Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchakshara Stotra in Malayalam

Hayagriva Panchakam Lyrics in Malayalam

ഹയഗ്രീവപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥ പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദഹേതും സകലഗുണഗണം സച്ചിദാനന്ദമാത്രം സൌഹാസഹ്യോഗമൂര്‍തിം സദഭയമരിശങ്ഖൌരമബിഭ്രതം ച । അംഹഃസംഹാരിദക്ഷം വിധിഭവവിഹഗേന്ദ്രചന്ദ്രാദിവന്ദ്യം രക്ഷോവക്ഷോവിദാരോല്ലസദമലദൃശം നൌമി ലക്ഷ്മീനൃസിംഹം ॥ 1॥ വാമാങ്കസ്ഥധരാകരാഞ്ജലിപുടപ്രേമാതിഹൃഷ്ടാന്തരം സീമാതീതഗുണം ഫണീന്ദ്രഫണഗം ശ്രീമാന്യപാദാംബുജം । കാമാദ്യാകരചക്രശങ്ഖസുവരോദ്വാമാഭയോധാത്കരേ സാമാദീഡ്യവരാഹരൂപമമലം ഹേ മാനസേ സംസ്മര ॥ 2॥ കോലായ ലസദാകല്‍പജാലായ വനമാലിനേ । നീലായ നിജഭക്തൌഘപാലായ ഹരയേ നമഃ ॥ 3॥ ധാത്രീം ശുഭഗുണപാത്രീമാദായാശേഷവിബുധമോദായ । ശേഷേ തമിമദോഷേ ധാതും ഹാതും ച ശങ്കിനം ശങ്കേ ॥ 4॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Malayalam

ശ്രീഹനൂമത് പഞ്ച ചാമരം Lyrics in Malayalam: നമോഽസ്തു തേ ഹനൂമതേ ദയാവതേ മനോഗതേ സുവര്‍ണപര്‍വതാകൃതേ നഭസ്സ്വതഃ സുതായ തേ । ന ചാഞ്ജനേയ തേ സമോ ജഗത്ത്രയേ മഹാമതേ പരാക്രമേ വചഃകമേ സമസ്തസിദ്ധിസങ്ക്രമേ ॥ 1॥ രവിം ഗ്രസിഷ്ണുരുത്പതന്‍ ഫലേച്ഛയാ ശിശുര്‍ഭവാന്‍ രവേര്‍ഗൃഹീതവാനഹോ സമസ്തവേദശാസ്ത്ര്‍കം । ഭവന്‍മനോജ്ഞഭാഷണം ബഭൂവ കര്‍ണഭൂഷണം രഘൂത്തമസ്യ മാനസാംബുജസ്യ പൂര്‍ണതോഷണം ॥ 2॥ ധരാത്മജാപതിം ഭവാന്‍ വിഭാവയന്‍ ജഗത്പതിം ജഗാമ രാമദാസതാം സമസ്തലോകവിശ്രുതാം । വിലങ്ഘ്യ വാരിധിം ജവാത് വിലോക്യ ദീനജാനകീം […]

Sadhana Panchakam lyrics in Malayalam With Meaning

സാധന പഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കര്‍മ സ്വനുഷ്ഠീയതാം തേനേശസ്യ വിധീയതാമപചിതിഃ കാംയേ മതിസ്ത്യജ്യതാം । പാപൌഘഃ പരിധൂയതാം ഭവസുഖേ ദോഷോഽനുസന്ധീയതാ- മാത്മേച്ഛാ വ്യവസീയതാം നിജഗൃഹാത്തൂര്‍ണം വിനിര്‍ഗംയതാം ॥ 1॥ സങ്ഗഃ സത്സു വിധീയതാം ഭഗവതോ ഭക്തിര്‍ദൃഢാഽഽധീയതാം ശാന്ത്യാദിഃ പരിചീയതാം ദൃഢതരം കര്‍മാശു സന്ത്യജ്യതാം । സദ്വിദ്വാനുപസൃപ്യതാം പ്രതിദിനം തത്പാദുകാ സേവ്യതാം ബ്രഹ്മൈകാക്ഷരമര്‍ഥ്യതാം ശ്രുതിശിരോവാക്യം സമാകര്‍ണ്യതാം ॥ 2॥ വാക്യാര്‍ഥശ്ച വിചാര്യതാം ശ്രുതിശിരഃപക്ഷഃ സമാശ്രീയതാം ദുസ്തര്‍കാത്സുവിരംയതാം ശ്രുതിമതസ്തര്‍കോഽനുസന്ധീയതാം । ബ്രഹ്മാസ്മീതി വിഭാവ്യതാമഹരഹര്‍ഗര്‍വഃ പരിത്യജ്യതാം […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Malayalam

സരസ്വതീപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: സുരമകുഞ്ചമധ്യഗോ മരാലമധ്യശോഭിതോ നദീതടപ്രതിഷ്ഠിതഃ സ്ഥിരപ്രശാന്തലോചനഃ । ഹൃദിസ്വരാത്മികാസ്മരന്‍മനോയശസ്വതീനമ- ന്‍സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 1॥ ലസത്സിതാംബുരൂഹവര്‍ണവസ്ത്രഭാസിതാസ്തുതിം സ്ഫുരദ്വിഭൂഷണാശ്രയാവിലാസിനാമമഞ്ജരീം । ത്രിലോകശ്രേഷ്ഠസുന്ദരീകഥാകലാപവല്ലരീം സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 2॥ കവിത്വകീര്‍തിബുദ്ധിവൃദ്ധിശാസ്ത്രജ്ഞാനദാസ്തുതിം സമീക്ഷശോചതകേതത്ത്വദായിനാമമഞ്ജരീം । ത്രിലോകവേദ്യതത്ത്വജ്ഞാനദാവിചാരവല്ലരീം സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 3॥ പ്രകൃഷ്ടപാഠശാലയാ സുഗേയഗീതമാലയാ പരാത്മവേദഭാഷയാ നിതാന്തബ്രഹ്മവിദ്യയാ । അസങ്ഖ്യയോഗയോഗിനാ പ്രതിഷ്ഠിതാശിവാസ്തവം സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം ॥ 4॥ നിശംയ കര്‍മസംഭവപ്രപുണ്യപാപയുഗ്മകം വിനശ്യ ഗോസമൂഹജാതനശ്വരാര്‍തസംസൃതിം । നിപത്യ ദേഹഗര്‍വസര്‍വമാനപുഞ്ജദുര്‍മതിം സരസ്വതീസ്തവം പഠന്‍കദാ യതിര്‍ഭവാംയഹം […]

Sati Panchakam Lyrics in Malayalam With Meaning

സതീപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam : സതീനാം സതീം ശംഭുമാന്യാം ഭവാനീം മഹാശക്തിപീഠേ വിഭിന്നാങ്ഗഭൂത്യാ । ലസന്തീം സുഖജ്ഞാനവൈരാഗ്യഭക്തി- പ്രഭാദാം ശുഭാമാദിശക്തിം ഭജാമി ॥ 1॥ പുരാ ദക്ഷയജ്ഞസ്യ നാശായ കാര്യാം നിമിത്താം തഥാ കാരണാം ദക്ഷപുത്രീം । ശിവസ്നേഹധാരാജ്വലന്തീം ശിവാങ്ഗീം നതാഭീഷ്ടദാമീശപത്നീം ഭജാമി ॥ 2॥ കുകര്‍മപ്രലിപ്തപ്രകാമിപ്രമത്ത- പ്രചണ്ഡാന്ധകാരാവരുദ്ധസ്യ ജന്തോഃ । പുരാ സ്നേഹവാത്സല്യധാരാപ്രദാത്രീം ശിവാം മാതരം ഭക്തവന്ദ്യാം ഭജാമി ॥ 3॥ ന ഭൂതേ ഭവിഷ്യേ തഥാ വര്‍തമാനേ ന ലോകേ വിലോകേ തഥാന്യത്ര […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Malayalam

ശിവപഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രസ്തോത്ര Lyrics in Malayalam: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Malayalam

ശ്രീശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീമദാത്മനേ ഗുണൈകസിന്ധവേ നമഃ ശിവായ ധാമലേശധൂതകോകബന്ധവേ നമഃ ശിവായ । നാമശേഷിതാനമദ്ഭാവാന്ധവേ നമഃ ശിവായ പാമരേതരപ്രധാനബന്ധവേ നമഃ ശിവായ ॥ 1॥ കാലഭീതവിപ്രബാലപാല തേ നമഃ ശിവായ ശൂലഭിന്നദുഷ്ടദക്ഷഫാല തേ നമഃ ശിവായ । മൂലകാരണായ കാലകാല തേ നമഃ ശിവായ പാലയാധുനാ ദയാലവാല തേ നമഃ ശിവായ ॥ 2॥ ഇഷ്ടവസ്തുമുഖ്യദാനഹേതവേ നമഃ ശിവായ ദുഷ്ടദൈത്യവംശധൂമകേതവേ നമഃ ശിവായ । സൃഷ്ടിരക്ഷണായ ധര്‍മസേതവേ നമഃ ശിവായ അഷ്ടമൂര്‍തയേ വൃഷേന്ദ്രകേതവേ നമഃ […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Malayalam

ശ്രീശിവപഞ്ചാനനസ്തോത്രം പഞ്ചമുഖ ശിവ Lyrics in Malayalam: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Malayalam with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ വൈരാഗ്യപഞ്ചകം ॥ ക്ഷോണീ കോണ ശതാംശ പാലന കലാ ദുര്‍വാര ഗര്‍വാനല- ക്ഷുഭ്യത്ക്ഷുദ്ര നരേന്ദ്ര ചാടു രചനാ ധന്യാന്‍ ന മന്യാമഹേ । ദേവം സേവിതുമേവ നിശ്ചിനുമഹേ യോഽസൌ ദയാലുഃ പുരാ ദാനാ മുഷ്ടിമുചേ കുചേല മുനയേ ദത്തേ സ്മ വിത്തേശതാം ॥ 1 ॥ ശിലം കിമനലം ഭവേദനലമൌദരം ബാധിതും പയഃ പ്രസൃതി പൂരകം കിമു ന ധാരകം സാരസം । അയത്ന മല മല്ലകം പഥി […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Malayalam ॥ ശ്രീവേങ്കടേശപഞ്ചകസ്തോത്രം ॥

ശ്രീവേങ്കടേശപഞ്ചകസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീധരാധിനായകം ശ്രിതാപവര്‍ഗദായകം ശ്രീഗിരീശമിത്രമംബുജേക്ഷണം വിചക്ഷണം । ശ്രീനിവാസമാദിദേവമക്ഷരം പരാത്പരം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 1॥ ഉപേന്ദ്രമിന്ദുശേഖരാരവിന്ദജാമരേന്ദ്ര ബൃന്ദാരകാദിസേവ്യമാനപാദപങ്കജദ്വയം । ചന്ദ്രസൂര്യലോചനം മഹേന്ദ്രനീലസന്നിഭം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 2॥ നന്ദഗോപനന്ദനം സനന്ദനാദിവന്ദിതം കുന്ദകുട്മലാഗ്രദന്തമിന്ദിരാമനോഹരം । നന്ദകാരവിന്ദശങ്ഖചക്രശാര്‍ങ്ഗസാധനം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 3॥ നാഗരാജപാലനം ഭോഗിനാഥശായിനം നാഗവൈരിഗാമിനം നഗാരിശത്രുസൂദനം । നാഗഭൂഷണാര്‍ചിതം സുദര്‍ശനാദ്യുദായുധം നാഗരാങ്ഗിരീശ്വരം നമാമി വേങ്കടേശ്വരം ॥ 4॥ താരഹീരക്ഷീരശാര [താരഹീരശാര] ദാഭ്രതാരകേശകീര്‍തി [സം] വിഹാര [ഹാരഹാര] മാദിമധ്യ് […]

Scroll to top