Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in English

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in English

Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in English:

sri subrahmanyabhujangastotram 4
subrahmanya sudhamayukhasusamahankara hunkarakr-
dvaktrambhoruha padapankajanatalisṭartha danavrata ।
brahmanyam kuru santatam karunaya nirvyajaya mam vibho
sailadhisasutasivananasarojarkayitasyambuja || 1 ||

samudram yatha samsrayante taṭinyah vihinabhidhastyakta rupastatha mam ।
pravijñaya loka itivabhidhitsuh samudrankagassambhusunurdayabdhih || 2 ||

yatha saindhavam caksuragrahyamapsu sthitam jihvaya grhyate’ham tathasmin ।
prapañce dhiya suksmayatindriyo’pi pravijñeya evam guho’yam vyanakti || 3 ||

karotyaksamalam kare yo manusyo bhavedurudaghno bhavambhodhirasya ।
itivabhidhatum karam saksamalam karam corugam sambhusunurbibharti || 4 ||

mudhayasamalaksya gandhasragadau vidhayasu kamadi sadvairinasam ।
krudhadyadhya labhyetaratmasvarupam budhassambhajadhvam muda kartikeyam || 5 ||

samudrattaranga yathavirbhavanto na bhinnassamudrattathayam prapañcah ।
maduttho na madbhinna ityetamartham guho’mbhonidhestirago’bhivyanakti || 6 ||

ratnakarena samyogo ramasetau niriksitah ।
mahodadherihaivaiksi mahodadhi samagamah || 7 ||

sagara dvaya sangatyam ramasetavivatra ca ।
karunambudhina yasmatsangato’yam mahodadhih || 8 ||

iti sri candrasekhara bharati mahasvaminah viracitam
sri subrahmanya bhujanga stotram sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *