Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchakshara Stotra in Malayalam

Home /

ഹയഗ്രീവപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥ പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദഹേതും സകലഗുണഗണം സച്ചിദാനന്ദമാത്രം സൌഹാസഹ്യോഗമൂര്‍തിം സദഭയമരിശങ്ഖൌരമബിഭ്രതം ച । അംഹഃസംഹാരിദക്ഷം വിധിഭവവിഹഗേന്ദ്രചന്ദ്രാദിവന്ദ്യം രക്ഷോവക്ഷോവിദാരോല്ലസദമലദൃശം നൌമി ലക്ഷ്മീനൃസിംഹം ॥ 1॥ വാമാങ്കസ്ഥധരാകരാഞ്ജലിപുടപ്രേമാതിഹൃഷ്ടാന്തരം സീമാതീതഗുണം ഫണീന്ദ്രഫണഗം ശ്രീമാന്യപാദാംബുജം । കാമാദ്യാകരചക്രശങ്ഖസുവരോദ്വാമാഭയോധാത്കരേ…

ശ്രീഹനൂമത് പഞ്ച ചാമരം Lyrics in Malayalam: നമോഽസ്തു തേ ഹനൂമതേ ദയാവതേ മനോഗതേ സുവര്‍ണപര്‍വതാകൃതേ നഭസ്സ്വതഃ സുതായ തേ । ന ചാഞ്ജനേയ തേ സമോ ജഗത്ത്രയേ മഹാമതേ പരാക്രമേ വചഃകമേ സമസ്തസിദ്ധിസങ്ക്രമേ ॥ 1॥…

സാധന പഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കര്‍മ സ്വനുഷ്ഠീയതാം തേനേശസ്യ വിധീയതാമപചിതിഃ കാംയേ മതിസ്ത്യജ്യതാം । പാപൌഘഃ പരിധൂയതാം ഭവസുഖേ ദോഷോഽനുസന്ധീയതാ- മാത്മേച്ഛാ വ്യവസീയതാം നിജഗൃഹാത്തൂര്‍ണം വിനിര്‍ഗംയതാം ॥ 1॥ സങ്ഗഃ സത്സു…

സരസ്വതീപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: സുരമകുഞ്ചമധ്യഗോ മരാലമധ്യശോഭിതോ നദീതടപ്രതിഷ്ഠിതഃ സ്ഥിരപ്രശാന്തലോചനഃ । ഹൃദിസ്വരാത്മികാസ്മരന്‍മനോയശസ്വതീനമ- ന്‍സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 1॥ ലസത്സിതാംബുരൂഹവര്‍ണവസ്ത്രഭാസിതാസ്തുതിം സ്ഫുരദ്വിഭൂഷണാശ്രയാവിലാസിനാമമഞ്ജരീം । ത്രിലോകശ്രേഷ്ഠസുന്ദരീകഥാകലാപവല്ലരീം സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 2॥ കവിത്വകീര്‍തിബുദ്ധിവൃദ്ധിശാസ്ത്രജ്ഞാനദാസ്തുതിം സമീക്ഷശോചതകേതത്ത്വദായിനാമമഞ്ജരീം ।…

സതീപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam : സതീനാം സതീം ശംഭുമാന്യാം ഭവാനീം മഹാശക്തിപീഠേ വിഭിന്നാങ്ഗഭൂത്യാ । ലസന്തീം സുഖജ്ഞാനവൈരാഗ്യഭക്തി- പ്രഭാദാം ശുഭാമാദിശക്തിം ഭജാമി ॥ 1॥ പുരാ ദക്ഷയജ്ഞസ്യ നാശായ കാര്യാം നിമിത്താം തഥാ കാരണാം ദക്ഷപുത്രീം…

ശ്രീശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീമദാത്മനേ ഗുണൈകസിന്ധവേ നമഃ ശിവായ ധാമലേശധൂതകോകബന്ധവേ നമഃ ശിവായ । നാമശേഷിതാനമദ്ഭാവാന്ധവേ നമഃ ശിവായ പാമരേതരപ്രധാനബന്ധവേ നമഃ ശിവായ ॥ 1॥ കാലഭീതവിപ്രബാലപാല തേ നമഃ ശിവായ ശൂലഭിന്നദുഷ്ടദക്ഷഫാല തേ നമഃ…

വൈരാഗ്യപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam : ക്ഷോണീ കോണ ശതാംശ പാലന കലാ ദുര്‍വാര ഗര്‍വാനല- ക്ഷുഭ്യത്ക്ഷുദ്ര നരേന്ദ്ര ചാടു രചനാ ധന്യാന്‍ ന മന്യാമഹേ । ദേവം സേവിതുമേവ നിശ്ചിനുമഹേ യോഽസൌ ദയാലുഃ പുരാ ദാനാ…

ശ്രീവേങ്കടേശപഞ്ചകസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീധരാധിനായകം ശ്രിതാപവര്‍ഗദായകം ശ്രീഗിരീശമിത്രമംബുജേക്ഷണം വിചക്ഷണം । ശ്രീനിവാസമാദിദേവമക്ഷരം പരാത്പരം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 1॥ ഉപേന്ദ്രമിന്ദുശേഖരാരവിന്ദജാമരേന്ദ്ര ബൃന്ദാരകാദിസേവ്യമാനപാദപങ്കജദ്വയം । ചന്ദ്രസൂര്യലോചനം മഹേന്ദ്രനീലസന്നിഭം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 2॥ നന്ദഗോപനന്ദനം…