Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in Kannada

Sri Siddhi Lakshmi Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ ಮಮ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಕ್ಲೇಶಪೀಡಾದಾರಿದ್ರ್ಯವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸನ್ನಕರಣಾರ್ಥಂ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಮಾಲಿನೀ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂ ತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಮಾಲಿನೀ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ತಂ ತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನೀ ನೇತ್ರದ್ವಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖಾಮ್
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಚ ತ್ರಿಶೂಲಾಂ ಚ ಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್
ತೇಜಃಪುಂಜಧರಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂಕಾರಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣೋರ್ಹೃದಯಮವ್ಯಯಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜರೂಪಿಣೀ || ೧ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದಭದ್ರೇ ಸದ್ಯ ಆನಂದದಾಯಿನೀ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಭಕ್ಷರದಾಂ ಶಕ್ತಿಮಾಲಿನೀ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ || ೨ ||

ತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನೀ ದೇವೀ ವರದಾ ಶುಭಕಾರಿಣೀ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ಭದ್ರಾ ಕಾಲಿಕಾ ರಕ್ತಶಾಂಭವೀ || ೩ ||

ಆಕಾರಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಓಂಕಾರಂ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಿಕರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ || ೫ ||

ಓಂಕಾರಪರಮಾನಂದಂ ಕ್ರಿಯತೇ ಸುಖಸಂಪದಾ |
ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ || ೬ ||

ಪ್ರಥಮೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ಗೌರೀ ದ್ವಿತೀಯೇ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ತೃತೀಯೇ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥೇ ಸುರಸುಂದರೀ || ೭ ||

ಪಂಚಮೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ ಷಷ್ಠೇ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಸಪ್ತಮೇ ಚ ವರಾರೋಹಾ ಅಷ್ಟಮೇ ವರದಾಯಿನೀ || ೮ ||

ನವಮೇ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಾ ದಶಮೇ ದೇವದೇವತಾ |
ಏಕಾದಶೇ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದ್ವಾದಶೇ ಲಲಿತಾತ್ಮಿಕಾ || ೯ ||

ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತುವಂತಿ ಭುವಿ ಮಾನವಾಃ |
ಸರ್ವೋಪದ್ರವಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೦ ||

ಏಕಮಾಸಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ವಾ ತ್ರಿಮಾಸಂ ಚ ಚತುರ್ಥಕಮ್ |
ಪಂಚಮಾಸಂ ಚ ಷಣ್ಮಾಸಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೧೧ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಕ್ಲೇಶತೋ ದುಃಖದರಿದ್ರಾ ಭಯಪೀಡಿತಾಃ |
ಜನ್ಮಾಂತರಸಹಸ್ರೇಷು ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶತಃ || ೧೨ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಭತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ವಹ್ನಿಚೌರಭಯೇಷು ಚ || ೧೩ ||

ಶಾಕಿನೀಭೂತವೇತಾಲಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿಪಾತಕೇ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪುಸಂಕಟೇ || ೧೪ ||

ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಕಾರಾಗೇಹಾರಿಬಂಧನೇ |
ಅಶೇಷಭಯಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಪೇನ್ನರಃ || ೧೫ ||

ಈಶ್ವರೇಣ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿತಕಾರಣಮ್ |
ಸ್ತುವಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ನಿತ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚ ವರ್ಧತೇ || ೧೬ ||

ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮವನೇ ಕದಂಬಶಿಖರೇ ರಾಜಗೃಹೇ ಕುಂಜರೇ
ಶ್ವೇತೇ ಚಾಶ್ವಯುತೇ ವೃಷೇ ಚ ಯುಗಲೇ ಯಜ್ಞೇ ಚ ಯೂಪಸ್ಥಿತೇ |
ಶಂಖೇ ದೇವಕುಲೇ ನರೇಂದ್ರಭವನೇ ಗಂಗಾತಟೇ ಗೋಕುಲೇ
ಸಾ ಶ್ರೀಸ್ತಿಷ್ಠತು ಸರ್ವದಾ ಮಮ ಗೃಹೇ ಭೂಯಾತ್ಸದಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top