Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Kannada

Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 in Kannada:

 || ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4 || 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಧಾಮಯೂಖಸುಷಮಾಹಂಕಾರ ಹುಂಕಾರಕೃ-
ದ್ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋರುಹ ಪಾದಪಂಕಜನತಾಲೀಷ್ಟಾರ್ಥ ದಾನವ್ರತ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕುರು ಸನ್ತತಂ ಕರುಣಯಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಯಾ ಮಾಂ ವಿಭೋ
ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಶಿವಾನನಸರೋಜಾರ್ಕಾಯಿತಾಸ್ಯಾಮ್ಬುಜ || 1 ||

ಸಮುದ್ರಂ ಯಥಾ ಸಂಶ್ರಯನ್ತೇ ತಟಿನ್ಯಃ ವಿಹೀನಾಭಿಧಾಸ್ತ್ಯಕ್ತ ರೂಪಾಸ್ತಥಾ ಮಾಮ್ ।
ಪ್ರವಿಜ್ಞಾಯ ಲೋಕಾ ಇತೀವಾಭಿಧಿತ್ಸುಃ ಸಮುದ್ರಾಂಕಗಶ್ಶಮ್ಭುಸೂನುರ್ದಯಾಬ್ಧಿಃ || 2 ||

ಯಥಾ ಸೈನ್ಧವಂ ಚಕ್ಷುರಗ್ರಾಹ್ಯಮಪ್ಸು ಸ್ಥಿತಂ ಜಿಹ್ವಯಾ ಗೃಹ್ಯತೇಽಹಂ ತಥಾಸ್ಮಿನ್ ।
ಪ್ರಪಂಚೇ ಧಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾತೀನ್ದ್ರಿಯೋಽಪಿ ಪ್ರವಿಜ್ಞೇಯ ಏವಂ ಗುಹೋಽಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ || 3 ||

ಕರೋತ್ಯಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕರೇ ಯೋ ಮನುಷ್ಯೋ ಭವೇದೂರುದಘ್ನೋ ಭವಾಮ್ಭೋಧಿರಸ್ಯ ।
ಇತೀವಾಭಿಧಾತುಂ ಕರಂ ಸಾಕ್ಷಮಾಲಂ ಕರಂ ಚೋರುಗಂ ಶಮ್ಭುಸೂನುರ್ಬಿಭರ್ತಿ || 4 ||

ಮುಧಾಯಾಸಮಾಲಕ್ಷ್ಯ ಗನ್ಧಸ್ರಗಾದೌ ವಿಧಾಯಾಶು ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವೈರಿನಾಶಮ್ ।
ಕ್ರುಧಾದ್ಯಾಢ್ಯ ಲಭ್ಯೇತರಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಬುಧಾಸ್ಸಮ್ಭಜಧ್ವಂ ಮುದಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ || 5 ||

ಸಮುದ್ರಾತ್ತರಂಗಾ ಯಥಾವಿರ್ಭವನ್ತೋ ನ ಭಿನ್ನಾಸ್ಸಮುದ್ರಾತ್ತಥಾಯಂ ಪ್ರಪಂಚಃ ।
ಮದುತ್ಥೋ ನ ಮದ್ಭಿನ್ನ ಇತ್ಯೇತಮರ್ಥಂ ಗುಹೋಽಮ್ಭೋನಿಧೇಸ್ತೀರಗೋಽಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ || 6 ||

ರತ್ನಾಕರೇಣ ಸಂಯೋಗೋ ರಾಮಸೇತೌ ನಿರೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಮಹೋದಧೇರಿಹೈವೈಕ್ಷಿ ಮಹೋದಧಿ ಸಮಾಗಮಃ || 7 ||

ಸಾಗರ ದ್ವಯ ಸಾಂಗತ್ಯಂ ರಾಮಸೇತಾವಿವಾತ್ರ ಚ ।
ಕರುಣಾಮ್ಬುಧಿನಾ ಯಸ್ಮಾತ್ಸಂಗತೋಽಯಂ ಮಹೋದಧಿಃ || 8 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Kannada

2 thoughts on “Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top