Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Vishnorashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Vishnorashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics:

visnorastottarasatanamastotram

visnurjisnurvasatkaro devadevo vrsakapih ।
damodaro dinabandhuradidevo’diteh sutah ॥ 1 ॥

pundarikah paranandah paramatma paratparah ।
parasudhari visvatma krsnah kalimalapahah ॥ 2 ॥

kaustubhodbhasitorasko naro narayano harih ।
haro harapriyah svami vaikuntho visvatomukhah ॥ 3 ॥

hrsikeso’prameyatma varaho dharanidharah ।
vamano vedavakta ca vasudevah sanatanah ॥ 4 ॥

ramo viramo virajo ravanari ramapatih ।
vaikunthavasi vasuman dhanado dharanidharah ॥ 5 ॥

dharmeso dharaninatho dhyeyo dharmabhrtam varah ।
sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat ॥ 6 ॥

sarvagah sarvavitsarvah saranyah sadhuvallabhah ।
kausalyanandanah sriman raksahkulavinasakah ॥ 7 ॥

jagatkarta jagaddharta jagajjeta janartiha ।
janakivallabho devo jayarupo jalesvarah ॥ 8 ॥

ksirabdhivasi ksirabdhitanayavallabhastatha ।
sesasayi pannagarivahano vistarasravah ॥ 9 ॥

madhavo madhuranatho mohado mohanasanah ।
daityarih pundarikakso hyacyuto madhusudanah ॥ 10 ॥

somasuryagninayano nrsimho bhaktavatsalah ।
nityo niramayah suddho naradevo jagatprabhuh ॥ 11 ॥

hayagrivo jitaripurupendro rukmanipatih ।
sarvadevamayah srisah sarvadharah sanatanah ॥ 12 ॥

samyah saumyapradah srasta visvakseno janardanah ।
yasodatanayo yogi yogasastraparayanah ॥ 13 ॥

rudratmako rudramurtih raghavo madhusudanah ।
iti te kathitam divyam namnamastottaram satam ॥ 14 ॥

sarvapapaharam punyam visnoramitatejasah ।
duhkhadaridrayadaurbhagyanasanam sukhavardhanam ॥ 15 ॥

sarvasampatkaram saumyam mahapatakanasanam ।
pratarutthaya viprendra pathedekagramanasah ।
tasya nasyanti vipadam rasayah siddhimapnuyat ॥ 16 ॥

iti saktapramodatah visnoh astottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Vishnorashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *