Gita - Geetaa

Vritra Gita Lyrics in Tamil

Adhyaya numbers 269-270 in Shanti Parva, Mahabharata critical edition (Bhandarkar Oriental Research Institute BORI). In Kinyavadekar’s edition, they are 279-280.

Vritra Geetaa in Tamil:

॥ வ்ருʼத்ரகீ³தா ॥
அத்⁴யாய꞉ 270
ய்
த⁴ன்யா த⁴ன்யா இதி ஜனா꞉ ஸர்வே(அ)ஸ்மான்ப்ரவத³ந்த்யுத ।
ந து³꞉கி²ததர꞉ கஶ்சித்புமானஸ்மாபி⁴ரஸ்தி ஹ ॥ 1 ॥

லோகஸம்பா⁴விதைர்து³꞉க²ம்ʼ யத்ப்ராப்தம்ʼ குருஸத்தம ।
ப்ராப்ய ஜாதிம்ʼ மனுஷ்யேஷு தே³வைரபி பிதாமஹ ॥ 2 ॥

கதா³ வயம்ʼ கரிஷ்யாம꞉ ஸம்ʼந்யாஸம்ʼ து³꞉க²ஸஞ்ஜ்ஞகம் ।
து³꞉க²மேதச்ச²ரீராணாம்ʼ தா⁴ரணம்ʼ குருஸத்தம ॥ 3 ॥

விமுக்தா꞉ ஸப்தத³ஶபி⁴ர்ஹேதுபூ⁴தைஶ்ச பஞ்சபி⁴꞉ ।
இந்த்³ரியார்தை²ர்கு³ணைஶ்சைவ அஸ்தாபி⁴꞉ ப்ரபிதாமஹ ॥ 4 ॥

ந க³ச்ச²ந்தி புனர்பா⁴வம்ʼ முனய꞉ ஸம்ʼஶிதவ்ரதா꞉ ।
கதா³ வயம்ʼ ப⁴விஷ்யாமோ ராஜ்யம்ʼ ஹித்வா பரந்தப ॥ 5 ॥

பீ⁴
நாஸ்த்யனந்தம்ʼ மஹாராஜ ஸர்வம்ʼ ஸங்க்²யான கோ³சரம் ।
புனர்பா⁴வோ(அ)பி ஸங்க்²யாதோ நாஸ்தி கிம்ʼ சிதி³ஹாசலம் ॥ 6 ॥

ந சாபி க³ம்யதே ராஜன்னைஷ தோ³ஷ꞉ ப்ரஸங்க³த꞉ ।
உத்³யோகா³தே³வ த⁴ர்மஜ்ஞ காலேனைவ க³மிஷ்யத² ॥ 7 ॥

ஈஶோ(அ)யம்ʼ ஸததம்ʼ தே³ஹீ ந்ருʼபதே புண்யபாபயோ꞉ ।
தத ஏவ ஸமுத்தே²ன தமஸா ருத்⁴யதே(அ)பி ச ॥ 8 ॥

யதா²ஞ்ஜன மயோ வாயு꞉ புனர்மான꞉ ஶிலம்ʼ ரஜ꞉ ।
அனுப்ரவிஶ்ய தத்³வர்ணோ த்³ருʼஶ்யதே ரஞ்ஜயந்தி³ஶ꞉ ॥ 9 ॥

ததா² கர்மப²லைர்தே³ஹீ ரஞ்ஜிதஸ்தமஸாவ்ருʼத꞉ ।
விவர்ணோ வர்மமாஶ்ரித்ய தே³ஹேஷு பரிவர்ததே ॥ 10 ॥

ஜ்ஞானேன ஹி யதா³ ஜந்துரஜ்ஞானப்ரப⁴வம்ʼ தம꞉ ।
வ்யபோஹதி ததா³ ப்³ரஹ்ம ப்ரகாஶேத ஸனாதனம் ॥ 11 ॥

அயத்ன ஸாத்⁴யம்ʼ முனயோ வத³ந்தி
யே சாபி முக்தாஸ்த உபாஸிதவ்யா꞉ ।
த்வயா ச லோகேன ச ஸாமரேண
தஸ்மான்ன ஶாம்யந்தி மஹர்ஷிஸங்கா⁴꞉ ॥ 12 ॥

அஸ்மின்னர்தே² புரா கீ³தம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வைக மனா ந்ருʼப ।
யதா² தை³த்யேன வ்ருʼத்ரேண ப்⁴ரஷ்டைஶ்வர்யேண சேஷ்டிதம் ॥ 13 ॥

