Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in English

Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 in English:

 || sri subrahmanyabhujangastotram 4 || 
subrahmanya sudhamayukhasusamahankara hunkarakr-
dvaktrambhoruha padapankajanatalisṭartha danavrata ।
brahmanyam kuru santatam karunaya nirvyajaya mam vibho
sailadhisasutasivananasarojarkayitasyambuja || 1 ||

samudram yatha samsrayante taṭinyah vihinabhidhastyakta rupastatha mam ।
pravijñaya loka itivabhidhitsuh samudrankagassambhusunurdayabdhih || 2 ||

yatha saindhavam caksuragrahyamapsu sthitam jihvaya grhyate’ham tathasmin ।
prapañce dhiya suksmayatindriyo’pi pravijñeya evam guho’yam vyanakti || 3 ||

karotyaksamalam kare yo manusyo bhavedurudaghno bhavambhodhirasya ।
itivabhidhatum karam saksamalam karam corugam sambhusunurbibharti || 4 ||

mudhayasamalaksya gandhasragadau vidhayasu kamadi sadvairinasam ।
krudhadyadhya labhyetaratmasvarupam budhassambhajadhvam muda kartikeyam || 5 ||

samudrattaranga yathavirbhavanto na bhinnassamudrattathayam prapañcah ।
maduttho na madbhinna ityetamartham guho’mbhonidhestirago’bhivyanakti || 6 ||

ratnakarena samyogo ramasetau niriksitah ।
mahodadherihaivaiksi mahodadhi samagamah || 7 ||

sagara dvaya sangatyam ramasetavivatra ca ।
karunambudhina yasmatsangato’yam mahodadhih || 8 ||

iti sri candrasekhara bharati mahasvaminah viracitam
sri subrahmanya bhujanga stotram sampurnam ।

Also Read:

Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top