Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Rahu Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಹುಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ರಾಹುರ್ದೇವತಾ | ನೀಂ ಬೀಜಮ್ | ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಕಾಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ರಾಹುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್-
ರಾಹುಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚರ್ಮಶೂಲಖಡ್ಗವರಾಂಗಿನಮ್
ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಧರಂ ನೀಲಂ ಕೃಷ್ಣಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಗೋಮೇಧಿಕವಿಭೂಷಂ ಚ ವಿಚಿತ್ರಮಕುಟಂ ಫಣಿಮ್
ಕೃಷ್ಣಸಿಂಹರಥಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವಾಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಸರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ |
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ || ೧ ||

ಕವಚಮ್ –
ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವನ್ದಿತಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಮೇಽರ್ಧಶರೀರವಾನ್ || ೨ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಕರಾಳಾಸ್ಯಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ಕಷ್ಟನಾಶನಃ || ೩ ||

ಭುಜಙ್ಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಃ ಕರೌ ಮಮ |
ಪಾತು ವಕ್ಷೌ ತಮೋಮೂರ್ತಿಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ವಿಧುನ್ತುದಃ || ೪ ||

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇಽಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಚಽವ್ಯಯಃ || ೫ ||

ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ಪಾತು ನೀಲಚನ್ದನಭೂಷಿತಃ |
ಪಾದೌ ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ || ೬ ||

ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೀಪ್ಸಿತವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಶ್ಶುಚಿಸ್ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಚ ಶ್ರಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿ-
ಮಾರೋಗ್ಯಮಾಯುರ್ವಿಜಯಾವಸಿತ ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಪದ್ಮೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ರಾಹುಕವಚಃ |

Also Read:

Sri Rahu Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top