Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram Lyrics in Kannada

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಮಂಘ್ರಿಪದ್ಮಮಕರಂದಕುಲಾಮೃತಂ ತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಯಜಂತಿ ದಿವಿ ಯತ್ ಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ |
ಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಂ ಚ ಗಣಶಸ್ತದಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಾತೃಸೂನುಮಧುನಾ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನಂ ಕುರು ಮೇ ಗಣೇಶ |
ಮತ್ಸಂಕಟಂ ಚ ಸಕಲಂ ಹರ ವಿಘ್ನರಾಜ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨ ||

ಗಂಗಾಧರಾತ್ಮಜ ವಿನಾಯಕ ಮೂಲಮೂರ್ತೇ
ವ್ಯಾಧಿಂ ಜವೇನ ವಿನಿವಾರಯ ಫಾಲಚಂದ್ರ |
ವಿಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಮನಿಶಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩ ||

ಗಣ್ಯಂ ಮದೀಯ ಭವನಂ ಚ ವಿಧಾಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಮದ್ದಾರಪುತ್ರತನಯಾನ್ ಸಹಸಾಂ ಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ |
ಆಗತ್ಯ ಚಾಶು ಪರಿಪಾಲಯ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೪ ||

ಣಾಕಾರ ಮಂತ್ರಘಟಿತಂ ತವ ಯಂತ್ರರಾಜಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸತತಂ ದಿಶ ಸಂಪದೋ ಮೇ |
ಉದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮತುಲಾಂ ಕವಿತಾಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೫ ||

ಪಾದಾದಿಕೇಶಮಖಿಲಂ ಸುಧಯಾ ಚ ಪೂರ್ಣಂ
ಕೋಶಾಗ್ನಿಪಂಚಕಮಿದಂ ಶಿವಭೂತಬೀಜಮ್ |
ತ್ವದ್ರೂಪವೈಭವಮಹೋಜನತಾ ನ ವೇತ್ತಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೬ ||

ತಾಪತ್ರಯಂ ಮಮ ಹರಾಮೃತದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹಯ ಗಜಾನನ ಶಾಪತೋ ಮೇ
ದುಷ್ಟಂ ವಿಧಾತೃಲಿಖಿತಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಯಾಶು
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೭ ||

ಯೇ ತ್ವಾಂ ಭಜಂತಿ ಶಿವಕಲ್ಪತರುಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ
ತೇಭ್ಯೋ ದದಾಸಿ ಕುಶಲಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಥಲಾಭಮ್ |
ಮಹ್ಯಂ ತಥೈವ ಸಕಲಂ ದಿಶ ವಕ್ರತುಂಡ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮ ||

ನಾದಾಂತವೇದ್ಯಮಮಲಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಜೇ ವಿಬುಧ ಷಟ್ಪದಸೇವ್ಯಮಾನಮ್ |
ಸತ್ತಾಶಮಾದ್ಯಮಖಿಲಂ ದಿಶ ಮೇ ಗಣೇಶ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೯ ||

ಮೋದಾಮೃತೇನ ತವ ಮಾಂ ಸ್ನಪಯಾಶು ಬಾಲಂ
ಪಾಪಾಬ್ಧಿಪಂಕಗಲಿತಂ ಚ ಸಹಾಯಹೀನಮ್
ವಸ್ತ್ರಾದಿಭೂಷಣಧನಾನಿ ಚ ವಾಹನಾದೀನ್
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ದಶಕಂ ಹಠಯೋಗಸಾಧ್ಯಂ
ಹೇರಂಬ ತೇ ಭಗವತೀಶ್ವರ ಭೃಂಗನಾದಮ್ |
ಶ್ರುತ್ವಾನಿಶಂ ಶ್ರುತಿವಿದಃ ಕುಲಯೋಗಿನೋ ಯೇ
ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಭುವಿ ಜನಸ್ಸುಧಿಯೋ ರಮಂತಾಮ್ || ೧೧ ||

Also Read:

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top