Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Suvarnamala Stuti Lyrics in Bengali

Suvarnamaalaa Stutih in Bengali:

॥ সুৱর্ণমালাস্তুতিঃ ॥
অথ কথমপি মদ্রসনাং ত্ৱদ্গুণলেশৈর্ৱিশোধযামি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১ ॥

আখণ্ডলমদখণ্ডনপণ্ডিত তণ্ডুপ্রিয চণ্ডীশ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২ ॥

ইভচর্মাংবর শংবররিপুৱপুরপহরণোজ্জৱলনযন ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩ ॥

ঈশ গিরীশ নরেশ পরেশ মহেশ বিলেশযভূষণ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪ ॥

উমযা দিৱ্যসুমঙ্গলৱিগ্রহযালিঙ্গিতৱামাঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৫ ॥

ঊরীকুরু মামজ্ঞমনাথং দূরীকুরু মে দুরিতং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৬ ॥

ঋষিৱরমানসহংস চরাচরজননস্থিতিকারণ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৭ ॥

ঋক্ষাধীশকিরীট মহোক্ষারূঢ ৱিধৃতরুদ্রাক্ষ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৮ ॥

লৃৱর্ণদ্ৱন্দ্ৱমৱৃন্তসুকুসুমমিৱাঙ্ঘ্রৌ তৱার্পযামি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৯ ॥

একং সদিতি শ্রুত্যা ত্ৱমেৱ সদসীত্যুপাস্মহে মৃড ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১০ ॥

ঐক্যং নিজভক্তেভ্যো ৱিতরসি ৱিশ্ৱংভরোঽত্র সাক্ষী ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১১ ॥

ওমিতি তৱ নির্দেষ্ট্রী মাযাঽস্মাকং মৃডোপকর্ত্রী ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১২ ॥

ঔদাস্যং স্ফুটযতি ৱিষযেষু দিগম্বরতা চ তৱৈৱ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৩ ॥

অন্তঃ করণৱিশুদ্ধিং ভক্তিং চ ত্ৱযি সতীং প্রদেহি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৪ ॥

অস্তোপাধিসমস্তৱ্যস্তৈ রূপৈর্জগন্মযোঽসি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৫ ॥

করুণাৱরুণালয মযি দাস উদাসস্তৱোচিতো ন হি ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৬ ॥

খলসহৱাসং ৱিঘটয সতামেৱ সঙ্গমনিশং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৭ ॥

গরলং জগদুপকৃতযে গিলিতং ভৱতা সমোঽস্তি কোঽত্র ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৮ ॥

ঘনসারগৌরগাত্র প্রচুরজটাজূটবদ্ধগঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ১৯ ॥

জ্ঞপ্তিঃ সর্ৱশরীরেষৱখণ্ডিতা যা ৱিভাতি সা ত্ৱযি ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২০ ॥

চপলং মম হৃদযকপিং ৱিষযদুচরং দৃঢং বধান ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২১ ॥

ছাযা স্থাণোরপি তৱ তাপং নমতাং হরত্যহো শিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২২ ॥

জয কৈলাসনিৱাস প্রমথগণাধীশ ভূসুরার্চিত ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৩ ॥

ঝণুতকঝঙ্কিণুঝণুতত্কিটতকশব্দৈর্নটসি মহানট ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানং ৱিক্ষেপাৱৃতিরহিতং কুরু মে গুরুস্ত্ৱমেৱ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৫ ॥

টঙ্কারস্তৱ ধনুষো দলযতি হঋদযং দ্ৱিষামশনিরিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৬ ॥

ঠাকৃতিরিৱ তৱ মাযা বহিরন্তঃ শূন্যরূপিণী খলু ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৭ ॥

ডংবরমংবুরুহামপি দলযত্যনঘং ত্ৱদঙ্ঘ্রিযুগলং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৮ ॥

ঢক্কাক্ষসূত্রশূলদ্রুহিণকরোটীসমুল্লসত্কর ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ২৯ ॥

ণাকারগর্ভিণী চেচ্ছুভদা তে শরণগতির্নৃণামিহ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩০ ॥

তৱ মন্ৱতিসঞ্জপতঃ সদ্যস্তরতি নরো হি ভৱাব্ধিং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩১

থূত্কারস্তস্য মুখে ভূযাত্তে নাম নাস্তি যস্য ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩২ ॥

দযনীযশ্চ দযালুঃ কোঽস্তি মদন্যস্ত্ৱদন্য ইহ ৱদ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৩ ॥

ধর্মস্থাপনদক্ষ ত্র্যক্ষ গুরো দক্ষযজ্ঞশিক্ষক ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৪ ॥

ননু তাডীতোঽসি ধনুষা লুব্ধধিযা ত্ৱং পুরা নরেণ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৫ ॥

পরিমাতুং তৱ মূর্তিং নালমজস্তত্পরাত্পরোঽসি ৱিভো|
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৬ ॥

ফলমিহ নৃতযা জনুষস্ত্ৱত্পদসেৱা সনাতনেশ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৭ ॥

বলমারোগ্যং চাযুস্ত্ৱদ্গুণরুচিতাং চিরং প্রদেহি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৮ ॥

ভগৱন ভর্গ ভযাপহ ভূতপতে ভূতিভূষিতাঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৩৯ ॥

মহিমা তৱ নহি মাতি শ্রুতিষু হিমানীধরাত্মজাধৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪০ ॥

যমনিযমাদিভিরঙ্গৈর্যমিনো হৃদযে ভজন্তি স ত্ৱং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪১ ॥

রজ্জাৱহিরিৱ শুক্তৌ রজতমিৱ ত্ৱযি জগন্তি ভান্তি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪২ ॥

লব্ধ্ৱা ভৱত্প্রসাদাচ্চক্রং ৱিধুরৱতি লোকমখিলং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৩ ॥

ৱসুধাতদ্ধরতচ্ছযরথমৌর্ৱীশরপরাকৃতাসুর ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৪ ॥

শর্ৱ দেৱ সর্ৱোত্তম সর্ৱদ দুর্ৱৃত্তগর্ৱহরণ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৫ ॥

ষড্রিপুষডূর্মিষড্ৱিকারহর সন্মুখ ষণ্মুখজনক ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৬ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেতল্লক্ষণলক্ষিত ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৭ ॥

হাহাহূহূমুখসুরগাযকগীতপদানৱদ্য ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৮ ॥

লাদির্ন হি প্রযোগস্তদন্তমিহ মঙ্গলং সদাঽস্তু ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৪৯ ॥

ক্ষণমিৱ দিৱসান্নেষ্য়তি ত্ৱত্পদসেৱাক্ষণোত্সুকঃ শিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যশ্রীগোৱিন্দভগৱত্পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীশঙ্করভগৱতঃ কৃতৌ সুৱর্ণমালাস্তুতিঃ সংপূর্ণা ॥

Also Read:

Suvarnamala Stutih Lyrics in English | Sanskrit | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Suvarnamala Stuti Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top