Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Raama Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Rama Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಬೀಜಮ್, ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸಂಸಾರತಾರಕೋ ರಾಮ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಃ, ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್, ಅಕ್ಷಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀತಿ ಕವಚಮ್, ಅಜೇಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಮ್, ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನಿತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ-
ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಮ್ |
ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿನ್ದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ||

ನೀಲಾಂ ಭುಜಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲಾಂಗಂ
ಸೀತಾ ಸಮಾರೋಪಿತ ವಾಮಭಾಗಮ್ |
ಪಾಣೌ ಮಹಾಸಾಯಕ ಚಾರು ಚಾಪಂ
ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಮ್ ||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ
ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನಂ ನವಕಲದಳಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಖಕಮಲಮಿಲಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ
ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ||

ನೀಲಾಂಭೋದರಕಾಂತಿ ಕಾಂತಮನುಷಂ ವೀರಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಜ್ಞಾನಮಯೀಂ ದಧಾನಮಪರಂ ಹಸ್ತಾಂಬುಜಂ ಜಾನುನಿ |
ಸೀತಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವಗತಾಂ ಸರೋರುಹಗತಾಂ ವಿದ್ಯುಂನಿಭಾಂ ರಾಘವಂ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಮುಕುಟಾಂಗದಾದಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ಭಜೇ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಘುಪುಙ್ಗವಃ |
ರಾಮಭದ್ರಃ ಸದಾಚಾರೋ ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ಜಾನಕೀಪತಿಃ || ೧ ||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯಶ್ಚ ವರದಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಜನಾರ್ದನೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೇವಾದಿಃ ಶರಣ್ಯೋ ವಾಲಿಮರ್ದನಃ || ೩ ||

ಜ್ಞಾನಭಾವ್ಯೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋವಾಗ್ಮೀಸತ್ಯವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ |
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಃ ಖರಧ್ವಂಸೀ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ೪ ||

ದ್ಯುತಿಮಾನಾತ್ಮವಾನ್ ವೀರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋಽರಿಮರ್ದನಃ |
ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುಃ ಪರಿವೃಢೋ ದೃಢಃ || ೫ ||

ಈಶಃ ಖಡ್ಗಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೌಸಲೇಯೋಽನಸೂಯಕಃ |
ವಿಪುಲಾಂಸೋ ಮಹೋರಸ್ಕಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾಯಣಃ || ೬ ||

ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಸಂಧೋ ಗುರುಃ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ಲೋಕಜ್ಞೋ ಲೋಕವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಲೋಕಾತ್ಮಾಲೋಕಕೃತ್ಪರಃ || ೭ ||

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ಸೇವ್ಯೋ ಜಿತಮಾಯೋ ರಘೂದ್ವಹಃ |
ರಾಮೋ ದಯಾಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಪಾವನಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಹರಿಃ |
ಸುನ್ದರಃ ಪೀತವಾಸಾಶ್ಚ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಪುರಾತನಃ || ೯ ||

ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಕೋದಣ್ಡೀ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕೋವಿದಃ |
ಕವಿಃ ಸುಗ್ರೀವವರದಃ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಪ್ರದಃ || ೧೦ ||

ಭವ್ಯೋ ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ಮಹೋದಾರೋಽಘನಾಶನಃ |
ಸುಕೀರ್ತಿರಾದಿಪುರುಷಃ ಕಾನ್ತಃ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಗಮಃ || ೧೧ ||

ಅಕಲ್ಮಷಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾವಾಸೋ ದುರಾಸದಃ |
ಸ್ಮಿತಭಾಷೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸ್ಮೃತಿಮಾನ್ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ || ೧೨ ||

ಧೀರೋ ದಾನ್ತೋ ಘನಶ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಃ ಸುಮನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ || ೧೩ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಶ್ಶೂರಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ |
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪೀ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ || ೧೪ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕರೋ ವರ್ಣೀ ಶತ್ರುಜಿತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ವಿಭೀಷಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೧೫ ||

ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ |
ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಾನನ್ದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ಧರಃ || ೧೬ ||

ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ |
ಅಭಿವನ್ದ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶಾರದಃ || ೧೭ ||

ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಃ ತಪಸ್ವೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ |
ಕಳ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ || ೧೮ ||

ಅಕ್ಷಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ || ೧೯ ||

ಆನನ್ದವಿಗ್ರಹೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹನುಮತ್ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ |
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಃ ಸಹನೋ ಭೋಕ್ತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬಹುಶ್ರುತಃ || ೨೦ ||

ಸುಖದಃ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ |
ದೇವಚೂಡಾಮಣಿರ್ನೇತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಃ || ೨೧ ||

ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಕೋ ರಾಮಃ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಕ್ಷಕೃತ್ |
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಕೃತ್ || ೨೨ ||

ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಳ್ಯಾಣಃ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಕೃತ್ |
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಭಯಾಪಹಃ || ೨೩ ||

ಮಾರೀಚಮಥನೋ ರಾಮೋ ವಿರಾಧವಧಪಣ್ಡಿತಃ |
ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನೋ ರಮ್ಯಃ ಕಿರೀಟೀ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ || ೨೪ ||

ಮಹಾಧನುರ್ಮಹಾಕಾಯೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ |
ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪೀ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ತತ್ತ್ವವಾದೀ ಸುವಿಕ್ರಮಃ || ೨೫ ||

ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಕೃತ್ಸ್ವಾಮೀ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಪಟುಃ |
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನಿಷ್ಕಲಙ್ಕಃ ಕಲಙ್ಕಹಾ || ೨೬ ||

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಶ್ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕೇಶವಃ ಸ್ಥಾಣುರೀಶ್ವರಃ |
ಭೂತಾದಿಃ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಶ್ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ || ೨೭ ||

ಕವಚೀ ಕುಣ್ಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ಖಡ್ಗೀ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಅಮೃತ್ಯುರ್ಜನ್ಮರಹಿತಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವಗೋಚರಃ || ೨೮ ||

ಅನುತ್ತಮೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾದಿರ್ಗುಣಸಾಗರಃ |
ಸಮಃ ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮಗೋ ಜಟಾಮುಕುಟಮಣ್ಡಿತಃ || ೨೯ ||

ಅಜೇಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಮಹಾತಪಾಃ |
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಬಾಹುರಮೃತೋ ವೇದವಿತ್ತಮಃ || ೩೦ ||

ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಅತೀನ್ದ್ರ ಊರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಾಂಶುರುಪೇನ್ದ್ರೋ ವಾಮನೋ ಬಲೀ || ೩೧ ||

ಧನುರ್ವೇದೋ ವಿಧಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಂಕರಃ |
ಹಂಸೋ ಮರೀಚಿರ್ಗೋವಿನ್ದೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಮಹಾಮತಿಃ || ೩೨ ||

ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಃ ಸರ್ವದರ್ಪಿತಾಸುರಮರ್ದನಃ |
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪ್ರಕಟಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || ೩೩ ||

ಸಂಭವೋಽತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ವೇದ್ಯೋಽನಿರ್ದೇಶೋ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಭುಃ |
ಮದನೋ ಮಥನೋ ವ್ಯಾಪೀ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿರಞ್ಜನಃ || ೩೪ ||

ನಾರಾಯಣೋಽಗ್ರಣೀಃ ಸಾಧುರ್ಜಟಾಯುಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ |
ನೈಕರೂಪೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಃ ಸ್ವಭೂಃ || ೩೫ ||

ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಪ್ಲವಗಾಧಿಪರಾಜ್ಯದಃ |
ವಸುದಃ ಸುಭುಜೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಭವ್ಯಪ್ರಮೋದನಃ || ೩೬ ||

ಚಣ್ಡಾಂಶುಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಕಲ್ಪಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ಅಗದೋ ರೋಗಹರ್ತಾ ಚ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಭಾವನಃ || ೩೭ ||

ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲೋ ಧುರ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ವಸಿಷ್ಠೋ ಗ್ರಾಮಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನನುಕೂಲಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ || ೩೮ ||

ಅತುಲಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ಧೀರಃ ಶರಾಸನವಿಶಾರದಃ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಶಕ್ತಿಮಾಂಸ್ತಾಟಕಾನ್ತಕಃ || ೩೯ ||

ವೈಕುಣ್ಠಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ಕಮಠಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ |
ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಃ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ || ೪೦ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಗೋಪೀಗೋಪಾಲಸಂವೃತಃ |
ಮಾಯಾವೀ ವ್ಯಾಪಕೋ ವ್ಯಾಪೀ ರೈಣುಕೇಯಬಲಾಪಹಃ || ೪೧ ||

ಪಿನಾಕಮಥನೋ ವನ್ದ್ಯಃ ಸಮರ್ಥೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ |
ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯೋ ಲೋಕಚರಿತೋ ಭರತಾಗ್ರಜಃ || ೪೨ ||

ಶ್ರೀಧರಃ ಸದ್ಗತಿರ್ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ನಾರಾಯಣೋ ಬುಧಃ |
ಮನೋವೇಗೀ ಮನೋರೂಪೀ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರುಷಪುಙ್ಗವಃ || ೪೩ ||

ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯದುಪತಿರ್ಭೂತಾವಾಸಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ |
ತೇಜೋಧರೋ ಧರಾಧಾರಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾನಿಧಿಃ || ೪೪ ||

ಚಾಣೂರಮರ್ದನೋ ದಿವ್ಯಶ್ಶಾನ್ತೋ ಭರತವನ್ದಿತಃ |
ಶಬ್ದಾತಿಗೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಕೋಮಲಾಙ್ಗಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ || ೪೫ ||

ಲೋಕಗರ್ಭಶ್ಶೇಷಶಾಯೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಿಲಯೋಽಮಲಃ |
ಆತ್ಮಯೋನಿರದೀನಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೪೬ ||

ಅಮೃತಾಂಶುರ್ಮಹಾಗರ್ಭೋ ನಿವೃತ್ತವಿಷಯಸ್ಪೃಹಃ |
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ಮುನಿಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ವಿಹಾಯಸಗತಿಃ ಕೃತೀ || ೪೭ ||

ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಕುಮುದೋ ಭೂತಾವಾಸಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ |
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸೋ ವೀರಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ || ೪೮ ||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮೋ ಲೋಕಾರಿಮರ್ದನಃ ಸೇವಕಪ್ರಿಯಃ |
ಸನಾತನತಮೋ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲೋ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕೃತ್ || ೪೯ ||

ದಿವ್ಯಾಯುಧಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ |
ಭೂದೇವವನ್ದ್ಯೋ ಜನಕಪ್ರಿಯಕೃತ್ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ || ೫೦ ||

ಉತ್ತಮಃ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಸಂಧಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಸುವ್ರತಃ ಸುಲಭಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಧೀಃ || ೫೧ ||

ದಾಮೋದರೋಽಚ್ಯುತಶ್ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ವಾಮನೋ ಮಧುರಾಧಿಪಃ |
ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಃ ಕೈಟಭಮರ್ದನಃ || ೫೨ ||

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಮಿತ್ರವಂಶಪ್ರವರ್ಧನಃ |
ಕಾಲಸ್ವರೂಪೀ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಃ ಕಲ್ಯಾಣದಃ ಕವಿಃ
ಸಂವತ್ಸರ ಋತುಃ ಪಕ್ಷೋ ಹ್ಯಯನಂ ದಿವಸೋ ಯುಗಃ || ೫೩ ||

ಸ್ತವ್ಯೋ ವಿವಿಕ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ನಿರಾಕುಲಃ |
ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ || ೫೪ ||

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಾರಜ್ಞೋ ಲೋಕಸಾರೋ ರಸಾತ್ಮಕಃ |
ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಪರಮಗೋಚರಃ || ೫೫ ||

ಶೇಷೋ ವಿಶೇಷೋ ವಿಗತಕಲ್ಮಷೋ ರಘುನಾಯಕಃ |
ವರ್ಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವರ್ಣವಾಹ್ಯೋ ವರ್ಣ್ಯೋ ವರ್ಣ್ಯಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೫೬ ||

ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷ್ಯಮರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವದೇವಃ ಸುಖಪ್ರದಃ |
ದೇವಾಧಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ || ೫೭ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯಶ್ಚಕ್ರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೀ ರಘೂತ್ತಮಃ |
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋಽವ್ಯಯಃ || ೫೮ ||

ಅಹಲ್ಯಾಪಾವನಃ ಸ್ವಾಮೀ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ |
ನ್ಯಾಯೋ ನ್ಯಾಯೀ ನಯೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಯೋ ನಗಧರೋ ಧ್ರುವಃ || ೫೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶ್ವಂಭರಾಭರ್ತಾ ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ಬಲಿಮರ್ದನಃ |
ವಾಣಾರಿಮರ್ದನೋ ಯಜ್ವಾನುತ್ತಮೋ ಮುನಿಸೇವಿತಃ || ೬೦ ||

ದೇವಾಗ್ರಣೀಃ ಶಿವಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ಪರಮಃ ಪರಃ |
ಸಾಮಗೇಯಃ ಪ್ರಿಯೋಽಕ್ರೂರಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಸ್ಸುಲೋಚನಃ || ೬೧ ||

ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕಃ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ರವಿಃ |
ಜಟಿಲಃ ಕಲ್ಮಷಧ್ವಾನ್ತಪ್ರಭಞ್ಜನವಿಭಾವಸುಃ || ೬೨ ||

ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ದಶಾಸ್ಯದ್ವಿಪಕೇಸರೀ |
ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಲಾನಾಥೋ ಕಮಲಾನನ್ದವರ್ಧನಃ || ೬೩ ||

ಜಯೀ ಜಿತಾರಿಃ ಸರ್ವಾದಿಃ ಶಮನೋ ಭವಭಞ್ಜನಃ |
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುರಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಃ || ೬೪ ||

ಆಶುಃ ಶಬ್ದಪತಿಃ ಶಬ್ದಾಗೋಚರೋ ರಞ್ಜನೋ ರಘುಃ |
ನಿಶ್ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಣವೋ ಮಾಲೀ ಸ್ಥೂಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ || ೬೫ ||

ಆತ್ಮಯೋನಿರಯೋನಿಶ್ಚ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ಸನಾತನತಮಸ್ಸ್ರಗ್ವೀ ಪೇಶಲೋ ಜವಿನಾಂ ವರಃ || ೬೬ ||

ಶಕ್ತಿಮಾಞ್ಶಙ್ಖಭೃನ್ನಾಥಃ ಗದಾಪದ್ಮರಥಾಙ್ಗಭೃತ್ |
ನಿರೀಹೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಚಿದ್ರೂಪೋ ವೀತಸಾಧ್ವಸಃ || ೬೭ ||

ಶತಾನನಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಶತಮೂರ್ತಿರ್ಧನಪ್ರಭಃ |
ಹೃತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಶಯನಃ ಕಠಿನೋ ದ್ರವ ಏವ ಚ || ೬೮ ||

ಉಗ್ರೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಮರ್ಥೋಽನರ್ಥನಾಶನಃ |
ಅಧರ್ಮಶತ್ರೂ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ || ೬೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ಧನಾಗಮಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ || ೭೦ ||

ಶಿವಪೂಜಾರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವಾನೀಪ್ರಿಯಕೃದ್ವಶೀ |
ನರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ೭೧ ||

ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ದ್ವಿಜೇಶ್ವರಃ |
ಮಾತಾಮಹೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವಿರಿಞ್ಚೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ || ೭೨ ||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಚಣ್ಡಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ವಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾಧರಃ || ೭೩ ||

ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋಽಮೋಘಃ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಃ ಪರಬಲಾಪಹೃತ್ |
ಕಬನ್ಧಮಥನೋ ದಿವ್ಯಃ ಕಂಬುಗ್ರೀವ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ || ೭೪ ||

ಶಙ್ಖೋಽನಿಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಸುಲಭಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ |
ಅಸಂಸೃಷ್ಟೋಽತಿಥಿಃ ಶೂರಃ ಪ್ರಮಾಥೀ ಪಾಪನಾಶಕೃತ್ || ೭೫ ||

ವಸುಶ್ರವಾಃ ಕವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರತಪ್ತೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ |
ರಾಮೋ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೭೬ ||

ಪವಿತ್ರಪಾದಃ ಪಾಪಾರಿರ್ಮಣಿಪೂರೋ ನಭೋಗತಿಃ |
ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಸ್ಸಹೋಽಭಯಃ || ೭೭ ||

ಅಮೃತೇಶೋಽಮೃತವಪುರ್ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಃ ಕೃಪಾಕರಃ |
ಭರ್ಗೋ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿತ್ಯೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ || ೭೮ ||

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸನ್ಮಯಃ |
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ನಾಕೇಶಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ || ೭೯ ||

ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲೋ ವರ್ಣೀ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಫಲಂ ನಿಧಿಃ |
ನಿಧಾನಗರ್ಭೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋ ಗಿರೀಶೋ ವ್ಯಾಲಮರ್ದನಃ || ೮೦ ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಾರಂಭಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಭದ್ರಃ ಸಮಞ್ಜಸಃ |
ಭೂಶಯೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿರ್ಭೂಷಣೋ ಭೂತವಾಹನಃ || ೮೧ ||

ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾವಟುಃ |
ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಿರಚಲೋ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ || ೮೨ ||

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಾಮರಮುನೀಶ್ವರಃ || ೮೩ ||

ಸುರೇನ್ದ್ರಃ ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಕೃತ್ಕರ್ಮ್ಯಧೋಕ್ಷಜಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ಧುರ್ಯೋ ಧರಾಧೀಶಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ || ೮೪ ||

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ವೃದ್ಧಃ ಶುಚಿರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಭುರ್ವನ್ದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಪಾಲಕಃ || ೮೫ ||

ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಭಾವನಃ |
ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಕಾವ್ಯಃ ಕವಿಃ ಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ೮೬ ||

ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಶೇಷೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ |
ಆದಿಕರ್ತಾ ವರಾಹಶ್ಚ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮೭ ||

ನಾರಾಯಣೋ ನರೋ ಹಂಸೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೮೮ ||

ವೈಕುಣ್ಠಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ |
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಭೀಮೋ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ನಖಾಯುಧಃ || ೮೯ ||

ಆದಿದೇವೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಯೋಗೀಶೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ |
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಭೂಪತಿರ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ || ೯೦ ||

ಪದ್ಮನಾಭೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಧಾತಾ ದಾಮೋದರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || ೯೧ ||

ವಾಮನೋ ದುಷ್ಟದಮನೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪವಲ್ಲಭಃ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋಽಚ್ಯುತಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿರ್ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ || ೯೨ ||

ಕಾರುಣ್ಯಂ ಕರುಣೋ ವ್ಯಾಸಃ ಪಾಪಹಾ ಶಾನ್ತಿವರ್ಧನಃ |
ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿಕೇತನಃ || ೯೩ ||

ಬದರೀನಿಲಯಃ ಶಾನ್ತಸ್ತಪಸ್ವೀ ವೈದ್ಯುತಪ್ರಭಃ |
ಭೂತಾವಾಸೋ ಗುಹಾವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಃ || ೯೪ ||

ತಪೋವಾಸೋ ಮುದಾವಾಸಃ ಸತ್ಯವಾಸಃ ಸನಾತನಃ |
ಪುರುಷಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೯೫ ||

ಪೂರ್ಣಮೂರ್ತಿಃ ಪುರಾಣಜ್ಞಃ ಪುಣ್ಯದಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ |
ಶಙ್ಖೀ ಚಕ್ರೀ ಗದೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಲಾಙ್ಗಲೀ ಮುಸಲೀ ಹಲೀ || ೯೬ ||

ಕಿರೀಟೀ ಕುಣ್ಡಲೀ ಹಾರೀ ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಧ್ವಜೀ |
ಯೋದ್ಧಾ ಜೇತಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ || ೯೭ ||

ಶಾಸ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಂಕರ ಶಂಕರಸ್ತುತಃ |
ಸಾರಥಿಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯಃ ಸಮಃ || ೯೮ ||

ಪವನಃ ಸಂಹತಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾಙ್ಗಃ ಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸ್ವರ್ಗದಃ ಕಾಮದಃ ಶ್ರೀದಃ ಕೀರ್ತಿದೋಽಕೀರ್ತಿನಾಶನಃ || ೯೯ ||

ಮೋಕ್ಷದಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕೃತಕೇತನಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಃ ಪ್ರೇರಕಃ ಪಾಪನಾಶನಃ || ೧೦೦ ||

ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃದ್ದೇವಃ ಸರ್ವಲೋಕಸುಖಾವಹಃ || ೧೦೧ ||

ಅಕ್ಷಯ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽನನ್ತಃ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ |
ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಞ್ಜನಃ || ೧೦೨ ||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ |
ಅಧಿಕಾರೀ ವಿಭುರ್ನಿತ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ || ೧೦೩ ||

ಅಚಲೋ ನಿರ್ಮಲೋ ವ್ಯಾಪೀ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಶ್ಯಾಮೋ ಯುವಾ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯೋ ಮಿತಭಾಷಣಃ || ೧೦೪ ||

ಆಜಾನುಬಾಹುಃ ಸುಮುಖಃ ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಭುಜಃ |
ಸತ್ಯವಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸ್ವಯಂತೇಜಾಃ ಸುದೀಪ್ತಿಮಾನ್ || ೧೦೫ ||

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಃ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ || ೧೦೬ ||

ವಿಶ್ವಸೃಡ್ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || ೧೦೭ ||

ಸರ್ವಭೂತಸುಹೃಚ್ಛಾನ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಮ್ಪನಃ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಃ ಶ್ರೀಮಾನಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ || ೧೦೮ ||

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ |
ಅಭ್ಯನ್ತರಸ್ಥಸ್ತಮಸಶ್ಛೇತ್ತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ || ೧೦೯ ||

ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಪತಿರ್ಹರಿಃ |
ನರಸಿಂಹೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಗ್ವಶೀ || ೧೧೦ ||

ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಶ್ಚೈವ ಪ್ರಭುರ್ನೇತಾ ಸನಾತನಃ |
ಕರ್ತಾ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ || ೧೧೧ ||

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವದೃಗವ್ಯಯಃ |
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೧೨ ||

ತತ್ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ |
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ || ೧೧೩ ||

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮಃ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅಚ್ಯುತಃ ಪುರುಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಿವ ಈಶ್ವರಃ || ೧೧೪ ||

ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುರುಗ್ರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸವಿತಾ ಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕಭೃದ್ವಿಭುಃ || ೧೧೫ ||

ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ದೇವಹಿತಾವಹಃ |
ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ || ೧೧೬ ||

ಅಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರ್ಭೂ ಲೀಲಾಪತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ೧೧೭ ||

ಸ್ವಾಮೀ ಸುಶೀಲಃ ಸುಲಭಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ನಿತ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ನೈಸರ್ಗಿಕಸುಹೃತ್ಸುಖೀ || ೧೧೮ ||

ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಜಲಧಿಶ್ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಾಮೀ ಜಗತಾಂ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ || ೧೧೯ ||

ಶ್ರೀಶಃ ಶರಣ್ಯೋ ಭೂತಾನಾಂ ಸಂಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ಅನನ್ತಃ ಶ್ರೀಪತೀ ರಾಮೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ || ೧೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Also Read:

Sri Raama Sahasranama Stotramvali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Raama Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top