Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tara Shatanama Stotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Kannada

In the Mahavidyas group, Tara comes next to Kali. Tara looks a lot like Kali in appearance. And like Kali, Tara also shows gentle or ferocious aspects. She was an eminent goddess long before the cult of Mahavidya appeared. Tara has a much wider presence outside the periphery of Mahavidya, particularly in the Tantric traditions of Hinduism and Tibetan Buddhism.

Tantra considers Tara as powerful as Kali. In all three traditions, Tara, the blue goddess, is a guide and protector; and helps overcome the stormy sea of life’s troubles and turmoil. She is Tarini, liberator or savior, who saves guides and carries salvation.

Tara’s complexion is blue, while Kali’s complexion is black or deep blue. Tara holds a bowl of one skull in one hand, a pair of scissors in another, a blue lotus in the third, and an axe in the fourth hand. The scissors and the sword in Tara’s hands are tools to eliminate the ego, the sense of mistaken identity that defines, limits and binds. They are not weapons of death and destruction.

Tara is wrapped in a tiger skin around her waist; and she is not naked unlike Kali, who symbolizes absolute freedom. Tara is the deity of achievement and is often favored by businessmen.

Brihannilatantra Tarashatanama StotraLyrics in Kannada:

॥ ತಾರಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರಾರ್ಗತಮ್ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।

ಸರ್ವಂ ಸಂಸೂಚಿತಂ ದೇವ ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯತ್ನೈಃ ಶತೈರ್ಮಹಾದೇವ ಮಯಿ ನಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 20-1 ॥

ಪಠಿತ್ವಾ ಪರಮೇಶಾನ ಹಠಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಸಾಧಕಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಮಹಾದೇವ ಕಥಯಸ್ವ ಸಮಾಸತಃ ॥ 20-2 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಮ್ ।
ಯಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಾಧಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಮುಪಾಗತಾಃ ॥ 20-3 ॥

ಕೃತಾರ್ಥಾಸ್ತೇ ಹಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ಯಾನ್ತಿ ದೇವೀಪುರೇ ಸ್ವಯಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜಪಾತ್ ಸ(ಅ)ರ್ವಜ್ಞದಾಯಕಮ್ ॥ 20-4 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ಕಲೌ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೇಶಾನಿ ಕಲೌ ನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 20-5 ॥

ಶೃಣು ಸಾಧ್ವಿ ವರಾರೋಹೇ ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪುರಾತನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ 20-6 ॥

ತಾರಿಣೀ ತಾರಸಂಯೋಗಾ ಮಹಾತಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತಾರಕಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೀ ಚ ತಾರಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 20-7 ॥

ಮಹಾನೀಲಾ ಮಹೇಶಾನೀ ಮಹಾನೀಲಸರಸ್ವತೀ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚಿನೀ ॥ 20-8 ॥

ಮಹಾಶಂಖರತಾ ಭೀಮಾ ಶಾಂಕರೀ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾದಾನರತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 20-9 ॥

ಚನ್ದ್ರವದ್ರೂಪವದನಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಏಕಜಟಾ ಕುರಂಗಾಕ್ಷೀ ವರದಾಭಯದಾಯಿನೀ ॥ 20-10 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾದೇವೀ ಗುಹ್ಯಕಾಲೀ ವರಪ್ರದಾ ।
ಮಹಾಕಾಲರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 20-11 ॥

ಮುಕ್ತಿದಾ ಸ್ವರ್ಗದಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಶಠವಿಜ್ಞಾ ಮಹಾನಾದಾ ಕಮಲಾ ಬಗಲಾಮುಖೀ ॥ 20-12 ॥

ಮಹಾಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಸರಿಚ್ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸ್ವರ್ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೀ ॥ 20-13 ॥

ಹಿಮಾಲಯಸುತಾ ಕನ್ಯಾ ಕನ್ಯಾರೂಪವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಶವೋಪರಿಸಮಾಸೀನಾ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 20-14 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಾ ಪತಿರತಾ ವಿಪರೀತರತಾತುರಾ ।
ರಜಸ್ವಲಾ ರಜಃಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 20-15 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಾಣಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾ ।
ಶಿವಪ್ರಾಣಾ ಶಿವರತಾ ಶಿವದಾತ್ರೀ ಶಿವಾಸನಾ ॥ 20-16 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಘೋರರೂಪಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮೇಘವರ್ಣಾ ಕಿಶೋರೀ ಚ ಯುವತೀಸ್ತನಕುಂಕುಮಾ ॥ 20-17 ॥

ಖರ್ವಾ ಖರ್ವಜನಪ್ರೀತಾ ಮಣಿಭೂಷಿತಮಂಡನಾ ।
ಕಿಂಕಿಣೀಶಬ್ದಸಂಯುಕ್ತಾ ನೃತ್ಯನ್ತೀ ರಕ್ತಲೋಚನಾ ॥ 20-18 ॥

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕೃಸರಪ್ರೀತಾ ಶರಾಸನಗತೋತ್ಸುಕಾ ।
ಕಪಾಲಖರ್ಪರಧರಾ ಪಂಚಾಶನ್ಮುಂಡಮಾಲಿಕಾ ॥ 20-19 ॥

ಹವ್ಯಕವ್ಯಪ್ರದಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚೈವ ವರಾಂಗನಾ ।
ಶಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 20-20 ॥

ಉಗ್ರಾಪತಾರಿಣೀ ತೀರ್ಣಾ ನಿಸ್ತೀರ್ಣಗುಣವೃನ್ದಕಾ ।
ರಮೇಶೀ ರಮಣೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 20-21 ॥

ರಜನೀಕರಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 20-22 ॥

ಪ್ರಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ತಾರಿಣ್ಯಾಸ್ತಾರಣಕ್ಷಮಮ್ ।
ಸರ್ವಾಸುರಮಹಾನಾದಸ್ತೂಯಮಾನಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 20-23 ॥

ಷಣ್ಮಾಸಾದ್ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಭೂಮಿಕಾಮೇನ ಜಪ್ತವ್ಯಂ ವತ್ಸರಾತ್ತಾಂ ಲಭೇತ್ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 20-24 ॥

ಧನಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದರ್ಥಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ದಾರಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ ದಾರಾನ್ ಸರ್ವಾಗಮ(ಪುರೋ?ಪ್ರಚೋ)ದಿತಾನ್ ॥ 20-25 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಶತಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಪಠೇದ್ ಯದಿ ಮಾನವಃ ।
ಸತ್ಯಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ದೇವೇಶಿ ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ॥ 20-26 ॥

ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಧ್ಯೇ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 20-27 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಪಠೇದ್ ಮನ್ತ್ರಂ ಸಂಜಪ್ಯ ಭಕ್ತಿಭಾವತಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಪಠೇದ್ ದೇವಿ ಯದೀಚ್ಛೇತ್ ಶುಭಮಾತ್ಮನಃ ॥ 20-28 ॥

ಇದಾನೀಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಂ ವರಾನನೇ ।
ಯೇನ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ವಿಜಯೀ ಭುವಿ ಜಾಯತೇ ॥ 20-29 ॥

ಯೋನಿಬೀಜತ್ರಿರಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೌ ವರಾನನೇ ।
ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಜಲಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನ ಚ ॥ 20-30 ॥

ತಜ್ಜಲಂ ತು ಪಿಬೇದ್ ದೇವಿ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಜಪತೇ ಯದಿ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ಮೋದತೇ ಪೃಥಿವೀತಲೇ ॥ 20-31 ॥

ಶಕ್ತಿರೂಪಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಶೃಣು ಹೇ ನಗನನ್ದಿನಿ ।
ವೈಷ್ಣವಃ ಶೈವಮಾರ್ಗೋ ವಾ ಶಾಕ್ತೋ ವಾ ಗಾಣಪೋಽಪಿ ವಾ ॥ 20-32 ॥

ತಥಾಪಿ ಶಕ್ತೇರಾಧಿಕ್ಯಂ ಶೃಣು ಭೈರವಸುನ್ದರಿ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಚ್ಚ ಸಕಲಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್ ॥ 20-33 ॥

ಶಕ್ತಿರಾಸೀತ್ ತತೋ ನಾದೋ ನಾದಾದ್ ಬಿನ್ದುಸ್ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಅಥ ಬಿನ್ದ್ವಾತ್ಮನಃ ಕಾಲರೂಪಬಿನ್ದುಕಲಾತ್ಮನಃ ॥ 20-34 ॥

ಜಾಯತೇ ಚ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸಸ್ಥಾವರಚರಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಶ್ರೋತವ್ಯಃ ಸ ಚ ಮನ್ತವ್ಯೋ ನಿರ್ಧ್ಯಾತವ್ಯಃ ಸ ಏವ ಹಿ ॥ 20-35 ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ಯಶ್ಚ ದೇವೇಶಿ ಆಗಮೈರ್ವಿವಿಧೈಃ ಶಿವೇ ।
ಶ್ರೋತವ್ಯಃ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯೇಭ್ಯೋ ಮನ್ತವ್ಯೋ ಮನನಾದಿಭಿಃ ॥ 20-36 ॥

ಉಪಪತ್ತಿಭಿರೇವಾಯಂ ಧ್ಯಾತವ್ಯೋ ಗುರುದೇಶತಃ ।
ತದಾ ಸ ಏವ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಭವತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 20-37 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವೇಶಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಶೃಣುಷ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಭಾವೈರ್ಬಹುವಿಧೈರ್ದೇವಿ ಭಾವಸ್ತತ್ರಾಪಿ ನೀಯತೇ ॥ 20-38 ॥

ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ನಾನಾಘಾಸೇಭ್ಯೋ ಗವಿ ಚೈಕೋ ಯಥಾ ರಸಃ ।
ಸದುಗ್ಧಾಖ್ಯಸಂಯೋಗೇ ನಾನಾತ್ವಂ ಲಭತೇ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 20-39 ॥

ತೃಣೇನ ಜಾಯತೇ ದೇವಿ ರಸಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೋ ರಸಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ದಧಿ ತತೋ ಹವ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದಪಿ ರಸೋದಯಃ ॥ 20-40 ॥

ಸ ಏವ ಕಾರಣಂ ತತ್ರ ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಸ ಚ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ಮಹಾದೇ(ವ?ವಿ)ನ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥ 20-41 ॥

ತಥೈವಾಯಂ ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ನಾನಾವಿಗ್ರಹಯೋನಿಷು ।
ಜಾಯತೇ ಚ ತತೋ ಜಾತಃ ಕಾಲಭೇದೋ ಹಿ ಭಾವ್ಯತೇ ॥ 20-42 ॥

ಸ ಜಾತಃ ಸ ಮೃತೋ ಬದ್ಧಃ ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸ ಸುಖೀ ಪುಮಾನ್ ।
ಸ ವೃದ್ಧಃ ಸ ಚ ವಿದ್ವಾಂಶ್ಚ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನ್ ನಪುಂಸಕಃ ॥ 20-43 ॥

ನಾನಾಧ್ಯಾಸಸಮಾಯೋಗಾದಾತ್ಮನಾ ಜಾಯತೇ ಶಿವೇ ।
ಏಕ ಏವ ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವರೂಪಃ ಸನಾತನಃ ॥ 20-44 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಶ್ಚ ಸ ಚ ವ್ಯಕ್ತಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಜ್ಞಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೋಗೇನ ವಿನಾ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 20-45 ॥

ವಿನಾ ಘಟತ್ವಯೋಗೇನ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಯಥಾ ಘಟಃ ।
ಇತರಾದ್ ಭಿದ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ಸ ಭೇದಮುಪಗಚ್ಛತಿ ॥ 20-46 ॥

ಮಾಂ ವಿನಾ ಪುರುಷೇ ಭೇದೋ ನ ಚ ಯಾತಿ ಕಥಂಚನ ।
ನ ಪ್ರಯೋಗೈರ್ನ ಚ ಜ್ಞಾನೈರ್ನ ಶ್ರುತ್ಯಾ ನ ಗುರುಕ್ರಮೈಃ ॥ 20-47 ॥

ನ ಸ್ನಾನೈಸ್ತರ್ಪಣೈರ್ವಾಪಿ ನಚ ದಾನೈಃ ಕದಾಚನ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಜ್ಞಾಯತೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪುಮಾನ್ ॥ 20-48 ॥

ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ವಂಚಿತಂ ಜಗತ್ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಭೇದಮಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಭೇದಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 20-49 ॥

ನರಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿರ್ನೈವ ನ ಪುಮಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಾರಮನೋರಮಮ್ ॥ 20-50 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ ತಾರಾಶತನಾಮ
ತತ್ತ್ವಸಾರನಿರೂಪಣಂ ವಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ॥ 20 ॥

Also Read:

Tara Shatanama Stotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tara Shatanama Stotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top