Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ
ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂಷಾಸಹಸ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯಕರಾನ್ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ
ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಾರುಕುಚದ್ವನ್ದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸೇ |
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹನಾಥಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ || ೨ ||

ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನೃಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತಗೋಚರಮ್ |
ಭೂಯೋಲ್ಲಾಸಿತಸಂಸಾರಚ್ಛೇದಹೇತುಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವಜ್ರಿಣೇ |
ವಜ್ರದೇಹಾಯ ವಜ್ರಾಯ ನಮೋ ವಜ್ರನಖಾಯ ಚ || ೧ ||

ವಾಸುದೇವಾಯ ವನ್ದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ವರಾತ್ಮನೇ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ವರಾಯ ವರರೂಪಿಣೇ || ೨ ||

ವರೇಣ್ಯಾಯ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಾಯೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರದಾಯ ಚ || ೩ ||

ಪರಾತ್ಪರಾಯ ಪಾರಾಯ ಪವಿತ್ರಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ |
ಪಾವನಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಪಾಶಿನೇ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ || ೪ ||

ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುರುಹೂತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ತತ್ಪೂರುಷಾಯ ತಥ್ಯಾಯ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ಚ || ೫ ||

ಪುರೋಧಸೇ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ಹಾಸಾಯ ಮಹಾಹಾಸಾಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ || ೬ ||

ಸಿಂಹರಾಜಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ರೋಷಾಯ ಜ್ವಾಲಾಹಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ಭೂತಾವಾಸಾಯ ವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ |
ಖಡ್ಗಜಿಹ್ವಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಖಡ್ಗವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ಧರ್ಮವಾಸಾಯ ಧರ್ಮಿಣೇ |
ಧನಂಜಯಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಚ || ೯ ||

ಶುಭಂಜಯಾಯ ಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶತ್ರುಂಜಯಾಯ ಚ |
ನಿರಂಜನಾಯ ನೀರಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ || ೧೦ ||

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿರ್ವಾಣಪ್ರದಾಯ ನಿಬಿಡಾಯ ಚ |
ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನೀಲಾಯ ನಿಷ್ಕಳಾಯ ಕಳಾತ್ಮನೇ || ೧೧ ||

ನಿಮೇಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ನಿಮೇಷಗಮನಾಯ ಚ | [** ನಿಬದ್ಧಾಯ **]
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರಾಶಾಯ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಿಜಾಯ ಚ || ೧೨ ||

ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿದಾನಾಯ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಿರಾಕೃತೇ |
ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ || ೧೩ ||

ಸತ್ಯಧ್ವಜಾಯ ಮುಂಜಾಯ ಮುಂಜಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿನೇ |
ಹರಿಕೇಶಾಯ ಕೇಶಾಯ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಸುಕೇಶಾಯೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿಸಂಹಾರಕಾಯ ಚ |
ಜಲೇಶಾಯ ಸ್ಥಲೇಶಾಯ ಪದ್ಮೇಶಾಯೋಗ್ರರೂಪಿಣೇ || ೧೫ ||

ಪುಷ್ಪೇಶಾಯ ಕುಲೇಶಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೂಕ್ತಿಕರ್ಣಾಯ ಸೂಕ್ತಾಯ ರಕ್ತಜಿಹ್ವಾಯ ರಾಗಿಣೇ || ೧೬ ||

ದೀಪ್ತರೂಪಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರಲೋಭಿನೇ |
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಪ್ರಭವೇ ವಿಭವೇ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ಪಾಂಥಾಯ ಪ್ರಮಾಯಪ್ರತಿಮಾಯ ಚ |
ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಪ್ರತಾಪಾಯ ಪ್ರಜ್ವಲಾಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ಚ || ೧೮ ||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ವಾಲಜಿಹ್ವಾಯ ಜ್ವಾಲಿನೇ |
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ಚ || ೧೯ ||

ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲನಾಯ ಕಲಾಯ ಚ |
ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರಾಯ ಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ ಚ ಚಕ್ರಿಣೇ || ೨೦ ||

ಅಕ್ರೂರಾಯ ಕೃತಾಂತಾಯ ವಿಕ್ರಮಾಯ ಕ್ರಮಾಯ ಚ |
ಕೃತ್ತಿನೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ಕೃತಾತ್ಮನೇ || ೨೧ ||

ಸಂಕ್ರಮಾಯ ಚ ಕ್ರುದ್ಧಾಯ ಕ್ರಾಂತಲೋಕತ್ರಯಾಯ ಚ |
ಅರೂಪಾಯ ಸರೂಪಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೨೨ ||

ಅಜಯಾಯಾದಿದೇವಾಯ ಹ್ಯಕ್ಷಯಾಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಚ |
ಅಘೋರಾಯ ಸುಘೋರಾಯ ಘೋರಘೋರತರಾಯ ಚ || ೨೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಘೋರವೀರ್ಯಾಯ ಲಸದ್ಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಘೋರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಹಾಯ ಶಂಭವೇ || ೨೪ ||

ಅಮೋಘಾಯ ಗುಣೌಘಾಯ ಹ್ಯನಘಾಯಾಘಹಾರಿಣೇ |
ಮೇಘನಾದಾಯ ನಾದಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮೇಘಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೨೫ || [** ನಾಥಾಯ **]

ಮೇಘವಾಹನರೂಪಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ಮಾಲಿನೇ |
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರದೇಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೬ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಾಯ ತೇ ವ್ಯಾಘ್ರಕರ್ಮಣೇ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ಚ |
ವಿಕಟಾಸ್ಯಾಯ ವೀರ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ || ೨೭ ||

ವಿಕೀರ್ಣನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ಚ |
ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ಸೇನಾಯ ವಿಹ್ವಲಾಯ ಬಲಾಯ ಚ || ೨೮ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ವೀರಾಯ ವಿಶೇಷಾಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ವೀತಶೋಕಾಯ ವಿತ್ತಾಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವದನಾಯ ಚ || ೨೯ ||

ವಿಧಾನಾಯ ವಿಧೇಯಾಯ ವಿಜಯಾಯ ಜಯಾಯ ಚ |
ವಿಬುಧಾಯ ವಿಭಾವಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ಚ || ೩೦ ||

ವೀತರಾಗಾಯ ವಿಪ್ರಾಯ ವಿಟಂಕನಯನಾಯ ಚ |
ವಿಪುಲಾಯ ವಿನೀತಾಯ ವಿಶ್ವಯೋನೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೧ ||

ವಿಡಂಬನಾಯ ವಿತ್ತಾಯ ವಿಶ್ರುತಾಯ ವಿಯೋನಯೇ |
ವಿಹ್ವಲಾಯ ವಿವಾದಾಯ ನಮೋ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ || ೩೨ ||

ವಿರಾಸಾಯ ವಿಕಲ್ಪಾಯ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಬಹುಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾತೀತಾಯ ಶಿಲ್ಪಿನೇ || ೩೩ ||

ಕಲ್ಪನಾಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಫಣಿತಲ್ಪಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ತರುಣಾಯ ತರಸ್ವಿನೇ || ೩೪ ||

ರಸನಾಯಾನ್ತರಿಕ್ಷಾಯ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ಚ |
ತಾರಕಾಯ ತಮೋಘ್ನಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ಚ ತಪಸ್ವಿನೇ || ೩೫ ||

ತಕ್ಷಕಾಯ ತನುತ್ರಾಯ ತಟಿತೇ ತರಲಾಯ ಚ |
ಶತರೂಪಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶತಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೬ ||

ಶತಪತ್ರಾಯ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ಸ್ಥಿತಯೇ ಶಾಂತಮೂರ್ತಯೇ |
ಶತಕ್ರತುಸ್ವರೂಪಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಶತಾತ್ಮನೇ || ೩೭ ||

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಸಹಸ್ರವದನಾಯ ಚ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಶಶ್ರೋತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೮ ||

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಧೇಯಾಯ ಸಹಸ್ರಜಠರಾಯ ಚ || ೩೯ ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ |
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಧಾರಿಣೇ || ೪೦ ||

ನಮಃ ಸ್ಥೂಲಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಕ್ಷೀಣಾಯ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯ ಸೂರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶೌರಿಣೇ || ೪೧ ||

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶಿಕ್ಷಾಯ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಮೂರ್ತಯೇ || ೪೨ ||

ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ಮೂಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಸುಮಿತ್ರವರುಣಾಯ ಚ || ೪೩ ||

ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಹ್ಯವಿಘ್ನಾಯ ವಿಘ್ನಕೋಟಿಹರಾಯ ಚ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ಮಧುಘ್ನಾಯ ಭೂತಘ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೪ ||

ಭೂತಪಾಲಾಯ ಭೂತಾಯ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ಭೂತಿನೇ |
ಭೂತಭೇತಾಲಘಾತಾಯ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || ೪೫ ||

ಭೂತಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಭೂತಸಂಯಮಿನೇ ನಮಃ |
ಮಹಾಭೂತಾಯ ಭೃಗವೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೪೬ ||

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ |
ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರಯೇ ನಮಃ || ೪೭ ||

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯಾಪ್ಯನಂತಾಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚ || ೪೮ ||

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಿಣೇ || ೪೯ ||

ಸರ್ವಾಭಿಚಾರಹಂತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವೋತ್ಪಾತವಿಘಾತಿನೇ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯೈಕಶೃಂಗಾಯ ದ್ವಿಶೃಂಗಾಯ ಮರೀಚಯೇ || ೫೦ ||

ಬಹುಶೃಂಗಾಯ ಶೃಂಗಾಯ ಮಹಾಶೃಂಗಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ಮನೋಜ್ಞಾಯ ಮಂತವ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೫೧ ||

ಮಹಾದೇವಾಯ ದೇವಾಯ ಮಾತುಲುಂಗಧರಾಯ ಚ |
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸೂತಾಯ ಮಾಯಿನೇ ಜಲಶಾಯಿನೇ || ೫೨ ||

ಮಹೋದರಾಯ ಮಂದಾಯ ಮದನಾಯ ಮದಾಯ ಚ |
ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೇ ಚ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ || ೫೩ ||

ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ಧೈರ್ಯಾಯ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ || ೫೪ ||

ಮಾಯಾತೀತಾಯ ಮಾಯಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮಹಾತೇಜಾಯ ಬೀಜಾಯ ತೇಜೋಧಾಮ್ನೇ ಚ ಬೀಜಿನೇ || ೫೫ ||

ತೇಜೋಮಯ ನೃಸಿಂಹಾಯ ತೇಜಸಾಂನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ಚ || ೫೬ ||

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಪುಷ್ಟಾಯ ತುಷ್ಟಯೇ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ |
ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಚ ಶಿಷ್ಟಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯೇಷ್ಟದಾಯಿನೇ || ೫೭ ||

ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ತುಷ್ಟಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ಅಷ್ಟಾಂಗನ್ಯಸ್ತರೂಪಾಯ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾಂತಕಾಯ ಚ || ೫೮ ||

ವೈಕುಂಠಾಯ ವಿಕುಂಠಾಯ ಕೇಶಿಕಂಠಾಯ ಕಂಠಿನೇ |
ಕಂಠೀರವಾಯ ಲುಂಠಾಯ ನಿಶ್ಶಠಾಯ ಹಠಾಯ ಚ || ೫೯ ||

ಸತ್ತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ರಜೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ವೇಧಸೇ |
ತಮೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಮೂರ್ತಯೇ || ೬೦ ||

ಋತುಧ್ವಜಾಯ ಕಾಲಾಯ ಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರಿಣೇ | [** ರಾಜಾಯ **]
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಾಯ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ || ೬೧ ||

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತ್ರಿದೇಹಾಯ ತ್ರಿಧಾತ್ಮನೇ |
ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವನ್ದ್ಯಾಯ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ || ೬೨ ||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯಾನಿರುದ್ಧಾಯ ಹ್ಯಪ್ರಮೇಯಾಯ ಭಾನವೇ |
ಅಮೃತಾಯ ಹ್ಯನಂತಾಯ ಹ್ಯಮಿತಾಯಾಮರಾಯ ಚ || ೬೩ ||

ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಾಯ ಹ್ಯಪಸ್ಮಾರವಿಘಾತಿನೇ |
ಅನ್ನದಾಯಾನ್ನರೂಪಾಯ ಹ್ಯನ್ನಾಯಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ || ೬೪ ||

ಆದ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ವೇದ್ಯಾಯಾದ್ಭುತಕರ್ಮಣೇ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಸನ್ಧ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೬೫ ||

ವಿದ್ಯಾತೀತಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ರಾಗತೀತಾಯ ರಾಗಿಣೇ |
ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ಯೋಗಾಯ ಗೋಹಿತಾಯ ಗವಾಮ್ಪತೇ || ೬೬ ||

ಗಂಧರ್ವಾಯ ಗಭೀರಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಯೋರ್ಜಿತಾಯ ಚ |
ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ ಚ || ೬೭ ||

ಪದ್ಮಾಭಾಯ ಸುನಾಭಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಭಾಸಿನೇ |
ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ಪದ್ಮಾಯ ಪದ್ಮಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೬೮ ||

ಪದ್ಮೋದರಾಯ ಪೂತಾಯ ಪದ್ಮಕಲ್ಪೋದ್ಭವಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಭೂಪದ್ಮೋದ್ಧರಣಾಯ ಚ || ೬೯ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ತ್ರಿವೇದಿನೇ || ೭೧ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸೇ ತದಾಽಶ್ವಶಿರಸೇ ನಮಃ || ೭೨ ||

ಅಥರ್ವಶಿರಸೇ ನಿತ್ಯಮಶನಿಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಲೋಲಾಯ ಲಲಿತಾಯ ಚ || ೭೩ ||

ಲಾವಣ್ಯಾಯ ಲವಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಭಾಸಕಾಯ ಚ | [** ಲಾವಕಾಯ **]
ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಯ ಲಕ್ಷಾಯ ಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭೪ ||

ರಸದ್ವೀಪಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ |
ವೃಷ್ಣಿಮೂಲಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ || ೭೫ || [** ದೃಷ್ಣಿಮೂಲಾಯ **]

ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಹಾರಿಣಂ ವನಮಾಲಿನಮ್ |
ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ || ೭೬ ||

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದೋರುಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಮ್ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸದಾತುಷ್ಟಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಮ್ || ೭೭ ||

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಬಹುಯೋಜನಮಾಯತಮ್ |
ಬಹುಯೋಜನಹಸ್ತಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹುಯೋಜನನಾಸಿಕಮ್ || ೭೮ ||

ಮಹಾರೂಪಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ಮಹಾಭುಜಮ್ |
ಮಹಾನಾದಂ ಮಹಾರೌದ್ರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೭೯ ||

ಆನಾಭೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋರೂಪಾಮಾಗಲಾದ್ವೈಷ್ಣವಂ ವಪುಃ |
ಆಶೀರ್ಷಾದ್ರುದ್ರಮೀಶಾನಂ ತದಗ್ರೇ ಸರ್ವತಃ ಶಿವಮ್ || ೮೦ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ನಾರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವೀರಸಿಂಹ |
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕ್ರೂರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ದಿವ್ಯಸಿಂಹ || ೮೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಘ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪುಚ್ಛಸಿಂಹ |
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂರ್ಣಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ರೌದ್ರಸಿಂಹ || ೮೨ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಭೀಷಣಭದ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಸಿಂಹ |
ನಮೋ ನಮೋ ಬೃಂಹಿತಭೂತಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಸಿಂಹ || ೮೩ ||

ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಜಿತಕಾಲಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಃ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಸಿಂಹ |
ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮದಕಾಮಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೈಕಸಿಂಹ || ೮೪ ||

ಭವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಸಹಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೇವ ಚ |
ಪೃಥ್ವೀತ್ವಮಂತರಿಕ್ಷಸ್ತ್ವಂ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಮೇವ ಚ || ೮೫ ||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಲಿಪ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಪ್ರಹರಾದಿಕಮ್ |
ಅಹೋರಾತ್ರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ಪಕ್ಷಮಾಸಸ್ತುವತ್ಸರಂ || ೮೬ ||

ಯುಗಾದಿರ್ಯುಗಭೇದಸ್ತ್ವಂ ಸಂಯೋಗೋ ಯುಗಸಂಧಯಃ |
ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕಾಮ್ಯಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಮೇವ ಚ || ೮೭ ||

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಹರಿಸ್ಸ್ವರಾಟ್ |
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೮೮ ||

ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ತ್ವಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸುಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ವಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ || ೮೯ ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪತಿಃ |
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಕಾರೋ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಕೃಪಾಕರಃ || ೯೦ ||

ಹಂತಾಕಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ವೇದಾಕಾರಶ್ಚ ಶಂಕರಃ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಃ ಓಂಕಾರೋ ಲೋಕಕಾರಕಃ || ೯೧ ||

ಏಕಾತ್ಮಾ ತ್ವಮನೇಕಾತ್ಮಾ ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ವೇದಮಯೋತ್ತಮಃ || ೯೨ ||

ಲೋಕಪ್ರಿಯೋ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ |
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಪತಿಃ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಲೋಚನಃ || ೯೩ ||

ಲೋಕಾಧಾರೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕೋ ಲೋಕಾಲೋಕಮಯೋ ವಿಭುಃ |
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಮಹಾಕರ್ತಾ ಕೃತಾಕರ್ತಾ ಕೃತಾಗಮಃ || ೯೪ ||

ಅನಾದಿಸ್ತ್ವಮನಂತಸ್ತ್ವಮಭೂತೋಭೂತವಿಗ್ರಹಃ |
ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತೋತಾ ನೇತಾ ನಿಯಾಮಕಃ || ೯೫ ||

ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಮತಿರ್ಮಹ್ಯಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಗುರುಸ್ಸಖಾ |
ಸುಹೃದಶ್ಚಾತ್ತರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ನಾತ್ರ ಮೇ ಗತಿಃ || ೯೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ಹ್ಯಸ್ತ್ರರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಬಹುರೂಪಾಯ ರೂಪಾಯ ಪಂಚರೂಪಧರಾಯ ಚ || ೯೭ ||

ಭದ್ರರೂಪಾಯ ರೂಢಾಯ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಯೋಗಿನೇ |
ಸಮರೂಪಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯ ಚ || ೯೮ ||

ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾಯಿನೇ |
ಧ್ಯೇಯಗಮ್ಯಾಯ ಧಾಮ್ನೇ ಚ ಧಾಮಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || ೯೯ ||

ಧರಾಧರಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಧಾರಣಾಭಿರತಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಸಂಧಾತ್ರೇ ಚ ಧರಾಯ ಚ || ೧೦೦ ||

ದಾಮೋದರಾಯ ದಾಂತಾಯ ದಾನವಾಂತಕರಾಯ ಚ |
ನಮಃ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦೧ ||

ಸೀರಧ್ವಜಾಯ ಸೀರಾಯ ವಾತಾಯಾಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ |
ಸಾರಸ್ವತಾಯ ಸಂಸಾರನಾಶನಾಯಾಕ್ಷ ಮಾಲಿನೇ || ೧೦೨ ||

ಅಸಿಚರ್ಮಧರಾಯೈವ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ |
ವಿಕರ್ಮಾಯ ಸುಕರ್ಮಾಯ ಪರಕರ್ಮವಿಘಾತಿನೇ || ೧೦೩ ||

ಸುಕರ್ಮಣೇ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮೋ ಮರ್ಮಾಯ ಮರ್ಮಿಣೇ |
ಕರಿಚರ್ಮವಸಾನಾಯ ಕರಾಳವದನಾಯ ಚ || ೧೦೪ ||

ಕವಯೇ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಭೂಗರ್ಭಾಯ ಕೃಪಾನಿಧೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಗರ್ಭಾಯ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ಧೂರ್ಜಟೇ || ೧೦೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ ಜಿತಾರಯೇ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ ಚ || ೧೦೬ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣದೇಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿನಾಶಿನೇ |
ಹಿರಣ್ಯಕನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ಹಿರಣ್ಯನಯನಾಯ ಚ || ೧೦೭ ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಯವದನಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಾಯ ನಿಃಶೃಂಗಾಯ ಚ ಶೃಂಗಿಣೇ || ೧೦೮ ||

ಭೈರವಾಯ ಸುಕೇಶಾಯ ಭೀಷಣಾಯಾಂತ್ರಮಾಲಿನೇ |
ಚಂಡಾಯ ತುಂಡಮಾಲಾಯ ನಮೋ ದಂಡಧರಾಯ ಚ || ೧೦೯ ||

ಅಖಂಡತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ಚ | [** ಶ್ರೀಖಂಡ **]
ನಮಸ್ತೇ ದಂಡಸಿಂಹಾಯ ಸತ್ಯಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಶ್ವೇತಸಿಂಹಾಯ ಪೀತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನೀಲಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಾಯ ರಕ್ತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೧ ||

ನಮೋ ಹರಿದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಧೂಮ್ರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮೂಲಸಿಂಹಾಯ ಮೂಲಾಯ ಬೃಹತ್ಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೨ ||

ಪಾತಾಲಸ್ಥಿತಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಪರ್ವತವಾಸಿನೇ |
ನಮೋ ಜಲಸ್ಥಸಿಂಹಾಯ ಹ್ಯಂತರಿಕ್ಷಸ್ಥಿತಾಯ ಚ || ೧೧೩ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಚಂಡಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅನಂತಜಿಹ್ವಸಿಂಹಾಯ ಅನಂತಗತಯೇ ನಮಃ || ೧೧೪ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ವೀರಸಿಂಹಾಯ ಬಹುಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋ ವಿಚಿತ್ರಸಿಂಹಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೫ ||

ಅಭಯಂಕರಸಿಂಹಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಮೇಖಲಾಯೈವ ಸಪ್ತಸಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ || ೧೧೬ ||

ಸಪ್ತಧಾತುಸ್ವರೂಪಾಯ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಯಾಯ ಚ |
ಸಪ್ತಲೋಕಾಂತರಸ್ಥಾಯ ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯಾಯ ಚ || ೧೧೭ ||

ಸಪ್ತಾರ್ಚೀರೂಪದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥರೂಪಿಣೇ |
ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ಸ್ವಚ್ಛರೂಪಾಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧೮ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಯ ಸುವೇಷಾಯ ಶ್ರುತಯೇ ಶ್ರುತಮೂರ್ತಯೇ |
ಶುಚಿಶ್ರವಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಭೋಗಾಯ ಸುಧನ್ವಿನೇ || ೧೧೯ ||

ಶುಭ್ರಾಯ ಸುರನಾಥಾಯ ಸುಲಭಾಯ ಶುಭಾಯ ಚ |
ಸುದರ್ಶನಾಯ ಸೂಕ್ತಾಯ ನಿರುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨೦ ||

ಸುಪ್ರಭಾವಸ್ವಭಾವಾಯ ಭವಾಯ ವಿಭವಾಯ ಚ |
ಸುಶಾಖಾಯ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಖಾಯ ಚ || ೧೨೧ ||

ಸುನಖಾಯ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸುರಥಾಯ ಸುಧಾಯ ಚ |
ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ ಖೇಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯೇ || ೧೨೨ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ಸುರಮುಖ್ಯಾಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಪ್ರಭವಾಯ ಚ |
ಖಗೇಂದ್ರಾಯ ಮೃಗೇಂದ್ರಾಯ ನಗೇಂದ್ರಾಯ ಧೃವಾಯ ಚ || ೧೨೩ ||

ನಾಗಕೇಯೂರಹಾರಾಯ ನಾಗೇಂದ್ರಾಯಾಘಮರ್ದಿನೇ |
ನದೀವಾಸಾಯ ನಾಗಾಯ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ಚ || ೧೨೪ ||

ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ ನಗ್ನಾಯ ನಮಿತಾಯಾಮಿತಾಯ ಚ |
ನಾಗಾಂತಕರಥಾಯೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಯ ಚ || ೧೨೫ ||

ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಕಚ್ಛಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨೬ ||

ವಿಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತಲೋಕಾಯ ವಾಮನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ |
ನಮೋ ಭಾರ್ಗವರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಂತಕರಾಯ ಚ || ೧೨೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ಬಲರಾಮಾಯ ಕಂಸಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ |
ಬುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧರೂಪಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಪಾಯ ಕಲ್ಕಿನೇ || ೧೨೮ ||

ಆತ್ರೇಯಾಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಕಪಿಲಾಯ ದ್ವಿಜಾಯ ಚ |
ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಪಶುಪಾಲಾಯ ಪಶುವಕ್ತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨೯ ||

ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವನಸ್ಥಾಯ ಯತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ ಚ ಮುಮುಕ್ಷವೇ || ೧೩೦ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಾಯ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಿಲಯಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀಶೈಲಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶೈಲವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩೧ ||

ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಮಹಾಹಂಸಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಗುಹಾವಾಸಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಪ್ತಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ || ೧೩೨ ||

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ನೀಲವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ |
ಪೀತವಸ್ತ್ರಧರಾಯೈವ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ || ೧೩೩ ||

ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಯ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪಿನೇ |
ಧುರಂಧರಾಯ ಧೂರ್ತಾಯ ದುರ್ಗಮಾಯ ಧುರಾಯ ಚ || ೧೩೪ ||

ದುರ್ಮದಾಯ ದುರಂತಾಯ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ದುರ್ದರ್ಶಾಯ ದ್ರುಮಾಯ ಚ || ೧೩೫ ||

ದುರ್ಭೇದಾಯ ದುರಾಶಾಯ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದೃಪ್ತಾಯ ದೀಪ್ತವಕ್ತ್ರಾಯ ಉಧೃರ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩೬ ||

ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮೋ ದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ |
ರಸಜ್ಞಾಯ ರಸೇಶಾಯ ಹ್ಯಾಕರ್ಣನಯನಾಯ ಚ || ೧೩೭ ||

ವಂದ್ಯಾಯ ಪರಿವೇಷಾಯ ರಥ್ಯಾಯ ರಸಿಕಾಯ ಚ |
ಊರ್ಧ್ವಾಸ್ಯಾಯೋರ್ಧ್ವದೇಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚೋರ್ಧ್ವರೇತಸೇ || ೧೩೮ ||

ಪದ್ಮಪ್ರಧ್ವಂಸಿಕಾಂತಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾಯ ಚ |
ಗದಾಪದ್ಮಧರಾಯೈವ ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯ ಚ || ೧೩೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಕಾಮಿನೇ |
ನಮಃ ಕಾಮವಿಹಾರಾಯ ಕಾಮರೂಪಧರಾಯ ಚ || ೧೪೦ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಸೋಮಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ವಾಮಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೪೧ ||

ಸಾಮಸ್ವರಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಥಾಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ಚ || ೧೪೨ ||

ಭೀಷ್ಮಾಯ ಭೀಕರಾಯೈವ ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಣಾಯ ಚ |
ಮೃಗಗ್ರೀವಾಯ ಜೀವಾಯ ಜಿತಾಯ ಜಿತಕಾಶಿನೇ || ೧೪೩ ||

ಜಟಿನೇ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಜಾತವೇದಸೇ |
ಜಪಾಕುಸುಮವರ್ಣಾಯ ಜಪ್ಯಾಯ ಜಪಿತಾಯ ಚ || ೧೪೪ ||

ಜರಾಯುಜಾಯಾಂಡಜಾಯ ಸ್ವೇದಜಾಯೋದ್ಭಿದಾಯ ಚ |
ಜನಾರ್ದನಾಯ ರಾಮಾಯ ಜಾಹ್ನವೀಜನಕಾಯ ಚ || ೧೪೫ ||

ಜರಾಜನ್ಮವಿದೂರಾಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಪ್ರಬೋಧಿನೇ |
ರೌದ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವೀರಭದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೪೬ ||

ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ಸಮುದ್ರಾಯ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೇ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಯೇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾಯ ನಮ ಇಂದ್ರಾನುಜಾಯ ಚ || ೧೪೭ ||

ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ಸಾಂದ್ರಾಯ ಇಂದಿರಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಈಶಾನಾಯ ಚ ಹೀಡ್ಯಾಯ ಹೀಪ್ಸಿತಾಯ ತ್ವಿನಾಯ ಚ || ೧೪೮ ||

ವ್ಯೋಮಾತ್ಮನೇ ಚ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ಚ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶಿನೇ |
ವ್ಯೋಮೋದ್ಧರಾಯ ಚ ವ್ಯೋಮವಕ್ತ್ರಾಯಾಸುರಘಾತಿನೇ || ೧೪೯ ||

ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವ್ಯೋಮವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸುಕುಮಾರಾಯ ಮಾರಾಯ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೫೦ ||

ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಚ |
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ || ೧೫೧ ||

ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ |
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿರೂಪಾಯ ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತಯೇ || ೧೫೨ ||

ಷಡ್ವಿಂಶಕಾತ್ಮನೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಕಾತ್ಮನೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫೩ ||

ಭಾವಶುದ್ಧಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಶರಭಾಯ ಚ |
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಸುಬೋಧಾಯ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ || ೧೫೪ ||

ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯ ಚ ವಿದಗ್ಧಾಯ ಮುಗ್ಧಾಯ ಮುನಯೇ ನಮಃ |
ಪ್ರಿಯಶ್ರವಾಯ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯ ಸುಶ್ರವಾಯ ಶ್ರವಾಯ ಚ || ೧೫೫ ||

ಗ್ರಹೇಶಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಧರಾಯ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೫೬ ||

ಉಗ್ರಾಯ ಚೋಗ್ರವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಕರ್ಮರತಾಯ ಚ |
ಉಗ್ರನೇತ್ರಾಯ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲಿನೇ || ೧೫೭ ||

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಘಾತಿನೇ |
ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಯ ಚ || ೧೫೮ ||

ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ವೃಷ್ಣ್ಯಾಯ ವೃಷಭಾಯ ವೃಷಾಯ ಚ |
ಉಗ್ರಶ್ರವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಧರಾಯ ಚ || ೧೫೯ ||

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ |
ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ದುರಿತಕ್ಷಯ || ೧೬೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಮಿತಿಂಜಯ |
ನಮಸ್ತೇ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಧ್ವಜ || ೧೬೧ ||

ಯಜ್ಞಧ್ವಜ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕಾಲಧ್ವಜ ಜಯಧ್ವಜ |
ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಹ್ಯಮರಪ್ರಿಯ || ೧೬೨ ||

ಸಿಂಹನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ಧರ್ಮನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಕರ || ೧೬೩ ||

ಪುಣ್ಯನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಯಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹರೂಪ || ೧೬೪ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುರುಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಣಸಿಂಹರೂಪ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುರುಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಲಘುಸಿಂಹರೂಪ || ೧೬೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ –
ಉದ್ವೃತ್ತಂ ಗರ್ವಿತಂ ದೈತ್ಯಂ ನಿಹತ್ಯಾಜೌ ಸುರದ್ವಿಷಮ್ |
ದೇವಕಾರ್ಯಂ ಮಹತ್ಕೃತ್ವಾ ಗರ್ಜಸೇ ಸ್ವಾತ್ಮತೇಜಸಾ || ೧೬೬ ||

ಅತಿರೌದ್ರಮಿದಂ ರೂಪಂ ದುಸ್ಸಹಂ ದುರತಿಕ್ರಮಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವೈತಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶಂಕಿತಾಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಗತಾಃ || ೧೬೭ ||

ಏತಾನ್ಪಶ್ಯ ಮಹೇಶಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮಾಂ ಶಚೀಪತಿಮ್ |
ದಿಕ್ಪಾಲಾನ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾನ್ ರುದ್ರಾನುರಗರಾಕ್ಷಸಾನ್ || ೧೬೮ ||

ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಗಣಾನ್ಸಪ್ತಮಾತೃರ್ಗೌರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನದೀಶ್ಚ ತೀರ್ಥಾನಿ ರತಿಂ ಭೂತಗಾಣನಪಿ || ೧೬೯ ||

ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಮಹಾಸಿಂಹ ಹ್ಯುಗ್ರಭಾವಮಿಮಂ ತ್ಯಜ |
ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಭವ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಾಂತಭಾವಂ ಚ ಧಾರಯ || ೧೭೦ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ಪಪಾತ ಸ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೧೭೧ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ-
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಗಿರಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸೌಮ್ಯಭಾವಮಧಾರಯತ್ || ೧೭೨ ||

ಅಬ್ರವೀನ್ನಾರಸಿಂಹಸ್ತಾನ್ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ಸುರೋತ್ತಮಾನ್ |
ಸಂತ್ರಸ್ತಾನ್ ಭಯಸಂವಿಗ್ನಾನ್ ಶರಣಂ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ || ೧೭೩ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ-
ಭೋ ಭೋ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಪಿತಾಮಹಪುರೋಗಮಾಃ |
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ಚ ಭವಂತು ವಿಗತಜ್ವರಾಃ || ೧೭೪ ||

ಯದ್ಧಿತಂ ಭವತಾಂ ಮಾನಂ ತತ್ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ |
ಸುರಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶುಚಿಃ || ೧೭೫ ||

ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯತಿ ವಾ ಪೂಜಾಂ ತೇ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ || ೧೭೬ ||

ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ನೃಸಿಂಹಾದ್ಯೈರರ್ಚಯೇತ್ಕ್ರಮಶೋ ಮಮ |
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ || ೧೭೭ ||

ಸರ್ವಪೂಜಾಸು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ನರಃ |
ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವಂ ಲಭತೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸನಾತನಮ್ || ೧೭೮ ||

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಯೋ ನಾಮಕವಚಂ ಬಧ್ವಾ ವಿಚರೇದ್ವಿಗತಜ್ವರಃ || ೧೭೯ ||

ಭೂತಭೇತಾಲಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸಿನೀ ಬಾಲಗ್ರಹಾದಯಃ || ೧೮೦ ||

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತಿ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪನ್ನಗಾಃ |
ಯೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಚಂಡಾಲಗ್ರಹಸಂಜ್ಞಿಕಾಃ || ೧೮೧ ||

ನಿಶಾಚರಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಚ ದೂರತಃ |
ಕುಕ್ಷಿರೋಗಶ್ಚ ಹೃದ್ರೋಗಃ ಶೂರಾಪಸ್ಮಾರ ಏವ ಚ || ೧೮೨ ||

ಏಕಾಹಿಕಂ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕಂ ಚ ಚಾತುರ್ಧಿಕಮಹಾಜ್ವರಮ್ |
ಅಥ ಯೋ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚೈವ ರೋಗಾ ರೋಗಾಧಿದೇವತಾಃ || ೧೮೩ ||

ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾಕುಲಾಃ |
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ || ೧೮೪ ||

ಜಲಾನಿ ಸ್ಥಲತಾಂ ಯಾಂತಿ ವಹ್ನಯೋ ಯಾಂತಿ ಶೀತತಾಮ್ |
ವಿಷಾನ್ಯಮೃತತಾಂ ಯಾಂತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾತ್ಸುರಾಃ || ೧೮೫ ||

ರಾಜ್ಯಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಧನಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೧೮೬ ||

ವ್ಯಾಲವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೋರಸರ್ಪಾದಿಕಂ ತಥಾ |
ಅನುಕೂಲಾ ಭವೇದ್ಭಾರ್ಯಾ ಲೋಕೈಶ್ಚ ಪ್ರತಿಪೂಜ್ಯತೇ || ೧೮೭ ||

ಸುಪುತ್ರಾಂ ಧನಧಾನ್ಯಂ ಚ ಪಶೂಂಶ್ಚ ವಿವಿಧಾನಪಿ |
ಏತತ್ಸರ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೮೮ ||

ಜಲಸಂತರಣೇ ಚೈವ ಪರ್ವತಾರೋಹಣೇ ತಥಾ |
ವನೇಽಪಿ ವಿಚಿರನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ವಿಷಮೇ ಪಥಿ || ೧೮೯ ||

ಬಿಲಪ್ರವೇಶೇ ಪಾತಾಲೇ ನಾರಸಿಂಹಮನುಸ್ಮರೇತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಪಶುಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಕಃ || ೧೯೦ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕೃತಘ್ನ ಸ್ತ್ರೀವಿಘಾತಕಃ |
ವೇದಾನಾಂ ದೂಷಕಶ್ಚಾಪಿ ಮಾತಾಪಿತೃ ವಿನಿಂದಕಃ || ೧೯೧ ||

ಅಸತ್ಯಸ್ತು ಸದಾ ಯಜ್ಞನಿಂದಕೋ ಲೋಕನಿಂದಕಃ |
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸಕೃನ್ನೃಸಿಂಹಂ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಷೈಃ || ೧೯೨ ||

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ |
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚರೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ನೃಸಿಂಹಸ್ತತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ || ೧೯೩ ||

ಗಚ್ಛನ್ ತಿಷ್ಠನ್ ಶ್ವಪನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಜಾಗ್ರಚ್ಛಾಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಪಿ |
ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ಸದಾ ಸ್ಮರನ್ || ೧೯೪ ||

ಪುಮಾನ್ನಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ನಾರೀ ಸುಭಗತಾವೇತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಸುರೂಪತಾಮ್ || ೧೯೫ ||

ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಲಭತೇ ನ ವೈಧವ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ನ ಸಪತ್ನೀಂ ಚ ಜನ್ಮಾಂತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನೀ ದ್ವಿಜೋ ಭವೇತ್ || ೧೯೬ ||

ಭೂಮಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಚಿರಾತ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನಾರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾತ್ || ೧೯೭ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವದೇವೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಲೀಲಯಾ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾಭಿಷೇಕಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ || ೧೯೮ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶೇ ತು ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ |
ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಽಭವತ್ತದಾ || ೧೯೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ದೈತ್ಯರಾಜಾನಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಭಿಷಿಚ್ಯ ಚ |
ದೈವತೈಃ ಸಹ ಸುಪ್ರೀತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಲೋಕಂ ಯಯೌ ಸ್ವಯಮ್ || ೨೦೦ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಭೀತ್ಯಾ ಪ್ರಪಲಾಯ ಶಚೀಪತಿಃ |
ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಪರಿಭ್ರಷ್ಟೋ ಯುಗಾನಾಮೇಕಸಪ್ತತಿಃ || ೨೦೧ ||

ನೃಸಿಂಹೇನ ಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ತಥಾ ಸ್ವರ್ಗಮವಾಪ ಸಃ |
ದಿಕ್ಪಾಲಕಾಶ್ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨೦೨ ||

ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಮಭವತ್ತದಾ |
ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ || ೨೦೩ ||

ಪುತ್ರಾನಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ಸನಕಾದೀನ್ಮಹಾಮುನೀನ್ |
ಊಚುಸ್ತೇ ತದ್ಗತಃ ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೨೦೪ ||

ದೇವತಾ ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷವಿದ್ಯಾಧರೋರಗಾಃ |
ಗಂಧರ್ವಾಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚ ಇಹಾಮುತ್ರಫಲೈಷಿಣಃ || ೨೦೫ ||

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠನಾತ್ವಿಶುದ್ಧ ಮನಸೋಭವನ್ |
ಸನತ್ಕುಮಾರಾತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭರದ್ವಾಜೋ ಮುನಿಸ್ತದಾ || ೨೦೬ ||

ತಸ್ಮಾದಾಂಗೀರಸಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ಜಗ್ರಾಹ ಭಾರ್ಗವಸ್ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಮಿತ್ರಾಯ ಸೋಽಬ್ರವೀತ್ || ೨೦೭ ||

ಜೈಗೀಷವ್ಯಾಯ ಸಪ್ರಾಹ ಋತುಕರ್ಣಾಯ ಸಂಯಮೀ |
ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರಾಯ ಸಪ್ರಾಹ ಸೋಽಬ್ರವೀಚ್ಛ್ಯವನಾಯ ಚ || ೨೦೮ ||

ತಸ್ಮಾದವಾಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯೋ ಗರ್ಗಾಯ ಪ್ರಾಹ ವೈ ಮುನಿಃ |
ಕೃತುಂಜಯಾಯ ಸ ಪ್ರಾಹ ಸೋಽಪಿ ಬೋಧಾಯನಾಯ ಚ || ೨೦೯ ||

ಕ್ರಮಾತ್ಸ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಾಹ ಸ ಪ್ರಾಹೋದ್ಧಾಮಕುಕ್ಷಯೇ |
ಸಿಂಹ ತೇಜಾಸ್ತು ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯನೈ ದದೌ || ೨೧೨ ||

ಉಪದಿಷ್ಟೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ನ ಚ || ೨೧೩ ||

ಮಯಾ ಚ ಕಥಿತಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ತವ |
ತ್ವಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ತಮಾರಾಧಯ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೨೧೪ ||

ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಂ ದೇವಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ |
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಹುತ್ವಾ ನಿಶ್ಚಲಮಾನಸಃ || ೨೧೫ ||

ಪ್ರಾಪ್ಯಸೇ ಮಹತೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸರ್ವಾಂಕಾಮಾನ್ನರೋತ್ತಮ |
ಅಯಮೇವ ಪರೋಧರ್ಮಸ್ತ್ವಿದಮೇವ ಪರಂ ತಪಃ || ೨೧೬ ||

ಇದಮೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಮೇವ ಮಹದ್ವ್ರತಮ್ |
ಅಯಮೇವ ಸದಾಚಾರೋ ಹ್ಯಯಮೇವ ಮಹಾಮಖಃ || ೨೧೭ ||

ಇದಮೇವ ತ್ರಯೋ ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾಗಮಾನಿ ಚ |
ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಾದನ್ಯತ್ರ ವೈದಿಕಸ್ತು ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೨೧೮ ||

ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಯನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ಕ್ವಚಿತ್ |
ಕಥಿತಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ || ೨೧೯ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೨೨೦ ||

ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಾಕರೇ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ ಆಪದುದ್ಧಾರ ಘೋರ ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಂ ನಾಮ ದ್ವಿಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ||

Also Read:

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top