Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Hindi and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Hindi and English

371 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Hindi:

अथ चतुर्थो‌உध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे‌உब्रवीत् ॥ 1 ॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 2 ॥

स एवायं मया ते‌உद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तो‌உसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ 3 ॥

Srimad Bhagawad Gita

अर्जुन उवाच ।
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 4 ॥

श्रीभगवानुवाच ।
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 5 ॥

अजो‌உपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो‌உपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 6 ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ 7 ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 8 ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो‌உर्जुन ॥ 9 ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 10 ॥

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 11 ॥

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ 12 ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ 13 ॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां यो‌உभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 14 ॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ 15 ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयो‌உप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे‌உशुभात् ॥ 16 ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 17 ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ 18 ॥

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 19 ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तो‌உपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ 20 ॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ 21 ॥

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 22 ॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ 23 ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 24 ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ 25 ॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ 26 ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ 27 ॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ 28 ॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे‌உपानं तथापरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 29 ॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वे‌உप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 30 ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नायं लोको‌உस्त्ययज्ञस्य कुतो‌உन्यः कुरुसत्तम ॥ 31 ॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 32 ॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 33 ॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ 34 ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 35 ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 36 ॥

यथैधांसि समिद्धो‌உग्निर्भस्मसात्कुरुते‌உर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 37 ॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 38 ॥

श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 39 ॥

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोको‌உस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 40 ॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ 41 ॥

तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 42 ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थो‌உध्यायः ॥4 ॥

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in English:

atha caturtho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam |
vivasvanmanave praha manuriksvakave‌உbravit || 1 ||

evam paramparapraptamimam rajarsayo viduh |
sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa || 2 ||

sa evayam maya te‌உdya yogah proktah puratanah |
bhakto‌உsi me sakha ceti rahasyam hyetaduttamam || 3 ||

arjuna uvaca |
aparam bhavato janma param janma vivasvatah |
kathametadvijaniyam tvamadau proktavaniti || 4 ||

sribhagavanuvaca |
bahuni me vyatitani janmani tava carjuna |
tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa || 5 ||

ajo‌உpi sannavyayatma bhutanamisvaro‌உpi san |
prakrtim svamadhisthaya sambhavamyatmamayaya || 6 ||

yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata |
abhyutthanamadharmasya tadatmanam srjamyaham || 7 ||

paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam |
dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge || 8 ||

janma karma ca me divyamevam yo vetti tattvatah |
tyaktva deham punarjanma naiti mameti so‌உrjuna || 9 ||

vitaragabhayakrodha manmaya mamupasritah |
bahavo nnanatapasa puta madbhavamagatah || 10 ||

ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 11 ||

kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah |
ksipram hi manuse loke siddhirbhavati karmaja || 12 ||

caturvarnyam maya srstam gunakarmavibhagasah |
tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam || 13 ||

na mam karmani limpanti na me karmaphale sprha |
iti mam yo‌உbhijanati karmabhirna sa badhyate || 14 ||

evam nnatva krtam karma purvairapi mumuksubhih |
kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram krtam || 15 ||

kim karma kimakarmeti kavayo‌உpyatra mohitah |
tatte karma pravaksyami yajnnatva moksyase‌உsubhat || 16 ||

karmano hyapi boddhavyam boddhavyam ca vikarmanah |
akarmanasca boddhavyam gahana karmano gatih || 17 ||

karmanyakarma yah pasyedakarmani ca karma yah |
sa buddhimanmanusyesu sa yuktah krtsnakarmakrt || 18 ||

yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah |
nnanagnidagdhakarmanam tamahuh panḍitam budhah || 19 ||

tyaktva karmaphalasangam nityatrpto nirasrayah |
karmanyabhipravrtto‌உpi naiva kincitkaroti sah || 20 ||

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah |
sariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisam || 21 ||

yadrcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah |
samah siddhavasiddhau ca krtvapi na nibadhyate || 22 ||

gatasangasya muktasya nnanavasthitacetasah |
yannayacaratah karma samagram praviliyate || 23 ||

brahmarpanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam |
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina || 24 ||

daivamevapare yannam yoginah paryupasate |
brahmagnavapare yannam yannenaivopajuhvati || 25 ||

srotradinindriyanyanye samyamagnisu juhvati |
sabdadinvisayananya indriyagnisu juhvati || 26 ||

sarvanindriyakarmani pranakarmani capare |
atmasamyamayogagnau juhvati nnanadipite || 27 ||

dravyayannastapoyanna yogayannastathapare |
svadhyayannanayannasca yatayah samsitavratah || 28 ||

apane juhvati pranam prane‌உpanam tathapare |
pranapanagati ruddhva pranayamaparayanah || 29 ||

apare niyataharah prananpranesu juhvati |
sarve‌உpyete yannavido yannaksapitakalmasah || 30 ||

yannasistamrtabhujo yanti brahma sanatanam |
nayam loko‌உstyayannasya kuto‌உnyah kurusattama || 31 ||

evam bahuvidha yanna vitata brahmano mukhe |
karmajanviddhi tansarvanevam nnatva vimoksyase || 32 ||

sreyandravyamayadyannajnnanayannah parantapa |
sarvam karmakhilam partha nnane parisamapyate || 33 ||

tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya |
upadeksyanti te nnanam nnaninastattvadarsinah || 34 ||

yajnnatva na punarmohamevam yasyasi panḍava |
yena bhutanyasesena draksyasyatmanyatho mayi || 35 ||

api cedasi papebhyah sarvebhyah papakrttamah |
sarvam nnanaplavenaiva vrjinam santarisyasi || 36 ||

yathaidhamsi samiddho‌உgnirbhasmasatkurute‌உrjuna |
nnanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha || 37 ||

na hi nnanena sadrsam pavitramiha vidyate |
tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati || 38 ||

sraddhavamllabhate nnanam tatparah samyatendriyah |
nnanam labdhva param santimacirenadhigacchati || 39 ||

annascasraddadhanasca samsayatma vinasyati |
nayam loko‌உsti na paro na sukham samsayatmanah || 40 ||

yogasamnyastakarmanam nnanasamchinnasamsayam |
atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya || 41 ||

tasmadannanasambhutam hrtstham nnanasinatmanah |
chittvainam samsayam yogamatisthottistha bharata || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanakarmasamnyasayogo nama caturtho‌உdhyayah ||4 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *