Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vishnorashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics:

ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ದೇವದೇವೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ದೀನಬನ್ಧುರಾದಿದೇವೋಽದಿತೇಃ ಸುತಃ ॥ 1 ॥

ಪುಂಡರೀಕಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪರಶುಧಾರೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಲಿಮಲಾಪಹಃ ॥ 2 ॥

ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ ।
ಹರೋ ಹರಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವಾಮೀ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 3 ॥

ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವರಾಹೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ವಾಮನೋ ವೇದವಕ್ತಾ ಚ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ॥ 4 ॥

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ ರಾವಣಾರೀ ರಮಾಪತಿಃ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ವಸುಮಾನ್ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥ 5 ॥

ಧರ್ಮೇಶೋ ಧರಣೀನಾಥೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಃ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಕಃ ॥ 7 ॥

ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಗಜ್ಜೇತಾ ಜನಾರ್ತಿಹಾ ।
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವೋ ಜಯರೂಪೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ॥ 8 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾವಲ್ಲಭಸ್ತಥಾ ।
ಶೇಷಶಾಯೀ ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 9 ॥

ಮಾಧವೋ ಮಧುರಾನಾಥೋ ಮೋಹದೋ ಮೋಹನಾಶನಃ ।
ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಹ್ಯಚ್ಯುತೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 10 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನೋ ನೃಸಿಂಹೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ಶುದ್ಧೋ ನರದೇವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 11 ॥

ಹಯಗ್ರೀವೋ ಜಿತರಿಪುರುಪೇನ್ದ್ರೋ ರುಕ್ಮಣೀಪತಿಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಶ್ರೀಶಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ ॥ 12 ॥

ಸಾಮ್ಯಃ ಸೌಮ್ಯಪ್ರದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಯಶೋದಾತನಯೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ ॥ 13 ॥

ರುದ್ರಾತ್ಮಕೋ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ರಾಘವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋರಮಿತತೇಜಸಃ ।
ದುಃಖದಾರಿದ್ರಯದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಂ ಸುಖವರ್ಧನಮ್ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ಪಠೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ।
ತಸ್ಯ ನಶ್ಯನ್ತಿ ವಿಪದಾಂ ರಾಶಯಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶಾಕ್ತಪ್ರಮೋದತಃ ವಿಷ್ಣೋಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Vishnorashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vishnorashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top