Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Shri Laxmi Slokam

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Shri Laxmi Slokam

43 Views

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീലക്ഷ്ംയഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

ഏതത്സ്തോത്രം മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹേശനാ ഇത്യാരബ്ധസ്യ
സഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യാങ്ഗഭൂതം ।

ബ്രഹ്മജാ ബ്രഹ്മസുഖദാ ബ്രഹ്മണ്യാ ബ്രഹ്മരൂപിണീ ।
സുമതിഃ സുഭഗാ സുന്ദാ പ്രയതിര്‍നിയതിര്യതിഃ ॥ 1 ॥

സര്‍വപ്രാണസ്വരൂപാ ച സര്‍വേന്ദ്രിയസുഖപ്രദാ ।
സംവിന്‍മയീ സദാചാരാ സദാതുഷ്ടാ സദാനതാ ॥ 2 ॥

കൌമുദീ കുമുദാനന്ദാ കുഃ കുത്സിതതമോഹരീ ।
ഹൃദയാര്‍തിഹരീ ഹാരശോഭിനീ ഹാനിവാരിണീ ॥ 3 ॥

സംഭാജ്യാ സംവിഭജ്യാഽഽജ്ഞാ ജ്യായസീ ജനിഹാരിണീ ।
മഹാക്രോധാ മഹാതര്‍ഷാ മഹര്‍ഷിജനസേവിതാ ॥ 4 ॥

കൈടഭാരിപ്രിയാ കീര്‍തിഃ കീര്‍തിതാ കൈതവോജ്ഝിതാ ।
കൌമുദീ ശീതലമനാഃ കൌസല്യാസുതഭാമിനീ ॥ 5 ॥

കാസാരനാഭിഃ കാ സാ യാഽഽപ്യേഷേയത്താവിവര്‍ജിതാ ।
അന്തികസ്ഥാഽതിദൂരസ്ഥാ ഹദയസ്ഥാഽംബുജസ്ഥിതാ ॥ 6 ॥

മുനിചിത്തസ്ഥിതാ മൌനിഗംയാ മാന്ധാതൃപൂജിതാ ।
മതിസ്ഥിരീകര്‍തൃകാര്യനിത്യനിര്‍വഹണോത്സുകാ ॥ 7 ॥

മഹീസ്ഥിതാ ച മധ്യസ്ഥാ ദ്യുസ്ഥിതാഽധഃസ്ഥിതോര്‍ധ്വഗ ।
ഭൂതിര്‍വിഭൂതിഃ സുരഭിഃ സുരസിദ്ധാര്‍തിഹാരിണീ ॥ 8 ॥

അതിഭോഗാഽതിദാനാഽതിരൂപാഽതികരുണാഽതിഭാഃ ।
വിജ്വരാ വിയദാഭോഗാ വിതന്ദ്രാ വിരഹാസഹാ ॥ 9 ॥

ശൂര്‍പകാരാതിജനനീ ശൂന്യദോഷാ ശുചിപ്രിയാ ।
നിഃസ്പൃഹാ സസ്പൃഹാ നീലാസപത്നീ നിധിദായിനീ ॥ 10 ॥

കുംഭസ്തനീ കുന്ദരദാ കുങ്കുമാലേപിതാ കുജാ ।
ശാസ്ത്രജ്ഞാ ശാസ്ത്രജനനീ ശാസ്ത്രജ്ഞേയാ ശരീരഗാ ॥ 11 ॥

സത്യഭാസ്സത്യസങ്കല്‍പാ സത്യകാമാ സരോജിനീ ।
ചന്ദ്രപ്രിയാ ചന്ദ്രഗതാ ചന്ദ്രാ ചന്ദ്രസഹോദരീ ॥ 12 ॥

ഔദര്യൌപയികീ പ്രീതാ ഗീതാ ചൌതാ ഗിരിസ്ഥിതാ ।
അനന്വിതാഽപ്യമൂലാര്‍തിധ്വാന്തപുഞ്ജരവിപ്രഭാ ॥ 13 ॥

മങ്ഗലാ മങ്ഗലപരാ മൃഗ്യാ മങ്ഗലദേവതാ ।
കോമലാ ച മഹാലക്ഷ്മീഃ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
ഫലശ്രുതിഃ
നാരദ ഉവാച-
ഇത്യേവം നാമസാഹസ്രം സാഷ്ടോത്തരശതം ശ്രിയഃ ।
കഥിതം തേ മഹാരാജ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം ॥ 1 ॥

ഭൂതാനാമവതാരാണാം തഥാ വിഷ്ണോര്‍ഭവിഷ്യതാം ।
ലക്ഷ്ംയാ നിത്യാനുഗാമിന്യാഃ ഗുണകര്‍മാനുസാരതഃ ॥ 2 ॥

ഉദാഹൃതാനി നാമാനി സാരഭൂതാനി സര്‍വതഃ ।
ഇദന്തു നാമസാഹസ്രം ബ്രഹ്മണാ കഥിതം മമ ॥ 3 ॥

ഉപാംശുവാചികജപൈഃ പ്രീയേതാസ്യ ഹരിപ്രിയാ ।
ലക്ഷ്മീനാമസഹസ്രേണ ശ്രുതേന പഠിതേന വാ ॥ 4 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥീ ധര്‍മലാഭീ സ്യാത് അര്‍ഥാര്‍ഥീ ചാര്‍ഥവാന്‍ ഭവേത് ।
കാമാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമാന്‍ സുഖാര്‍ഥീ ലഭതേ സുഖം ॥ 5 ॥

ഇഹാമുത്ര ച സൌഖ്യായ ലക്ഷ്മീഭക്തിഹിതങ്കരീ ।
ഇദം ശ്രീനാമസാഹസ്രം രഹസ്യാനാം രഹസ്യകം ॥ 6 ॥

ഗോപ്യം ത്വയാ പ്രയത്നേന അപചാരഭയാച്ഛ്രിയഃ ।
നൈതദ്വ്രാത്യായ വക്തവ്യം ന മൂര്‍ഖായ ന ദംഭിനേ ॥ 7 ॥

ന നാസ്തികായ നോ വേദശാസ്ത്രവിക്രയകാരിണേ ।
വക്തവ്യം ഭക്തിയുക്തായ ദരിദ്രായ ച സീദതേ ॥ 8 ॥

സകൃത്പഠിത്വ ശ്രീദേവ്യാഃ നാമസാഹസ്രമുത്തമം ।
ദാരിദ്ര്യാന്‍മുച്യതേ പുര്‍വം ജന്‍മകോടിഭവാന്നരഃ ॥ 9 ॥

ത്രിവാരപഠനാദസ്യാഃ സര്‍വപാപക്ഷയോ ഭവേത് ।
പഞ്ചചത്വാരിംശദഹം സായം പ്രാതഃ പഠേത്തു യഃ ॥ 10 ॥

തസ്യ സന്നിഹിതാ ലക്ഷ്മീഃ കിമതോഽധികമാപ്യതേ ।
അമായാം പൌര്‍ണമാസ്യാം ച ഭൃഗുവാരേഷു സങ്ക്രമേ ॥ 11 ॥

പ്രാതഃ സ്നാത്വാ നിത്യകര്‍മ യഥാവിധി സമാപ്യ ച
സ്വര്‍ണപാത്രേഽഥ രജതേ കാംസ്യപാത്രേഽഥവാ ദ്വിജഃ ॥ 12 ॥

നിക്ഷിപ്യ കുങ്കുമം തത്ര ലിഖിത്വാഽഷ്ടദലാംബുജം ।
കര്‍ണികാമധ്യതോ ലക്ഷ്മീം ബീജം സാധു വിലിഖ്യ ച ॥ 13 ॥

പ്രാഗാദിഷു ദലേഷ്വസ്യ വാണീബ്രാഹ്ംയാദിമാതൃകാഃ ।
വിലിഖ്യ വര്‍ണതോഽഥേദം നാമസാഹസ്രമാദരാത് ॥ 14 ॥

യഃ പഠേത് തസ്യ ലോകസ്തു സര്‍വേഽപി വശഗാസ്തതഃ ।
രാജ്യലാഭഃ പുത്രപൌത്രലാഭഃ ശത്രുജയസ്തഥാ ॥ 15 ॥

സങ്കല്‍പാദേവ തസ്യ സ്യാത് നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
അനേന നാമസഹസ്രേണാര്‍ചയേത് കമലാം യദി ॥ 16 ॥

കുങ്കുമേനാഥ പുഷ്പൈര്‍വാ ന തസ്യ സ്യാത്പരാഭവഃ ।
ഉത്തമോത്തമതാ പ്രോക്താ കമലാനാമിഹാര്‍ചനേ ॥ 17 ॥

തദഭാവേ കുങ്കുമം സ്യാത് മല്ലീപുഷ്പാഞ്ജലിസ്തതഃ ।
ജാതീപുഷ്പാണി ച തതഃ തതോ മരുവകാവലിഃ ॥ 18 ॥

പദ്മാനാമേവ രക്തത്വം ശ്ലാഘിതം മുനിസത്തമൈഃ ।
അന്യേഷാം കുസുമാനാന്തു ശൌക്ല്യമേവ ശിവാര്‍ചനേ ॥ 19 ॥

പ്രശസ്തം നൃപതിശ്രേഷ്ഠ തസ്മാദ്യത്നപരോ ഭവേത് ।
കിമിഹാത്ര ബഹൂക്തേന ലക്ഷ്മീനാമസഹസ്രകം ॥ 20 ॥

വേദാനാം സരഹസ്യാനാം സര്‍വശാസ്ത്രഗിരാമപി ।
തന്ത്രാണാമപി സര്‍വേഷാം സാരഭൂതം ന സംശയഃ ॥ 21 ॥

സര്‍വപാപക്ഷയകരം സര്‍വശത്രുവിനാശനം ।
ദാരിദ്ര്യധ്വംസനകരം പരാഭവനിവര്‍തകം ॥ 22 ॥

വിശ്ലിഷ്ടബന്ധുസംശ്ലേഷകാരകം സദ്ഗതിപ്രദം ।
തന്വന്തേ ചിന്‍മയാത്മ്യൈക്യബോധാദാനന്ദദായകം ॥ 23 ॥

ലക്ഷ്മീനാമസഹസ്രം തത് നരോഽവശ്യം പഠേത്സദാ ।
യോഽസൌ താത്പര്യതഃ പാഠീ സര്‍വജ്ഞഃ സുഖിതോ ഭവേത് ॥ 24 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തനാമഭിഃ പൂജയേത്സുധീഃ ।
തസ്യ സര്‍വേപ്സിതാര്‍ഥസിദ്ധിര്‍ഭവതി നിശ്ചിതം ॥ 25 ॥

ശ്രിയം വര്‍ചസമാരോഗ്യം ശോഭനം ധാന്യസമ്പദഃ ।
പശൂനാം ബഹുപുത്രാണാം ലാഭശ്ച സംഭാവേദ്ധ്രുവം ॥ 26 ॥

ശതസംവത്സരം വിംശത്യുതരം ജീവിതം ഭവേത് ।
മങ്ഗലാനി തനോത്യേഷാ ശ്രീവിദ്യാമങ്ഗലാ ശുഭാ ॥ 27 ॥

ഇതി നാരദീയോപപുരാണാന്തര്‍ഗതം ശ്രീലക്ഷ്ംയഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *