Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Lalitha Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ శివకృతమ్ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
హరనేత్రసముద్భూతః స వహ్నిర్న మహేశ్వరమ్ ।
పునర్గన్తుం శశాకాథ కదాచిదపి నారద ॥ ౧ ॥

బభూవ వడవారూపస్తాపయామాస మేదినీమ్ ।
తతో బ్రహ్మా సమాగత్య వడవారూపిణం చ తమ్ ॥ ౨ ॥

నీత్వా సముద్రం సమ్ప్రార్థ్యం తత్తోయేఽస్థాపయన్మునే ।
యయుర్దేవా నిజం స్థానం కామశోకేన మోహితాః ॥ ౩ ॥

సమాశ్వస్య రతిం స్వామీ పునస్తే జీవితో భవేత్ ॥ ౪ ॥

శ్రథ ప్రాహ మహాదేవం పార్వతీ రుచిరాననా ।
త్రిజగజ్జననీ స్మిత్వా నిర్జనే తత్ర కాననే ॥ ౫ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ –
మామాద్యాం ప్రకృతిం దేవ లబ్ధుం పత్నీం మహత్త్తపః ।
చిరం కరోషి తత్కస్మాత్కామోఽయం నాశితస్త్వయా ॥ ౬ ॥

కామే వినష్టే పత్న్యాః కిం విద్యతే తే ప్రయోజనమ్ ।
యోగినామేష ధర్మో వై యత్కామస్య వినాశనమ్ ॥ ౭ ॥

ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్యాః శఙ్కరశ్చకితస్తదా ।
సన్ధ్యాయన్ జ్ఞాతవానాద్యాం ప్రకృతిం పర్వతాత్మజామ్ ॥ ౮ ॥

తతో నిమీల్య నేత్రాణి ప్రహర్షపులకాన్వితః ।
నిరీక్ష్య పార్వతీం ప్రాహ సర్వలోకైకసున్దరీమ్ ॥ ౯ ॥

జానే త్వాం ప్రకృతిం పూర్ణామావిర్భూతాం స్వలీలయా ।
త్వామేవ లబ్ధుం ధ్యానస్థశ్చిరం తిష్ఠామి కాననే ॥ ౧౦ ॥

అద్యాహం కృతకృత్యోఽస్మి యత్త్వాం సాక్షాత్పరాత్పరామ్ ।
పురః పశ్యామి చార్వఙ్గీం సతీమివ మమ ప్రియామ్ ॥ ౧౧ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ –
తవ భావేన తుష్టాఽహం సమ్భూయ హిమవద్వృహే ।
త్వామేవ చ పతిం లబ్ధుం సమాయాతా తవాన్తికమ్ ॥ ౧౨ ॥

యో మాం యాదృశభావేన సమ్ప్రార్థయతి భక్తితః ।
తస్య తేనైవ భావేన పూరయామి మనోరథాన్ ॥ ౧౩ ॥

అహం సైవ సతీ శమ్భో దక్షస్య చ మహాధ్వరే ।
విహాయ త్వాం గతా కాలీ భీమా త్రిలోక్యమోహినీ ॥ ౧౪ ॥

శివ ఉవాచ –
యది మే ప్రాణతుల్యాసి సతీ త్వం చారులోచనా ।
తదా యథా మహామేఘప్రభా సా భీమరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥

బభూవ దక్షయజ్ఞస్య వినాశాయ దిగమ్బరీ ।
కాలీ తథా స్వరూపేణ చాత్మానం దర్శయస్వ మామ్ ॥ ౧౬ ॥

ఇత్యుక్తా సా హిమసుతా శమ్భునా మునిసత్తమమ్ ।
బభూవ పూర్వవత్కాలీ స్నిగ్ధాఞ్జనచయప్రభా ॥ ౧౭ ॥

దిగమ్బరీ క్షరద్రక్తా భీమాయతవిలోచనా ।
పీనోన్నతకుచద్వన్ద్వచారుశోభితవక్షసా ॥ ౧౮ ॥

గలదాపాదసంలమ్బికేశపుఞ్జభయానకా ।
లలజ్జిహ్వా జ్వలద్దన్తనఖరైరుపశోభితా ॥ ౧౯ ॥

ఉద్యత్చ్ఛశాఙ్కనిచయైర్మేఘపఙ్క్తిరివామ్బరే ।
ఆజానులమ్బిముణ్డాలిమాలయాఽతివిశాలయా ॥ ౨౦ ॥

రాజమానా మహామేఘపఙక్తిశ్చఞ్చలయా యథా ।
భుజైశ్చతుర్భిర్భూయోచ్చైః శోభమానా మహాప్రభా ॥ ౨౧ ॥

విచిత్రరత్నవిభ్రాజన్ముకుటోజ్వలమస్తకా ।
తాం విలోక్య మహాదేవః ప్రాహ గద్గదయా గిరా ॥ ౨౨ ॥

రోమాఞ్చితతనుర్భక్త్యా ప్రహృష్టాత్మా మహామునే ।
చిరం త్వద్విరహేనేదం నిర్దగ్ధం హదయం మమ ॥ ౨౩ ॥

త్వమన్తర్యామినీ శక్తిర్హృదయస్థా మహేశ్వరీ ।
ఆరాధ్య త్వత్పదామ్భోజం ధృత్వా హృదయపఙ్కజే ॥ ౨౪ ॥

త్వద్విచ్ఛేదసముత్తప్తం హృత్కరోమి సుశీతలమ్ ॥ ౨౫ ॥

ఇత్యుక్త్వా స మహాదేవో యోగం పరమమాస్థితః ।
శయితస్తత్పదామ్భోజం దధార హృదయే తదా ॥ ౨౬ ॥

ధ్యానానన్దేన నిష్పన్దశవరూపధరః స్థితః ।
వ్యాధూర్ణమాననేత్రస్తాం దదర్శ పరమాదరః ॥ ౨౭ ॥

అంశతః గురతః స్థిత్వా పఞ్చవక్త్రః కృతాఞ్జలిః ।
సహస్రనామభిః కాలీం తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౨౮ ॥

శివ ఉవాచ –
అనాద్యా పరమా విద్యా ప్రధానా ప్రకృతిః పరా ।
ప్రధానపురుషారాధ్యా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౨౯ ॥

ప్రాణాత్మికా ప్రాణశక్తిః సర్వప్రాణహితైషిణీ ।
ఉమా చోత్తమకేశిన్యుత్తమా చోన్మత్తభైరవీ ॥ ౩౦ ॥

ఉర్వశీ చోన్నతా చోగ్రా మహోగ్రా చోన్నతస్తనీ ।
ఉగ్రచణ్డోగ్రనయనా మహోగ్రా దైత్యనాశినీ ॥ ౩౧ ॥

ఉగ్రప్రభావతీ చోగ్రవేగాఽనుగ్రాఽప్రమర్దినీ ।
ఉగ్రతారోగ్రనయనా చోర్ధ్వస్థాననివాసినీ ॥ ౩౨ ॥

ఉన్మత్తనయనాఽత్యుగ్రదన్తోత్తుఙ్గస్థలాలయా ।
ఉల్లాసిన్యుల్లాసచిత్తా చోత్ఫల్లనయనోజ్జలా ॥ ౩౩ ॥

ఉత్ఫుల్లకమలారూఢా కమలా కామినీ కలా ।
కాలీ కరాలవదనా కామినీ ముఖకామినీ ॥ ౩౪ ॥

కోమలాఙ్గీ కృశాఙ్గీ చ కైటభాసురమర్దినీ ।
కాలిన్దీ కమలస్థా చ కాన్తా కాననవాసినీ ॥ ౩౫ ॥

కులీనా నిష్కలా కృష్ణా కాలరాత్రిస్వరూపిణీ ।
కుమారీ కామరూపా చ కామినీ కృష్ణపిఙ్గలా ॥ ౩౬ ॥

కపిలా శాన్తిదా శుద్ధా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
కౌమారీ కార్త్తికీ దుర్గా కౌశికీ కుణ్డలోజ్జవలా ॥ ౩౭ ॥

కులేశ్వరీ కులశ్రేష్ఠా కుణ్డలోజ్జ్వలమస్తకా ।
భవానీ భావినీ వాణీ శివా చ శివమోహినీ ॥ ౩౮ ॥

శివప్రియా శివారాధ్యా శివప్రాణైకవల్లభా ।
శివపత్నీ శివస్తుత్యా శివానన్దప్రదాయినీ ॥ ౩౯ ॥

నిత్యానన్దమయీ నిత్యా సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ।
త్రైలోక్యజననీ శమ్భుహృదయస్థా సనాతనీ ॥ ౪౦ ॥

సదయా నిర్దయా మాయా శివా త్రైలోక్యమోహినీ ।
బ్రహ్మాదిత్రిదశారాధ్యా సర్వాభీష్టప్రదాయినీ ॥ ౪౧ ॥

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మ గాయత్రీ సావిత్రీ బ్రహ్మసంస్తుతా ।
బ్రహ్మోపాస్యా బ్రహ్మశక్తిర్బ్రహ్మసృష్టివిధాయినీ ॥ ౪౨ ॥

కమణ్డలుకరా సష్టికర్త్రీ బ్రహ్మస్వరూపిణీ ।
చతుర్భుజాత్మికా యజ్ఞసూత్రరూపా దృఢవ్రతా ॥ ౪౩ ॥

హంసారూఢా చతుర్వక్త్రా చతుర్వేదాభిసంస్థుతా ।
వైష్ణవీ పాలనకారీ మహాలక్ష్మీర్హరిప్రియా ॥ ౪౪ ॥

శఙ్ఖచక్రధరా విష్ణుశక్తిర్విష్ణుస్వరూపిణీ ।
విష్ణుప్రియా విష్ణుమాయా విష్ణుప్రాణైకవల్లభా ॥ ౪౫ ॥

యోగనిద్రాఽక్షరా విష్ణుమోహినీ విష్ణుసంస్తుతా ।
విష్ణుసమ్మోహనకరీ త్రైలోక్యపరిపాలినీ ॥ ౪౬ ॥

శఙ్ఖినీ చక్రిణీ పద్మా పద్మినీ ముసలాయుధా ।
పద్మాలయా పద్మహస్తా పద్మమాలాదిభూషితా ॥ ౪౭ ॥

గరుడస్థా చారురూపా సమ్పద్రూపా సరస్వతీ ।
విష్ణుపార్శ్వస్థితా విష్ణుపరమాఽఽహ్లాదదాయినీ ॥ ౪౮ ॥

సమ్పత్తిః సమ్పదాధారా సర్వసమ్పత్ప్రదాయినీ ।
శ్రీర్విద్యా సుఖదా సౌఖ్యదాయినీ దుఃఖనాశినీ ॥ ౪౯ ॥

దుఃఖహన్త్రీ సుఖకరీ సుఖాసీనా సుఖప్రదా ।
సుఖప్రసన్నవదనా నారాయణమనోరమా ॥ ౫౦।
నారాయణీ జగద్ధాత్రీ నారాయణవిమోహినీ ।
నారాయణశరీరస్థా వనమాలావిభూషితా ॥ ౫౧ ॥

దైత్యఘ్నీ పీతవసనా సర్వదైత్యప్రమర్దినీ ।
వారాహీ నారసింహీ చ రామచన్ద్రస్వరూపిణీ ॥ ౫౨ ॥

రక్షోఘ్నీ కాననావాసా చాహల్యాశాపమోచినీ ।
సేతుబన్ధకరీ సర్వరక్షఃకులవినాశినీ ॥ ౫౩ ॥

సీతా పతివ్రతా సాధ్వీ రామప్రాణైకవల్లభా ।
అశోకకాననావాసా లఙ్కేశ్వరవినాశినీ ॥ ౫౪ ॥

నీతిః సునీతిః సుకృతి కీర్తిర్మేధా వసున్ధరా ।
దివ్యమాల్యధరా దివ్యా దివ్యగన్ధానులేపనా ॥ ౫౫ ॥

దివ్యవస్త్రపరీధానా దివ్యస్థాననివాసినీ ।
మాహేశ్వరీ ప్రేతసంస్థా ప్రేతభూమినివాసినీ ॥ ౫౬ ॥

నిర్జనస్థా శ్మశానస్థా భైరవీ భీమలోచనా ।
సుఘోరనయనా ఘోరా ఘోరరూపా ఘనప్రభా ॥ ౫౭ ॥

ఘనస్తనీ వరా శ్యామా ప్రేతభూమికృతాలయా ।
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ద్వీపిచర్మామ్బరసుశోభనా ॥ ౫౮ ॥

మహాకాలీ చణ్డవక్త్రా చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
ఉద్యానకాననావాసా పుష్పోద్యానవనప్రియా ॥ ౫౯ ॥

బలిప్రియా మాంసభక్ష్యా రుధిరాసవభక్షిణీ ।
భీమరావా సాట్టహాసా రణనృత్యపరాయణా ॥ ౬౦ ॥

అసురా సృక్ప్రియా తుష్టా దైత్యదానవమర్దినీ ।
దైత్యవిద్రావిణీ దైత్యమథనీ దైత్యసూదనీ ॥ ౬౧ ॥

దేత్యఘ్నీ దైత్యహన్త్రీ చ మహిషాసురమర్దినీ ।
రక్తబీజనిహన్త్రీ చ శుమ్భాసురవినాశినీ ॥ ౬౨ ॥

నిశుమ్భహన్త్రీ ధూమ్రాక్షమర్దినీ దుర్గహారిణీ ।
దుర్గాసురనిహన్త్రీ చ శివదూతీ మహాబలా ॥ ౬౩ ॥

మహాబలవతీ చిత్రవస్త్రా రక్తామ్బరాఽమలా ।
విభలా లలితా చారుహాసా చారుస్త్రిలోచనా ॥ ౬౪ ॥

అజేయా జయదా జ్యేష్ఠా జయశీలాఽపరాజితా ।
విజయా జాహ్నవీ దుష్టజృమ్భిణీ జయదాయినీ ॥ ౬౫ ॥

జగద్రక్షాకరీ సర్వజగచ్చైతన్యకారిణీ ।
జయా జయన్తీ జననీ జనభక్షణతత్పరా ॥ ౬౬ ॥

జలరూపా జలస్థా చ జప్యా జాపకవత్సలా ।
జాజ్వల్యమానా యజ్ఞాశా జన్మనాశవిర్వజితా ॥ ౬౭ ॥

జరాతీతా జగన్మాతా జగద్రూపా జగన్మయీ ।
జఙ్గమా జ్వాలినీ జృమ్భా స్తమ్భినీ దుష్టతాపినీ ॥ ౬౮ ॥

త్రిపురఘ్నీ త్రినయనా మహాత్రిపురతాపినీ ।
తృష్ణా జాతిః పిపాసా చ బుభుక్షా త్రిపురా ప్రభా ॥ ౬౯ ॥

త్వరితా త్రిపుటా త్ర్యక్షా తన్వీ తాపవివీర్జేతా ।
త్రిలోకేశీ తీవ్రవేగా తీవ్రా తివ్రబలాఽలయా ॥ ౭౦ ॥

నిఃశఙ్కా నిర్మలాభా చ నిరాతఙ్కాఽమలప్రభా ।
వినీతా వినయాభిజ్ఞా విశేషజ్ఞా విలక్షణా ॥ ౭౧ ॥

వరదా వల్లభా విద్యుత్ప్రభా వినయశాలినీ ।
బిమ్బోష్ఠీ విధువక్త్రా చ వివస్త్రా వినయప్రభా ॥ ౭౨ ॥

విశ్వేశపత్నీ విశ్వాత్మా విశ్వరూపా బలోత్కటా ।
విశ్వేశీ విశ్వవనితా విశ్వమాతా విచక్షణా ॥ ౭౩ ॥

విదుషీ విశ్వవిదితా విశ్వమోహనకారిణీ ।
విశ్వమూర్తిర్విశ్వధరా విశ్వేశపరిపాలినీ ॥ ౭౪ ॥

విశ్వకర్త్రీ విశ్వహర్త్రీ విశ్వపాలనతత్పరా ।
విశ్వేశహృదయావాసా విశ్వేశ్వరమనోరమా ॥ ౭౫ ॥

విశ్వహా విశ్వనిలయా విశ్వమాయా విభూతిదా ।
విశ్వా విశ్వోపకారా చ విశ్వప్రాణాత్మికాపి చ ॥ ౭౬ ॥

విశ్వప్రియా విశ్వమయీ విశ్వదుష్టవినాశినీ ।
దాక్షాయణీ దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ ౭౭ ॥

విశ్వమ్భరీ వసుమతీ వసుధా విశ్వపావనీ ।
సర్వాతిశాయినీ సర్వదుఃఖదారిద్ర్యహారిణీ ॥ ౭౮ ॥

మహావిభూతిరవ్యక్తా శాశ్వతీ సర్వసిద్ధిదా ।
అచిన్త్యాఽచిన్త్యరూపా చ కేవలా పరమాత్మికా ॥ ౭౯ ॥

సర్వజ్ఞా సర్వవిషయా సర్వోపరిపరాయణా ।
సర్వస్యార్తిహరా సర్వమఙ్గలా మఙ్గలప్రదా ॥ ౮౦ ॥

మఙ్గలార్హా మహాదేవీ సర్వమఙ్గలదాయికా ।
సర్వాన్తరస్థా సర్వార్థరూపిణీ చ నిరఞ్జనా ॥ ౮౧ ॥

చిచ్ఛక్తిశ్చిన్మయీ సర్వవిద్యా సర్వవిధాయినీ ।
శాన్తిః శాన్తికరీ సౌమ్యా సర్వా సర్వప్రదాయినీ ॥ ౮౨ ॥

శాన్తిః క్షమా క్షేమకరీ క్షేత్రజ్ఞా క్షేత్రవాసినీ ।
క్షణాత్మికా క్షీణతనుః క్షీణాఙ్గీ క్షీణమధ్యమా ॥ ౮౩ ॥

క్షిప్రగా క్షేమదా క్షిప్తా క్షణదా క్షణవాసినీ ।
వృత్తిర్నివృత్తిర్భూతానాం ప్రవృత్తిర్వృత్తలోచనా ॥ ౮౪ ॥

వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమాలయకృతాశ్రయా ।
చన్ద్రాననా చన్ద్రకాన్తిశ్చన్ద్రార్ధాఙ్కితమస్తకా । ౮౫ ॥

చన్ద్రప్రభా చన్ద్రకలా శరచ్చన్ద్రనిభాననా ।
చన్ద్రాత్మికా చన్ద్రముఖీ చన్ద్రశేఖరవల్లభా ॥ ౮౬ ॥

చన్ద్రశేఖరవక్షఃస్థా చన్ద్రలోకీనేవాసినీ ।
చన్ద్రశేఖరశైలస్థా చఞ్చలా చఞ్చలేక్షణా ॥ ౮౭ ॥

ఛిన్నమస్తా ఛాగమాంసప్రియా ఛాగబలిప్రియా ।
జ్యోత్స్నా జ్యోతిర్మయీ సర్వజ్యాయసీ జీవనాత్మికా ॥ ౮౮ ॥

సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతహితైషిణీ ।
గుణాతీతా గుణమయీ త్రిగుణా గుణశాలినీ ॥ ౮౯ ॥

గుణైకనిలయా గౌరీ గుహ్యా గోపకులోద్భవా ।
గరీయసీ గురురతా గుహ్యస్థాననివాసినీ ॥ ౯౦ ॥

గుణజ్ఞా నిర్గుణా సర్వగుణార్హా గుహయకాఽమ్బికా ।
గలజ్జటా గలత్కేశా గలద్రుధిరచర్చితా ॥ ౯౧ ॥

గజేన్ద్రగమనా గన్త్రీ గీతనృత్యపరాయణా ।
గమనస్థా గయాధ్యక్షా గణేశజననీ తథా ॥ ౯౨ ॥

గానప్రియా గానరతా గృహస్థా గృహిణీ పరా ।
గజసంస్థా గజారూఢా గ్రసన్తీ గరుడాసనా ॥ ౯౩ ॥

యోగస్థా యోగినీగమ్యా యోగచిన్తాపరాయణా ।
యోగిధ్యేయా యోగివన్ద్యా యోగలభ్యా యుగాత్మికా ॥ ౯౪ ॥

యోగిజ్ఞేయా యోగయుక్తా మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ।
యోగానురక్తా యుగదా యుగాన్తజలదప్రభా ॥ ౯౫ ॥

యుగానుకారిణీ యజ్ఞరూపా సూర్యసమప్రభా ।
యుగాన్తానిలవేగా చ సర్వయజ్ఞఫలప్రదా ॥ ౯౬ ॥

సంసారయోనిః సంసారవ్యాపినీ సఫలాస్పదా ।
సంసారతరునిఃసేవ్యా సంసారార్ణవతారిణీ ॥ ౯౭ ॥

సర్వార్థసాధికా సర్వా సంసారవ్యాపినీ తథా ।
సంసారబన్ధకర్త్రీ చ సంసారపరివర్జితా ॥ ౯౮ ॥

దుర్నిరీక్ష్యా సుదుష్ప్రాప్యా భూతిర్భూతిమతీత్యపి ।
అత్యన్తవిభవాఽరూపా మహావిభవరూపిణీ ॥ ౯౯ ॥

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపా చ శబ్దయోనిః పరాత్పరా ।
భూతిదా భూతిమాతా చ భూతిస్తన్ద్రీ విభూతిదా ॥ ౧౦౦ ॥

భూతాన్తరస్థా కూటస్థా భూతనాథప్రియాఙ్గనా ।
భూతమాతా భూతనాథా భూతాలయనివాసినీ ॥ ౧౦౧ ॥

భూతనృత్యప్రియా భూతసఙ్గినీ భూతలాశ్రయా ।
జన్మమృత్యుజరాతీతా మహాపురుషసఙ్గతా ॥ ౧౦౨ ॥

భుజగా తామసీ వ్యక్తా తమోగుణవతీ తథా ।
త్రితత్త్వా తత్త్వరూపా చ తత్త్వజ్ఞా తత్త్వకప్రియా ॥ ౧౦౩ ॥

త్ర్యమ్బకా త్ర్యమ్బకరతా శుక్లా త్ర్యమ్బకరూపిణీ ।
త్రికాలజ్ఞా జన్మహీనా రక్తాఙ్గీ జ్ఞానరూపిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

అకార్యా కార్యజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంస్థితా ।
వైరాగ్యయుక్తా విజ్ఞానగమ్యా ధర్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

సర్వధర్మవిధానజ్ఞా ధర్మిష్ఠా ధర్మతత్పరా ।
ధర్మిష్ఠపాలనకరీ ధర్మశాస్త్రపరాయణా ॥ ౧౦౬ ॥

ధర్మాధర్మవిహీనా చ ధర్మజన్యఫలప్రదా ।
ధర్మిణీ ధర్మనిరతా ధర్మిణామిష్టదాయినీ ॥ ౧౦౭ ॥

ధన్యా ధీర్ధారణా ధీరా ధన్వనీ ధనదాయినీ ।
ధనుష్మతీ ధరాసంస్థా ధరణీ స్థితికారిణీ ॥ ౧౦౮ ॥

సర్వయోనిర్విశ్వయోనిరపాంయోనిరయోనిజా ।
రుద్రాణీ రుద్రవనితా రుద్రైకాదశరూపిణీ ॥ ౧౦౯ ॥

రుద్రాక్షమాలినీ రౌద్రీ భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
బ్రహ్మోపేన్ద్రప్రవన్ద్యా చ నిత్యం ముదితమానసా ॥ ౧౧౦ ॥

ఇన్ద్రాణీ వాసవీ చైన్ద్రీ విచిత్రైరావతస్థితా ।
సహస్రనేత్రా దివ్యాఙ్గీ దివ్యకేశవిలాసినీ ॥ ౧౧౧ ॥

దివ్యాఙ్గనా దివ్యనేత్రా దివ్యచన్దనచర్చితా ।
దివ్యాలఙ్కరణా దివ్యశ్వేతచామరవీజితా ॥ ౧౧౨ ॥

దివ్యహారా దివ్యపదా దివ్యనూపురశోభితా ।
కేయూరశోభితా హృష్టా హృష్టచిత్తప్రహర్షిణీ ॥ ౧౧౩ ॥

సమ్ప్రహృష్టమనా హర్షప్రసన్నవదనా తథా ।
దేవేన్ద్రవన్ద్యపాదాబ్జా దేవేన్ద్రపరిపూజితా ॥ ౧౧౪ ॥

రజసా రక్తనయనా రక్తపుష్పప్రియా సదా ।
రక్తాఙ్గీ రక్తనేత్రా చ రక్తోత్పలవిలోచనా ॥ ౧౧౫ ॥

రక్తాభా రక్తవస్త్రా చ రక్తచన్దనచర్చితా ।
రక్తేక్షణా రక్తభక్ష్యా రక్తమత్తోరగాశ్రయా ॥ ౧౧౬ ॥

రక్తదన్తా రక్తజిహ్వా రక్తభక్షణతత్పరా ।
రక్తప్రియా రక్తతృష్టా రక్తపానసుతత్పరా ॥ ౧౧౭ ॥

బన్ధూకుసుమాభా చ రక్తమాల్యానులేపనా ।
స్ఫురద్రక్తాఞ్చితతనుః స్ఫురత్సూర్యశతప్రభా ॥ ౧౧౮ ॥

స్ఫురన్నేత్రా పిఙ్గజటా పిఙ్గలా పిఙ్గలేక్షణా ।
బగలా పీతవస్త్రా చ పీతపుష్పప్రియా సదా ॥ ౧౧౯ ॥

పీతామ్బరా పిబద్రక్తా పీతపుష్పోపశోభితా ।
శత్రుఘ్నీ శత్రుసమ్మోహజననీ శత్రుతాపినీ ॥ ౧౨౦ ॥

శత్రుప్రమర్దినీ శత్రువాక్యస్తమ్భనకారిణీ ।
ఉచ్చాటనకరీ సర్వదుష్టోత్సారణకారిణీ ॥ ౧౨౧ ॥

శత్రువిద్రావిణీ శత్రుసమ్మోహనకరీ తథా ।
విపక్షమర్దనకరీ శత్రుపక్షక్షయఙ్కరీ ॥ ౧౨౨ ॥

సర్వదుష్టఘాతినీ చ సర్వదుష్టవినాశినీ ।
ద్విభుజా శూలహస్తా చ త్రిశూలవరధారిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

దుష్టసన్తాపజననీ దుష్టక్షోభప్రవర్ధినీ ।
దుష్టానాం క్షోభసమ్బద్ధా భక్తక్షోభనివారిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

దుష్టసన్తాపినీ దుష్టసన్తాపపరిమర్దినీ ।
సన్తాపరహితా భక్తసన్తాపపరినాశినీ ॥ ౧౨౫ ॥

అద్వైతా ద్వైతరహితా నిష్కలా బ్రహ్మరూపిణీ ।
త్రిదశేశీ త్రిలోకేశీ సర్వేశీ జగదీశ్వరీ ॥ ౧౨౬ ॥

బ్రహ్మేశసేవితపదా సర్వవన్ద్యపదామ్బుజా ।
అచిన్త్యరూపచరితా చాచిన్త్యబలవిక్రమా ॥ ౧౨౭ ॥

సర్వాచిన్త్యప్రభావా చ స్వప్రభావప్రదర్శినీ ।
అచిన్త్యమహిమాఽచిన్త్యరూపా సౌన్దర్యశాలినీ ॥ ౧౨౮ ॥

అచిన్త్యవేశశోభా చ లోకాచిన్త్యగుణాన్వితా ।
అచిన్త్యశక్తిర్దుశ్చిన్త్యప్రభావా చిన్త్యరూపిణీ ॥ ౧౨౯ ॥

యోగీచిన్త్యా మహాచిన్తానాశినీ చేతనాత్మికా ।
గిరిజా దక్షజా విశ్వజనయిత్రీ జగత్ప్రసూః ॥ ౧౩౦ ॥

సన్నమ్యాఽప్రణతా సర్వప్రణతార్తిహరీ తథా ।
ప్రణతైశ్వర్యదా సర్వప్రణతాశుభనాశినీ ॥ ౧౩౧ ॥

ప్రణతాపన్నాశకరీ ప్రణతాశుభమోచనీ ।
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధసేవ్యా సిద్ధచారణసేవితా ॥ ౧౩౨ ॥

సిద్ధిప్రదా సిద్ధికరీ సర్వసిద్ధగణేశ్వరీ ।
అష్టసిద్ధిప్రదా సిద్ధగణసేవ్యపదామ్బుజా ॥ ౧౩౩ ॥

కాత్యాయనీ స్వధా స్వాహా వషడ్ వౌషట్స్వరూపిణీ ।
పితృణాం తృప్తిజననీ కవ్యరుపా సురేశ్వరీ ॥ ౧౩౪ ॥

హవ్యభోక్త్రీ హవ్యతుష్టా పితృరూపాఽసితప్రియా ।
కృష్పపక్షప్రపూజ్యా చ ప్రేతపక్షసమర్చితా ॥ ౧౩౫ ॥

అష్టహస్తా దశభుజా చాష్టాదశభుజాన్వితా ।
చతుర్దశభుజాఽసఙ్ఖ్యభుజవల్లీవిరాజితా ॥ ౧౩౬ ॥

సింహపృష్ఠసమారూఢా సహస్రభూజరాజితా ।
భువనేశీ చాన్నపూర్ణా మహాత్రిపురసున్దరీ ॥ ౧౩౭ ॥

త్రిపురా సున్దరీ సౌమ్యముఖీ సున్దరలోచనా ।
సున్దరాస్యా శుభ్రదంష్ట్రా సుభ్రూః పర్వతనన్దినీ ॥ ౧౩౮ ॥

నీలోత్పలదలశ్యామా స్మేరోత్ఫుల్లముఖామ్బుజా ।
సత్యసన్ధా పద్మవక్త్రా భ్రూకుటీకుటిలాననా ॥ ౧౩౯ ॥

విద్యాధరీ వరారోహా మహాసన్ధ్యాస్వరుపిణీ ।
అరున్ధతీ హిరణ్యాక్షీ సుధూమ్రాక్షీ శుభేక్షణా ॥ ౧౪౦ ॥

శ్రుతిః స్మృతిః కృతిర్యోగమాయా పుణ్యా పురాతనీ ।
వాగ్దేవతా వేదవిద్యా బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపిణీ ॥ ౧౪౧ ॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదాద్యా పరమా గతిః ।
ఆన్వీక్షికీ తర్కవిద్యా యోగశాస్త్రప్రకాశినీ ॥ ౧౪౨ ॥

ధూమావతీ వియన్మూర్తిర్విద్యున్మాలా విలాసినీ ।
మహావ్రతా సదానన్దనన్దినీ నగనన్దినీ ॥ ౧౪౩ ॥

సునన్దా యమునా చణ్డీ రుద్రచణ్డీ ప్రభావతీ ।
పారిజాతవనావాసా పారిజాతవనప్రియా ॥ ౧౪౪ ॥

సుపుష్పగన్ధసన్తుష్టా దివ్యపుష్పోపశోభితా ।
పుష్పకాననసద్వాసా పుష్పమాలావిలాసినీ ॥ ౧౪౫ ॥

పుష్పమాల్యధరా పుష్పగుచ్ఛాలఙ్కృతదేహికా ।
ప్రతప్తకాఞ్చనాభాసా శుద్ధకాఞ్చనమణ్డితా ॥ ౧౪౬ ॥

సువర్ణకుణ్డలవతీ స్వర్ణపుష్పప్రియా సదా ।
నర్మదా సిన్ధునిలయా సముద్రతనయా తథా ॥ ౧౪౭ ॥

షోడశీ షోడశభుజా మహాభుజఙ్గమణ్డితా ।
పాతాలవాసినీ నాగీ నాగేన్ద్రకృతభూషణా ॥ ౧౪౮ ॥

నాగినీ నాగకన్యా చ నాగమాతా నగాలయా ।
దుర్గాఽఽపత్తారిణీ దుర్గదుష్టగ్రహనివారిణీ ॥ ౧౪౯ ॥

అభయాఽఽపన్నిహన్త్రీ చ సర్వాపత్పరినాశినీ ।
బ్రహ్మణ్యా శ్రుతిశాస్త్రజ్ఞా జగతాం కారణాత్మికా ॥ ౧౫౦ ॥

నిష్కారణా జన్మహీనా మృత్యుఞ్జయమనోరమా ।
మృత్యుఞ్జయహృదావాసా మూలాధారనివాసినీ । ౧౫౧ ॥

షట్చక్రసంస్థా మహతీ మహోత్సవవిలాసినీ ।
రోహిణీ సున్దరముఖీ సర్వవిద్యావిశారదా ॥ ౧౫౨ ॥

సదసద్వస్తురూపా చ నిష్కామా కామపీడితా ।
కామాతురా కామమత్తా కామమానససత్తనుః ॥ ౧౫౩ ॥

కామరూపా చ కాలిన్దీ కచాలమ్బితవిగ్రహా ।
అతసీకుసుమాభాసా సింహపృష్ఠనిషేదుషీ ॥ ౧౫౪ ॥

యువతీ యౌవనోద్రిక్తా యౌవనోద్రిక్తమానసా ।
అదితిర్దేవజననీ త్రిదశార్తివినాశినీ ॥ ౧౫౫ ॥

దక్షిణాఽపూర్వవసనా పూర్వకాలవివర్జితా ।
అశోకా శోకరహితా సర్వశోకనివారిణీ ॥ ౧౫౬ ॥

అశోకకుసుమాభాసా శోకదుఃఖక్షయఙ్కరీ ।
సర్వయోషిత్స్వరూపా చ సర్వప్రాణిమనోరమా ॥ ౧౫౭ ॥

మహాశ్చర్యా మదాశ్చర్యా మహామోహస్వరూపిణీ ।
మహామోక్షకరీ మోహకారిణీ మోహదాయినీ ॥ ౧౫౮ ॥

అశోచ్యా పూర్ణకామా చ పూర్ణా పూర్ణమనోరథా ।
పూర్ణాభిలషితా పూర్ణనిశానాథసమాననా ॥ ౧౫౯ ॥

ద్వాదశార్కస్వరూపా చ సహస్రార్కసమప్రభా ।
తేజస్వినీ సిద్ధమాతా చన్ద్రా నయనరక్షణా ॥ ౧౬౦ ॥

అపరాఽపారమాహాత్మ్యా నిత్యవిజ్ఞానశాలినీ ।
వివస్వతీ హవ్యవాహా జాతవేదఃస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౧ ॥

స్వైరిణీ స్వేచ్ఛవిహరా నిర్బీజా బీజరూపిణీ ।
అనన్తవర్ణాఽనన్తాఖ్యాఽనన్తసంస్థా మహోదరీ ॥ ౧౬౨ ॥

దుష్టభూతాపహన్త్రీ చ సద్ధృత్తపరిపాలికా ।
కపాలినీ పానమత్తా మత్తవారణగామినీ ॥ ౧౬౩ ॥

విన్ధ్యస్థా విన్ధ్యనిలయా విన్ధ్యపర్వతవాసినీ ।
బన్ధుప్రియా జగద్వన్ధుః పవిత్రా సపవిత్రిణీ ॥ ౧౬౪ ॥

పరామృతాఽమృతకలా చాపమృత్యువినాశినీ ।
మహారజతసఙ్కాశా రజతాద్రినివాసినీ ॥ ౧౬౫ ॥

కాశీవిలాసినీ కాశీక్షేత్రరక్షణతత్పరా ।
యోనిరూపా యోనిపీఠస్థితా యోనిస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౬ ॥

కామోల్లసితచార్వఙ్గీ కటాక్షక్షేపమోహినీ ।
కటాక్షక్షేపనిరతా కల్పవృక్షస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౭ ॥

పాశాఙ్కుశధరా శక్తిర్ధారిణీ ఖేటకాయుధా ।
బాణాయుధాఽమోఘశస్త్రా దివ్యశస్త్రాఽస్రవర్షిణీ ॥ ౧౬౮ ॥

మహాస్త్రజాలవిక్షేపవిపక్షక్షయకారిణీ ।
ఘణ్టినీ పాశినీ పాశహస్తా పాశాఙ్కుశాయుధా ॥ ౧౬౯ ॥

చిత్రసింహాసనగతా మహాసింహాసనస్థితా ।
మన్త్రాత్మికా మన్త్రబీజా మన్త్రాధిష్ఠాతృదేవతా ॥ ౧౭౦ ॥

సురూపాఽనేకరూపా చ విరూపా బహురూపిణీ ।
విరూపాక్షప్రియతమా విరూపాక్షమనోరమా ॥ ౧౭౧ ॥

విరూపాక్షా కోటరాక్షీ కూటస్థా కూటరూపిణీ ।
కరాలాస్యా విశాలాస్యా ధర్మశాస్రార్థపారాగా ॥ ౧౭౨ ॥

మూలక్రియా మూలరూపా మూలప్రకృతిరూపిణీ ।
కామాక్షీ కమనీయా చ కామేశీ భగమఙ్గలా ॥ ౧౭౩ ॥

సూభగా భోగినీ భోగ్యా భాగ్యదా సుభగా భగా ।
శ్వేతాఽరుణా బిన్దురూపా వేదయోనిర్ధ్వనిక్షణా ॥ ౧౭౪ ॥

అధ్యాత్మవిద్యా శాస్త్రార్థకుశలా శైలనన్దినీ ।
నగాధిరాజపుత్రీ చ నగపుత్రీ నగోద్భవా ॥ ౧౭౫ ॥

గిరీన్ద్రబాలా గిరిశప్రాణతుల్యా మనోరమా ।
ప్రసన్నా చారువదనా ప్రసన్నాస్యా ప్రసన్నదా ॥ ౧౭౬ ॥

శివప్రాణా పతిప్రాణా పతిసమ్మోహకారిణీ ।
మృగాక్షీ చఞ్చలాపాఙ్గీ సుదృష్టిర్హంసగామినీ ॥ ౧౭౭ ॥

నిత్యం కుతూహలపరా నిత్యానన్దాఽభినన్దితా ।
సత్యవిజ్ఞానరూపా చ తత్త్వజ్ఞానైకకారిణీ ॥ ౧౭౮ ॥

త్రైలోక్యసాక్షిణీ లోకధర్మాధర్మప్రదర్శినీ ।
ధర్మాఽధర్మవిధాత్రీ చ శమ్భుప్రాణాత్మికా పరా ॥ ౧౭౯ ॥

మేనకాగర్భసమ్భూతా మైనాకభగినీ తథా ।
శ్రీకణ్ఠా కణ్ఠహారా చ శ్రీకణ్ఠహృదయస్థితా ॥ ౧౮౦ ॥

శ్రీకణ్ఠకణ్ఠజప్యా చ నీలకణ్ఠమనోరమా ।
కాలకూటాత్మికా కాలకూటభక్షణకారిణీ ॥ ౧౮౧ ॥

వర్ణమాలా సిద్ధికలా షట్చక్రక్రమవాసినీ ।
మూలకేలీరతా స్వాధిష్ఠానా తుర్యనివాసినీ ॥ ౧౮౨ ॥

మణిపూరస్థితిః స్నిగ్ధా కుర్మచక్రపరాయణా ।
అనాహతగతిర్దీపశిఖా మణిమయాకృతిః ॥ ౧౮౩ ॥

విశుద్ధిచక్రసంస్థానా చాజ్ఞాచక్రాబ్జమధ్యగా ।
మహాకాలప్రియా కాలకలనైకవిధాయినీ ।
అక్షోభ్యపత్నీ సఙ్క్షోభనాశినీ తే నమో నమః ॥ ౧౮౪ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
ఏవం నామసహస్రేణ సంస్తుతా పర్వతాత్మజా ।
వాక్యమేతన్మహేశానమువాచ మునిసత్తమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ –
అహం త్వదర్థే శైలేన్ద్రతనయాత్వముపాగతా ।
త్వం మే ప్రాణసమో భర్తా త్వదనన్యాఽహమఙ్గనా ॥ ౧౮౬ ॥

త్వం మదర్థే తపస్తీవ్రం సుచిరం కృతవానసి ।
అహం చ తపసారాధ్యా త్వాం లప్స్యామి పునః పతిమ్ ॥ ౧౮౭ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
త్వమారాధ్యతమా సర్వజననీ ప్రకృతిః పరా ।
తవారాధ్యో జగత్యత్ర విద్యతే నైవ కోఽపి హి ॥ ౧౮౮ ॥

అహం త్వయా నిజగుణైరనుగ్రాహ్యో మహేశ్వరి ।
ప్రార్థనీయస్త్వయి శివే ఏష ఏవ వరో మమ ॥ ౧౮౯ ॥

యత్ర యత్ర తవేదం హి కాలీరూపం మనోహరమ్ ।
ఆవిర్భవతి తత్రైవ శివరూపస్య మే హృది ॥ ౧౯౦ ॥

సంస్థాతవ్యం త్వయా లోకే ఖ్యాతా చ శవవాహనా ।
భవిష్యసి మహాకాలీ ప్రసీద జగదమ్బికే ॥ ౧౯౧ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
ఇత్యుక్త్త్వా శమ్భునా కాలీ కాలమేధసమప్రభా ।
తథేత్యుక్త్త్వా సమభవత్పునర్గౌరీ యథా పురా ॥ ౧౯౨ ॥

య ఇదం పఠతే దేవ్యా నామ్నాం భక్త్యా సహస్రకమ్ ।
స్తోత్రం శ్రీశమ్భునా ప్రోక్తం స దేవ్యాః సమతామియాత్ ॥ ౧౯౩ ॥

అభ్యర్చ్య గన్ధపుష్పైశ్చ ధూపదీపైర్మేహశ్వరీమ్ ।
యః పఠేత్స్తోత్రామేతచ్చ స లభేత్పరమం పదమ్ ॥ ౧౯౪ ॥

అనన్యమనసా దేవీం స్తోత్రేణానేన యో నరః ।
సంస్తౌతి ప్రత్యహం తస్య సర్వసిద్ధిః ప్రజాయతే ॥ ౧౯౫ ॥

రాజానో వశగాస్తస్య నశ్యన్తి రిపవస్తథా ।
సింహవ్యాఘ్రముఖాః సర్వే హింసకా దస్యవస్తథా ॥ ౧౯౬ ॥

దూరాదేవ పలాయన్తే తస్య దర్శనమాత్రతః ।
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే మఙ్గలం మహత్ ।
అన్తే దుర్గాస్మృతిం లబ్ధ్వా స్వయం దేవీకలామియాత్ ॥ ౧౯౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీమహాభాగవతే ఉపపురాణే శ్రీశివకృతం
శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం నామ త్రయోవింశతితమోఽధ్యాయః సమ్పూర్ణః ॥

Also Read:

1000 Names of of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top