Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Sri Lalitha Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ srilalitasahasranamastotram sivakrtam ॥

srimahadeva uvaca –
haranetrasamudbhutah sa vahnirna mahesvaram ।
punargantum sasakatha kadacidapi narada ॥ 1 ॥

babhuva vadavarupastapayamasa medinim ।
tato brahma samagatya vadavarupinam ca tam ॥ 2 ॥

nitva samudram samprarthyam tattoye’sthapayanmune ।
yayurdeva nijam sthanam kamasokena mohitah ॥ 3 ॥

samasvasya ratim svami punaste jivito bhavet ॥ 4 ॥

sratha praha mahadevam parvati ruciranana ।
trijagajjanani smitva nirjane tatra kanane ॥ 5 ॥

sridevyuvaca –
mamadyam prakrtim deva labdhum patnim mahatttapah ।
ciram karosi tatkasmatkamo’yam nasitastvaya ॥ 6 ॥

kame vinaste patnyah kim vidyate te prayojanam ।
yoginamesa dharmo vai yatkamasya vinasanam ॥ 7 ॥

iti srutva vacastasyah sankarascakitastada ।
sandhyayan jnatavanadyam prakrtim parvatatmajam ॥ 8 ॥

tato nimilya netrani praharsapulakanvitah ।
niriksya parvatim praha sarvalokaikasundarim ॥ 9 ॥

jane tvam prakrtim purnamavirbhutam svalilaya ।
tvameva labdhum dhyanasthasciram tisthami kanane ॥ 10 ॥

adyaham krtakrtyo’smi yattvam saksatparatparam ।
purah pasyami carvangim satimiva mama priyam ॥ 11 ॥

sridevyuvaca –
tava bhavena tusta’ham sambhuya himavadvrhe ।
tvameva ca patim labdhum samayata tavantikam ॥ 12 ॥

yo mam yadrsabhavena samprarthayati bhaktitah ।
tasya tenaiva bhavena purayami manorathan ॥ 13 ॥

aham saiva sati sambho daksasya ca mahadhvare ।
vihaya tvam gata kali bhima trilokyamohini ॥ 14 ॥

siva uvaca –
yadi me pranatulyasi sati tvam carulocana ।
tada yatha mahameghaprabha sa bhimarupini ॥ 15 ॥

babhuva daksayajnasya vinasaya digambari ।
kali tatha svarupena catmanam darsayasva mam ॥ 16 ॥

ityukta sa himasuta sambhuna munisattamam ।
babhuva purvavatkali snigdhanjanacayaprabha ॥ 17 ॥

digambari ksaradrakta bhimayatavilocana ।
pinonnatakucadvandvacarusobhitavaksasa ॥ 18 ॥

galadapadasamlambikesapunjabhayanaka ।
lalajjihva jvaladdantanakharairupasobhita ॥ 19 ॥

udyatcchasankanicayairmeghapanktirivambare ।
ajanulambimundalimalaya’tivisalaya ॥ 20 ॥

rajamana mahameghapanaktiscancalaya yatha ।
bhujaiscaturbhirbhuyoccaih sobhamana mahaprabha ॥ 21 ॥

vicitraratnavibhrajanmukutojvalamastaka ।
tam vilokya mahadevah praha gadgadaya gira ॥ 22 ॥

romancitatanurbhaktya prahrstatma mahamune ।
ciram tvadvirahenedam nirdagdham hadayam mama ॥ 23 ॥

tvamantaryamini saktirhrdayastha mahesvari ।
aradhya tvatpadambhojam dhrtva hrdayapankaje ॥ 24 ॥

tvadvicchedasamuttaptam hrtkaromi susitalam ॥ 25 ॥

ityuktva sa mahadevo yogam paramamasthitah ।
sayitastatpadambhojam dadhara hrdaye tada ॥ 26 ॥

dhyananandena nispandasavarupadharah sthitah ।
vyadhurnamananetrastam dadarsa paramadarah ॥ 27 ॥

amsatah guratah sthitva pancavaktrah krtanjalih ।
sahasranamabhih kalim tustava paramesvarim ॥ 28 ॥

siva uvaca –
anadya parama vidya pradhana prakrtih para ।
pradhanapurusaradhya pradhanapurusesvari ॥ 29 ॥

pranatmika pranasaktih sarvapranahitaisini ।
uma cottamakesinyuttama conmattabhairavi ॥ 30 ॥

urvasi connata cogra mahogra connatastani ।
ugracandogranayana mahogra daityanasini ॥ 31 ॥

ugraprabhavati cogravega’nugra’pramardini ।
ugratarogranayana cordhvasthananivasini ॥ 32 ॥

unmattanayana’tyugradantottungasthalalaya ।
ullasinyullasacitta cotphallanayanojjala ॥ 33 ॥

utphullakamalarudha kamala kamini kala ।
kali karalavadana kamini mukhakamini ॥ 34 ॥

komalangi krsangi ca kaitabhasuramardini ।
kalindi kamalastha ca kanta kananavasini ॥ 35 ॥

kulina niskala krsna kalaratrisvarupini ।
kumari kamarupa ca kamini krsnapingala ॥ 36 ॥

kapila santida suddha sankarardhasaririni ।
kaumari karttiki durga kausiki kundalojjavala ॥ 37 ॥

kulesvari kulasrestha kundalojjvalamastaka ।
bhavani bhavini vani siva ca sivamohini ॥ 38 ॥

sivapriya sivaradhya sivapranaikavallabha ।
sivapatni sivastutya sivanandapradayini ॥ 39 ॥

nityanandamayi nitya saccidanandavigraha ।
trailokyajanani sambhuhrdayastha sanatani ॥ 40 ॥

sadaya nirdaya maya siva trailokyamohini ।
brahmaditridasaradhya sarvabhistapradayini ॥ 41 ॥

brahmani brahma gayatri savitri brahmasamstuta ।
brahmopasya brahmasaktirbrahmasrstividhayini ॥ 42 ॥

kamandalukara sastikartri brahmasvarupini ।
caturbhujatmika yajnasutrarupa drdhavrata ॥ 43 ॥

hamsarudha caturvaktra caturvedabhisamsthuta ।
vaisnavi palanakari mahalaksmirharipriya ॥ 44 ॥

sankhacakradhara visnusaktirvisnusvarupini ।
visnupriya visnumaya visnupranaikavallabha ॥ 45 ॥

yoganidra’ksara visnumohini visnusamstuta ।
visnusammohanakari trailokyaparipalini ॥ 46 ॥

sankhini cakrini padma padmini musalayudha ।
padmalaya padmahasta padmamaladibhusita ॥ 47 ॥

garudastha carurupa sampadrupa sarasvati ।
visnuparsvasthita visnuparama”hladadayini ॥ 48 ॥

sampattih sampadadhara sarvasampatpradayini ।
srirvidya sukhada saukhyadayini duhkhanasini ॥ 49 ॥

duhkhahantri sukhakari sukhasina sukhaprada ।
sukhaprasannavadana narayanamanorama ॥ 50।
narayani jagaddhatri narayanavimohini ।
narayanasarirastha vanamalavibhusita ॥ 51 ॥

daityaghni pitavasana sarvadaityapramardini ।
varahi narasimhi ca ramacandrasvarupini ॥ 52 ॥

raksoghni kananavasa cahalyasapamocini ।
setubandhakari sarvaraksahkulavinasini ॥ 53 ॥

sita pativrata sadhvi ramapranaikavallabha ।
asokakananavasa lankesvaravinasini ॥ 54 ॥

nitih sunitih sukrti kirtirmedha vasundhara ।
divyamalyadhara divya divyagandhanulepana ॥ 55 ॥

divyavastraparidhana divyasthananivasini ।
mahesvari pretasamstha pretabhuminivasini ॥ 56 ॥

nirjanastha smasanastha bhairavi bhimalocana ।
sughoranayana ghora ghorarupa ghanaprabha ॥ 57 ॥

ghanastani vara syama pretabhumikrtalaya ।
khatvangadharini dvipicarmambarasusobhana ॥ 58 ॥

mahakali candavaktra candamundavinasini ।
udyanakananavasa puspodyanavanapriya ॥ 59 ॥

balipriya mamsabhaksya rudhirasavabhaksini ।
bhimarava sattahasa rananrtyaparayana ॥ 60 ॥

asura srkpriya tusta daityadanavamardini ।
daityavidravini daityamathani daityasudani ॥ 61 ॥

detyaghni daityahantri ca mahisasuramardini ।
raktabijanihantri ca sumbhasuravinasini ॥ 62 ॥

nisumbhahantri dhumraksamardini durgaharini ।
durgasuranihantri ca sivaduti mahabala ॥ 63 ॥

mahabalavati citravastra raktambara’mala ।
vibhala lalita caruhasa carustrilocana ॥ 64 ॥

ajeya jayada jyestha jayasila’parajita ।
vijaya jahnavi dustajrmbhini jayadayini ॥ 65 ॥

jagadraksakari sarvajagaccaitanyakarini ।
jaya jayanti janani janabhaksanatatpara ॥ 66 ॥

jalarupa jalastha ca japya japakavatsala ।
jajvalyamana yajnasa janmanasavirvajita ॥ 67 ॥

jaratita jaganmata jagadrupa jaganmayi ।
jangama jvalini jrmbha stambhini dustatapini ॥ 68 ॥

tripuraghni trinayana mahatripuratapini ।
trsna jatih pipasa ca bubhuksa tripura prabha ॥ 69 ॥

tvarita triputa tryaksa tanvi tapavivirjeta ।
trilokesi tivravega tivra tivrabala’laya ॥ 70 ॥

nihsanka nirmalabha ca niratanka’malaprabha ।
vinita vinayabhijna visesajna vilaksana ॥ 71 ॥

varada vallabha vidyutprabha vinayasalini ।
bimbosthi vidhuvaktra ca vivastra vinayaprabha ॥ 72 ॥

visvesapatni visvatma visvarupa balotkata ।
visvesi visvavanita visvamata vicaksana ॥ 73 ॥

vidusi visvavidita visvamohanakarini ।
visvamurtirvisvadhara visvesaparipalini ॥ 74 ॥

visvakartri visvahartri visvapalanatatpara ।
visvesahrdayavasa visvesvaramanorama ॥ 75 ॥

visvaha visvanilaya visvamaya vibhutida ।
visva visvopakara ca visvapranatmikapi ca ॥ 76 ॥

visvapriya visvamayi visvadustavinasini ।
daksayani daksakanya daksayajnavinasini ॥ 77 ॥

visvambhari vasumati vasudha visvapavani ।
sarvatisayini sarvaduhkhadaridryaharini ॥ 78 ॥

mahavibhutiravyakta sasvati sarvasiddhida ।
acintya’cintyarupa ca kevala paramatmika ॥ 79 ॥

sarvajna sarvavisaya sarvopariparayana ।
sarvasyartihara sarvamangala mangalaprada ॥ 80 ॥

mangalarha mahadevi sarvamangaladayika ।
sarvantarastha sarvartharupini ca niranjana ॥ 81 ॥

cicchaktiscinmayi sarvavidya sarvavidhayini ।
santih santikari saumya sarva sarvapradayini ॥ 82 ॥

santih ksama ksemakari ksetrajna ksetravasini ।
ksanatmika ksinatanuh ksinangi ksinamadhyama ॥ 83 ॥

ksipraga ksemada ksipta ksanada ksanavasini ।
vrttirnivrttirbhutanam pravrttirvrttalocana ॥ 84 ॥

vyomamurtirvyomasamstha vyomalayakrtasraya ।
candranana candrakantiscandrardhankitamastaka । 85 ॥

candraprabha candrakala saraccandranibhanana ।
candratmika candramukhi candrasekharavallabha ॥ 86 ॥

candrasekharavaksahstha candralokinevasini ।
candrasekharasailastha cancala cancaleksana ॥ 87 ॥

chinnamasta chagamamsapriya chagabalipriya ।
jyotsna jyotirmayi sarvajyayasi jivanatmika ॥ 88 ॥

sarvakaryaniyantri ca sarvabhutahitaisini ।
gunatita gunamayi triguna gunasalini ॥ 89 ॥

gunaikanilaya gauri guhya gopakulodbhava ।
gariyasi gururata guhyasthananivasini ॥ 90 ॥

gunajna nirguna sarvagunarha guhayaka’mbika ।
galajjata galatkesa galadrudhiracarcita ॥ 91 ॥

gajendragamana gantri gitanrtyaparayana ।
gamanastha gayadhyaksa ganesajanani tatha ॥ 92 ॥

ganapriya ganarata grhastha grhini para ।
gajasamstha gajarudha grasanti garudasana ॥ 93 ॥

yogastha yoginigamya yogacintaparayana ।
yogidhyeya yogivandya yogalabhya yugatmika ॥ 94 ॥

yogijneya yogayukta mahayogesvaresvari ।
yoganurakta yugada yugantajaladaprabha ॥ 95 ॥

yuganukarini yajnarupa suryasamaprabha ।
yugantanilavega ca sarvayajnaphalaprada ॥ 96 ॥

samsarayonih samsaravyapini saphalaspada ।
samsaratarunihsevya samsararnavatarini ॥ 97 ॥

sarvarthasadhika sarva samsaravyapini tatha ।
samsarabandhakartri ca samsaraparivarjita ॥ 98 ॥

durniriksya sudusprapya bhutirbhutimatityapi ।
atyantavibhava’rupa mahavibhavarupini ॥ 99 ॥

sabdabrahmasvarupa ca sabdayonih paratpara ।
bhutida bhutimata ca bhutistandri vibhutida ॥ 100 ॥

bhutantarastha kutastha bhutanathapriyangana ।
bhutamata bhutanatha bhutalayanivasini ॥ 101 ॥

bhutanrtyapriya bhutasangini bhutalasraya ।
janmamrtyujaratita mahapurusasangata ॥ 102 ॥

bhujaga tamasi vyakta tamogunavati tatha ।
tritattva tattvarupa ca tattvajna tattvakapriya ॥ 103 ॥

tryambaka tryambakarata sukla tryambakarupini ।
trikalajna janmahina raktangi jnanarupini ॥ 104 ॥

akarya karyajanani brahmakhya brahmasamsthita ।
vairagyayukta vijnanagamya dharmasvarupini ॥ 105 ॥

sarvadharmavidhanajna dharmistha dharmatatpara ।
dharmisthapalanakari dharmasastraparayana ॥ 106 ॥

dharmadharmavihina ca dharmajanyaphalaprada ।
dharmini dharmanirata dharminamistadayini ॥ 107 ॥

dhanya dhirdharana dhira dhanvani dhanadayini ।
dhanusmati dharasamstha dharani sthitikarini ॥ 108 ॥

sarvayonirvisvayonirapamyonirayonija ।
rudrani rudravanita rudraikadasarupini ॥ 109 ॥

rudraksamalini raudri bhuktimuktiphalaprada ।
brahmopendrapravandya ca nityam muditamanasa ॥ 110 ॥

indrani vasavi caindri vicitrairavatasthita ।
sahasranetra divyangi divyakesavilasini ॥ 111 ॥

divyangana divyanetra divyacandanacarcita ।
divyalankarana divyasvetacamaravijita ॥ 112 ॥

divyahara divyapada divyanupurasobhita ।
keyurasobhita hrsta hrstacittapraharsini ॥ 113 ॥

samprahrstamana harsaprasannavadana tatha ।
devendravandyapadabja devendraparipujita ॥ 114 ॥

rajasa raktanayana raktapuspapriya sada ।
raktangi raktanetra ca raktotpalavilocana ॥ 115 ॥

raktabha raktavastra ca raktacandanacarcita ।
rakteksana raktabhaksya raktamattoragasraya ॥ 116 ॥

raktadanta raktajihva raktabhaksanatatpara ।
raktapriya raktatrsta raktapanasutatpara ॥ 117 ॥

bandhukusumabha ca raktamalyanulepana ।
sphuradraktancitatanuh sphuratsuryasataprabha ॥ 118 ॥

sphurannetra pingajata pingala pingaleksana ।
bagala pitavastra ca pitapuspapriya sada ॥ 119 ॥

pitambara pibadrakta pitapuspopasobhita ।
satrughni satrusammohajanani satrutapini ॥ 120 ॥

satrupramardini satruvakyastambhanakarini ।
uccatanakari sarvadustotsaranakarini ॥ 121 ॥

satruvidravini satrusammohanakari tatha ।
vipaksamardanakari satrupaksaksayankari ॥ 122 ॥

sarvadustaghatini ca sarvadustavinasini ।
dvibhuja sulahasta ca trisulavaradharini ॥ 123 ॥

dustasantapajanani dustaksobhapravardhini ।
dustanam ksobhasambaddha bhaktaksobhanivarini ॥ 124 ॥

dustasantapini dustasantapaparimardini ।
santaparahita bhaktasantapaparinasini ॥ 125 ॥

advaita dvaitarahita niskala brahmarupini ।
tridasesi trilokesi sarvesi jagadisvari ॥ 126 ॥

brahmesasevitapada sarvavandyapadambuja ।
acintyarupacarita cacintyabalavikrama ॥ 127 ॥

sarvacintyaprabhava ca svaprabhavapradarsini ।
acintyamahima’cintyarupa saundaryasalini ॥ 128 ॥

acintyavesasobha ca lokacintyagunanvita ।
acintyasaktirduscintyaprabhava cintyarupini ॥ 129 ॥

yogicintya mahacintanasini cetanatmika ।
girija daksaja visvajanayitri jagatprasuh ॥ 130 ॥

sannamya’pranata sarvapranatartihari tatha ।
pranataisvaryada sarvapranatasubhanasini ॥ 131 ॥

pranatapannasakari pranatasubhamocani ।
siddhesvari siddhasevya siddhacaranasevita ॥ 132 ॥

siddhiprada siddhikari sarvasiddhaganesvari ।
astasiddhiprada siddhaganasevyapadambuja ॥ 133 ॥

katyayani svadha svaha vasad vausatsvarupini ।
pitrnam trptijanani kavyarupa suresvari ॥ 134 ॥

havyabhoktri havyatusta pitrrupa’sitapriya ।
krspapaksaprapujya ca pretapaksasamarcita ॥ 135 ॥

astahasta dasabhuja castadasabhujanvita ।
caturdasabhuja’sankhyabhujavallivirajita ॥ 136 ॥

simhaprsthasamarudha sahasrabhujarajita ।
bhuvanesi cannapurna mahatripurasundari ॥ 137 ॥

tripura sundari saumyamukhi sundaralocana ।
sundarasya subhradamstra subhruh parvatanandini ॥ 138 ॥

nilotpaladalasyama smerotphullamukhambuja ।
satyasandha padmavaktra bhrukutikutilanana ॥ 139 ॥

vidyadhari vararoha mahasandhyasvarupini ।
arundhati hiranyaksi sudhumraksi subheksana ॥ 140 ॥

srutih smrtih krtiryogamaya punya puratani ।
vagdevata vedavidya brahmavidyasvarupini ॥ 141 ॥

vedasaktirvedamata vedadya parama gatih ।
anviksiki tarkavidya yogasastraprakasini ॥ 142 ॥

