Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Durga Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sridurgasahasranamavalih ॥

dhyanam ।
1. simhastha sasisekhara marakataprakhyaiscaturbhirbhujaih ।
sankham cakradhanuh saramsca dadhati netraistribhih sobhita ॥

amuktangadaharakankanaranatkanci ranannupura ।
durga durgatiharini bhavatu no ratnellasatkundala ॥

2. matarme madhukaitabhaghni mahisapranapaharodyame ।
helanirjitadhumralocanavadhe he candamundardini ॥

nissesikrtaraktabijadanuje nitye nisumbhapahe ।
sumbhadhvamsini samharasu duritam durge namaste’mbike ॥

3. hemaprakhyamindukhandardhamaulim ।
sankharistabhitihastam trinetram ॥

hemabjastham pitavastram prasannam ।
devim durgam divyarupam namami ॥

4. udyadvidyutkaralakulaharigalasamstharisankhasikhete-
svisvasakhyatrisulanariganabhayada tarjanim sandadhana ।
carmasyuttirnadorbhih praharananipunabhirvrta kanyakabhih
dadyatkarsanabhistan trinayanalalita capi katyayani vah ॥

5. arisankhakrpanakhetabanan sudhanuh sulakakartarim tarjanim dadhana ।
bhajatam mahisottamangasamstha navadurvasadrsisriye’stu durga ॥

Om sridurgayai namah ।
Om trijaganmatre namah ।
Om srimatkailasavasinyai namah ।
Om himacalaguhakantamanikyamanimandapayai namah ।
Om giridurgayai namah ।
Om gaurahastayai namah ।
Om gananathavrtanganayai namah ।
Om kalpakaranyasamvitamalatikunjamandirayai namah ।
Om dharmasimhasanarudhayai namah ।
Om dakinyadi samasritayai namah । 10 ।

Om siddhavidyadharamartyavadhutinikarastutayai namah ।
Om cintamanisilaklrptadvaravaligrhantarayai namah ।
Om kataksaviksanapeksakamalaksisuranganayai namah ।
Om lilabhasanasamlolakamalasanavallabhayai namah ।
Om yamalopanisanmantravilapacchukapungavayai namah ।
Om durvadalasyamarupayai namah ।
Om durvaramatavihvalayai namah ।
Om navakorakasampatsrikalpakaranyakuntalayai namah ।
Om venikaitakabarhamsuvijitasmarapattasayai namah ।
Om kacasimantarekhantalambamanikyalambikayai namah । 20 ।

Om puspabanasaralidhaghanadhammillabhusanayai namah ।
Om bhalacandrakalaprantasatsudhabindumauktikayai namah ।
Om culikadambinislistacandrarekhalalatikayai namah ।
Om candramandalasamyuktabhaumakunkumarekhikayai namah ।
Om kesabhramuktakodandasadrgbhrulatikancitayai namah ।
Om maracapalasacchubhramrganabhivisesakayai namah ।
Om karnapuritakahlarakanksitapangaviksanayai namah ।
Om ksirasayotpalakaravilasatkrsnatarakayai namah ।
Om netrapankeruhantahsthabhramadbhramaratarakayai namah ।
Om garalavrtakallolanimesanjanabhasurayai namah । 30 ।

Om tiksnagradharapradyumnasastrapratyastraviksanayai namah ।
Om mukhacandrasudhapuraludhanminabhalocanayai namah ।
Om mauktikavrtatatankamandaladvayamanditayai namah ।
Om kandarpadhvajatakirnamakarankitakundalayai namah ।
Om karnaratnaughacintarkakamaniyamukhambujayai namah ।
Om karunyasyandivadanayai namah ।
Om kanthamulasukunkumayai namah ।
Om osthabimbaphalamodasukatundabhanasikayai namah ।
Om tilacampakapuspasrinasikabharanojjvalayai namah ।
Om nasacampakasamsrastamadhubindukamauktikayai namah । 40 ।

Om mukhapankajakinjalkamuktajalasunasikayai namah ।
Om saluvesamukhasvada lolupadharapallavayai namah ।
Om radanamsanatirangaprastavanapatadharayai namah ।
Om dantalaksmigrhadvaraniharamsvadharacchadayai namah ।
Om vidrumadharabalarkamisrasmeramsukaumudyai namah ।
Om mantrabijankurakaradvijavalivirajitayai namah ।
Om sallapalaksmimangalyamauktikasragradalayayai namah ।
Om tambulasarasaugandhisakalamnayatalukayai namah ।
Om karnalaksmivilasarthamanidarpanagandabhuve namah ।
Om kapolamukulakrantakarnatatankadidhitaye namah । 50 ।

Om mukhapadmarajastulaharidracurnamanditayai namah ।
Om kanthadarsaprabhasandravijitasrivirajitayai namah ।
Om desikesahrdanandasampaccibukapetikayai namah ।
Om sarabhadhisasambaddhamangalyamanikandharayai namah ।
Om kasturipankasanjatagalanalamukhambujayai namah ।
Om lavanyambhodhimadhyasthasankhasannibhakandharayai namah ।
Om galasankhaprasutamsumuktadamavirajitayai namah ।
Om malatimallikatulyabhujadvayamanoharayai namah ।
Om kanakangadakeyuracchavinirjitabhaskarayai namah ।
Om prakosthavalayakrantaparivesagrahadyutaye namah । 60 ।

Om valayadvayavaiduryajvalalidhakarambujayai namah ।
Om bahudvayalatagrastapallavabhakarangulyai namah ।
Om karapankeruhabhramyadravimandalakankanayai namah ।
Om angulividrumalataparvasvarnanguliyakayai namah ।
Om bhagyapradakarantasthasankhacakrankamudrikayai namah ।
Om karapadmadalaprantabhasvadratnanakhankurayai namah ।
Om ratnagraiveyaharatiramaniyakucantarayai namah ।
Om pralambikaustubhamaniprabhaliptastanantarayai namah ।
Om sarabhadhisanetramsukancukastanamandalayai namah ।
Om rativivahakalasripurnakumbhastanadvayayai namah । 70 ।

Om anangajivanapranamantrakumbhastanadvayayai namah ।
Om madhyavalliprajyaphaladvayavaksejabhasurayai namah ।
Om stanaparvataparyantacitrakunkumapatrikayai namah ।
Om bhramaralidharajivakudmalastanacucukayai namah ।
Om mahasarabhahrdragaraktavastrettariyakayai namah ।
Om anaupamyatilavanyaparsnibhagabhinanditayai namah ।
Om stanastabakararajadromavallitalodarayai namah ।
Om krsnaromavalikrsnasaptapatrodaracchavaye namah ।
Om saundaryapurasampurnapravahavartanabhikayai namah ।
Om anangarasapurabdhitarangabhavalitrayayai namah । 80 ।

Om sandhyarunamsukausumbhapatavrtakatitatyai namah ।
Om saptakinkinikasinjadratnakantikalapinyai namah ।
Om mekhaladamasankirnamayukhavrtanivikayai namah ।
Om suvarnasutrakalitasuksmaratnambaracalayai namah ।
Om viresvaranangasaritpulinijaghanasthalayai namah ।
Om asadrsyanitambasriramyarambhorukandayuje namah ।
Om halamallakanetrabhavyaptasandhimanoharayai namah ।
Om janumandaladhikkarirasikutatatikatyai namah ।
Om smaratunirasankasajanghadvitayasundaryai namah ।
Om gulphadvitayasaubhagyajitatalaphaladvayyai namah । 90 ।

Om dyumanimraksanabhanghriyugmanupuramandalayai namah ।
Om ranadvalayasallapadratnamalabhapadukayai namah ।
Om prapadatmakasastraughavilasaccarmapustakayai namah ।
Om adharakurmaprsthabhapadaprsthavirajitayai namah ।
Om padanguliprabhajalaparajitadivakarayai namah ।
Om cakracamaramatsyankacaranasthalapankajayai namah ।
Om surendrakotimukutiratnasankrantapadukayai namah ।
Om avyajakarunaguptatanvai namah ।
Om avyajasundaryai namah ।
Om srngararasasamrajyapadapattabhisecitayai namah । 100 ।

Om sivayai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om rudranyai namah ।
Om sarvanyai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om umayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om pavanakrtyai namah । 110 ।

Om mrdanyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om matre namah ।
Om ratyai namah ।
Om mangaladevatayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om haimavatyai namah ।
Om virayai namah ।
Om kapalasuladharinyai namah ।
Om sarabhayai namah । 120 ।

Om sambhavyai namah ।
Om mayatantrayai namah ।
Om tantrartharupinyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om dharmadayai namah ।
Om dharmatapasyai namah ।
Om tarakakrtyai namah ।
Om harayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om mugdhayai namah । 130 ।

Om hamsinyai namah ।
Om hamsavahanayai namah ।
Om bhagyayai namah ।
Om balakaryai namah ।
Om nityayai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om bhayapahayai namah ।
Om matangyai namah ।
Om rasikayai namah ।
Om mattayai namah । 140 ।

Om malinimalyadharinyai namah ।
Om mohinyai namah ।
Om muditayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om muktidayai namah ।
Om modaharsitayai namah ।
Om srngaryai namah ।
Om srikaryai namah ।
Om surajayinyai namah ।
Om jayasrnkhalayai namah । 150 ।

Om satyai namah ।
Om taratmikayai namah ।
Om tanvyai namah ।
Om taranadayai namah ।
Om taditprabhayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om niliranjitayai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om sankaryai namah । 160 ।

Om ramaniramayai namah ।
Om sailendratanayayai namah ।
Om mahyai namah ।
Om balayai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om paramayai namah ।
Om paradevatayai namah ।
Om gayatrirasikayai namah ।
Om vidyayai namah । 170 ।

Om gangayai namah ।
Om gambhiravaibhavayai namah ।
Om devyai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om daksadamanyai namah ।
Om darunaprabhayai namah ।
Om maryai namah ।
Om marakaryai namah ।
Om mrstayai namah ।
Om mantrinyai namah । 180 ।

Om mantravigrahayai namah ।
Om jvalamayyai namah ।
Om pararaktayai namah ।
Om jvalaksyai namah ।
Om dhumralocanayai namah ।
Om vamakutuhalayai namah ।
Om kulyayai namah ।
Om komalayai namah ।
Om kudmalastanyai namah ।
Om dandinyai namah । 190 ।

Om mundinyai namah ।
Om dhirayai namah ।
Om jayakanyayai namah ।
Om jayankaryai namah ।
Om camundyai namah ।
Om candamundesyai namah ।
Om candamundanisudinyai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om vahnidurgayai namah ।
Om palitamarasainikayai namah ।
Om yoginiganasamvitayai namah ।
Om prabalayai namah ।
Om hamsagaminyai namah ।
Om sumbhasurapranahantryai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om sobhanavikramayai namah ।
Om nisumbhaviryasamanyai namah ।
Om nirnidrayai namah ।
Om nirupaplavayai namah ।
Om dharmasimhadhrtayai namah । 210 ।

Om malyai namah ।
Om narasimhangalolupayai namah ।
Om bhujastakayutayai namah ।
Om tungayai namah ।
Om tungasimhasanesvaryai namah ।
Om rajarajesvaryai namah ।
Om jyotsnayai namah ।
Om rajyasamrajyadayinyai namah ।
Om mantrakelisukalapayai namah ।
Om mahaniyayai namah । 220 ।

Om mahasanayai namah ।
Om durvarakarunasindhave namah ।
Om dhumalayai namah ।
Om dustanasinyai namah ।
Om viralaksmyai namah ।
Om virapujyayai namah ।
Om viravesamahotsavayai namah ।
Om vanadurgayai namah ।
Om vahnihastayai namah ।
Om vanchitarthapradayinyai namah । 230 ।

Om vanamalyai namah ।
Om varahyai namah ।
Om vagasaranivasinyai namah ।
Om ekakinyai namah ।
Om ekasimhasthayai namah ।
Om ekadantaprasutinyai namah ।
Om nrsimhacarmavasanayai namah ।
Om nirniriksyayai namah ।
Om nirankusayai namah ।
Om nrpalaviryanirvegayai namah । 240 ।

Om nicagramanisudinyai namah ।
Om sudarsanastradarpaghnyai namah ।
Om somakhandavatamsikayai namah ।
Om pulindakulasamsevyayai namah ।
Om puspadhutturamalikayai namah ।
Om gunjamanilasanmalasankhatatankasobhinyai namah ।
Om matangamadasinduratilakayai namah ।
Om madhuvasinyai namah ।
Om pulindinisvaryai namah ।
Om syamayai namah । 250 ।

Om calacelakatisthalayai namah ।
Om barhavatamsadhammillayai namah ।
Om tamalasyamalakrtaye namah ।
Om satrusamharasastrangapasakodandadharinyai namah ।
Om kankalyai namah ।
Om narasimhangaraktapanasamutsukayai namah ।
Om vasamalinavarahadamstrapralambamalikayai namah ।
Om sandhyarunajatadharikalameghasamaprabhayai namah ।
Om caturmukhasiromalayai sarpayajnepavitinyai namah ।
Om daksayajnanaladhvamsadalitamaradambhikayai namah । 260 ।

Om virabhadramodakaraviratopaviharinyai namah ।
Om jaladurgayai namah ।
Om mahamattadanujapranabhaksinyai namah ।
Om paramantrabhaksivahnijvalakirnatrilocanayai namah ।
Om satrusalyamayamoghanadanirbhinnadanavayai namah ।
Om raksasapranamathanavakradamstrayai mahojjvalayai namah ।
Om ksudragrahapahayai namah ।
Om ksudramantratantrakriyapahayai namah ।
Om vyaghrajinambaradharayai namah ।
Om vyalakankanabhusanayai namah । 270 ।

Om balipujapriyaksudrapaisacamadanasinyai namah ।
Om sammohanastramantrattadanavaughavinasinyai namah ।
Om kamakrantamanovrttyai namah ।
Om kamakelikalaratayai namah ।
Om karpuravitikapritayai namah ।
Om kaminijanamohinyai namah ।
Om svapnavatyai namah ।
Om svapnabhogadhvamsitakhiladanavayai namah ।
Om akarsanakriyalolayai namah ।
Om asritabhistadayinyai namah । 280 ।

Om jvalamukhyai namah ।
Om jvalanetrayai namah ।
Om jvalangayai namah ।
Om jvaranasinyai namah ।
Om salyakaryai namah ।
Om salyahantryai namah ।
Om salyamantracalacalayai namah ।
Om caturthyai namah ।
Om akuharayai namah ।
Om raudryai namah । 290 ।

Om tapaghnyai namah ।
Om daranasinyai namah ।
Om daridryasamanyai namah ।
Om kruddhayai namah ।
Om vyadhinyai namah ।
Om vyadhinasinyai namah ।
Om brahmaraksoharayai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om ganaharyai namah ।
Om ganesvaryai namah । 300 ।

Om avesagrahasamharyai namah ।
Om hantryai namah ।
Om mantryai namah ।
Om haripriyayai namah ।
Om krttikayai namah ।
Om krttiharanayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om gambhiramanasayai namah ।
Om yuddhapritayai namah ।
Om yuddhakaryai namah । 310 ।

Om yoddhagrnyayai namah ।
Om yudhisthirayai namah ।
Om tustidayai namah ।
Om pustidayai namah ।
Om punyabhogamoksaphalapradayai namah ।
Om apapayai namah ।
Om papasamanyai namah ।
Om arupayai namah ।
Om rupadarunayai namah ।
Om annadayai namah । 320 ।

Om dhanadayai namah ।
Om putayai namah ।
Om animadiphalapradayai namah ।
Om siddhidayai namah ।
Om buddhidayai namah ।
Om sulayai namah ।
Om sistacaraparayanayai namah ।
Om amayayai namah ।
Om amararadhyayai namah ।
Om hamsamantrayai namah । 330 ।

Om halayudhayai namah ।
Om ksamapradhvamsinyai namah ।
Om ksobhyayai namah ।
Om sardulasanavasinyai namah ।
Om sattvarupayai namah ।
Om tamohantryai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om sarangabhavanayai namah ।
Om dvisahasrakarayai namah ।
Om suddhayai namah । 340 ।

Om sthulasimhasuvasinyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om mahaviryayai namah ।
Om nadabindvantaratmikayai namah ।
Om sadgunayai namah ।
Om tattvanilayayai namah ।
Om tattvatitayai namah ।
Om amrtesvaryai namah ।
Om suramurtyai namah ।
Om suraradhyayai namah । 350 ।

Om sumukhayai namah ।
Om kalarupinyai namah ।
Om sandhyarupayai namah ।
Om kantimatyai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om mulaprakrtyai namah ।
Om avyaktayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om manonmanyai namah । 360 ।

Om jyesthayai namah ।
Om vamayai namah ।
Om jaganmulayai namah ।
Om srstisamharakaranayai namah ।
Om svatantrayai namah ।
Om svavasayai namah ।
Om lokabhogadayai namah ।
Om suranandinyai namah ।
Om citracitrakrtyai namah ।
Om sacitravasanapriyayai namah । 370 ।

Om visapahayai namah ।
Om vedamantrayai namah ।
Om vedavidyavilasinyai namah ।
Om kundalikandanilayayai namah ।
Om guhyayai namah ।
Om guhyakavanditayai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om kalanisthayai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om kamamohinyai namah । 380 ।

Om vasyadinyai namah ।
Om vararohayai namah ।
Om vandarujanavatsalayai namah ।
Om sanjvalamalinisaktyai namah ।
Om surapritayai namah ।
Om suvasinyai namah ।
Om mahisasurasamharyai namah ।
Om mattamatangagaminyai namah ।
Om madagandhitamatangayai namah ।
Om vidyuddamabhisundaryai namah । 390 ।

Om raktabijasuradhvamsyai namah ।
Om virapanaruneksanayai namah ।
Om mahisottamasamrudhamamsaprotayutancalayai namah ।
Om yasovatyai namah ।
Om hemakutatungasrnganiketanayai namah ।
Om danakalpakasacchayayai namah ।
Om santanadiphalapradayai namah ।
Om asritabhistavaradayai namah ।
Om akhilagamagopitayai namah ।
Om daridryasailadambholyai namah । 400 ।

Om ksudrapankajacandrikayai namah ।
Om rogandhakaracandamsave namah ।
Om papadrumakutharikayai namah ।
Om bhavatavidavavahna ye namah ।
Om satrutulasphulingaruce namah ।
Om sphotakoragamayuryai namah ।
Om ksudraprananivarinyai namah ।
Om apasmaramrgavyaghrayai namah ।
Om cittaksobhavimocinyai namah ।
Om ksayamatangapancasyayai namah । 410 ।

Om krcchravargapaharinyai namah ।
Om pinasasvasakasaghnyai namah ।
Om pisacopadhimocinyai namah ।
Om vivadasamanyai namah ।
Om lokabadhapancakanasinyai namah ।
Om apavadaharayai sevyayai namah ।
Om sangramavijayapradayai namah ।
Om raktapittagalavyadhiharayai namah ।
Om haravimohinyai namah ।
Om ksudrasalyamayayai namah । 420 ।

Om dasakaryarambhasamutsukayai namah ।
Om kusthagulmapramehaghnyai namah ।
Om gudhasalyavinasinyai namah ।
Om bhaktimatpranasauhardayai namah ।
Om suhrdvamsabhivardhikayai namah ।
Om upasyayai namah ।
Om akhilamlecchamadamanavimocanyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhisanayai namah ।
Om bhisayai namah । 430 ।

Om bhinnaratiranancalayai namah ।
Om vyuhadhvamsyai namah ।
Om virahavyayai namah ।
Om viryatmane namah ।
Om vyuharaksikayai namah ।
Om maharastrayai namah ।
Om mahasenayai namah ।
Om mamsasyai namah ।
Om madhavanujayai namah ।
Om vyaghradhvajayai namah । 440 ।

Om vajranakhyai namah ।
Om vajrayai namah ।
Om vyaghranisudinyai namah ।
Om khadginikanyakavesayai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om khangavasinyai namah ।
Om sangramavasinyastastrayai namah ।
Om dhirajyasayakasanayai namah ।
Om kodandadhvanikrte namah ।
Om kruddhayai namah । 450 ।

Om kruradrstibhayanakayai namah ।
Om viragragaminyai namah ।
Om dustasantustayai namah ।
Om satrubhaksinyai namah ।
Om sandhyatavicarayai namah ।
Om vittagopanayai namah ।
Om vittakrccalayai namah ।
Om kaitabhasurasamharyai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kalyanakomalayai namah । 460 ।

Om nandinyai namah ।
Om nandicaritayai namah ।
Om narakalayamocanayai namah ।
Om malayacalasrngasthayai namah ।
Om gandhinyai namah ।
Om suratalasayai namah ।
Om kadambarikantimatyai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kadambarasanayai namah ।
Om madhudanavavidravyai namah । 470 ।

Om madhupayai namah ।
Om patalarunayai namah ।
Om ratrincarayai namah ।
Om raksasaghnyai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om ratrisamarcitayai namah ।
Om sivaratrimahapujyayai namah ।
Om devalokaviharinyai namah ।
Om dhyanadi kalasanjapyayai namah ।
Om bhaktasantanabhagyadayai namah । 480 ।

Om madhyahnakalasantarpyayai namah ।
Om jayasamharasulinyai namah ।
Om triyambakayai namah ।
Om makhadhvamsyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om purasulinyai namah ।
Om rangasthayai namah ।
Om ranjinyai namah ।
Om rangayai namah ।
Om sindurarunasalinyai namah । 490 ।

Om sundopasundahantryai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om mohanasulinyai namah ।
Om astamurtyai namah ।
Om kalanathayai namah ।
Om astahastayai namah ।
Om sutapradayai namah ।
Om angarakayai namah ।
Om kopanaksyai namah ।
Om hamsasuramadapahayai namah । 500 ।

Om apinastananamrangyai namah ।
Om haridralepitastanyai namah ।
Om indraksyai namah ।
Om hemasankasayai namah ।
Om hemavastrayai namah ।
Om harapriyayai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om itihasatmane namah ।
Om itibadhanivarinyai namah ।
Om upasyayai namah । 510 ।

Om unmadakarayai namah ।
Om ullanghitasurapagayai namah ।
Om usarasthalakasarayai namah ।
Om utpalasyamalakrtyai namah ।
Om rnmayyai namah ।
Om samasangitayai namah ।
Om suddhyai namah ।
Om kalpakavallaryai namah ।
Om sayantanahutaye namah ।
Om dasakamadhenusvarupinyai namah । 520 ।

Om pancadasaksarimantrayai namah ।
Om tarakavrtasodasyai namah ।
Om hrimkaranisthayai namah ।
Om hrimkarahunkaryai namah ।
Om duritapahayai namah ।
Om sadangayai namah ।
Om navakonasthayai namah ।
Om trikonayai namah ।
Om sarvatomukhyai namah ।
Om sahasravadanayai namah । 530 ।

Om padmayai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om surapalinyai namah ।
Om mahasuladharayai namah ।
Om saktyai namah ।
Om matre namah ।
Om mahendrapujitayai namah ।
Om suladurgayai namah ।
Om sulaharayai namah ।
Om sobhanayai namah । 540 ।

Om sulinyai namah ।
Om srisulinyai namah ।
Om jagadbijayai namah ।
Om mulahankarasulinyai namah ।
Om prakasayai namah ।
Om paramakasayai namah ।
Om bhavitayai namah ।
Om virasulinyai namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om mahendranyai namah । 550 ।

Om salisarabhasulinyai namah ।
Om rnkaryai namah ।
Om rtumatyai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om atharvanagopikayai namah ।
Om ghoraghorayai namah ।
Om japaragaprasunancitamalikayai namah ।
Om susvarupayai namah ।
Om sauhrdadhyalidhayai namah ।
Om dadimapatakayai namah । 560 ।

Om layayai namah ।
Om lampatayai namah ।
Om linayai namah ।
Om kunkumarunakandharayai namah ।
Om ikaradhyayai namah ।
Om ilanathayai namah ।
Om ilavrtajanavrtayai namah ।
Om aisvaryanisthayai namah ।
Om haritayai namah ।
Om haritalasamaprabhayai namah । 570 ।

Om mudgamasajyabhojyayai namah ।
Om yuktayuktabhatanvitayai namah ।
Om autsukyai namah ।
Om animadgamyayai namah ।
Om akhilandanivasinyai namah ।
Om hamsamuktamanisrenyai namah ।
Om hamsakhyayai namah ।
Om hasakarinyai namah ।
Om kalidosaharayai namah ।
Om ksirapayinyai namah । 580 ।

Om viprapujitayai namah ।
Om khatvangasthayai namah ।
Om khangarupayai namah ।
Om khabijayai namah ।
Om kharasudanayai namah ।
Om ajyapayinyai namah ।
Om asthimalayai namah ।
Om parthivaradhyapadukayai namah ।
Om gambhiranabhikayai namah ।
Om siddhakinnarastrisamavrtayai namah । 590 ।

Om khadgatmikayai namah ।
Om ghananibhayai namah ।
Om vaisyarcyayai namah ।
Om maksikapriyayai namah ।
Om makaravarnayai namah ।
Om gambhirayai namah ।
Om sudrarcyayai namah ।
Om asavapriyayai namah ।
Om caturyai namah ।
Om parvanaradhyayai namah । 600 ।

Om muktadhavalyarupinyai namah ।
Om chandomayyai namah ।
Om bhaumapujyayai namah ।
Om dustasatruvinasinyai namah ।
Om jayinyai namah ।
Om astamisevyayai namah ।
Om krurahomasamanvitayai namah ।
Om jhankaryai namah ।
Om navamipujyayai namah ।
Om langalikusumapriyayai namah । 610 ।

Om sadacaturdasipujyayai namah ।
Om bhaktanam pustikarinyai namah ।
Om jnanagamyayai namah ।
Om darsapujyayai namah ।
Om damaryai namah ।
Om ripumarinyai namah ।
Om satyasankalpasamvedyayai namah ।
Om kalikalasusandhikayai namah ।
Om dambhakarayai namah ।
Om kalpasiddhayai namah । 620 ।

Om salyakautukavardhinyai namah ।
Om thakrtyai namah ।
Om kavivararadhyayai namah ।
Om sarvasampatpradayikayai namah ।
Om navaratridinaradhyayai namah ।
Om rastradayai namah ।
Om rastravardhinyai namah ।
Om panasavamadadhvamsimulikasiddhidayinyai namah ।
Om phalapradayai namah ।
Om kuberaradhyayai namah । 630 ।

parijataprasunabhaje
Om balimantraughasamsiddhayai namah ।
Om mantracintyaphalavahayai namah ।
Om bhaktipriyayai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om kinkarayai namah ।
Om bhagamalinyai namah ।
Om madhavivipinantassthayai namah ।
Om mahatyai namah ।
Om mahisardinyai namah । 640 ।

Om yajurvedagatayai namah ।
Om sankhacakrahastambujadvayayai namah ।
Om rajasayai namah ।
Om rajamatangyai namah ।
Om rakacandranibhananayai namah ।
Om laghavalaghavaradhyayai namah ।
Om ramanijanamadhyagayai namah ।
Om vagisvaryai namah ।
Om vakulamalyayai namah ।
Om vanmayyai namah । 650 ।

Om varitasukhayai namah ।
Om sarabhadhisavanitayai namah ।
Om candramandalamadhyagayai namah ।
Om sadadhvantaratarayai namah ।
Om raktajustahutavahayai namah ।
Om tattvajnananandakalamayayai namah ।
Om sayujyasadhanayai namah ।
Om sada karmasadhakasamlinadhanadarsanadayai namah ।
Om hankarikayai namah ।
Om sthavaratmane namah । 660 ।

Om amarilasyamodanayai namah ।
Om lakaratrayasambhutayai namah ।
Om lalitayai namah ।
Om laksmanarcitayai namah ।
Om laksmamurtyai namah ।
Om sadaharayai namah ।
Om prasadavasalocanayai namah ।
Om nilakanthyai namah ।
Om haridrasmyai namah ।
Om sukyai namah । 670 ।

Om gauryai namah ।
Om gotrajayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om yaksinyai namah ।
Om yaksayai namah ।
Om haridrayai namah ।
Om halinyai namah ।
Om halyai namah ।
Om dadatyai namah ।
Om unmadayai namah । 680 ।

Om urmyai namah ।
Om rasayai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om pancasyayai namah ।
Om pancamiragayai namah ।
Om bhagyayogatmikayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om ganikayai namah ।
Om kalyai namah । 690 ।

Om vinayai namah ।
Om sonarunatmikayai namah ।
Om ramadutyai namah ।
Om kalasimhyai namah ।
Om lajjayai namah ।
Om dhumavatyai namah ।
Om jadayai namah ।
Om bhrngisangisakhyai namah ।
Om pinayai namah ।
Om sneharogamanasvinyai namah । 700 ।

Om ranimrdayai namah ।
Om drdhayai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om yamunaratayai namah ।
Om musalikunthitamotayai namah ।
Om candakhandayai namah ।
Om ganabalayai namah ।
Om suklayai namah ।
Om srastrivasayai namah । 710 ।

Om jnanimanyai namah ।
Om lilalakayai namah ।
Om sacyai namah ।
Om suracandraghrniryosaviryakridayai namah ।
Om rasavahayai namah ।
Om nutnayai namah ।
Om somayai namah ।
Om maharajnyai namah ।
Om gayayagahutaprabhayai namah ।
Om dhurtayai namah । 720 ।

Om sudhaghanalinapustimrstasudhakarayai namah ।
Om karinikaminimuktamanisreniphanisvarayai namah ।
Om tarksyai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om natacaryayai namah ।
Om gaurikayai namah ।
Om girijanganayai namah ।
Om indrajalayai namah ।
Om indumukhyai namah ।
Om indropendradisamstutayai namah । 730 ।

Om sivadutyai namah ।
Om garalasitikanthakutumbinyai namah ।
Om jvalantijvalanakarayai namah ।
Om jvalajjajvalyajambhadayai namah ।
Om jvalasayayai namah ।
Om jvalamanaye namah ।
Om jyotisam gatyai namah ।
jyotissastranumeyatmane
Om jyotisi jvalitojjvalayai namah ।
Om jyotismatidurgavasijyotsnabhayai namah । 740 ।

Om jvalanarcitayai namah ।
Om lankaryai namah ।
Om lalitavasayai namah ।
Om lalitalalitatmikayai namah ।
Om lankadhipayai namah ।
Om lasyalolayai namah ।
Om layabhogamayalayayai namah ।
Om lavanyasalinyai namah ।
Om lolayai namah ।
Om langalayai namah । 750 ।

Om lalitambikayai namah ।
Om lanchanayai namah ।
Om lampatalanghyayai namah ।
Om lakularnavamuktidayai namah ।
Om lalatanetrayai namah ।
Om lajjadhyayai namah ।
Om lasyalapamudakarayai namah ।
Om jvalakrtyai namah ।
Om jvaladbijayai namah ।
Om jyotirmandalamadhyagayai namah ।
Om jyotisstambhayai namah ।
Om jvaladviryayai namah ।
Om jvalanmantrayai namah ।
Om jvalatphalayai namah ।
Om jusirayai namah ।
Om jumpatayai namah ।
Om jyotirmalikayai namah ।
Om jyotikasmitayai namah ।
Om jvaladvalayahastabjayai namah ।
Om jvalatprajvalakojjvalayai namah । 770 ।

Om jvalamalyayai namah ।
Om jagajjvalayai namah ।
Om jvalajjvalanasajjvalayai namah ।
Om lambijayai namah ।
Om lelihanatmane namah ।
Om lilaklinnayai namah ।
Om layavahayai namah ।
Om lajjavatyai namah ।
Om labdhaputryai namah ।
Om lakinyai namah । 780 ।

Om lolakundalayai namah ।
Om labdhabhagyayai namah ।
Om labdhakamayai namah ।
Om labdhadhiye namah ।
Om labdhamangalayai namah ।
Om labdhaviryayai namah ।
Om labdhavrtayai namah ।
Om labhayai namah ।
Om labdhavinasinyai namah ।
Om lasadvastrayai namah । 790 ।

Om lasatpidayai namah ।
Om lasanmalyayai namah ।
Om lasatprabhayai namah ।
Om sulahastayai namah ।
Om surasevyayai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om sulanasinyai namah ।
Om sunkrtyanumatyai namah ।
Om surpasobhanayai namah ।
Om surpadharinyai namah । 800 ।

Om sulasthayai namah ।
Om suracittasthayai namah ।
Om sulayai namah ।
Om suklasurarcitayai namah ।
Om suklapadmasanarudhayai namah ।
Om suklayai namah ।
Om suklambaramsukayai namah ।
Om sukalalitahastabjayai namah ।
Om svetayai namah ।
Om sukanutayai namah । 810 ।

Om subhayai namah ।
Om lalitaksaramantrasthayai namah ।
Om liptakunkumabhasurayai namah ।
Om lipirupayai namah ।
Om liptabhasmayai namah ।
Om liptacandanapankilayai namah ।
Om lilabhasanasamlolayai namah ।
Om linakasturikadravayai namah ।
Om likhitambujacakrasthayai namah ।
Om likhyalikhitavaibhavayai namah ।
Om nilalakayai namah ।
Om nitimatyai namah ।
Om nitisastrasvarupinyai namah ।
Om nicaghnyai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nilakanthapriyanganayai namah ।
Om nirasayai namah ।
Om nirgunatitayai namah ।
Om nirmadayai namah । 830 ।

Om nirupaplavayai namah ।
Om nirnitayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om nisthayai namah ।
Om nirankusaparakramayai namah ।
Om nirvinnadanavabalayai namah ।
Om nissesikrtatarakayai namah ।
Om niranjanakaramantryai namah ।
Om nirvighnaparanasinyai namah ।
Om nityaklinnayai namah । 840 ।

Om niraharayai namah ।
Om nivinilambarancitayai namah ।
Om nisacarakuladhvamsyai namah ।
Om nityanandaparamparayai namah ।
Om nimbapriyayai namah ।
Om niravesayai namah ।
Om ninditasurasundaryai namah ।
Om nirghosayai namah ।
Om nigalakrstakrttijjvalavrtanganayai namah ।
Om nirasayai namah । 850 ।

Om nityakalyanyai namah ।
Om nirantarasukhapradayai namah ।
Om nirlobhayai namah ।
Om nitimatpritayai namah ।
Om nirvighnayai namah ।
Om nimisapahayai namah ।
Om dumbijayai namah ।
Om dustasamharyai namah ।
Om durmadayai namah ।
Om duritapahayai namah । 860 ।

Om durutsahamahaviryayai namah ।
Om durmedhotsavanasinyai namah ।
Om durmamsabhaksinyai namah ।
Om dustayai namah ।
Om durikrtanisacarayai namah ।
Om dutidustagrahamadacumbyai namah ।
Om durbalaraksakyai namah ।
Om stankaryai namah ।
Om stammayyai namah ।
Om stambhayai namah । 870 ।

Om stambijayai namah ।
Om stambhakilakayai namah ।
Om grahesvaryai namah ।
Om graharadhyayai namah ।
Om grahanirogamocinyai namah ।
Om grahavesakaryai namah ।
Om grahyayai namah ।
Om grahagramabhiraksinyai namah ।
Om gramausadhamahaviryayai namah ।
Om gramyasarvabhayapahayai namah । 880 ।

Om grahadvesyai namah ।
Om graharudhayai namah ।
Om gramanyai namah ।
Om gramadevatayai namah ।
Om grhitabrahmamukhyastrayai namah ।
Om grhitayudhasaktidayai namah ।
Om grasamamsayai namah ।
Om grhastharcyayai namah ।
Om grahabhutanivarinyai namah ।
Om hambhutayai namah । 890 ।

Om haladhrksevyayai namah ।
Om haraharikucancalayai namah ।
Om harsapradayai namah ।
Om hararadhyayai namah ।
Om hasanindyanisakarayai namah ।
Om havirbhoktryai namah ।
Om haridrabhayai namah ।
Om haritasvadhirohinyai namah ।
Om haritpatisamaradhyayai namah ।
Om halakrstasurasurayai namah । 900 ।

Om haritasukavatpanyai namah ।
Om hayamedhabhiraksakyai namah ।
Om hamsaksaryai namah ।
Om hamsabijayai namah ।
Om hahakaraharasugayai namah ।
Om hayyangavinahrdvrttyai namah ।
Om haritamsumanidyutyai namah ।
Om hunkaratmane namah ।
Om hutahomyayai namah ।
Om hunkaralayanayikayai namah । 910 ।

Om hunkarapanjarasukyai namah ।
Om hunkarakamalendirayai namah ।
Om hunkararatrikajyotsnayai namah ।
Om hunkaradrumamanjaryai namah ।
Om hunkaradipikajvalayai namah ।
Om hunkararnavakaumudyai namah ।
Om humphatkaryai namah ।
Om humphatdyutyai namah ।
Om hunkarakasabhaskarayai namah ।
Om phatkaryai namah । 920 ।

Om sphatikakarayai namah ।
Om sphatikaksakarambujayai namah ।
Om phatkilakayai namah ।
Om phadastrayai namah ।
Om phatkarahisikhamanyai namah ।
Om phatkarasumanomadhvyai namah ।
Om phatkarakamalendirayai namah ।
Om phatkarasaudhasrngasthayai namah ।
Om phatkaradhvaradaksinayai namah ।
Om phatkarasuktikamuktayai namah । 930 ।

Om phatkaradrumamanjaryai namah ।
Om phatkaravirakhadgastrayai namah ।
Om phatkaratanumadhyagayai namah ।
Om phatkarasibikarudhayai namah ।
Om phatkaracchatralanchitayai namah ।
Om phatkarapithanilayayai namah ।
Om phatkaravrtamandalayai namah ।
Om phatkarakunjaramadapravahayai namah ।
Om phalalocanayai namah ।
Om phalasinyai namah । 940 ।

Om phalakaryai namah ।
Om phaladanaparayanayai namah ।
Om phatkarastraphalakarayai namah ।
Om phalantyai namah ।
Om phalavarjitayai namah ।
Om svatantryacaritayai namah ।
Om svasthayai namah ।
Om svapnagrahanisudinyai namah ।
Om svadhisthanambujarudhayai namah ।
Om svayambhutayai namah । 950 ।

Om svaratmikayai namah ।
Om svargadhipayai namah ।
Om svarnavarnayai namah ।
Om svahakarasvarupinyai namah ।
Om svayamvarayai namah ।
Om svararohayai namah ।
Om svaprakasayai namah ।
Om svarapriyayai namah ।
Om svacakrarajanilayayai namah ।
Om svasainyavijayapradayai namah । 960 ।

Om svapradhanayai namah ।
Om svapakaryai namah ।
Om svakrtakhilavaibhavayai namah ।
Om svairinikhedasamanyai namah ।
Om svarupajitamohinyai namah ।
Om hanopadananirmuktayai namah ।
Om hanidaughanirasanayai namah ।
Om hastikumbhadvayakucayai namah ।
Om hastirajadhirohinyai namah ।
Om hayagrivasamaradhyayai namah । 970 ।

Om hastikrttipriyanganayai namah ।
Om halikrtasvarakulayai namah ।
Om hanivrddhivivarjitayai namah ।
Om hahahuhumukhastutyayai namah ।
Om hathadanitakrttikayai namah ।
Om hatasurayai namah ।
Om hatadvesayai namah ।
Om hatakadriguhagrhayai namah ।
Om hallinatanasantustayai namah ।
Om harigahvaravallabhayai namah । 980 ।

Om hanumadgitasangitahasitayai namah ।
Om harisodaryai namah ।
Om hakarakandarasimhyai namah ।
Om hakarakusumasavayai namah ।
Om hakaratatinipurayai namah ।
Om hakarajalapankajayai namah ।
Om hakarayaminijyotsnayai namah ।
Om hakarakhajitarasayai namah ।
Om hakaracakravalarkayai namah ।
Om hakaramarudidhityai namah । 990 ।

Om hakaravasarangyai namah ।
Om hakaragirinirjharayai namah ।
Om hakaramadhumadhuryayai namah ।
Om hakarasramatapasyai namah ।
Om hakaramadhuvasantyai namah ।
Om hakarasvarakahalyai namah ।
Om hakaramantrabijarnayai namah ।
Om hakarapatahadhvanyai namah ।
Om hakaranarilavanyayai namah ।
Om hakaraparadevatayai namah । 1000 ।

iti sridurgasahasranamavalih sampurna ॥

99999 ॥ sribalastottarasatanamavalih 2 ॥

Om kalyanyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om balayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om tripurasundaryai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om saubhagyavatyai namah ।
Om klinkaryai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om hrimkaryai namah । 10 ।

Om skandajananyai namah ।
Om parayai namah ।
Om pancadasaksaryai namah ।
Om trilokyai namah ।
Om mohanayai namah ।
Om adhisayai namah ।
Om sarvesyai namah ।
Om sarvarupinyai namah ।
Om sarvasanksobhinyai namah ।
Om purnayai namah । 20 ।

Om navamudresvaryai namah ।
Om sivayai namah ।
Om anangakusumayai namah ।
Om khyatayai namah ।
Om anangabhuvanesvaryai namah ।
Om japyayai namah ।
Om stavyayai namah ।
Om srutyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nityaklinnayai namah । 30 ।

Om amrtodbhavayai namah ।
Om mohinyai namah ।
Om paramayai namah ।
Om anandayai namah ।
Om kamesyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om padmaragakiritinyai namah । 40 ।

Om saugandhinyai namah ।
Om saridvenyai namah ।
Om mantrinyai namah ।
Om mantrarupinyai namah ।
Om tatvatrayyai namah ।
Om tatvamayyai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om tripuravasinyai namah ।
Om sriyai namah ।
Om matyai namah । 50 ।

Om mahadevyai namah ।
Om kalinyai namah ।
Om paradevatayai namah ।
Om kaivalyarekhayai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om sarvesyai namah ।
Om sarvamatrkayai namah ।
Om visnusvasre namah ।
Om devamatre namah ।
Om sarvasampatpradayinyai namah । 60 ।

Om adharayai namah ।
Om hitapatnikayai namah ।
Om svadhisthanasamasrayayai namah ।
Om ajnayai namah ।
Om padmasanasinayai namah ।
Om visuddhasthalasamsthitayai namah ।
Om astatrimsatkalamurtyai namah ।
Om susumnayai namah ।
Om carumadhyamayai namah ।
Om yogisvaryai namah । 70 ।

Om munidhyeyayai namah ।
Om parabrahmasvarupinyai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om candracudayai namah ।
Om puranyai namah ।
Om agamarupinyai namah ।
Om onkaradaye namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om mahapranavarupinyai namah ।
Om bhutesvaryai namah । 80 ।

Om bhutamayyai namah ।
Om pancasadvarnarupinyai namah ।
Om sodhanyasamahabhusayai namah ।
Om kamaksyai namah ।
Om dalamatrkayai namah ।
Om adharasaktyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om sripurabhairavyai namah ।
Om trikonamadhyanilayayai namah । 90 ।

Om satkonapuravasinyai namah ।
Om navakonapuravasayai namah ।
Om bindusthalasamanvitayai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om mantritapadayai namah ।
Om bhaminyai namah ।
Om bhavarupinyai namah ।
Om etasyai namah ।
Om sankarsinyai namah ।
Om dhatryai namah । 100 ।

Om umayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sulabhayai namah ।
Om durlabhayai namah ।
Om sastryai namah ।
Om mahasastryai namah ।
Om sikhandinyai namah । 108 ।

iti sribalastottarasatanamavalih sampurna ॥

99999 ॥ sribalastottarasatanamavalih 2 ॥

Om kalyanyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om balayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om tripurasundaryai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om saubhagyavatyai namah ।
Om klinkaryai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om hrimkaryai namah । 10 ।

Om skandajananyai namah ।
Om parayai namah ।
Om pancadasaksaryai namah ।
Om trilokyai namah ।
Om mohanayai namah ।
Om adhisayai namah ।
Om sarvesyai namah ।
Om sarvarupinyai namah ।
Om sarvasanksobhinyai namah ।
Om purnayai namah । 20 ।

Om navamudresvaryai namah ।
Om sivayai namah ।
Om anangakusumayai namah ।
Om khyatayai namah ।
Om anangabhuvanesvaryai namah ।
Om japyayai namah ।
Om stavyayai namah ।
Om srutyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nityaklinnayai namah । 30 ।

Om amrtodbhavayai namah ।
Om mohinyai namah ।
Om paramayai namah ।
Om anandayai namah ।
Om kamesyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om padmaragakiritinyai namah । 40 ।

Om saugandhinyai namah ।
Om saridvenyai namah ।
Om mantrinyai namah ।
Om mantrarupinyai namah ।
Om tatvatrayyai namah ।
Om tatvamayyai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om tripuravasinyai namah ।
Om sriyai namah ।
Om matyai namah । 50 ।

Om mahadevyai namah ।
Om kalinyai namah ।
Om paradevatayai namah ।
Om kaivalyarekhayai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om sarvesyai namah ।
Om sarvamatrkayai namah ।
Om visnusvasre namah ।
Om devamatre namah ।
Om sarvasampatpradayinyai namah । 60 ।

Om adharayai namah ।
Om hitapatnikayai namah ।
Om svadhisthanasamasrayayai namah ।
Om ajnayai namah ।
Om padmasanasinayai namah ।
Om visuddhasthalasamsthitayai namah ।
Om astatrimsatkalamurtyai namah ।
Om susumnayai namah ।
Om carumadhyamayai namah ।
Om yogisvaryai namah । 70 ।

Om munidhyeyayai namah ।
Om parabrahmasvarupinyai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om candracudayai namah ।
Om puranyai namah ।
Om agamarupinyai namah ।
Om onkaradaye namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om mahapranavarupinyai namah ।
Om bhutesvaryai namah । 80 ।

Om bhutamayyai namah ।
Om pancasadvarnarupinyai namah ।
Om sodhanyasamahabhusayai namah ।
Om kamaksyai namah ।
Om dalamatrkayai namah ।
Om adharasaktyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om sripurabhairavyai namah ।
Om trikonamadhyanilayayai namah । 90 ।

Om satkonapuravasinyai namah ।
Om navakonapuravasayai namah ।
Om bindusthalasamanvitayai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om mantritapadayai namah ।
Om bhaminyai namah ।
Om bhavarupinyai namah ।
Om etasyai namah ।
Om sankarsinyai namah ।
Om dhatryai namah । 100 ।

Om umayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sulabhayai namah ।
Om durlabhayai namah ।
Om sastryai namah ।
Om mahasastryai namah ।
Om sikhandinyai namah । 108 ।

iti sribalastottarasatanamavalih sampurna ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga Stotram:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top