Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Tulasi Ashtottarahatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ತುಲಸ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
॥ ತುಲಸ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ತುಲಸೀ ಪಾವನೀ ಪೂಜ್ಯಾ ವೃನ್ದಾವನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಯೀ ನಿರ್ಮಲಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾ ॥ 1 ॥

ಸತೀ ಪತಿವ್ರತಾ ವೃನ್ದಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನೋದ್ಭವಾ ।
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ರೋಗಹನ್ತ್ರೀ ತ್ರಿವರ್ಣಾ ಸರ್ವಕಾಮದಾ ॥ 2 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಖೀ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ಸುದತೀ ಭೂಮಿಪಾವನೀ ।
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕನಿರತಾ ಹರಿಪಾದಕೃತಾಲಯಾ ॥ 3 ॥

ಪವಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ಧನ್ಯಾ ಸುಗನ್ಧಿನ್ಯಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಸುರೂಪಾಽಽರೋಗ್ಯದಾ ತುಷ್ಟಾ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಿಣೀ ॥ 4 ॥

ದೇವೀ ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಕಾನ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಮನಃಪ್ರಿಯಾ।
ಭೂತವೇತಾಲಭೀತಿಘ್ನೀ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 5 ॥

ಮನೋರಥಪ್ರದಾ ಮೇಧಾ ಕಾನ್ತಿರ್ವಿಜಯದಾಯಿನೀ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕೃಶಮಧ್ಯಾ ಸುಕೇಶಿನೀ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸಿನೀ ನನ್ದಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಾ ॥ 7 ॥

ಕಪಿಲಾ ನಿಮ್ನಗಾಜನ್ಮಭೂಮಿರಾಯುಷ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ವನರೂಪಾ ದುಃಖನಾಶಿನ್ಯವಿಕಾರಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ॥ 8 ॥

ಗರುತ್ಮದ್ವಾಹನಾ ಶಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಾ ವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮೂಲಿಕಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಸುಮಂಗಲ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಸೌಮಂಗಲ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 10 ॥

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೋತ್ಸವಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಷ್ಣು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಉತ್ಥಾನದ್ವಾದಶೀಪೂಜ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಗೋಪೀರತಿಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಾ ರಾಧಾಪ್ರಿಯಾ ಮೃಗವಿಲೋಚನಾ ॥ 12 ॥

ಅಮ್ಲಾನಾ ಹಂಸಗಮನಾ ಕಮಲಾಸನವನ್ದಿತಾ ।
ಭೂಲೋಕವಾಸಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಪೂಜಿತಾ ॥ 13 ॥

ಸೀತಾಪೂಜ್ಯಾ ರಾಮಮನಃಪ್ರಿಯಾ ನನ್ದನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಮುಕ್ತಾ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 14 ॥

ಪ್ರಾತರ್ದೃಶ್ಯಾ ಗ್ಲಾನಿಹನ್ತ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಸನ್ತತಿದಾ ಮೂಲಮೃದ್ಧಾರಿಪಾವನೀ ॥ 15 ॥

ಅಶೋಕವನಿಕಾಸಂಸ್ಥಾ ಸೀತಾಧ್ಯಾತಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ಗೋಮತೀಸರಯೂತೀರರೋಪಿತಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ॥ 16 ॥

ಅಪಾತ್ರಭಕ್ಷ್ಯಪಾಪಘ್ನೀ ದಾನತೋಯವಿಶುದ್ಧಿದಾ
ಶ್ರುತಿಧಾರಣಸುಪ್ರೀತಾ ಶುಭಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ ॥ 17 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಸಾಷ್ಟಕಂ ತತ್ತುಲಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಮ್ ।
ಸೌಮಂಗಲ್ಯಪ್ರದಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುಭಾಗ್ಯದಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ತುಲಸ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top