ష్మీనామసహస్రం తత్ నరోఽవశ్యం పఠేత్సదా ।
యోఽసౌ తాత్పర్యతః పాఠీ సర్వజ్ఞః సుఖితో భవేత్ ॥ ౨౪ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తనామభిః పూజయేత్సుధీః ।
తస్య సర్వేప్సితార్థసిద్ధిర్భవతి నిశ్చితమ్ ॥ ౨౫ ॥

శ్రియం వర్చసమారోగ్యం శోభనం ధాన్యసమ్పదః ।
పశూనాం బహుపుత్రాణాం లాభశ్చ సమ్భావేద్ధ్రువమ్ ॥ ౨౬ ॥

శతసంవత్సరం వింశత్యుతరం జీవితం భవేత్ ।
మఙ్గలాని తనోత్యేషా శ్రీవిద్యామఙ్గలా శుభా ॥ ౨౭ ॥

ఇతి నారదీయోపపురాణాన్తర్గతం శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *