Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಂಪಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೀರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಘನಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಬುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಂಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವೀನಾಮೃಷಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಹತಿವಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಪಾಲನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡೇಂದುಕೃತಶೇಖರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಕಶ್ಯಾಮದಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಪತಿಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದೋನ್ನಾದಭಿನ್ನಬಲಾಹಕಾಯ ನಮಃ || ೧೨೦ ||

ಓಂ ವರಾಹರದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಕೋಪಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಂಗಮಲಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀತೇಜೋಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೧೪೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಕುಪ್ಛ್ರುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಫಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಚಲಾಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನದೀನದಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಾಂಗುಳೀಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾನಖಾಯ ನಮಃ || ೧೬೦ ||

ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮನಾಭಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಣವೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥ್ವಿಕಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೋರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಸ್ರಜಾನುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತಾಳಜಂಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲಿವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜಾವಾರೀನಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ || ೧೮೦ ||

ಓಂ ಪ್ರತಾಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಶ್ಯಪಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಟಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವೋಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀವ್ರಾಶಿರೋಧೃತಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗದಾಭೂಷಿತಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ || ೨೦೦ ||

ಓಂ ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ನತಪ್ರಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವೃತ್ತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀನಜಂಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲೋರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀನಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ || ೨೨೦ ||

ಓಂ ಲಂಬನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗ್ನವಾಮರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಾಯ ಸವ್ಯದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಮೌಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಕಕ್ಷ್ಯೋದರಾಬಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ || ೨೪೦ ||

ಓಂ ರಕ್ತಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೈಕಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರೋಜಭೃತೇ ನಮಃ || ೨೬೦ ||

ಓಂ ಪಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವದಂತಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧೃತಾಲಿಸಮುದ್ಗಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಠಾರವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ || ೨೮೦ ||

ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮೋದಮೋದಜನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೇಧಿತಸಮೃದ್ಧಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದತ್ತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಕಂದಳಿತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತದೌರ್ಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವೋಪಘ್ನಸೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ನಿದ್ರಮದದ್ರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಘ್ನಚರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನೀಮೋಹನಾಯ ನಮಃ || ೩೦೦ ||

ಓಂ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಸುಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಂಧರಾಮದೋನ್ನದ್ಧಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮದ್ವಸುಮತೀಮೌಲಿಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವನನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಪ್ರತ್ಯಗ್ರನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣಾವರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಜಯಪರೀವಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಿತಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ || ೩೨೦ ||

ಓಂ ಶೌಂಡೀಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಳಸುಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಳಿಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಗುಪ್ತಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಾಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನೀಕಾಮುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ || ೩೪೦ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶೈವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಪಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜರಾಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾವಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರತಿರಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ || ೩೬೦ ||

ಓಂ ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಯ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮಿತಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಧಾರಪೀಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಖುಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶಾಪೂರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಖುಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ || ೩೮೦ ||

ಓಂ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದಿರಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಮೌಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈತಿಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || ೪೦೦ ||

ಓಂ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ನತಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತುಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಸ್ವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊಷ್ಮಲಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ || ೪೨೦ ||

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐರಮ್ಮದಸಮೋನ್ಮೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐರಾವತನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜಸ್ವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಷಧೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದಾರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದ್ಧತ್ಯಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔನ್ನತ್ಯನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರವಿದ್ವಿಷಾಮಂಕುಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಃಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷುಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ || ೪೪೦ ||

ಓಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಥಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಖಾತಾಂತಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ || ೪೬೦ ||

ಓಂ ಗರ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೋರ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಟಕುಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಟೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡೇಶ್ವರಸುಹೃದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಚರ್ವಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದೋವಪುಷೇ ನಮಃ || ೪೮೦ ||

ಓಂ ಛಂದೋದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಝಲಜ್ಝಲೋಲ್ಲಸದ್ದಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಟಂಕಾರಿಮಣಿನೂಪುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಃಸ್ಥಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಿಂಡಿಮುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢೌಕಾಯ ನಮಃ || ೫೦೦ ||

ಓಂ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಾನಾಂ ಪರಮಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಯ ಜಂಗಮಾಯ ಜಗತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನವಮೋಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವಿಪಘಟಾಯ ನಮಃ || ೫೨೦ ||

ಓಂ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ಮೇ ನಮಃ || ೫೪೦ ||

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನಮೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಫೇತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಣಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಕೇಳಿಕುತೂಹಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ || ೫೬೦ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ || ೫೮೦ ||

ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಮತ್ತಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಖಲಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಮತ್ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ || ೬೦೦ ||

ಓಂ ರಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋರಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಭಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ || ೬೨೦ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಬಂಧನವಿಷ್ಕಂಭಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೬೪೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಕುಂಜರಭೇದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ || ೬೬೦ ||

ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಪರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಥದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯ ನಮಃ || ೬೮೦ ||

ಓಂ ಮೇಧಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಭಂಜನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರುಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಾನಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರ್ನಿಶಾಯ ನಮಃ || ೭೦೦ ||

ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಥಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ || ೭೨೦ ||

ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ಥಾವರಾಯ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರುತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ || ೭೪೦ ||

ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ || ೭೬೦ ||

ಓಂ ಸಮುದ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಿದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತಂಜಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ವೇದೀಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಾಯ ನಮಃ || ೭೮೦ ||

ಓಂ ವೈಖಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶುಪತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವಶಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಹತಸಂಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಾಯ ನಮಃ || ೮೦೦ ||

ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಟ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೌಷಟ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವೌಷಟ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವಷಟ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ || ೮೨೦ ||

ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿವದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಯಾತಿಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ || ೮೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾದಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ || ೮೬೦ ||

ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚತಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಣವಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಛಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಾಯ ನಮಃ || ೮೮೦ ||

ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಹೋತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮೋದಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮೃದ್ಧಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ || ೯೦೦ ||

ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫೂರನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾಧಾರನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಥಮಹಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಗವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋಧೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಭುಜಾಯ ನಮಃ || ೯೨೦ ||

ಓಂ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಧ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾದಶಾದಿಭೀರುದ್ರೈಃಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶೋದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಂತನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೋದಶಾಭಿದಾಭಿನ್ನವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಾದಿವಿದ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಪಂಚದಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶಾಂತಪದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶೇಂದುಕಳಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಸಪ್ತದಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಸ್ಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವಿಂಶಾಯ ಪುಂಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಳಾಯ ನಮಃ || ೯೬೦ ||

ಓಂ ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯರ್ಣನಿರ್ಣೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀಬೃಂದವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಧೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾನೀಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಮಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಫಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ || ೯೮೦ ||

ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಯಂತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷಾಧೀಶಪ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಭವಾಧ್ಯುಷ್ಟಕೋಟಿವಿನಾಯಕಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯಸ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾನಂತಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top