Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram Lyrics in Kannada

Shri Swarna Akarshana Bhairava Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಽಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವೋ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸಃ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಾರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೊಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಹೃದಿ |
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಸಃ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ವಿನಿಯೊಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಇತಿ ಕರ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |
ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮ ಕಾಂತಾರೇ ಸ್ಥಿತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಡಪೇ
ಸಿಂಹಾಸನ ಗತಂ ವಂದೇ ಭೈರವಂ ಸ್ವರ್ಣದಾಯಕಂ |

ಗಾಂಗೇಯ ಪಾತ್ರಂ ಡಮರೂಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ
ವರಂ ಕರಃ ಸಂದಧತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ದೇವ್ಯಾಯುತಂ ತಪ್ತ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ
ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಅಜಾಮಲವಧ್ಯಾಯ ಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವಾಯ ಮಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ |

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಭೈರವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮನೇ|
ನಮಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ವರಾತ್ಮನೇ || ೧ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಶೋಭಿನೇ |
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ || ೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ಅನೇಕ ಹಸ್ತಾಯ ಅನೇಕ ಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಅನೇಕ ನೇತ್ರಾಯ ಅನೇಕ ವಿಭವೇ ನಮಃ || ೩ ||

ನಮಸ್ತೇ ಅನೇಕ ಕಂಠಾಯ ಅನೇಕಾಂಶಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸೇ || ೪ ||

ಅನೇಕಾಽಯುಧಯುಕ್ತಾಯ ಅನೇಕ ಸುರಸೇವಿನೇ |
ಅನೇಕ ಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಕಾಲಾಯ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ ಸಂಯುಕ್ತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ದಿಗಂಬರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೈತ್ಯಕಾಲಾಯ ಪಾಪಕಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ |
ಅಜಿತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತ ವೀರ್ಯಾಯ ಮಹಾಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮಸ್ತೇ ಘೋರ ಘೋರಾಯ ವಿಶ್ವಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಉಗ್ರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶಾಂತಿದಾಯಿನೇ || ೧೦ ||

ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವ ರೂಪಿಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವಾಗ್ಭವಾಖ್ಯಾಯ ದೀರ್ಘಕಾಮಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಕಾಮರಾಜಾಯ ಯೊಷಿತ ಕಾಮಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ದೀರ್ಘಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಸೃಷ್ಟಿಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿಸರ್ಗ ಸಮಯಾಯ ತೇ |
ಸುರಲೋಕ ಸುಪೂಜ್ಯಾಯ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಚ || ೧೩ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಭೈರವಾಯ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೇ |
ಉನ್ಮೂಲನೇ ಕರ್ಮಠಾಯ ಅಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಸರ್ವದಾ ನಮಃ || ೧೪ ||

ನಮೋ ಅಜಾಮಲವಧ್ಯಾಯ ನಮೋ ಲೋಕೇಷ್ವರಾಯ ತೇ |
ಸ್ವರ್ಣಾಽಕರ್ಷಣ ಶೀಲಾಯ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಮಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಶಾಯ ಸ್ವಾನಂದ ನಿಹಿತಾಯ ತೇ || ೧೬ ||
ನಮಃ ಶ್ರೀ ಬೀಜರೂಪಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ಶ್ರೀ ಭೈರವ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಸನ್ನ (ರೂಪಾಯ) ಆದಿದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣರೂಪಾಯ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ನಮಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಸಂಸಾರ ತಾರಿಣೇ || ೨೦ ||

ನಮೋ ದೇವಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಪ್ರಚಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಬಾಲರೂಪಾಯ ಪರೇಷಾಂ ಬಲನಾಶಿನೇ || ೨೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಭೂತಲವಾಸಿನೇ |
ನಮಃ ಪಾತಾಳವಾಸಾಯ ಅನಾಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೨ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಶಾಂತಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭುಜತ್ರಯ ಸುಶೋಭಿನೇ || ೨೩ ||

ನಮೋಽಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಯ ಸ್ವರ್ಣಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಪ್ರತೀಕಾಶ ವದನಾಂಭೋಜ ಶೋಭಿನೇ || ೨೪ ||

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಶೋಭಿನೇ |
ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಾಽಕರ್ಷಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಕಂಠಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಭ ಅಂಬರಧಾರಿಣೇ |
ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೬ ||

ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಾಭಪಾದಾಯ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂಚೀ ಸುಶೋಭಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಜಂಘಾಯ ಭಕ್ತಕಾಮದುಧಾತ್ಮನೇ || ೨೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸೇವಿನೇ || ೨೮ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದ್ಯಃ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಬಹುಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ಹೇಮಾಕರ್ಷಣಾಯ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೯ ||

ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಲೋಕೇಶ ಭೈರವ |
ಪಶ್ಯ ಮಾಂ ಕರುಣಾದ್ರುಷ್ಟ್ಯಾ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ || ೩೦ ||

ಶ್ರೀ ಮಹಾಭೈರವಸ್ಯ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುಕ್ತಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಂ || ೩೧ ||

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಏಕಾಗ್ರಂ ಪಾತಕೈ ಸ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೨ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಧೇನು ಕಲ್ಪತರುಂ ಧೃವಂ |
ಸ್ವರ್ಣರಾಶಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಶೀಘ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೩ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದಶಾವೃತ್ಯಾ ನರೋತ್ತಮಃ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಶ್ರೀ ಭೈರವಃ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂತ್ವಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೩೪ ||

ಸ್ವರ್ಣರಾಶಿ ದದಾತ್ಯಸ್ಯೈ ತತ್‍ಕ್ಷಣಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಅಷ್ಟಾವೃತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಯಸ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ವಾ ನರೋತ್ತಮಂ || ೩೫ ||

ಲಭತೇ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಪ್ತಾಹಾನ್ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ || ೩೬ ||

ಲೋಕತ್ರಯಂ ವಶೀಕುರ್ಯಾತ್ ಅಚಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ವಿಷಭೂತಾದಿ ಸಂಭವಂ || ೩೭ ||

ಮ್ರಿಯತೇ ಶತ್ರವಃ ತಸ್ಯ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಶಂ ಆಪ್ನುಯಾತ್ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ || ೩೮ ||

ಅಷ್ಟ ಪಂಚಾತ್ವರ್ಣಾದ್ಯೋ ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖಶಮನಃ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಕಾರಕಃ || ೩೯ ||

ಯ ಏನ ಸಂಚಯೇತ್ ಧೀಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಾ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸದಾ |
ಮಹಾಭೈರವ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸ ಅನಂತಕಾಲೇ ಲಭೇತ್ ಧೃವಂ || ೪೦ ||

ಇತಿ ರುದ್ರಯಾಮಲ ತಂತ್ರೇ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Also Read:

Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top