Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் ப²லஶ்ருதி (உத்தர பீடி²க) ॥
ஹயக்³ரீவ உவாச-
இதீத³ம் தே மயாக்²யாதம் தி³வ்யனாம்னாம் ஶதத்ரயம் |
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யத்வா-த்³கோ³பனீயம் மஹாமுனே || 60 ||

ஶிவவர்ணானி நாமானி ஶ்ரீதே³வீகதி²தானி வை |
ஶக்த்யக்ஷராணி நாமானி காமேஶகதி²தானி ஹி || 61 ||

உப⁴யாக்ஷரனாமானி ஹ்யுபா⁴ப்⁴யாம் கதி²தானி வை |
தத³ன்யைர்க்³ரதி²தம் ஸ்தோத்ரமேதஸ்ய ஸத்³ருஶம் கிமு || 62 ||

நானேன ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ஶ்ரீதே³வீப்ரீதிதா³யகம் |
லோகத்ரயேபி கள்யாணம் ஸம்ப⁴வேன்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 63 ||

ஸூத உவாச-
இதி ஹயமுக²கீ³தம் ஸ்தோத்ரராஜம் நிஶம்ய
ப்ரக³ளிதகலுஷோபூ⁴ச்சி²த்தபர்யாப்தி மேத்ய |
நிஜகு³ருமத² நத்வா கும்ப⁴ஜன்மா தது³க்தே꞉
புனரதி⁴கரஹஸ்யம் ஜ்ஞாதுமேவம் ஜகா³த³ || 64 ||

அக³ஸ்த்ய உவாச-
அஶ்வானந மஹாபா⁴க³ ரஹஸ்யமபி மே வத³ |
ஶிவவர்ணானி கான்யத்ர ஶக்திவர்ணானி கானி ஹி || 65 ||

உப⁴யோரபி வர்ணானி கானி மே வத³ தே³ஶிக |
இதி ப்ருஷ்ட꞉ கும்ப⁴ஜேன ஹயக்³ரீவோ(அ)வத³த்புன꞉ || 66 ||

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவ உவாச-
தவ கோ³ப்யம் கிமஸ்தீஹ ஸாக்ஷாத³ம்பா³கடாக்ஷத꞉ |
இத³ந்த்வதிரஹஸ்யம் தே வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு கும்ப⁴ஜ || 67 ||

ஏதத்³விஜ்ஞானமாத்ரேண ஶ்ரீவித்³யா ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வேத் |
கத்ரயம் ஹத்³வயம் சைவ ஶைவோ பா⁴க³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ || 68 ||

ஶக்த்யாக்ஷராணி ஶேஷாணி ஹ்ரீங்கார உப⁴யாத்மக꞉ |
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா ஶ்ரீவித்³யாஜபஶீலின꞉ || 69 ||

ந தேஷாம் ஸித்³தி⁴தா³ வித்³யா கல்பகோடிஶதைரபி |
சதுர்பி⁴ஶ்ஶிவசக்ரைஶ்ச ஶக்திசக்ரைஶ்ச பஞ்சபி⁴꞉ || 70 ||

நவசக்ரைஸ்து ஸம்ஸித்³த⁴ம் ஶ்ரீசக்ரம் ஶிவயோர்வபு꞉ |
த்ரிகோணமஷ்டகோணம் ச த³ஶகோணத்³வயம் ததா² || 71 ||

சதுர்த³ஶாரம் சைதானி ஶக்திசக்ராணி பஞ்ச வை |
பி³ந்து³ ஶ்சாஷ்டத³ளம் பத்³மம் பத்³மம் ஷோட³ஶபத்ரகம் || 72 ||

சதுரஶ்ரம் ச சத்வாரி ஶிவசக்ராண்யனுக்ரமாத் |
த்ரிகோணே பை³ந்த³வம் ஶ்லிஷ்டமஷ்டாரேஷ்டத³ளாம்பு³ஜம் || 73 ||

த³ஶாரயோஷ்ஷோட³ஶாரம் பூ⁴புரம் பு⁴வனாஶ்ரகே |
ஶைவானாமபி ஶாக்தானாம் சக்ராணாம் ச பரஸ்பரம் || 74 ||

அவினாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ம் யோ ஜானாதி ஸ சக்ரவித் |
த்ரிகோணரூபிணீ ஶக்திர்பி³ந்து³ரூபஶ்ஶிவஸ்ஸ்ம்ருத꞉ || 75 ||

அவினாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ஸ்தஸ்மாத்³பி³ந்து³த்ரிகோணயோ꞉ |
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா ஶ்ரீசக்ரம் யஸ்ஸமர்சயேத் || 76 ||

ந தத்ப²லமவாப்னோதி லலிதாம்பா³ ந துஷ்யதி |
யே ச ஜானந்தி லோகேஸ்மின் ஶ்ரீவித்³யாம் சக்ரவேதி³ன꞉ || 77 ||

ஸாமான்யவேதி³னஸ்தே வை விஶேஷஜ்ஞோ(அ)திது³ர்லப⁴꞉ |
ஸ்வயம் வித்³யாவிஶேஷஜ்ஞோ விஶேஷஜ்ஞம் ஸமர்சயேத் || 78 ||

தஸ்த்மை தே³யம் ததோ க்³ராஹ்யம் ஶ்ரீவித்³யாசக்ரவேதி³னா |
அந்த⁴ம் தம꞉ ப்ரவிஶந்தி யே ஹ்யவித்³யாமுபாஸதே || 79 ||

இதி ஶ்ருதிரப்யாஹைதா நவித்³யோபாஸகான் புன꞉ |
வித்³யானுபாஸகானேவ நிந்த³த்யாருணிகீ ஶ்ருதி꞉ || 80 ||

அஶ்ருதாஸஶ்ஶ்ருதாஸஶ்ச யஜ்வானோ யேப்யயஜ்வன꞉ |
ஸ்வர்யந்தோனாப்யபேக்ஷந்த இந்த்³ரமக்³னிம் ச யே விது³꞉ || 81 ||

ஸிகதா இவ ஸம்யந்தி ரஶ்மிபி⁴ஸ்ஸமுதீ³ரிதா꞉ |
அஸ்மால்லோகாத³முஷ்மாச்சேத்யப்யாஹாருணிகீ ஶ்ருதி꞉ || 82 ||

ய꞉ ப்ராப்த꞉ ப்ருஶ்னிபா⁴வம் வா யதி³ வா ஶங்கரஸ்ஸ்வயம் |
தேனைவ லப்⁴யதே வித்³யா ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ || 83 ||

இதி தந்த்ரேஷு ப³ஹுதா⁴ வித்³யாயா மஹிமோச்யதே |
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா து ஶ்ரீவித்³யைவ ந ஸம்ஶய꞉ || 84 ||

ந ஶில்பாதி³ஜ்ஞானயுக்தே வித்³வச்ச²ப்³த³꞉ ப்ரயுஜ்யதே |
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா ஸா ஶ்ரீவித்³யைவ ந ஸம்ஶய꞉ || 85 ||

தஸ்மாத்³வித்³யாவிதே³ த³த்³யாத் க்²யாபயேத்தத்³கு³ணான்ஸுதீ⁴꞉ |
ஸ்வயம் வித்³யாவிஶேஷஜ்ஞோ வித்³யாமாஹாத்ம்யவேத்³யபி || 86 ||

வித்³யாவித³ம் நார்சயேச்சேத்கோவா தம் பூஜயேஜ்ஜன꞉ |
ப்ரஸங்கா³தே³தது³க்தம் தே ப்ரக்ருதம் ஶ்ருணு கும்ப⁴ஜ || 87 ||

ய꞉ கீர்தயேத்ஸக்ருத்³ப⁴க்த்யா தி³வ்யம் நாம்னாம் ஶதத்ரயம் |
தஸ்ய புண்யப²லம் வக்ஷ்யே விஸ்தரேண க⁴டோத்³ப⁴வ || 88 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரபாடே² யத்ப²ல மீரிதம் |
தத்கோடிகோடிகு³ணீதமேகனாமஜபாத்³ப⁴வேத் || 89 ||

காமேஶ்வராப்⁴யாம் ததி³த³ம் க்ருதம் நாமஶதத்ரயம் |
நான்யேன துலயேதே³தத்ஸ்தோத்ரேணான்யக்ருதேன து || 90 ||

ஶ்ரிய꞉பரம்பரா யஸ்ய பா⁴வினீ தூத்தரோத்தரம் |
தேனைவ லப்⁴யதே நாம்னாம் த்ரிஶதீ ஸர்வகாமதா³ || 91 ||

அஸ்யா நாம்னாம் த்ரிஶத்யாஸ்து மஹிமா கேன வர்ண்யதே |
யா ஸ்வயம் ஶிவயோர்வக்த்ரபத்³மாப்⁴யாம் பரினிஸ்ஸ்ருதா || 92 ||

நித்யாஷோட³ஶிகாரூபான்விப்ரானாதௌ³ து போ⁴ஜயேத் |
அப்⁴யக்தா க³ந்த⁴தைலேன ஸ்னாதானுஷ்ணேன வாரிணா || 93 ||

அப்⁴யர்ச்ய வஸ்த்ரக³ந்தா⁴த்³யை꞉ காமேஶ்வர்யாதி³னாமபி⁴꞉ |
அபூபைஶ்ஶர்கராத்³யைஶ்ச ப²லை꞉ புஷ்பைஸ்ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ || 94 ||

வித்³யாவிதோ³ விஶேஷேண போ⁴ஜயேத்ஷோட³ஶ த்³விஜா꞉ |
ஏவம் நித்யப³லிம் குர்யாதா³தௌ³ ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனே || 95 ||

பஶ்சாத்த்ரிஶத்யா நாம்னாம் து ப்³ராஹ்மணான் க்ரமஶோ(அ)ர்சயேத் |
தைலாப்⁴யங்கா³தி³கம் த³த்³யாத்³விப⁴வே ஸதி ப⁴க்தித꞉ || 96 ||

ஶுக்ல ப்ரதிபதா³ரப்⁴ய பௌர்ணமாஸ்யவதி⁴ க்ரமாத் |
தி³வஸே தி³வஸே விப்ரா போ⁴ஜ்யா விம்ஶதிஸங்க்²யயா || 97 ||

த³ஶபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்வாபி த்ரிபி⁴ரேகேன வா தி³னை꞉ |
த்ரிம்ஶத்ஷஷ்டி²ஶதம் விப்ரான் போ⁴ஜயேத்த்ரிஶதம் க்ரமாத் || 98 ||

ஏவம் ய꞉ குருதே ப⁴க்த்யா ஜன்மமத்⁴யே ஸக்ருன்னர꞉ |
தஸ்யைவ ஸப²லம் ஜன்ம முக்திஸ்தஸ்ய கரே ஸ்தி²தா || 99 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரைரர்சனேப்யேவமேவ ஹி |
ஆதௌ³ நித்யப³லிம் குர்யாத்பஶ்சாத்³ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் || 100 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரமஹிமா யோ மயோதி³த꞉ |
ஸஶீகராணுரத்ரைகனாம்னோ மஹிமவாரிதே⁴꞉ || 101 ||

வாக்³தே³வீரசிதே நாமஸாஹஸ்ரே யத்³யதீ³ரிதம் |
தத்தத்ப²லமவாப்னோதி நாம்னோப்யேகஸ்ய கீர்தனாத் || 102 ||

ஏதத³ன்யைர்ஜபை꞉ ஸ்தோத்ரைரர்சனைர்யத்ப²லம் ப⁴வேத் |
தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் ப⁴வேன்னாமஶதத்ரயாத் || 103 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரகோட்யாவ்ருத்த்யாஸ்து யத்ப²லம் |
தத்³ப⁴வேத்கோடிகு³ணிதம் நாமத்ரிஶதகீர்தனாத் || 104 ||

வாக்³தே³வீரசிதே ஸ்தோத்ரே தாத்³ருஶோ மஹிமா யதி³ |
ஸாக்ஷாத்காமேஶகாமேஶீக்ருதே(அ)ஸ்மின் க்³ருஹ்யதாமிதி || 105 ||

ஸக்ருத்ஸங்கீர்தனாதே³வ நாம்னாமஸ்மின் ஶதத்ரயே |
ப⁴வேச்சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னூனமன்யானபேக்ஷிணீ || 106 ||

ந ஜ்ஞாதவ்யமிதஸ்த்வன்யஜ்ஜக³த்ஸர்வம் ச கும்ப⁴ஜ |
யத்³யத்ஸாத்⁴யதமம் கார்யம் தத்தத³ர்த²மித³ம் ஜபேத் || 107 ||

தத்தத்ஸித்³தி⁴மவாப்னோதி பஶ்சாத்கார்யம் பரீக்ஷயேத் |
யே யே ப்ரஸங்கா³ஸ்தந்த்ரேஷு தைஸ்தைர்யத்ஸாத்⁴யதே த்⁴ருவம் || 108 ||

தத்ஸர்வம் ஸித்³த்⁴யதி க்ஷிப்ரம் நாமத்ரிஶதகீர்தனாத் |
ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் புத்ரத³ம் வஶ்யகாரகம் || 109 ||

வித்³யாப்ரத³ம் கீர்திகரம் ஸுகவித்வப்ரதா³யகம் |
ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ம் ஸர்வபோ⁴க³த³ம் ஸர்வஸௌக்²யத³ம் || 110 ||

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம் சைவ தே³வீனாமஶதத்ரயம் |
ஏதஜ்ஜபபரோ பூ⁴யான்னான்யதி³ச்சே²த்கதா³சன || 111 ||

ஏதத்கீர்தனஸந்துஷ்டா ஶ்ரீதே³வீ லலிதாம்பி³கா |
ப⁴க்தஸ்ய யத்³யதி³ஷ்டம் ஸ்யாத்தத்தத்பூரயதே த்⁴ருவம் || 112 ||

தஸ்மாத்கும்போ⁴த்³ப⁴வமுனே கீர்தயத்வமித³ம் ஸதா³ |
அபரம் கிஞ்சித³பி தே போ³த்³த⁴வ்யம் நா(அ)வஶிஷ்யதே || 113 ||

இதி தே கதி²தம் ஸ்தோத்ரம் லலிதாப்ரீதிதா³யகம் |
நா(அ)வித்³யாவேதி³னே ப்³ரூயான்னா(அ)ப⁴க்தாய கதா³சன || 114 ||

ந ஶடா²ய ந து³ஷ்டாய நா(அ)விஶ்வாஸாய கர்ஹிசித் |
யோ ப்³ரூயாத்த்ரிஶதீம் நாம்னாம் தஸ்யானர்தோ² மஹான்ப⁴வேத் || 115 ||

இத்யாஜ்ஞா ஶாங்கரீ ப்ரோக்தா தஸ்மாத்³கோ³ப்யமித³ம் த்வயா |
லலிதாப்ரேரிதேனைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் || 116 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ராத³திகோ³ப்யமித³ம் முனே |
ஏவமுக்த்வா ஹயக்³ரீவ꞉ கும்ப⁴ஜம் தாபஸோத்தமம் || 117 ||

ஸ்தோத்ரேணானேன லலிதாம் ஸ்துத்வா த்ரிபுரஸுந்த³ரீம் |
ஆனந்த³லஹரீமக்³னமானஸஸ்ஸமவர்தத || 118 ||

இதி ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே – உத்தரக²ண்டே³ – ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ –
லலிதோபாக்²யானே – ஸ்தோத்ரக²ண்டே³ – லலிதாம்பா³த்ரிஸதீஸ்தோத்ரரத்னம் ஸமாப்தம் ||

Also Read:

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top