Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Lyrics in Telugu

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Telugu Lyrics:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం
శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ
శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ ||

అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన
కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ ||

ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ
ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ ||

ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత
విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || ౩ ||

ఈతిభయాపహ నీతినయావహ
గీతికలాఖిలరీతివిశారద || ౪ ||

ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ –
కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || ౫ ||

ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ
స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || ౬ ||

ఋషిగణవిగణితచరణకమలయుత
ఋజుసరణిచరిత మహదవనమహిత || ౭ ||

ౠకారాక్షరరూప పురాతన
రాకాచంద్రనికాశ షడానన || ౮ ||

ఌకారరూపోపకారసునిరత
వికారరహితాపకారసువిరత || ౯ ||

ౡకారాకృతి శోకాపోహన
కేకారవయుత కేకివినోదన || ౧౦ ||

ఏడకవాహన మూఢవిమోహన
ఊఢసమభువన సోఢసదకరణ || ౧౧ ||

ఐలబిలాదిదిగీశబలావృత
కైలాసాచలలీలాలాలస || ౧౨ ||

ఓజోరేజిత తేజోరాజిత
ఆజివిరాజదరాత్యపరాజిత || ౧౩ ||

ఔపనిషదపరమాత్మపదోదిత
ఔపాధికవిగ్రహతాముపగత || ౧౪ ||

అంహోనాశన రంహోగాహన
బ్రహ్మోద్బోధన సింహోన్మేషణ || ౧౫ ||

అస్తవిశస్తసమస్తమహాసుర
హస్తసతతధృతశక్తిభృతామర || ౧౬ ||

కరుణావిగ్రహ కలితానుగ్రహ
కటుసుతిదుర్గ్రహ పటుయతిసుగ్రహ || ౧౭ ||

ఖండితచండమహాసురమండల-
మండితనిబిడశ్యామళకుంతల || ౧౮ ||

గంగాసంభవ గిరిశతనూభవ
రంగపురోభవ తుంగకుచాధవ || ౧౯ ||

ఘనవాహనముఖ సురవరవందిత
ఘననాదోదిత శిఖినటనందిత || ౨౦ ||

ఙవమానధనుర్మౌర్వీరవరత
పవమానధృతవ్యజనకృతిముదిత || ౨౧ ||

చరణాయుధధర కరణావృతిహర
తరుణాకృతివర కరుణాసాగర || ౨౨ ||

ఛేదిత తారక భేదిత పాతక
ఖేదిత ఘాతక వాంఛితదాయక || ౨౩ ||

జలజనిభనయన ఖలమనుజమథన
బలిదనుజమదన కలికలుషశమన || ౨౪ ||

ఝషకేతనసమ వృషకేతనరమ
మిషచేతనయమ వృషకారిసుగమ || ౨౫ ||

జ్ఞాతాగమచయ ధూతాఘనిచయ
వీతషడరిరయ గీతగుణోదయ || ౨౬ ||

టంకారాగత కంకాత్తాహిత
ఝంకారాఢ్యాలంకారావృత || ౨౭ ||

ఠాకృతిరాజిత హాటకకుండల
స్వాకృతిరేజిత ఘోటకమండల || ౨౮ ||

డింభాకృతియుత రంభానటరత
జంభారివినుత కుంభోద్భవనుత || ౨౯ ||

ఢక్కారవకృత ధిక్కారాహిత
దిక్కాలామిత హిక్కాదిరహిత || ౩౦ ||

ణకారతరుసుమ నికారరతిదమ
ణకారయుతమనుజపవిహితాగమ || ౩౧ ||

తాపత్రయహర కాలత్రయచర
లోకత్రయధర వర్గత్రయకర || ౩౨ ||

స్థిరపదదాయక సురవరనాయక
నిరసితసాయక నిరుపమగాయక || ౩౩ ||

దాంతదయాపర కాంతకళేబర
భ్రాంతం మాం తర శాంతహృదయవర || ౩౪ ||

ధీరోదాత్త గుణోత్తర జిత్వర |
ధీరోపాసిత విత్తమహత్తర || ౩౫ ||

నవవీరాహిత సవయోవిహసిత
భవరోగావృతమనుజజిహాసిత || ౩౬ ||

పుష్కరమాలావాసితవిగ్రహ
పుణ్యపరాయణ విహితపరిగ్రహ || ౩౭ ||

ఫాలలసన్మృగమదతిలకోజ్జ్వల
కలిమలతూల సువాతూలాతుల || ౩౮ ||

బందీకృతసురబృందానందన
వందారు మనుజ మందారద్రుమ || ౩౯ ||

భవతాగమితః కారాగారం
ప్రణవావిదితశ్చతురాస్యోరమ్ || ౪౦ ||

మహనీయమహావాక్యోద్ఘోషిత
కమనీయమహామకుటోద్భూషిత || ౪౧ ||

యోగిహృదయసరసీరుహభాస్వర
యోగాధీశ్వర భోగవికస్వర || ౪౨ ||

రక్షోశిక్షణకృత్యవిచక్షణ
రక్షణదక్షకటాక్షనిరీక్షణ || ౪౩ ||

లోలదుకూలాంచలవాదాంచల
బాలకుతూహల లీలాపేశల || ౪౪ ||

వలవైరిసుతాచరితాపహసిత
లవలీతిమతా భవతో వనితా || ౪౫ ||

శూలాయుధధర కాలాయుతహర
మాలాయుతభర హేలాయుతకర || ౪౬ ||

షట్కోణస్థిత షట్తారకసుత
షడ్భావరహిత షడూర్మిఘాతక || ౪౭ ||

సుబ్రహ్మణ్యోమితి నిగమాంతో
వదతి భవంతం ప్రణవపదార్థమ్ || ౪౮ ||

హారావళియుతకారాహృతసుర
ధారారతహయ నియుత నియుతరథ || ౪౯ ||

లళితకరకమల లుళితవరవలయ
దళితాసురచయ మిళితామరచయ || ౫౦ ||

క్షణభంగురజగదుపపాదనచణ
వేదవినిశ్చిత తత్త్వజనావన || ౫౧ ||

నీలకంఠకృత వర్ణమాలికా
ప్రీతయే భవతు పార్వతీభువః ||

ఇతి నీలకంఠకృత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రమ్ |

Also Read:

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top