நிர்ஜிதேனாஸஹாயேன ஹ்ருʼதராஜ்யேன பா⁴ரத ।
அஶோசதா ஶத்ருமத்⁴யே பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²ய கேவலாம் ॥ 14 ॥

ப்⁴ரஷ்டைஶ்வர்யம்ʼ புரா வ்ருʼத்ரமுஶனா வாக்யமப்³ரவீத் ।
கச்சித்பராஜிதஸ்யாத்³ய ந வ்யதா² தே(அ)ஸ்தி தா³னவ ॥ 15 ॥

வ்ர்த்ர
ஸத்யேன தபஸா சைவ விதி³த்வா ஸங்க்ஷயம்ʼ ஹ்யஹம் ।
ந ஶோசாமி ந ஹ்ருʼஷ்யாமி பூ⁴தாநாமாக³திம்ʼ க³திம் ॥ 16 ॥

காலஸஞ்சோதி³தா ஜீவா மஜ்ஜந்தி நரகே(அ)வஶா꞉ ।
பரித்³ருʼஷ்டானி ஸர்வாணி தி³வ்யான்யாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 17 ॥

க்ஷபயித்வா து தம்ʼ காலம்ʼ க³ணிதம்ʼ காலசோதி³தா꞉ ।
ஸாவஶேஷேண காலேன ஸம்ப⁴வந்தி புன꞉ புன꞉ ॥ 18 ॥

திர்யக்³யோநிஸஹஸ்ராணி க³த்வா நரகமேவ ச ।
நிர்க³ச்ச²ந்த்யவஶா ஜீவா꞉ காலப³ந்த⁴ன ப³ந்த⁴னா꞉ ॥ 19 ॥

ஏவம்ʼ ஸம்ʼஸரமாணானி ஜீவான்யஹமத்³ருʼஷ்டவான் ।
யதா² கர்ம ததா² லாப⁴ இதி ஶாஸ்த்ரநித³ர்ஶனம் ॥ 20 ॥

திர்யக்³க³ச்ச²ந்தி நரகம்ʼ மானுஷ்யம்ʼ தை³வமேவ ச ।
ஸுக²து³꞉கே² ப்ரியத்³வேஷ்யே சரித்வா பூர்வமேவ ச ॥ 21 ॥

க்ருʼதாந்தவிதி⁴ஸம்ʼயுக்தம்ʼ ஸர்வலோக꞉ ப்ரபத்³யதே ।
க³தம்ʼ க³ச்ச²ந்தி சாத்⁴வானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி ஸர்வதா³ ॥ 22 ॥

பீ⁴
காலஸங்க்²யான ஸங்க்²யாதம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி ஸ்தி²தி பராயனம் ।
தம்ʼ பா⁴ஸமானம்ʼ ப⁴க³வானுஶனா꞉ ப்ரத்யபா⁴ஸத ।
பீ⁴மாந்து³ஷ்டப்ரலாபாம்ʼஸ்த்வம்ʼ தாத கஸ்மாத்ப்ரபா⁴ஸஸே ॥ 23 ॥

வ்ர்த்ர
ப்ரத்யக்ஷமேதத்³ப⁴வதஸ்ததா²ன்யேஷாம்ʼ மனீஸினாம் ।
மயா யஜ்ஜய லுப்³தே⁴ன புரா தப்தம்ʼ மஹத்தப꞉ ॥ 24 ॥

க³ந்தா⁴நாதா³ய பூ⁴தானாம்ʼ ரஸாம்ʼஶ்ச விவிதா⁴னபி ।
அவர்த⁴ம்ʼ த்ரீன்ஸமாக்ரம்ய லோகான்வை ஸ்வேன தேஜஸா ॥ 25 ॥

ஜ்வாலாமாலா பரிக்ஷிப்தோ வைஹாயஸசரஸ்ததா² ।
அஜேய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமாஸம்ʼ நித்யமபேதபீ⁴꞉ ॥ 26 ॥

ஐஶ்வர்யம்ʼ தபஸா ப்ராப்தம்ʼ ப்⁴ரஷ்டம்ʼ தச்ச ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ।
த்⁴ருʼதிமாஸ்தா²ய ப⁴க³வன்ன ஶோசாமி ததஸ்த்வஹம் ॥ 27 ॥

யுயுத்ஸதா மஹேந்த்³ரேண புரா ஸார்த⁴ம்ʼ மஹாத்மனா ।
ததோ மே ப⁴க³வாந்த்³ருʼஷ்டோ ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 28 ॥

வைகுண்ட²꞉ புருஷோ விஷ்ணு꞉ ஶுக்லோ(அ)னந்த꞉ ஸனாதன꞉ ।
முஞ்ஜகேஶோ ஹரிஶ்மஶ்ரு꞉ ஸர்வபூ⁴தபிதாமஹ꞉ ॥ 29 ॥

நூனம்ʼ து தஸ்ய தபஸ꞉ ஸாவஶேஷம்ʼ மமாஸ்தி வை ।
யத³ஹம்ʼ ப்ரஸ்துமிச்சா²மி ப⁴வந்தம்ʼ கர்மண꞉ ப²லம் ॥ 30 ॥

ஐஶ்வர்யம்ʼ வை மஹத்³ப்³ரஹ்மன்கஸ்மின்வர்ணே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
நிவர்ததே சாபி புன꞉ கத²மைஶ்வர்யமுத்தமம் ॥ 31 ॥

கஸ்மாத்³பூ⁴தானி ஜீவந்தி ப்ரவர்தந்தே(அ)த² வா புன꞉ ।
கிம்ʼ வா ப²லம்ʼ பரம்ʼ ப்ராப்ய ஜீவஸ்திஷ்ட²தி ஶாஶ்வத꞉ ॥ 32 ॥

கேன வா கர்மணா ஶக்யமத² ஜ்ஞானேன கேன வா ।
ப்³ரஹ்மர்ஷே தத்ப²லம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ தன்மே வ்யாக்²யாதுமர்ஹஸி ॥ 33 ॥

இதீத³முக்த꞉ ஸ முநிஸ்ததா³னீம்ʼ
ப்ரத்யாஹ யத்தச்ச்²ருʼணு ராஜஸிம்ʼஹ ।
மயோச்யமானம்ʼ புருஷர்ஷப⁴ த்வம்
அனன்யசித்த꞉ ஸஹ ஸோத³ரீயை꞉ ॥ 34 ॥


அத்⁴யாய꞉ 271
உஶனஸ்
நமஸ்தஸ்மை ப⁴க³வதே தே³வாய ப்ரப⁴விஷ்ணவே ।
யஸ்ய ப்ருʼத்²வீ தலம்ʼ தாத ஸாகாஶம்ʼ பா³ஹுகோ³சரம் ॥ 1 ॥

மூர்தா⁴ யஸ்ய த்வனந்தம்ʼ ச ஸ்தா²னம்ʼ தா³னவ ஸத்தம ।
தஸ்யாஹம்ʼ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 2 ॥

பீ⁴
தயோ꞉ ஸம்ʼவத³தோரேவமாஜகா³ம மஹாமுனி꞉ ।
ஸனத்குமாரோ த⁴ர்மாத்மா ஸம்ʼஶய சே²த³னாய வை ॥ 3 ॥

ஸ பூஜிதோ(அ)ஸுரேந்த்³ரேண முனினோஶனஸா ததா² ।
நிஷஸாதா³ஸனே ராஜன்மஹார்ஹே முனிபுங்க³வ꞉ ॥ 4 ॥

தமாஸீனம்ʼ மஹாப்ராஜ்ஞமுஶனா வாக்யமப்³ரவீத் ।
ப்³ரூஹ்யஸ்மை தா³னவேந்த்³ராய வின்ஸோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 5 ॥

ஸனத்குமாரஸ்து தத꞉ ஶ்ருத்வா ப்ராஹ வசோ(அ)ர்த²வத் ।
விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்ய ஸம்ʼயுக்தம்ʼ தா³னவேந்த்³ராய தீ⁴மதே ॥ 6 ॥

ஶ்ருʼணு ஸர்வமித³ம்ʼ தை³த்ய வின்ஸோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ।
விஷ்ணௌ ஜக³த்ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்வமிதி வித்³தி⁴ பரந்தப ॥ 7 ॥

ஸ்ருʼஜத்யேஷ மஹாபா³ஹோ பூ⁴தக்³ராமம்ʼ சராசரம் ।
ஏஷ சாக்ஷிபதே காலே காலே விஸ்ருʼஜதே புன꞉ ।
அஸ்மின்க³ச்ச²ந்தி விலயமஸ்மாச்ச ப்ரப⁴வந்த்யுத ॥ 8 ॥

நைஷ தா³னவதா ஶக்யஸ்தபஸா நைவ சேஜ்யயா ।
ஸம்ப்ராப்துமிந்த்³ரியாணாம்ʼ து ஸம்ʼயமேனைவ ஶக்யதே ॥ 9 ॥

பா³ஹ்யே சாப்⁴யந்தரே சைவ கர்மணா மனஸி ஸ்தி²த꞉ ।
நிர்மலீ குருதே பு³த்³த்⁴யா ஸோ(அ)முத்ரானந்த்யமஶ்னுதே ॥ 10 ॥

யதா² ஹிரண்யகர்தா வை ரூப்யமக்³னௌ விஶோத⁴யேத் ।
ப³ஹுஶோ(அ)திப்ரயத்னேன மஹதாத்ம க்ருʼதேன ஹ ॥ 11 ॥

தத்³வஜ்ஜாதிஶதைர்ஜீவ꞉ ஶுத்⁴யதே(அ)ல்பேன கர்மணா ।
யத்னேன மஹதா சைவாப்யேகஜாதௌ விஶுத்⁴யதே ॥ 12 ॥

லீலயால்பம்ʼ யதா² கா³த்ராத்ப்ரம்ருʼஜ்யாதா³த்மனோ ரஜ꞉ ।
ப³ஹு யத்னேன மஹதா தோ³ஷநிர்ஹரனம்ʼ ததா² ॥ 13 ॥

யதா² சால்பேன மால்யேன வாஸிதம்ʼ திலஸர்ஷபம் ।
ந முஞ்சதி ஸ்வகம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ தத்³வத்ஸூக்ஷ்மஸ்ய த³ர்ஶனம் ॥ 14 ॥

ததே³வ ப³ஹுபி⁴ர்மால்யைர்வாஸ்யமானம்ʼ புன꞉ புன꞉ ।
விமுஞ்சதி ஸ்வகம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ மால்யக³ந்தே⁴(அ)வதிஷ்ட²தி ॥ 15 ॥

ஏவம்ʼ ஜாதிஶதைர்யுக்தோ கு³ணைரேவ ப்ரஸங்கி³ஷு ।
பு³த்³த்⁴யா நிவர்ததே தோ³ஷோ யத்னேநாப்⁴யாஸஜேன வை ॥ 16 ॥

கர்மணா ஸ்வேன ரக்தானி விரக்தானி ச தா³னவ ।
யதா² கர்மவிஶேஷாம்ʼஶ்ச ப்ராப்னுவந்தி ததா² ஶ்ருʼணு ॥ 17 ॥

யதா² ச ஸம்ப்ரவர்தந்தே யஸ்மிம்ʼஸ்திஷ்ட²ந்தி வா விபோ⁴ ।
தத்தே(அ)னுபூர்வ்யா வ்யாக்²யாஸ்யே ததி³ஹைகமனா꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 18 ॥

அநாதி³ நித⁴னம்ʼ ஶ்ரீமான்ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ வை ஸ்ருʼஜதி பூ⁴தானி ஸ்தா²வராணி சராணி ச ॥ 19 ॥

ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு க்ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச ।
ஏகாத³ஶ விகாராத்மா ஜக³த்பிப³தி ரஶ்மிபி⁴꞉ ॥ 20 ॥

பாதௌ³ தஸ்ய மஹீம்ʼ வித்³தி⁴ மூர்தா⁴னம்ʼ தி³வமேவ ச ।
பா³ஹவஸ்து தி³ஶோ தை³த்ய ஶ்ரோத்ரமாகாஶமேவ ச ॥ 21 ॥

தஸ்ய தேஜோமய꞉ ஸூர்யோ மனஶ் சந்த்³ரமஸி ஸ்தி²தம் ।
பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஞானக³தா நித்யம்ʼ ரஸஸ்த்வாப்ஸு ப்ரவர்ததே ॥ 22 ॥

ப்⁴ருவோரனந்தராஸ்தஸ்ய க்³ரஹா தா³னவ ஸத்தம ।
நக்ஷத்ரசக்ரம்ʼ நேத்ராப்⁴யாம்ʼ பாத³யோர்பூ⁴ஶ்ச தா³னவ ॥ 23 ॥

ரஜஸ்தமஶ்ச ஸத்த்வம்ʼ ச வித்³தி⁴ நாராயணாத்மகம் ।
ஸோ(ஆ)ஶ்ரமாணாம்ʼ முக²ம்ʼ தாத கர்மணஸ்தத்ப²லம்ʼ விது³꞉ ॥ 24 ॥

அகர்மண꞉ ப²லம்ʼ சைவ ஸ ஏவ பரமவ்யய꞉ ।
ச²ந்தா³ம்ʼஸி தஸ்ய ரோமாணி அக்ஷரம்ʼ ச ஸரஸ்வதீ ॥ 25 ॥

ப³ஹ்வாஶ்ரயோ ப³ஹு முகோ² த⁴ர்மோ ஹ்ருʼதி³ ஸமாஶ்ரித꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்ம பரமோ த⁴ர்மஸ்தபஶ்ச ஸத³ஸச்ச ஸ꞉ ॥ 26 ॥

ஶ்ருதிஶாஸ்த்ரக்³ரஹோபேத꞉ ஷோட³ஶர்த்விக்க்ரதுஶ்ச ஸ꞉ ।
பிதாமஹஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச ஸோ(அ)ஶ்வினௌ ஸ புரந்த³ர꞉ ॥ 27 ॥

மித்ரஶ்ச வருணஶ்சைவ யமோ(அ)த² த⁴னத³ஸ்ததா² ।
தே ப்ருʼத²க்³த³ர்ஶனாஸ்தஸ்ய ஸம்ʼவித³ந்தி ததை²கதாம் ।
ஏகஸ்ய வித்³தி⁴ தே³வஸ்ய ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ வஶே ॥ 28 ॥

நானா பூ⁴தஸ்ய தை³த்யேந்த்³ர தஸ்யைகத்வம்ʼ வத³த்யயம் ।
ஜந்து꞉ பஶ்யதி ஜ்ஞானேன தத꞉ ஸத்த்வம்ʼ ப்ரகாஶதே ॥ 29 ॥

ஸம்ʼஹார விக்ஷேபஸஹஸ்ரகோதீஸ்
திஷ்ட²ந்தி ஜீவா꞉ ப்ரசரந்தி சான்யே ।
ப்ரஜா விஸர்க³ஸ்ய ச பாரிமாண்யம்ʼ
வாபீ ஸஹஸ்ராணி ப³ஹூனி தை³த்ய ॥ 30 ॥

வாப்ய꞉ புனர்யோஜனவிஸ்த்ருʼதாஸ்தா꞉
க்ரோஶம்ʼ ச க³ம்பீ⁴ரதயாவகா³தா⁴꞉ ।
ஆயாமத꞉ பஞ்சஶதாஶ்ச ஸர்வா꞉
ப்ரத்யேகஶோ யோஜனத꞉ ப்ரவ்ருʼத்தா²꞉ ॥ 31 ॥

வாப்யா ஜலம்ʼ க்ஷிப்யதி வாலகோத்யா
த்வஹ்னா ஸக்ருʼச்சாப்யத² ந த்³விதீயம் ।
தாஸாம்ʼ க்ஷயே வித்³தி⁴ க்ருʼதம்ʼ விஸர்க³ம்ʼ
ஸம்ʼஹாரமேகம்ʼ ச ததா² ப்ரஜானாம் ॥ 32 ॥

ஸோ ஜீவ வர்கா³꞉ பரமம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ
க்ருʼஷ்ணோ தூ⁴ம்ரோ நீலமதா²ஸ்ய மத்⁴யம் ।
ரக்தம்ʼ புன꞉ ஸஹ்யதரம்ʼ ஸுக²ம்ʼ து
ஹாரித்³ர வர்ணம்ʼ ஸுஸுக²ம்ʼ ச ஶுக்லம் ॥ 33 ॥

பரம்ʼ து ஶுக்லம்ʼ விமலம்ʼ விஶோகம்ʼ
க³தக்லமம்ʼ ஸித்⁴யதி தா³னவேந்த்³ர ।
க³த்வா து யோனிப்ரப⁴வானி தை³த்ய
ஸஹஸ்ரஶ꞉ ஸித்³தி⁴முபைதி ஜீவ꞉ ॥ 34 ॥

க³திம்ʼ ச யாம்ʼ த³ர்ஶனமாஹ தே³வோ
க³த்வா ஶுப⁴ம்ʼ த³ர்ஶனமேவ சாஹ ।
க³தி꞉ புனர்வர்ணக்ருʼதா ப்ரஜானாம்ʼ
வர்ணஸ்ததா² காலக்ருʼதோ(அ)ஸுரேந்த்³ர ॥ 35 ॥

ஶதம்ʼ ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஶேஹ
பரா க³திர்ஜீவ கு³ணஸ்ய தை³த்ய ।
ஆரோஹணம்ʼ தத்க்ருʼதமேவ வித்³தி⁴
ஸ்தா²னம்ʼ ததா² நி꞉ஸரணம்ʼ ச தேஷாம் ॥ 36 ॥

க்ருʼஷ்ணஸ்ய வர்ணஸ்ய க³திர்னிக்ருʼஷ்டா
ஸ மஜ்ஜதே நரகே பச்யமான꞉ ।
ஸ்தா²னம்ʼ ததா² து³ர்க³திபி⁴ஸ்து தஸ்ய
ப்ரஜா விஸர்கா³ன்ஸுப³ஹூன்வத³ந்தி ॥ 37 ॥

ஶதம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ததஶ்சரித்வா
ப்ராப்னோதி வர்ணம்ʼ ஹரிதம்ʼ து பஶ்சாத் ।
ஸ சைவ தஸ்மிந்நிவஸத்யனீஶோ
யுக³க்ஷயே தமஸா ஸம்ʼவ்ருʼதாத்மா ॥ 38 ॥

ஸ வை யதா³ ஸத்த்வகு³ணேன யுக்தஸ்
தமோ வ்யபோஹன்க⁴ததே ஸ்வபு³த்³த்⁴யா ।
ஸ லோஹிதம்ʼ வர்ணமுபைதி நீலோ
மனுஷ்யலோகே பரிவர்ததே ச ॥ 39 ॥

ஸ தத்ர ஸம்ʼஹார விஸர்க³மேவ
ஸ்வகர்மஜைர்ப³ந்த⁴னை꞉ க்லிஶ்யமான꞉ ।
தத꞉ ஸ ஹாரித்³ரமுபைதி வர்ணம்ʼ
ஸம்ʼஹார விக்ஷேபஶதே வ்யதீதே ॥ 40 ॥

ஹாரித்³ர வர்ணஸ்து ப்ரஜா விஸர்கா³ன்
ஸஹஸ்ரஶஸ்திஷ்ட²தி ஸஞ்சரன்வை ।
அவிப்ரமுக்தோ நிரயே ச தை³த்ய
தத꞉ ஸஹஸ்ராணி த³ஶாபரானி ॥ 41 ॥

க³தீ꞉ ஸஹஸ்ராணி ச பஞ்ச தஸ்ய
சத்வாரி ஸம்ʼவர்தக்ருʼதானி சைவ ।
விமுக்தமேனம்ʼ நிரயாச்ச வித்³தி⁴
ஸர்வேஷு சான்யேஷு ச ஸம்ப⁴வேஷு ॥ 42 ॥

ஸ தே³வலோகே விஹரத்யபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ
ததஶ்ச்யுதோ மானுஷதாம் உபைதி ।
ஸம்ʼஹார விக்ஷேபஶதானி சாஷ்டௌ
மர்த்யேஷு திஷ்ட²ன்னம்ருʼதத்வமேதி ॥ 43 ॥

ஸோ(அ)ஸ்மாத³த² ப்⁴ரஶ்யதி காலயோகா³த்
க்ருʼஷ்ணே தலே திஷ்ட²தி ஸர்வகஸ்தே ।
யதா² த்வயம்ʼ ஸித்⁴யதி ஜீவலோகஸ்
தத்தே(அ)பி⁴தா⁴ஸ்யாம்யஸுரப்ரவீர ॥ 44 ॥

தை³வானி ஸ வ்யூஹ ஶதானி ஸப்த
ரக்தோ ஹரித்³ரோ(அ)த² ததை²வ ஶுக்ல꞉ ।
ஸம்ʼஶ்ரித்ய ஸந்தா⁴வதி ஶுக்லமேதம்
அஸ்தாபரானர்ச்யதமான்ஸ லோகான் ॥ 45 ॥

அஷ்டௌ ச ஷஷ்டிம்ʼ ச ஶதானி யானி
மனோ விருத்³தா⁴னி மஹாத்³யுதீனாம் ।
ஶுக்லஸ்ய வர்ணஸ்ய பரா க³திர்யா
த்ரீண்யேவ ருத்³தா⁴னி மஹானுபா⁴வ ॥ 46 ॥

ஸம்ʼஹார விக்ஷேபமநிஷ்டமேகம்ʼ
சத்வாரி சான்யானி வஸத்யனீஶ꞉ ।
ஸஸ்த²ஸ்ய வர்ணஸ்ய பரா க³திர்யா
ஸித்³தா⁴ விஶிஷ்டஸ்ய க³தக்லமஸ்ய ॥ 47 ॥

