Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Vishvamoorti Stotram in Kannada:

॥ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಅಕಾರಣಾಯಾಖಿಲಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ಮಹಾಕಾರಣಕಾರಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಲಾನಲಲೋಚನಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೧ ॥

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಹೀನಾಭರಣಾಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ಮೃಡಾಯ |
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೨ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತೇಹಿತದಾನದಾತ್ರೇ ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೩ ॥

ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾನಲಸನ್ನಿಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಹಾಲಾಹಲಾದಾಯ ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೪ ॥

ವಿರಿಞ್ಚಿನಾರಾಯಣಶಕ್ರಮುಖ್ಯೈರಜ್ಞಾತವೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋಽಘಹನ್ತ್ರೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೫ ॥

ಅನೇಕಕೋಟೀನ್ದುನಿಭಾಯ ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ಗಿರೀಣಾಂ ಪತಯೇಽಘಹನ್ತ್ರೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಕ್ತವಿಪದ್ಧರಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೬ ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ವಿಶುದ್ಧಧಾಮ್ನೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದುಷ್ಟಕುಲಾನ್ತಕಾಯ |
ಸಮಸ್ತತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೭ ॥

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಾದಿಫಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ನಮೋ ಮಹಾನನ್ದಮಯಾಯ ನಿತ್ಯಂ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಸ್ತುತೋ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಮ್ |
ಯತ್ತೇಽಭಿಲಷಿತಂ ದಕ್ಷ ತತ್ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೯ ॥

ಅನ್ಯಚ್ಚ ಶ್ರೃಣು ಭೋ ದಕ್ಷ ಯಚ್ಚ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಮ್ |
ಯತ್ಕೃತಂ ಹಿ ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪತೇ ॥ ೧೦ ॥

ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಠಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶುಭಮ್ |
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಾಪರಾಧಾ ಅಪಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಇತಿ ದಕ್ಷಕೃತಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top