Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram Lyrics in Tamil

Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம் (பாடா²ந்தரம்:25 ஶ்லோகா꞉) ॥
ஶ்ரீமத்பயோனிதி⁴னிகேதன சக்ரபாணே
போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³மணிரஞ்ஜித புண்யமூர்தே |
யோகீ³ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப⁴வாப்³தி⁴போத
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 1 ||

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரமருத³ர்ககிரீடகோடி-
ஸங்க⁴ட்டிதாங்க்⁴ரிகமலாமலகாந்திகாந்த |
லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 2 ||

ஸம்ஸாரதா³வத³ஹனாகுலபீ⁴கரோரு-
ஜ்வாலாவளீகி²ரதித³க்³த⁴தனூருஹஸ்ய |
த்வத்பாத³பத்³மஸரஸீம் ஶரணாக³தஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 3 ||

ஸம்ஸாரஜாலபதிதஸ்ய ஜக³ன்னிவாஸ
ஸர்வேந்த்³ரியார்த² ப³டி³ஶார்த² ஜ²ஷோபமஸ்ய |
ப்ரோத்கம்பித ப்ரசுரதாலுக மஸ்தகஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 4 ||

ஸம்ஸாரகூபமதிகோ⁴ரமகா³த⁴மூலம்
ஸம்ப்ராப்ய து³꞉க²ஶதஸர்பஸமாகுலஸ்ய |
தீ³னஸ்ய தே³வ க்ருபயா பத³மாக³தஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 5 ||

ஸம்ஸாரபீ⁴கரகரீந்த்³ரகராபி⁴கா⁴த
நிஷ்பீட்³யமானவபுஷ꞉ ஸகலார்தினாஶ |
ப்ராணப்ரயாணப⁴வபீ⁴திஸமாகுலஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 6 ||

ஸம்ஸாரஸர்ப விஷத³க்³த⁴மஹோக்³ரதீவ்ர
த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரகோடி பரித³ஷ்ட வினஷ்டமூர்தே꞉ |
நாகா³ரிவாஹன ஸுதா⁴ப்³தி⁴னிவாஸ ஶௌரே
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 7 ||

ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷமக⁴பீ³ஜமனந்தகர்ம-
ஶாகா²யுதம் கரணபத்ரமனங்க³புஷ்பம் |
ஆருஹ்ய து³꞉க²ப²லினம் பததோ த³யாலோ
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 8 ||

ஸம்ஸாரஸாக³ர விஶாலகராலகால
நக்ரக்³ரஹ க்³ரஸித நிக்³ரஹ விக்³ரஹஸ்ய |
வ்யக்³ரஸ்ய ராக³னிசயோர்மினிபீடி³தஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 9 ||

ஸம்ஸாரஸாக³ர நிமஜ்ஜனமுஹ்யமானம்
தீ³னம் விலோகய விபோ⁴ கருணானிதே⁴ மாம் |
ப்ரஹ்லாத³கே²த³பரிஹார பராவதார
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 10 ||

ஸம்ஸாரகோ⁴ரக³ஹனே சரதோ முராரே
மாரோக்³ரபீ⁴கரம்ருக³ப்ரசுரார்தி³தஸ்ய |
ஆர்தஸ்ய மத்ஸரனிதா³க⁴ஸுது³꞉கி²தஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 11 ||

ப³த்³த்⁴வாக³லே யமப⁴டா ப³ஹு தர்ஜயந்த꞉
கர்ஷந்தி யத்ர ப⁴வபாஶஶதைர்யுதம் மாம் |
ஏகாகினம் பரவஶம் சகிதம் த³யாலோ
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 12 ||

லக்ஷ்மீபதே கமலனாப⁴ ஸுரேஶ விஷ்ணோ
யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞ மது⁴ஸூத³ன விஶ்வரூப |
ப்³ரஹ்மண்ய கேஶவ ஜனார்த³ன வாஸுதே³வ
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 13 ||

ஏகேன சக்ரமபரேண கரேண ஶங்க²
மன்யேன ஸிந்து⁴தனயாமவலம்ப்³ய திஷ்ட²ன் |
வாமேதரேண வரதா³ப⁴யபத்³மசிஹ்னம்
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 14 ||

அந்த⁴ஸ்ய மே ஹ்ருதவிவேகமஹாத⁴னஸ்ய
சோரைர்மஹாப³லிபி⁴ரிந்த்³ரியனாமதே⁴யை꞉ |
மோஹாந்த⁴கார நிவஹே வினிபாதிதஸ்ய
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 15 ||

ப்ரஹ்லாத³ நாரத³ பராஶர புண்ட³ரீக
வ்யாஸாதி³ பா⁴க³வதபுங்க³வ ஹ்ருன்னிவாஸ |
ப⁴க்தானுரக்தபரிபாலனபாரிஜாத
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 16 ||

லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹசரணாப்³ஜ மது⁴வ்ரதேன
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுப⁴கரம் பு⁴வி ஶங்கரேண |
யே தத்பட²ந்தி மனுஜா ஹரிப⁴க்தியுக்தா꞉
தே யாந்தி தத்பத³ஸரோஜமக²ண்ட³ரூபம் || 17 ||

ஸம்ஸாரயோக³ ஸகலேப்ஸிதனித்யகர்ம
ஸம்ப்ராப்யது³꞉க² ஸகலேந்த்³ரியம்ருத்யுனாஶ |
ஸங்கல்ப ஸிந்து⁴தனயாகுச குங்குமாங்க
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 18 ||

ஆத்³யந்தஶூன்யமஜமவ்யயமப்ரமேயம்
ஆதி³த்யருத்³ரனிக³மாதி³னுதப்ரபா⁴வம் |
அம்போ⁴தி⁴ஜாஸ்ய மது⁴லோலுப மத்தப்⁴ருங்க³
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 19 ||

வாராஹ ராம நரஸிம்ஹ ரமாதி³காந்தா
க்ரீடா³விலோல விதி⁴ஶூலி ஸுரப்ரவந்த்³ய |
ஹம்ஸாத்மகம் பரமஹம்ஸ விஹாரலீலம்
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 20 ||

மாதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச பிதா ந்ருஸிம்ஹ꞉
ப்⁴ராதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச ஸகா² ந்ருஸிம்ஹ꞉ |
வித்³யா ந்ருஸிம்ஹோ த்³ரவிணம் ந்ருஸிம்ஹ꞉
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 21 ||

ப்ரஹ்லாத³ மானஸ ஸரோஜ விஹாரப்⁴ருங்க³
க³ங்கா³தரங்க³ த⁴வளாங்க³ ரமாஸ்தி²தாங்க |
ஶ்ருங்கா³ர ஸுந்த³ர கிரீட லஸத்³வராங்க³
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 22 ||

ஶ்ரீஶங்கரார்ய ரசிதம் ஸததம் மனுஷ்ய꞉
ஸ்தோத்ரம் படே²தி³ஹது ஸத்வகு³ணப்ரஸன்னம் |
ஸத்³யோவிமுக்த கலுஷோ முனிவர்ய க³ண்யோ
லக்ஷ்மீ பத³முபைதி ஸனிர்மலாத்மா || 23 ||

யன்மாயயோர்ஜித꞉ வபு꞉ ப்ரசுர ப்ரவாஹ
மக்³னார்த² மத்ரனிவஹோரு கராவலம்ப³ம் |
லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ சரணாப்³ஜ மது⁴வ்ரதேன
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுப⁴கரம் பு⁴வி ஶங்கரேண || 24 ||

ஶ்ரீமன்ன்ருஸிம்ஹ விப⁴வே க³ருட³த்⁴வஜாய
தாபத்ரயோபஶமனாய ப⁴வௌஷதா⁴ய |
த்ருஷ்ணாதி³ வ்ருஶ்சிக ஜலாக்³னி பு⁴ஜங்க³ ரோக³
க்லேஶாபஹாய ஹரயே கு³ரவே நமஸ்தே || 25 ||

இதி ஶ்ரீலக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top