Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕ (ಫಲಶೃತಿ) ॥
ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ-
ಇತೀದಂ ತೇ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಶತತ್ರಯಮ್ |
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯತ್ವಾ-ದ್ಗೋಪನೀಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೬೦ ||

ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀದೇವೀಕಥಿತಾನಿ ವೈ |
ಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾಮೇಶಕಥಿತಾನಿ ಹಿ || ೬೧ ||

ಉಭಯಾಕ್ಷರನಾಮಾನಿ ಹ್ಯುಭಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಾನಿ ವೈ |
ತದನ್ಯೈರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಕಿಮು || ೬೨ ||

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀದೇವೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ |
ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ಕಳ್ಯಾಣಂ ಸಂಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೬೩ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಇತಿ ಹಯಮುಖಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ನಿಶಮ್ಯ
ಪ್ರಗಳಿತಕಲುಷೋಭೂಚ್ಛಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೇತ್ಯ |
ನಿಜಗುರುಮಥ ನತ್ವಾ ಕುಂಭಜನ್ಮಾ ತದುಕ್ತೇಃ
ಪುನರಧಿಕರಹಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾತುಮೇವಂ ಜಗಾದ || ೬೪ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-
ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಭಾಗ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ಮೇ ವದ |
ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ಕಾನ್ಯತ್ರ ಶಕ್ತಿವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ಹಿ || ೬೫ ||

ಉಭಯೋರಪಿ ವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ಮೇ ವದ ದೇಶಿಕ |
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ ಕುಮ್ಭಜೇನ ಹಯಗ್ರೀವೋಽವದತ್ಪುನಃ || ೬೬ ||

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ-
ತವ ಗೋಪ್ಯಂ ಕಿಮಸ್ತೀಹ ಸಾಕ್ಷಾದಂಬಾಕಟಾಕ್ಷತಃ |
ಇದಂತ್ವತಿರಹಸ್ಯಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಜ || ೬೭ ||

ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವೇತ್ |
ಕತ್ರಯಂ ಹದ್ವಯಂ ಚೈವ ಶೈವೋ ಭಾಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೬೮ ||

ಶಕ್ತ್ಯಾಕ್ಷರಾಣಿ ಶೇಷಾಣಿ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ ಉಭಯಾತ್ಮಕಃ |
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಜಪಶೀಲಿನಃ || ೬೯ ||

ನ ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |
ಚತುರ್ಭಿಶ್ಶಿವಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಪಂಚಭಿಃ || ೭೦ ||

ನವಚಕ್ರೈಸ್ತು ಸಂಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಶಿವಯೋರ್ವಪುಃ |
ತ್ರಿಕೋಣಮಷ್ಟಕೋಣಂ ಚ ದಶಕೋಣದ್ವಯಂ ತಥಾ || ೭೧ ||

ಚತುರ್ದಶಾರಂ ಚೈತಾನಿ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಾಣಿ ಪಂಚ ವೈ |
ಬಿಂದು ಶ್ಚಾಷ್ಟದಳಂ ಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಂ ಷೋಡಶಪತ್ರಕಮ್ || ೭೨ ||

ಚತುರಶ್ರಂ ಚ ಚತ್ವಾರಿ ಶಿವಚಕ್ರಾಣ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ |
ತ್ರಿಕೋಣೇ ಬೈಂದವಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಮಷ್ಟಾರೇಷ್ಟದಳಾಂಬುಜಮ್ || ೭೩ ||

ದಶಾರಯೋಷ್ಷೋಡಶಾರಂ ಭೂಪುರಂ ಭುವನಾಶ್ರಕೇ |
ಶೈವಾನಾಮಪಿ ಶಾಕ್ತಾನಾಂ ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೭೪ ||

ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಚಕ್ರವಿತ್ |
ತ್ರಿಕೋಣರೂಪಿಣೀ ಶಕ್ತಿರ್ಬಿಂದುರೂಪಶ್ಶಿವಸ್ಸ್ಮೃತಃ || ೭೫ ||

ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣಯೋಃ |
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಸ್ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೭೬ ||

ನ ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಲಲಿತಾಂಬಾ ನ ತುಷ್ಯತಿ |
ಯೇ ಚ ಜಾನಂತಿ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಚಕ್ರವೇದಿನಃ || ೭೭ ||

ಸಾಮಾನ್ಯವೇದಿನಸ್ತೇ ವೈ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋಽತಿದುರ್ಲಭಃ |
ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೭೮ ||

ತಸ್ತ್ಮೈ ದೇಯಂ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಚಕ್ರವೇದಿನಾ |
ಅಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾಮುಪಾಸತೇ || ೭೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತಿರಪ್ಯಾಹೈತಾ ನವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾನ್ ಪುನಃ |
ವಿದ್ಯಾನುಪಾಸಕಾನೇವ ನಿಂದತ್ಯಾರುಣಿಕೀ ಶ್ರುತಿಃ || ೮೦ ||

ಅಶ್ರುತಾಸಶ್ಶ್ರುತಾಸಶ್ಚ ಯಜ್ವಾನೋ ಯೇಪ್ಯಯಜ್ವನಃ |
ಸ್ವರ್ಯನ್ತೋನಾಪ್ಯಪೇಕ್ಷಂತ ಇಂದ್ರಮಗ್ನಿಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಃ || ೮೧ ||

ಸಿಕತಾ ಇವ ಸಂಯಂತಿ ರಶ್ಮಿಭಿಸ್ಸಮುದೀರಿತಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದಮುಷ್ಮಾಚ್ಚೇತ್ಯಪ್ಯಾಹಾರುಣಿಕೀ ಶ್ರುತಿಃ || ೮೨ ||

ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪೃಶ್ನಿಭಾವಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಶಂಕರಸ್ಸ್ವಯಮ್ |
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ || ೮೩ ||

ಇತಿ ತಂತ್ರೇಷು ಬಹುಧಾ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಮಹಿಮೋಚ್ಯತೇ |
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೮೪ ||

ನ ಶಿಲ್ಪಾದಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತೇ ವಿದ್ವಚ್ಛಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ |
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ಸಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೮೫ ||

ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ಯಾವಿದೇ ದದ್ಯಾತ್ ಖ್ಯಾಪಯೇತ್ತದ್ಗುಣಾನ್ಸುಧೀಃ |
ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿದ್ಯಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇದ್ಯಪಿ || ೮೬ ||

ವಿದ್ಯಾವಿದಂ ನಾರ್ಚಯೇಚ್ಚೇತ್ಕೋವಾ ತಂ ಪೂಜಯೇಜ್ಜನಃ |
ಪ್ರಸಂಗಾದೇತದುಕ್ತಂ ತೇ ಪ್ರಕೃತಂ ಶೃಣು ಕುಂಭಜ || ೮೭ ||

ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಸಕೃದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಶತತ್ರಯಮ್ |
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿಸ್ತರೇಣ ಘಟೋದ್ಭವ || ೮೮ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠೇ ಯತ್ಫಲ ಮೀರಿತಮ್ |
ತತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಗುಣೀತಮೇಕನಾಮಜಪಾದ್ಭವೇತ್ || ೮೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ತದಿದಂ ಕೃತಂ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ |
ನಾನ್ಯೇನ ತುಲಯೇದೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನ್ಯಕೃತೇನ ತು || ೯೦ ||

ಶ್ರಿಯಃಪರಂಪರಾ ಯಸ್ಯ ಭಾವಿನೀ ತೂತ್ತರೋತ್ತರಮ್ |
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತೀ ಸರ್ವಕಾಮದಾ || ೯೧ ||

ಅಸ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತ್ಯಾಸ್ತು ಮಹಿಮಾ ಕೇನ ವರ್ಣ್ಯತೇ |
ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಯೋರ್ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿನಿಸ್ಸೃತಾ || ೯೨ ||

ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾನ್ವಿಪ್ರಾನಾದೌ ತು ಭೋಜಯೇತ್ |
ಅಭ್ಯಕ್ತಾ ಗಂಧತೈಲೇನ ಸ್ನಾತಾನುಷ್ಣೇನ ವಾರಿಣಾ || ೯೩ ||

ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಂಧಾದ್ಯೈಃ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯಾದಿನಾಮಭಿಃ |
ಅಪೂಪೈಶ್ಶರ್ಕರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಫಲೈಃ ಪುಷ್ಪೈಸ್ಸುಗಂಧಿಭಿಃ || ೯೪ ||

ವಿದ್ಯಾವಿದೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಭೋಜಯೇತ್ಷೋಡಶ ದ್ವಿಜಾಃ |
ಏವಂ ನಿತ್ಯಬಲಿಂ ಕುರ್ಯಾದಾದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನೇ || ೯೫ ||

ಪಶ್ಚಾತ್ತ್ರಿಶತ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಕ್ರಮಶೋಽರ್ಚಯೇತ್ |
ತೈಲಾಭ್ಯಂಗಾದಿಕಂ ದದ್ಯಾದ್ವಿಭವೇ ಸತಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೯೬ ||

ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾರಭ್ಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯವಧಿ ಕ್ರಮಾತ್ |
ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ವಿಪ್ರಾ ಭೋಜ್ಯಾ ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಯಾ || ೯೭ ||

ದಶಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಾಪಿ ತ್ರಿಭಿರೇಕೇನ ವಾ ದಿನೈಃ |
ತ್ರಿಂಶತ್ಷಷ್ಠಿಶತಂ ವಿಪ್ರಾನ್ ಭೋಜಯೇತ್ತ್ರಿಶತಂ ಕ್ರಮಾತ್ || ೯೮ ||

ಏವಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯೈವ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಮುಕ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ || ೯೯ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೈರರ್ಚನೇಪ್ಯೇವಮೇವ ಹಿ |
ಆದೌ ನಿತ್ಯಬಲಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ || ೧೦೦ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಹಿಮಾ ಯೋ ಮಯೋದಿತಃ |
ಸಶೀಕರಾಣುರತ್ರೈಕನಾಮ್ನೋ ಮಹಿಮವಾರಿಧೇಃ || ೧೦೧ ||

ವಾಗ್ದೇವೀರಚಿತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ಯದ್ಯದೀರಿತಮ್ |
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾಮ್ನೋಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೦೨ ||

ಏತದನ್ಯೈರ್ಜಪೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈರರ್ಚನೈರ್ಯತ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇನ್ನಾಮಶತತ್ರಯಾತ್ || ೧೦೩ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಕೋಟ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯಾಸ್ತು ಯತ್ಫಲಮ್ |
ತದ್ಭವೇತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ನಾಮತ್ರಿಶತಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೦೪ ||

ವಾಗ್ದೇವೀರಚಿತೇ ಸ್ತೋತ್ರೇ ತಾದೃಶೋ ಮಹಿಮಾ ಯದಿ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾಮೇಶಕಾಮೇಶೀಕೃತೇಽಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹ್ಯತಾಮಿತಿ || ೧೦೫ ||

ಸಕೃತ್ಸಂಕೀರ್ತನಾದೇವ ನಾಮ್ನಾಮಸ್ಮಿನ್ ಶತತ್ರಯೇ |
ಭವೇಚ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನೂನಮನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಿಣೀ || ೧೦೬ ||

ನ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಚ ಕುಂಭಜ |
ಯದ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತಮಂ ಕಾರ್ಯಂ ತತ್ತದರ್ಥಮಿದಂ ಜಪೇತ್ || ೧೦೭ ||

ತತ್ತತ್ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಕಾರ್ಯಂ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ |
ಯೇ ಯೇ ಪ್ರಸಂಗಾಸ್ತಂತ್ರೇಷು ತೈಸ್ತೈರ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೦೮ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಾಮತ್ರಿಶತಕೀರ್ತನಾತ್ |
ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಪುತ್ರದಂ ವಶ್ಯಕಾರಕಮ್ || ೧೦೯ ||

ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ಕೀರ್ತಿಕರಂ ಸುಕವಿತ್ವಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಸರ್ವಭೋಗದಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಮ್ || ೧೧೦ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಚೈವ ದೇವೀನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ |
ಏತಜ್ಜಪಪರೋ ಭೂಯಾನ್ನಾನ್ಯದಿಚ್ಛೇತ್ಕದಾಚನ || ೧೧೧ ||

ಏತತ್ಕೀರ್ತನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶ್ರೀದೇವೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ |
ಭಕ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತತ್ಪೂರಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೧೨ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಕುಂಭೋದ್ಭವಮುನೇ ಕೀರ್ತಯತ್ವಮಿದಂ ಸದಾ |
ಅಪರಂ ಕಿಂಚಿದಪಿ ತೇ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ನಾಽವಶಿಷ್ಯತೇ || ೧೧೩ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ |
ನಾಽವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಽಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ || ೧೧೪ ||

ನ ಶಠಾಯ ನ ದುಷ್ಟಾಯ ನಾಽವಿಶ್ವಾಸಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ |
ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ತ್ರಿಶತೀಂ ನಾಮ್ನಾಂ ತಸ್ಯಾನರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ಭವೇತ್ || ೧೧೫ ||

ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಶಾಂಕರೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತಸ್ಮಾದ್ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಯಾ |
ಲಲಿತಾಪ್ರೇರಿತೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೧೬ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಾದತಿಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಕುಂಭಜಂ ತಾಪಸೋತ್ತಮಮ್ || ೧೧೭ ||

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಲಲಿತಾಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮ್ |
ಆನಂದಲಹರೀಮಗ್ನಮಾನಸಸ್ಸಮವರ್ತತ || ೧೧೮ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ – ಉತ್ತರಖಂಡೇ – ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ –
ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ – ಸ್ತೋತ್ರಖಂಡೇ – ಲಲಿತಾಂಬಾತ್ರಿಸತೀಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top