dhumavati viyanmurtirvidyunmala vilasini ।
mahavrata sadanandanandini naganandini ॥ 143 ॥

sunanda yamuna candi rudracandi prabhavati ।
parijatavanavasa parijatavanapriya ॥ 144 ॥

supuspagandhasantusta divyapuspopasobhita ।
puspakananasadvasa puspamalavilasini ॥ 145 ॥

puspamalyadhara puspagucchalankrtadehika ।
prataptakancanabhasa suddhakancanamandita ॥ 146 ॥

suvarnakundalavati svarnapuspapriya sada ।
narmada sindhunilaya samudratanaya tatha ॥ 147 ॥

sodasi sodasabhuja mahabhujangamandita ।
patalavasini nagi nagendrakrtabhusana ॥ 148 ॥

nagini nagakanya ca nagamata nagalaya ।
durga”pattarini durgadustagrahanivarini ॥ 149 ॥

abhaya”pannihantri ca sarvapatparinasini ।
brahmanya srutisastrajna jagatam karanatmika ॥ 150 ॥

niskarana janmahina mrtyunjayamanorama ।
mrtyunjayahrdavasa muladharanivasini । 151 ॥

satcakrasamstha mahati mahotsavavilasini ।
rohini sundaramukhi sarvavidyavisarada ॥ 152 ॥

sadasadvasturupa ca niskama kamapidita ।
kamatura kamamatta kamamanasasattanuh ॥ 153 ॥

kamarupa ca kalindi kacalambitavigraha ।
atasikusumabhasa simhaprsthanisedusi ॥ 154 ॥

yuvati yauvanodrikta yauvanodriktamanasa ।
aditirdevajanani tridasartivinasini ॥ 155 ॥

daksina’purvavasana purvakalavivarjita ।
asoka sokarahita sarvasokanivarini ॥ 156 ॥

asokakusumabhasa sokaduhkhaksayankari ।
sarvayositsvarupa ca sarvapranimanorama ॥ 157 ॥

mahascarya madascarya mahamohasvarupini ।
mahamoksakari mohakarini mohadayini ॥ 158 ॥

asocya purnakama ca purna purnamanoratha ।
purnabhilasita purnanisanathasamanana ॥ 159 ॥

dvadasarkasvarupa ca sahasrarkasamaprabha ।
tejasvini siddhamata candra nayanaraksana ॥ 160 ॥

apara’paramahatmya nityavijnanasalini ।
vivasvati havyavaha jatavedahsvarupini ॥ 161 ॥

svairini svecchavihara nirbija bijarupini ।
anantavarna’nantakhya’nantasamstha mahodari ॥ 162 ॥

dustabhutapahantri ca saddhrttaparipalika ।
kapalini panamatta mattavaranagamini ॥ 163 ॥

vindhyastha vindhyanilaya vindhyaparvatavasini ।
bandhupriya jagadvandhuh pavitra sapavitrini ॥ 164 ॥

paramrta’mrtakala capamrtyuvinasini ।
maharajatasankasa rajatadrinivasini ॥ 165 ॥

kasivilasini kasiksetraraksanatatpara ।
yonirupa yonipithasthita yonisvarupini ॥ 166 ॥

kamollasitacarvangi kataksaksepamohini ।
kataksaksepanirata kalpavrksasvarupini ॥ 167 ॥

pasankusadhara saktirdharini khetakayudha ।
banayudha’moghasastra divyasastra’sravarsini ॥ 168 ॥

mahastrajalaviksepavipaksaksayakarini ।
ghantini pasini pasahasta pasankusayudha ॥ 169 ॥

citrasimhasanagata mahasimhasanasthita ।
mantratmika mantrabija mantradhisthatrdevata ॥ 170 ॥

surupa’nekarupa ca virupa bahurupini ।
virupaksapriyatama virupaksamanorama ॥ 171 ॥

virupaksa kotaraksi kutastha kutarupini ।
karalasya visalasya dharmasasrarthaparaga ॥ 172 ॥

mulakriya mularupa mulaprakrtirupini ।
kamaksi kamaniya ca kamesi bhagamangala ॥ 173 ॥

subhaga bhogini bhogya bhagyada subhaga bhaga ।
sveta’runa bindurupa vedayonirdhvaniksana ॥ 174 ॥

adhyatmavidya sastrarthakusala sailanandini ।
nagadhirajaputri ca nagaputri nagodbhava ॥ 175 ॥

girindrabala girisapranatulya manorama ।
prasanna caruvadana prasannasya prasannada ॥ 176 ॥

sivaprana patiprana patisammohakarini ।
mrgaksi cancalapangi sudrstirhamsagamini ॥ 177 ॥

nityam kutuhalapara nityananda’bhinandita ।
satyavijnanarupa ca tattvajnanaikakarini ॥ 178 ॥

trailokyasaksini lokadharmadharmapradarsini ।
dharma’dharmavidhatri ca sambhupranatmika para ॥ 179 ॥

menakagarbhasambhuta mainakabhagini tatha ।
srikantha kanthahara ca srikanthahrdayasthita ॥ 180 ॥

srikanthakanthajapya ca nilakanthamanorama ।
kalakutatmika kalakutabhaksanakarini ॥ 181 ॥

varnamala siddhikala satcakrakramavasini ।
mulakelirata svadhisthana turyanivasini ॥ 182 ॥

manipurasthitih snigdha kurmacakraparayana ।
anahatagatirdipasikha manimayakrtih ॥ 183 ॥

visuddhicakrasamsthana cajnacakrabjamadhyaga ।
mahakalapriya kalakalanaikavidhayini ।
aksobhyapatni sanksobhanasini te namo namah ॥ 184 ॥

srimahadeva uvaca –
evam namasahasrena samstuta parvatatmaja ।
vakyametanmahesanamuvaca munisattam ॥ 185 ॥

sridevyuvaca –
aham tvadarthe sailendratanayatvamupagata ।
tvam me pranasamo bharta tvadananya’hamangana ॥ 186 ॥

tvam madarthe tapastivram suciram krtavanasi ।
aham ca tapasaradhya tvam lapsyami punah patim ॥ 187 ॥

srimahadeva uvaca –
tvamaradhyatama sarvajanani prakrtih para ।
tavaradhyo jagatyatra vidyate naiva ko’pi hi ॥ 188 ॥

aham tvaya nijagunairanugrahyo mahesvari ।
prarthaniyastvayi sive esa eva varo mama ॥ 189 ॥

yatra yatra tavedam hi kalirupam manoharam ।
avirbhavati tatraiva sivarupasya me hrdi ॥ 190 ॥

samsthatavyam tvaya loke khyata ca savavahana ।
bhavisyasi mahakali prasida jagadambike ॥ 191 ॥

srimahadeva uvaca –
ityukttva sambhuna kali kalamedhasamaprabha ।
tathetyukttva samabhavatpunargauri yatha pura ॥ 192 ॥

ya idam pathate devya namnam bhaktya sahasrakam ।
stotram srisambhuna proktam sa devyah samatamiyat ॥ 193 ॥

abhyarcya gandhapuspaisca dhupadipairmehasvarim ।
yah pathetstotrametacca sa labhetparamam padam ॥ 194 ॥

ananyamanasa devim stotrenanena yo narah ।
samstauti pratyaham tasya sarvasiddhih prajayate ॥ 195 ॥

rajano vasagastasya nasyanti ripavastatha ।
simhavyaghramukhah sarve himsaka dasyavastatha ॥ 196 ॥

duradeva palayante tasya darsanamatratah ।
avyahatajnah sarvatra labhate mangalam mahat ।
ante durgasmrtim labdhva svayam devikalamiyat ॥ 197 ॥

॥ iti srimahabhagavate upapurane srisivakrtam
srilalitasahasranamastotram nama trayovimsatitamo’dhyayah sampurnah ॥

Also Read:

1000 Names of of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top