ஸப்தோத்தரம்ʼ தேஷு வஸத்யனீஶ꞉
ஸம்ʼஹார விக்ஷேபஶதம்ʼ ஸஶேஷம் ।
தஸ்மாது³பாவ்ருʼத்ய மனுஷ்யலோகே
ததோ மஹான்மானுஷதாம் உபைதி ॥ 48 ॥

தஸ்மாது³பாவ்ருʼத்ய தத꞉ க்ரமேண
ஸோ(அ)க்³ரே ஸ்ம ஸந்திஷ்ட²தி பூ⁴தஸர்க³ம் ।
ஸ ஸப்தக்ருʼத்வஶ்ச பரைதி லோகான்
ஸம்ʼஹார விக்ஷேபக்ருʼதப்ரவாஸ꞉ ॥ 49 ॥

ஸப்தைவ ஸம்ʼஹாரமுபப்லவானி
ஸம்பா⁴வ்ய ஸந்திஷ்ட²தி ஸித்³த⁴லோகே ।
ததோ(அ)வ்யயம்ʼ ஸ்தா²னமனந்தமேதி
தே³வஸ்ய விஷ்ணோரத² ப்³ரஹ்மணஶ் ச ।
ஶேஷஸ்ய சைவாத² நரஸ்ய சைவ
தே³வஸ்ய விஷ்ணோ꞉ பரமஸ்ய சைவ ॥ 50 ॥

ஸம்ʼஹார காலே பரித³க்³த⁴ காயா
ப்³ரஹ்மாணமாயாந்தி ஸதா³ ப்ரஜா ஹி ।
சேஷ்டாத்மனோ தே³வக³ணாஶ் ச ஸர்வே
யே ப்³ரஹ்மலோகாத³மரா꞉ ஸ்ம தே(அ)பி ॥ 51 ॥

ப்ரஜா விஸர்க³ம்ʼ து ஸஶேஷகாலம்ʼ
ஸ்தா²னானி ஸ்வான்யேவ ஸரந்தி ஜீவா꞉ ।
நி꞉ஶேஷாணாம்ʼ தத்பத³ம்ʼ யாந்தி சாந்தே
ஸர்வாபதா³ யே ஸத்³ருʼஶா மனுஷ்யா꞉ ॥ 52 ॥

யே து ச்யுதா꞉ ஸித்³த⁴லோகாத்க்ரமேண
தேஷாம்ʼ க³திம்ʼ யாந்தி ததா²னுபூர்வ்யா ।
ஜீவா꞉ பரே தத்³ப³லவேஷரூபா
விதி⁴ம்ʼ ஸ்வகம்ʼ யாந்தி விபர்யயேன ॥ 53 ॥

ஸ யாவதே³வாஸ்தி ஸஶேஷபு⁴க்தே
ப்ரஜாஶ்ச தே³வௌ ச ததை²வ ஶுக்லே ।
தாவத்ததா³ தேஷு விஶுத்³த⁴பா⁴வ꞉
ஸம்ʼயம்ய பஞ்சேந்த்³ரிய ரூபமேதத் ॥ 54 ॥

ஶுத்³தா⁴ம்ʼ க³திம்ʼ தாம்ʼ பரமாம்ʼ பரைதி
ஶுத்³தே⁴ன நித்யம்ʼ மனஸா விசின்வன் ।
ததோ(அ)வ்யயம்ʼ ஸ்தா²னுமுபைதி ப்³ரஹ்ம
து³ஷ்ப்ராபமப்⁴யேதி ஸ ஶாஶ்வதம்ʼ வை ।
இத்யேததா³க்²யாதமஹீனஸத்த்வ
நாராயணஸ்யேஹ ப³லம்ʼ மயா தே ॥ 55 ॥

வ்ர்த்ர
ஏவங்க³தே மே ந விஷாதோ³(அ)ஸ்தி கஶ் சித்
ஸம்யக்ச பஶ்யாமி வசஸ்தவைதத் ।
ஶ்ருத்வா ச தே வாசமதீ³னஸத்த்வ
விகல்மஷோ(அ)ஸ்ம்யத்³ய ததா² விபாப்மா ॥ 56 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தமேதத்³ப⁴க³வன்மஹர்ஷே
மஹாத்³யுதேஶ்சக்ரமனன்வ வீர்யம் ।
விஷ்ணோரனந்தஸ்ய ஸனாதனம்ʼ தத்
ஸ்தா²னம்ʼ ஸர்கா³ யத்ர ஸர்வே ப்ரவ்ருʼத்தா꞉ ।
ஸ வை மஹாத்மா புருஷோத்தமோ வை
தஸ்மிஞ்ஜக³த்ஸர்வமித³ம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 57 ॥

பீ⁴
ஏவமுக்த்வா ஸ கௌந்தேய வ்ருʼத்ர꞉ ப்ரானானவாஸ்ருʼஜத் ।
யோஜயித்வா ததா²த்மானம்ʼ பரம்ʼ ஸ்தா²னமவாப்தவான் ॥ 58 ॥

ய்
அயம்ʼ ஸ ப⁴க³வாந்தே³வ꞉ பிதாமஹ ஜனார்த³ன꞉ ।
ஸனத்குமாரோ வ்ருʼத்ராய யத்ததா³க்²யாதவான்புரா ॥ 59 ॥

பீ⁴
மூலஸ்தா²யீ ஸ ப⁴க³வான்ஸ்வேனானந்தேன தேஜஸா ।
தத்ஸ்த²꞉ ஸ்ருʼஜதி தான்பா⁴வான்னானாரூபான்மஹாதப꞉ ॥ 60 ॥

துரீயார்தே⁴ன தஸ்யேமம்ʼ வித்³தி⁴ கேஶவமச்யுதம் ।
துரீயார்தே⁴ன லோகாம்ʼஸ்த்ரீன்பா⁴வயத்யேஷ பு³த்³தி⁴மான் ॥ 61 ॥

அர்வாக்ஸ்தி²தஸ்து ய꞉ ஸ்தா²யீ கல்பாந்தே பரிவர்ததே ।
ஸ ஶேதே ப⁴க³வானப்ஸு யோ(அ)ஸாவதிப³ல꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
தான்விதா⁴தா ப்ரஸன்னாத்மா லோகாம்ʼஶ்சரதி ஶாஶ்வதான் ॥ 62 ॥

ஸர்வாண்யஶூன்யானி கரோத்யனந்த꞉
ஸனத்குமார꞉ ஸஞ்சரதே ச லோகான் ।
ஸ சாநிருத்³த⁴꞉ ஸ்ருʼஜதே மஹாத்மா
தத்ஸ்த²ம்ʼ ஜக³த்ஸர்வமித³ம்ʼ விசித்ரம் ॥ 63 ॥

ய்
வ்ருʼத்ரேண பரமார்த²ஜ்ஞ த்³ருʼஷ்டா மன்யே(ஆ)த்மனோ க³தி꞉ ।
ஶுபா⁴ தஸ்மாத்ஸ ஸுகி²தோ ந ஶோசதி பிதாமஹ ॥ 64 ॥

ஶுக்ல꞉ ஶுக்லாபி⁴ஜாதீய꞉ ஸாத்⁴யோ நாவர்ததே(அ)னக⁴ ।
திர்யக்³க³தேஶ்ச நிர்முக்தோ நிரயாச்ச பிதாமஹ ॥ 65 ॥

ஹாரித்³ர வர்ணே ரக்தே வா வர்தமானஸ்து பார்தி²வ ।
திர்யகே³வானுபஶ்யேத கர்மபி⁴ஸ்தாமஸைர்வ்ருʼத꞉ ॥ 66 ॥

வயம்ʼ து ப்⁴ருʼஶமாபன்னா ரக்தா꞉ கஸ்த முகே²(அ)ஸுகே² ।
காம்ʼ க³திம்ʼ ப்ரதிபத்ஸ்யாமோ நீலாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாத⁴மாம் அத² ॥ 67 ॥

பீ⁴
ஶுத்³தா⁴பி⁴ஜனஸம்பன்னா꞉ பாண்ட³வா꞉ ஸம்ʼஶிதவ்ரதா꞉ ।
விஹ்ருʼத்ய தே³வலோகேஷு புனர்மானுஷ்யமேஷ்யத² ॥ 68 ॥

ப்ரஜா விஸர்க³ம்ʼ ச ஸுகே²ன காலே
ப்ரத்யேத்ய தே³வேஷு ஸுகா²னி பு⁴க்த்வா ।
ஸுகே²ன ஸம்ʼயாஸ்யத² ஸித்³த⁴ஸங்க்²யாம்ʼ
மா வோ ப⁴யம்ʼ பூ⁴த்³விமலா꞉ ஸ்த² ஸர்வே ॥ 69 ॥

॥ இதி வ்ருʼத்ரகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Vritra Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment