Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ
ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ |
ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ |
ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೨ ||

ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ |
ಪ್ರತ್ಯಾನೀತಾಃ ಪರಮ ಭವತಾ ತ್ರಾಯತಾಂ ನಃ ಸ್ವಭಾಗಾ
ದೈತ್ಯಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಹೃದಯಕಮಲಂ ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಿ |
ಕಾಲಗ್ರಸ್ತಂ ಕಿಯದಿದಮಹೋ ನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷತಾಂ ತೇ
ಮುಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಹಿ ಬಹುಮತಾ ನಾರಸಿಂಹಾಪರೈಃ ಕಿಮ್ || ೩ ||

ಋಷಯ ಊಚುಃ |
ತ್ವಂ ನಸ್ತಪಃ ಪರಮಮಾತ್ಥ ಯದಾತ್ಮತೇಜೋ
ಯೇನೇದಮಾದಿಪುರುಷಾತ್ಮಗತಂ ಸಸರ್ಜ |
ತದ್ವಿಪ್ರಲುಪ್ತಮಮುನಾಽದ್ಯ ಶರಣ್ಯಪಾಲ
ರಕ್ಷಾಗೃಹೀತವಪುಷಾ ಪುನರನ್ವಮಂಸ್ಥಾಃ || ೪ ||

ಪಿತರ ಊಚುಃ |
ಶ್ರಾದ್ಧಾನಿ ನೋಽಧಿಬುಭುಜೇ ಪ್ರಸಭಂ ತನೂಜೈರ್-
-ದತ್ತಾನಿ ತೀರ್ಥಸಮಯೇಽಪ್ಯಪಿಬತ್ತಿಲಾಂಬು |
ತಸ್ಯೋದರಾನ್ನಖವಿದೀರ್ಣವಪಾದ್ಯ ಆರ್ಛ-
-ತ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೃಹರಯೇಽಖಿಲ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ || ೫ ||

ಸಿದ್ಧಾ ಊಚುಃ |
ಯೋ ನೋ ಗತಿಂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಮಸಾಧು-
-ರಹಾರ್ಷೀದ್ಯೋಗತಪೋಬಲೇನ |
ನಾನಾದರ್ಪಂ ತಂ ನಖೈರ್ನಿರ್ದದಾರ
ತಸ್ಮೈ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮೋ ನೃಸಿಂಹ || ೬ ||

ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಊಚುಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಪೃಥಗ್ಧಾರಣಯಾಽನುರಾದ್ಧಾಂ
ನ್ಯಷೇಧದಜ್ಞೋ ಬಲವೀರ್ಯದೃಪ್ತಃ |
ಸ ಯೇನ ಸಂಖ್ಯೇ ಪಶುಬದ್ಧತಸ್ತಂ
ಮಾಯಾನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ನಿತ್ಯಮ್ || ೭ ||

ನಾಗಾ ಊಚುಃ |
ಯೇನ ಪಾಪೇನ ರತ್ನಾನಿ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಾನಿ ಹೃತಾನಿ ನಃ |
ತದ್ವಕ್ಷಃ ಪಾಟನೇನಾಸಾಂ ದತ್ತಾನನ್ದ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಮನವ ಊಚುಃ |
ಮನವೋ ವಯಂ ತವ ನಿದೇಶಕಾರಿಣೋ
ದಿತಿಜೇನ ದೇವ ಪರಿಭೂತಸೇತವಃ |
ಭವತಾ ಖಲಃ ಸ ಉಪಸಂಹೃತಃ ಪ್ರಭೋ
ಕರವಾಮ ತೇ ಕಿಮನುಶಾಧಿ ಕಿಙ್ಕರಾನ್ || ೯ ||

ಪ್ರಜಾಪತಯ ಊಚುಃ |
ಪ್ರಜೇಶಾ ವಯಂ ತೇ ಪರೇಶಾಭಿಸೃಷ್ಟಾ
ನ ಯೇನ ಪ್ರಜಾ ವೈ ಸೃಜಾಮೋ ನಿಷಿದ್ಧಾಃ |
ಸ ಏಷ ತ್ವಯಾ ಭಿನ್ನವಕ್ಷಾನುಶೇತೇ
ಜಗನ್ಮಙ್ಗಲಂ ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತೇಽವತಾರಃ || ೧೦ ||

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಊಚುಃ |
ವಯಂ ವಿಭೋ ತೇ ನಟನಾಟ್ಯಗಾಯಕಾ
ಯೇನಾತ್ಮಸಾದ್ವೀರ್ಯಬಲೌಜಸಾ ಕೃತಾಃ |
ಸ ಏಷ ನೀತೋ ಭವತಾ ದಶಾಮಿಮಾಂ
ಕಿಮುತ್ಪಥಸ್ಥಃ ಕುಶಲಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ೧೧ ||

ಚಾರಣಾ ಊಚುಃ |
ಹರೇ ತವಾಂಗ್ಘ್ರಿಪಙ್ಕಜಂ ಭವಾಪವರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಯದೇಷ ಸಾಧು ಹೃಚ್ಛಯಸ್ತ್ವಯಾಽಸುರಃ ಸಮಾಪಿತಃ || ೧೨ ||

ಯಕ್ಷಾ ಊಚುಃ |
ವಯಮನುಚರಮುಖ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತೇ ಮನೋಜ್ಞೈ-
-ಸ್ತ ಇಹ ದಿತಿಸುತೇನ ಪ್ರಾಪಿತಾ ವಾಹಕತ್ವಮ್ |
ಸ ತು ಜನಪರಿತಾಪಂ ತತ್ಕೃತಂ ಜಾನತಾ ತೇ
ನರಹರ ಉಪನೀತಃ ಪಞ್ಚತಾಂ ಪಞ್ಚವಿಂಶಃ || ೧೩ ||

ಕಿಮ್ಪುರುಷಾ ಊಚುಃ |
ವಯಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಸ್ತ್ವಂ ತು ಮಹಾಪುರುಷ ಈಶ್ವರಃ |
ಅಯಂ ಕುಪುರುಷೋ ನಷ್ಟೋ ಧಿಕ್ಕೃತಃ ಸಾಧುಭಿರ್ಯದಾ || ೧೪ ||

ವೈತಾಲಿಕಾ ಊಚುಃ |
ಸಭಾಸು ಸತ್ತ್ರೇಷು ತವಾಮಲಂ ಯಶೋ
ಗೀತ್ವಾ ಸಪರ್ಯಾಂ ಮಹತೀಂ ಲಭಾಮಹೇ |
ಯಸ್ತಾಂ ವ್ಯನೈಷೀದ್ಭೃಶಮೇಷ ದುರ್ಜನೋ
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಹತಸ್ತೇ ಭಗವನ್ಯಥಾಽಽಮಯಃ || ೧೫ ||

ಕಿನ್ನರಾ ಊಚುಃ |
ವಯಮೀಶ ಕಿನ್ನರಗಣಾಸ್ತವಾನುಗಾ
ದಿತಿಜೇನ ವಿಷ್ಟಿಮಮುನಾಽನುಕಾರಿತಾಃ |
ಭವತಾ ಹರೇ ಸ ವೃಜಿನೋಽವಸಾದಿತೋ
ನರಸಿಂಹ ನಾಥ ವಿಭವಾಯ ನೋ ಭವ || ೧೬ ||

ವಿಷ್ಣುಪಾರ್ಷದಾ ಊಚುಃ |
ಅದ್ಯೈತದ್ಧರಿನರರೂಪಮದ್ಭುತಂ ತೇ
ದೃಷ್ಟಂ ನಃ ಶರಣದ ಸರ್ವಲೋಕಶರ್ಮ |
ಸೋಽಯಂ ತೇ ವಿಧಿಕರ ಈಶ ವಿಪ್ರಶಪ್ತ-
-ಸ್ತಸ್ಯೇದಂ ನಿಧನಮನುಗ್ರಹಾಯ ವಿದ್ಮಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಸ್ಕನ್ಧೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಚರಿತೇ ದೈತ್ಯವಧೇ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Narasimha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top