Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Vishvamoorti Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

162 Views

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಅಕಾರಣಾಯಾಖಿಲಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ಮಹಾಕಾರಣಕಾರಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಲಾನಲಲೋಚನಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೧||

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಹೀನಾಭರಣಾಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ಮೃಡಾಯ |
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೨||

ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತೇಹಿತದಾನದಾತ್ರೇ ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ||೩||

ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾನಲಸನ್ನಿಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಹಾಲಾಹಲಾದಾಯ ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೪||

ವಿರಿಞ್ಚಿನಾರಾಯಣಶಕ್ರಮುಖ್ಯೈರಜ್ಞಾತವೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋಽಘಹನ್ತ್ರೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೫||

ಅನೇಕಕೋಟೀನ್ದುನಿಭಾಯ ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ಗಿರೀಣಾಂ ಪತಯೇಽಘಹನ್ತ್ರೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಕ್ತವಿಪದ್ಧರಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೬||

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ವಿಶುದ್ಧಧಾಮ್ನೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದುಷ್ಟಕುಲಾನ್ತಕಾಯ |
ಸಮಸ್ತತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೭||

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಾದಿಫಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ನಮೋ ಮಹಾನನ್ದಮಯಾಯ ನಿತ್ಯಂ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೮||

ಇತಿ ಸ್ತುತೋ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಮ್ |
ಯತ್ತೇಽಭಿಲಷಿತಂ ದಕ್ಷ ತತ್ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಧ್ರುವಮ್ ||೯||

ಅನ್ಯಚ್ಚ ಶ್ರೃಣು ಭೋ ದಕ್ಷ ಯಚ್ಚ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಮ್ |
ಯತ್ಕೃತಂ ಹಿ ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪತೇ ||೧೦||

ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಠಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶುಭಮ್ |
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಾಪರಾಧಾ ಅಪಿ ಧ್ರುವಮ್ ||೧೧||

ಇತಿ ದಕ್ಷಕೃತಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *