Shiva Stotram

Upamanyukrutam Shiva Stotram Lyrics in English

upamanyukRutaM shivastotram Lyrics in English:

upamanyukRutaM shivastotram

jaya sha~Gkara paarvatIpate mRuDa shaMbho shashiKaNDamaNDana |
madanaantaka bhaktavatsala priyakailaasa dayaasudhaaMbudhe ||1||

sadupaayakathaasvapaNDito hRudaye duHKashareNa KaNDitaH |
shashiKaNDashiKaNDamaNDanaM sharaNaM yaami sharaNyamIshvaram ||2||

mahataH paritaH prasarpatastamaso darshanamedino bhide |
dinanaatha iva svatejasaa hRudayavyomni manaagudehi naH ||3||

na vayaM tava charmachakShuShaa padavImapyupavIkShituM kShamaaH |
kRupayaa&bhayadena cakShuShaa sakalenesha vilokayaashu naH ||4||

tvadanusmRutireva paavanI stutiyuktaa na hi vaktumIsha saa |
madhuraM hi payaH svabhaavato nanu kIdruksitasharkaraanvitam ||5||

saviSho&pyamRutaayate bhavaacCavamuNDaabharaNo&pi paavanaH |
bhava eva bhavaantakaH sataaM samadruShTirviShamokShaNo&pi san ||6||

api shooladharo niraamayo druDhavairaagyarato&pi raagavaan |
api bhaikShyacharo maheshvarashcaritaM citramidaM hi te prabho ||7||

vitaratyabhivaa~jChitaM drushaa paridruShTaH kila kalpapaadapaH |
hRudaye smRuta eva dhImate namate&bhIShTaphalaprado bhavaan ||8||

sahasaiva bhuja~ggapaashavaanvinigRuhNaati na yaavadantakaH |
abhayaM kuru taavadaashu me gatajIvasya punaH kimauShadhaiH ||9||

saviShairiva bhImapannagairviShayairebhiralaM parikShatam |
amRutairiva saMbhrameNa maamabhiShi~jchaashu dayaavalokanaiH ||10||

munayo bahavo&dya dhanyataaM gamitaaH svaabhimataarthadarshinaH |
karuNaakara yena tena maamavasannaM nanu pashya chakShuShaa ||11||

praNamaamyatha yaami chaaparaM sharaNaM kaM kRupaNaabhayapradam |
virahIva vibho priyaamayaM paripashyaami bhavanmayaM jagat ||12||

bahavo bhavataa&nukaMpitaaH kimitIshaana na maa&nukaMpase |
dadhataa kimu mandaraachalaM paramaaNuH kamaThena durdharaH ||13||

ashuchiM yadi maa&numanyase kimidaM moordhni kapaaladaama te |
uta shaaThyamasaadhusa~gginaM viShalakShmaasi na kiM dvijihvadhRuk ||14||

kva ddashaM vidadhaami kiM karomyanutiShThaami kathaM bhayaakulaH |
kva nu tiShThasi rakSha rakSha maamayi shaMbho sharaNaagato&smi te ||15||

viluThaamyavanau kimaakulaH kimuro hanmi shirashChinadmi vaa |
kimu rodimi raaraTImi kiM kRupaNaM maaM na yadIkShase prabho ||16||

shiva sarvaga sharva sharmadaM praNato deva dayaaM kuruShva me |
nama Ishvara naatha dikpate punarevesha namo namo&stu te ||17||

sharaNaM taruNendusheKaraH sharaNaM me giriraajakanyakaa |
sharaNaM punareva taavubhau sharaNaM naanyadupaimi daivatam ||18||

upamanyukRutaM stavottamaM japataH shaMbhusamIpavartinaH |
abhivaa~jChitabhaagyasampadaH paramaayuH pradadaati sha~gkaraH ||19||

upamanyukRutaM stavottamaM prajapedyastu shivasya sannidhau |
shivalokamavaapya so&chiraatsaha tenaiva shivena modate ||20||

ityupamanyukRutaM shivastotraM saMpoorNam ||