Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Durga Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

த்⁴யாநம் ।
1. ஸிம்ஹஸ்தா² ஶஶிஶேக²ரா மரகதப்ரக்²யைஶ்சதுர்பி⁴ர்பு⁴ஜை: ।
ஶங்க²ம் சக்ரத⁴நு: ஶராம்ஶ்ச த³த⁴தீ நேத்ரைஸ்த்ரிபி:⁴ ஶோபி⁴தா ॥

ஆமுக்தாங்க³த³ஹாரகங்கணரணத்காஞ்சீ ரணந்நூபுரா ।
து³ர்கா³ து³ர்க³திஹாரிணீ ப⁴வது நோ ரத்நேல்லஸத்குண்ட³லா ॥

2. மாதர்மே மது⁴கைடப⁴க்⁴நி மஹிஷப்ராணாபஹாரோத்³யமே ।
ஹேலாநிர்ஜிததூ⁴ம்ரலோசநவதே⁴ ஹே சண்ட³முண்டா³ர்தி³நி ॥

நிஶ்ஶேஷீக்ருʼதரக்தபீ³ஜத³நுஜே நித்யே நிஶும்பா⁴பஹே ।
ஶும்ப⁴த்⁴வம்ஸிநி ஸம்ஹராஶு து³ரிதம் து³ர்கே³ நமஸ்தேঽம்பி³கே ॥

3. ஹேமப்ரக்²யாமிந்து³க²ண்டா³ர்த⁴மௌலிம் ।
ஶங்கா²ரிஷ்டாபீ⁴திஹஸ்தாம் த்ரிணேத்ராம் ॥

ஹேமாப்³ஜஸ்தா²ம் பீதவஸ்த்ராம் ப்ரஸந்நாம் ।
தே³வீம் து³ர்கா³ம் தி³வ்யரூபாம் நமாமி ॥

4. உத்³யத்³வித்³யுத்கராலாகுலஹரிக³லஸம்ஸ்தா²ரிஶங்கா²ஸிகே²டே-
ஷ்விஷ்வாஸாக்²யத்ரிஶூலாநரிக³ணப⁴யதா³ தர்ஜநீம் ஸந்த³தா⁴நா ।
சர்மாஸ்யுத்தீர்ணதோ³ர்பி:⁴ ப்ரஹரணநிபுணாபி⁴ர்வ்ருʼதா கந்யகாபி:⁴
த³த்³யாத்கார்ஶாநபீ⁴ஷ்டாந் த்ரிணயநலலிதா சாபி காத்யாயநீ வ: ॥

5. அரிஶங்க²க்ருʼபாணகே²டபா³ணாந் ஸுத⁴நு: ஶூலககர்தரீம் தர்ஜநீம் த³தா⁴நா ।
ப⁴ஜதாம் மஹிஷோத்தமாங்க³ஸம்ஸ்தா² நவதூ³ர்வாஸத்³ருʼஶீஶ்ரியேঽஸ்து து³ர்கா³ ॥

ௐ ஶ்ரீது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ த்ரிஜக³ந்மாத்ரே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்கைலாஸவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஹிமாசலகு³ஹாகாந்தமாணிக்யமணிமண்ட³பாயை நம: ।
ௐ கி³ரிது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ கௌ³ரஹஸ்தாயை நம: ।
ௐ க³ணநாத²வ்ருʼதாங்க³ணாயை நம: ।
ௐ கல்பகாரண்யஸம்வீதமாலதீகுஞ்ஜமந்தி³ராயை நம: ।
ௐ த⁴ர்மஸிம்ஹாஸநாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ டா³கிந்யாதி³ ஸமாஶ்ரிதாயை நம: । 10 ।

ௐ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராமர்த்யவதூ⁴டீநிகரஸ்துதாயை நம: ।
ௐ சிந்தாமணிஶிலாக்ல்ருʼப்தத்³வாராவலிக்³ருʼஹாந்தராயை நம: ।
ௐ கடாக்ஷவீக்ஷணாபேக்ஷகமலாக்ஷிஸுராங்க³நாயை நம: ।
ௐ லீலாபா⁴ஷணஸம்லோலகமலாஸநவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ யாமலோபநிஷந்மந்த்ரவிலபச்சு²கபுங்க³வாயை நம: ।
ௐ தூ³ர்வாத³லஶ்யாமரூபாயை நம: ।
ௐ து³ர்வாரமதவிஹ்வலாயை நம: ।
ௐ நவகோரகஸம்பத்ஶ்ரீகல்பகாரண்யகுந்தலாயை நம: ।
ௐ வேணீகைதகப³ர்ஹாம்ஶுவிஜிதஸ்மரபட்டஸாயை நம: ।
ௐ கசஸீமந்தரேகா²ந்தலம்ப³மாணிக்யலம்பி³காயை நம: । 20 ।

ௐ புஷ்பபா³ணஶராலீட⁴க⁴நத⁴ம்மில்லபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ பா⁴லசந்த்³ரகலாப்ராந்தஸத்ஸுதா⁴பி³ந்து³மௌக்திகாயை நம: ।
ௐ சூலீகாத³ம்பி³நீஶ்லிஷ்டசந்த்³ரரேகா²லலாடிகாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லஸம்யுக்தபௌ⁴மகுங்குமரேகி²காயை நம: ।
ௐ கேஶாப்⁴ரமுக்தகோத³ண்ட³ஸத்³ருʼக்³ப்⁴ரூலதிகாஞ்சிதாயை நம: ।
ௐ மாரசாபலஸச்சு²ப்⁴ரம்ருʼக³நாபி⁴விஶேஷகாயை நம: ।
ௐ கர்ணபூரிதகஹ்லாராகாங்க்ஷிதாபாங்க³வீக்ஷணாயை நம: ।
ௐ க்ஷீராஶயோத்பலாகாரவிலஸத்க்ருʼஷ்ணதாரகாயை நம: ।
ௐ நேத்ரபங்கேருஹாந்த:ஸ்த²ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமரதாரகாயை நம: ।
ௐ க³ரலாவ்ருʼதகல்லோலநிமேஷாஞ்ஜநபா⁴ஸுராயை நம: । 30 ।

ௐ தீக்ஷ்ணாக்³ரதா⁴ரப்ரத்³யும்நஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவீக்ஷணாயை நம: ।
ௐ முக²சந்த்³ரஸுதா⁴பூரலுட⁴ந்மீநாப⁴லோசநாயை நம: ।
ௐ மௌக்திகாவ்ருʼததாடங்கமண்ட³லத்³வயமண்டி³தாயை நம: ।
ௐ கந்த³ர்பத்⁴வஜதாகீர்ணமகராங்கிதகுண்ட³லாயை நம: ।
ௐ கர்ணரத்நௌக⁴சிந்தார்ககமநீயமுகா²ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ காருண்யஸ்யந்தி³வத³நாயை நம: ।
ௐ கண்ட²மூலஸுகுங்குமாயை நம: ।
ௐ ஓஷ்ட²பி³ம்ப³ப²லாமோத³ஶுகதுண்டா³ப⁴நாஸிகாயை நம: ।
ௐ திலசம்பகபுஷ்பஶ்ரீநாஸிகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ நாஸாசம்பகஸம்ஸ்ரஸ்தமது⁴பி³ந்து³கமௌக்திகாயை நம: । 40 ।

ௐ முக²பங்கஜகிஞ்ஜல்கமுக்தாஜாலஸுநாஸிகாயை நம: ।
ௐ ஸாலுவேஶமுகா²ஸ்வாத³ லோலுபாத⁴ரபல்லவாயை நம: ।
ௐ ரத³நாம்ஶநடீரங்க³ப்ரஸ்தாவநபடாத⁴ராயை நம: ।
ௐ த³ந்தலக்ஷ்மீக்³ருʼஹத்³வாரநீஹாராம்ஶ்வத⁴ரச்ச²தா³யை நம: ।
ௐ வித்³ருமாத⁴ரபா³லார்கமிஶ்ரஸ்மேராம்ஶுகௌமுத்³யை நம: ।
ௐ மந்த்ரபீ³ஜாங்குராகாரத்³விஜாவலிவிராஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸல்லாபலக்ஷ்மீமாங்க³ல்யமௌக்திகஸ்ரக்³ரதா³லயாயை நம: ।
ௐ தாம்பூ³லஸாரஸௌக³ந்தி⁴ஸகலாம்நாயதாலுகாயை நம: ।
ௐ கர்ணலக்ஷ்மீவிலாஸார்த²மணித³ர்பணக³ண்ட³பு⁴வே நம: ।
ௐ கபோலமுகுலாக்ராந்தகர்ணதாடங்கதீ³தி⁴தயே நம: । 50 ।

ௐ முக²பத்³மரஜஸ்தூலஹரித்³ராசூர்ணமண்டி³தாயை நம: ।
ௐ கண்டா²த³ர்ஶப்ரபா⁴ஸாந்த்³ரவிஜிதஶ்ரீவிராஜிதாயை நம: ।
ௐ தே³ஶிகேஶஹ்ருʼதா³நந்த³ஸம்பச்சிபு³கபேடிகாயை நம: ।
ௐ ஶரபா⁴தீ⁴ஶஸம்ப³த்³த⁴மாங்க³ல்யமணிகந்த⁴ராயை நம: ।
ௐ கஸ்தூரீபங்கஸஞ்ஜாதக³லநாலமுகா²ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ லாவண்யாம்போ⁴தி⁴மத்⁴யஸ்த²ஶங்க²ஸந்நிப⁴கந்த⁴ராயை நம: ।
ௐ க³லஶங்க²ப்ரஸூதாம்ஶுமுக்தாதா³மவிராஜிதாயை நம: ।
ௐ மாலதீமல்லிகாதுல்யபு⁴ஜத்³வயமநோஹராயை நம: ।
ௐ கநகாங்க³த³கேயூரச்ச²விநிர்ஜிதபா⁴ஸ்கராயை நம: ।
ௐ ப்ரகோஷ்ட²வலயாக்ராந்தபரிவேஷக்³ரஹத்³யுதயே நம: । 60 ।

ௐ வலயத்³வயவைடூ³ர்யஜ்வாலாலீட⁴கராம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ பா³ஹுத்³வயலதாக்³ரஸ்தபல்லவாப⁴கராங்கு³ல்யை நம: ।
ௐ கரபங்கேருஹப்⁴ராம்யத்³ரவிமண்ட³லகங்கணாயை நம: ।
ௐ அங்கு³லீவித்³ருமலதாபர்வஸ்வர்ணாங்கு³லீயகாயை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யப்ரத³கராந்தஸ்த²ஶங்க²சக்ராங்கமுத்³ரிகாயை நம: ।
ௐ கரபத்³மத³லப்ராந்தபா⁴ஸ்வத்³ரத்நநகா²ங்குராயை நம: ।
ௐ ரத்நக்³ரைவேயஹாராதிரமணீயகுசாந்தராயை நம: ।
ௐ ப்ராலம்பி³கௌஸ்துப⁴மணிப்ரபா⁴லிப்தஸ்தநாந்தராயை நம: ।
ௐ ஶரபா⁴தீ⁴ஶநேத்ராம்ஶுகஞ்சுகஸ்தநமண்ட³லாயை நம: ।
ௐ ரதீவிவாஹகாலஶ்ரீபூர்ணகும்ப⁴ஸ்தநத்³வயாயை நம: । 70 ।

ௐ அநங்க³ஜீவநப்ராணமந்த்ரகும்ப⁴ஸ்தநத்³வயாயை நம: ।
ௐ மத்⁴யவல்லீப்ராஜ்யப²லத்³வயவக்ஷேஜபா⁴ஸுராயை நம: ।
ௐ ஸ்தநபர்வதபர்யந்தசித்ரகுங்குமபத்ரிகாயை நம: ।
ௐ ப்⁴ரமராலீட⁴ராஜீவகுட்³மலஸ்தநசூசுகாயை நம: ।
ௐ மஹாஶரப⁴ஹ்ருʼத்³ராக³ரக்தவஸ்த்ரேத்தரீயகாயை நம: ।
ௐ அநௌபம்யாதிலாவண்யபார்ஷ்ணிபா⁴கா³பி⁴நந்தி³தாயை நம: ।
ௐ ஸ்தநஸ்தப³கராராஜத்³ரோமவல்லீதலோத³ராயை நம: ।
ௐ க்ருʼஷ்ணரோமாவலீக்ருʼஷ்ணஸப்தபத்ரோத³ரச்ச²வயே நம: ।
ௐ ஸௌந்த³ர்யபூரஸம்பூர்ணப்ரவாஹாவர்தநாபி⁴காயை நம: ।
ௐ அநங்க³ரஸபூராப்³தி⁴தரங்கா³ப⁴வலித்ரயாயை நம: । 80 ।

ௐ ஸந்த்⁴யாருணாம்ஶுகௌஸும்ப⁴படாவ்ருʼதகடீதட்யை நம: ।
ௐ ஸப்தகிங்கிணிகாஶிஞ்ஜத்³ரத்நகாந்திகலாபிந்யை நம: ।
ௐ மேக²லாதா³மஸங்கீர்ணமயூகா²வ்ருʼதநீவிகாயை நம: ।
ௐ ஸுவர்ணஸூத்ராகலிதஸூக்ஷ்மரத்நாம்ப³ராசலாயை நம: ।
ௐ வீரேஶ்வராநங்க³ஸரித்புலிநீஜக⁴நஸ்த²லாயை நம: ।
ௐ அஸாத்³ருʼஶ்யநிதம்ப³ஶ்ரீரம்யரம்போ⁴ருகாண்ட³யுஜே நம: ।
ௐ ஹலமல்லகநேத்ராபா⁴வ்யாப்தஸந்தி⁴மநோஹராயை நம: ।
ௐ ஜாநுமண்ட³லதி⁴க்காரிராஶிகூடதடீகட்யை நம: ।
ௐ ஸ்மரதூணீரஸங்காஶஜங்கா⁴த்³விதயஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ கு³ல்ப²த்³விதயஸௌபா⁴க்³யஜிததாலப²லத்³வய்யை நம: । 90 ।

ௐ த்³யுமணிம்ரக்ஷணாபா⁴ங்க்⁴ரியுக்³மநூபுரமண்ட³லாயை நம: ।
ௐ ரணத்³வலயஸல்லாபத்³ரத்நமாலாப⁴பாது³காயை நம: ।
ௐ ப்ரபதா³த்மகஶஸ்த்ரௌக⁴விலஸச்சர்மபுஸ்தகாயை நம: ।
ௐ ஆதா⁴ரகூர்மப்ருʼஷ்டா²ப⁴பாத³ப்ருʼஷ்ட²விராஜிதாயை நம: ।
ௐ பாதா³ங்கு³லிப்ரபா⁴ஜாலபராஜிததி³வாகராயை நம: ।
ௐ சக்ரசாமரமத்ஸ்யாங்கசரணஸ்த²லபங்கஜாயை நம: ।
ௐ ஸுரேந்த்³ரகோடிமுகுடீரத்நஸங்க்ராந்தபாது³காயை நம: ।
ௐ அவ்யாஜகருணாகு³ப்ததந்வை நம: ।
ௐ அவ்யாஜஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸாம்ராஜ்யபத³பட்டாபி⁴ஷேசிதாயை நம: । 100 ।

ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ப⁴வாந்யை நம: ।
ௐ ருத்³ராண்யை நம: ।
ௐ ஶர்வாண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: ।
ௐ உமாயை நம: ।
ௐ காத்யாயந்யை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ராயை நம: ।
ௐ பார்வத்யை நம: ।
ௐ பாவநாக்ருʼத்யை நம: । 110 ।

ௐ ம்ருʼடா³ந்யை நம: ।
ௐ சண்டி³காயை நம: ।
ௐ மாத்ரே நம: ।
ௐ ரத்யை நம: ।
ௐ மங்க³ளதே³வதாயை நம: ।
ௐ கால்யை நம: ।
ௐ ஹைமவத்யை நம: ।
ௐ வீராயை நம: ।
ௐ கபாலஶூலதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ ஶரபா⁴யை நம: । 120 ।

ௐ ஶாம்ப⁴வ்யை நம: ।
ௐ மாயாதந்த்ராயை நம: ।
ௐ தந்த்ரார்த²ரூபிண்யை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மதா³யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மதாபஸ்யை நம: ।
ௐ தாரகாக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஹராயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ முக்³தா⁴யை நம: । 130 ।

ௐ ஹம்ஸிந்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸவாஹநாயை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யாயை நம: ।
ௐ ப³லகர்யை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திக³ம்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴யாபஹாயை நம: ।
ௐ மாதங்க்³யை நம: ।
ௐ ரஸிகாயை நம: ।
ௐ மத்தாயை நம: । 140 ।

ௐ மாலிநீமால்யதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ மோஹிந்யை நம: ।
ௐ முதி³தாயை நம: ।
ௐ க்ருʼஷ்ணாயை நம: ।
ௐ முக்திதா³யை நம: ।
ௐ மோத³ஹர்ஷிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ருʼங்கா³ர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகர்யை நம: ।
ௐ ஶூரஜயிந்யை நம: ।
ௐ ஜயஶ்ருʼங்க²லாயை நம: । 150 ।

ௐ ஸத்யை நம: ।
ௐ தாராத்மிகாயை நம: ।
ௐ தந்வ்யை நம: ।
ௐ தாரநாதா³யை நம: ।
ௐ தடி³த்ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ அபர்ணாயை நம: ।
ௐ விஜயாயை நம: ।
ௐ நீலீரஞ்ஜிதாயை நம: ।
ௐ அபராஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶங்கர்யை நம: । 160 ।

ௐ ரமணீராமாயை நம: ।
ௐ ஶைலேந்த்³ரதநயாயை நம: ।
ௐ மஹ்யை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ பரமாயை நம: ।
ௐ பரதே³வதாயை நம: ।
ௐ கா³யத்ரீரஸிகாயை நம: ।
ௐ வித்³யாயை நம: । 170 ।

ௐ க³ங்கா³யை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ரவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ தே³வ்யை நம: ।
ௐ தா³க்ஷாயண்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷத³மந்யை நம: ।
ௐ தா³ருணப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ மார்யை நம: ।
ௐ மாரகர்யை நம: ।
ௐ ம்ருʼஷ்டாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிண்யை நம: । 180 ।

ௐ மந்த்ரவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாமய்யை நம: ।
ௐ பராரக்தாயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ தூ⁴ம்ரலோசநாயை நம: ।
ௐ வாமாகுதூஹலாயை நம: ।
ௐ குல்யாயை நம: ।
ௐ கோமலாயை நம: ।
ௐ குட்³மலஸ்தந்யை நம: ।
ௐ த³ண்டி³ந்யை நம: । 190 ।

ௐ முண்டி³ந்யை நம: ।
ௐ தீ⁴ராயை நம: ।
ௐ ஜயகந்யாயை நம: ।
ௐ ஜயங்கர்யை நம: ।
ௐ சாமுண்ட்³யை நம: ।
ௐ சண்ட³முண்டே³ஶ்யை நம: ।
ௐ சண்ட³முண்ட³நிஷூதி³ந்யை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரகால்யை நம: ।
ௐ வஹ்நிது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ பாலிதாமரஸைநிகாயை நம: ।
ௐ யோகி³நீக³ணஸம்வீதாயை நம: ।
ௐ ப்ரப³லாயை நம: ।
ௐ ஹம்ஸகா³மிந்யை நம: ।
ௐ ஶும்பா⁴ஸுரப்ராணஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாயை நம: ।
ௐ ஶோப⁴நவிக்ரமாயை நம: ।
ௐ நிஶும்ப⁴வீர்யஶமந்யை நம: ।
ௐ நிர்நித்³ராயை நம: ।
ௐ நிருபப்லவாயை நம: ।
ௐ த⁴ர்மஸிம்ஹத்⁴ருʼதாயை நம: । 210 ।

ௐ மால்யை நம: ।
ௐ நாரஸிம்ஹாங்க³லோலுபாயை நம: ।
ௐ பு⁴ஜாஷ்டகயுதாயை நம: ।
ௐ துங்கா³யை நம: ।
ௐ துங்க³ஸிம்ஹாஸநேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம: ।
ௐ ராஜ்யஸாம்ராஜ்யதா³யிந்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரகேலிஶுகாலாபாயை நம: ।
ௐ மஹநீயாயை நம: । 220 ।

ௐ மஹாஶநாயை நம: ।
ௐ து³ர்வாரகருணாஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ தூ⁴மலாயை நம: ।
ௐ து³ஷ்டநாஶிந்யை நம: ।
ௐ வீரலக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ வீரபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ வீரவேஷமஹோத்ஸவாயை நம: ।
ௐ வநது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ வஹ்நிஹஸ்தாயை நம: ।
ௐ வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிந்யை நம: । 230 ।

ௐ வநமால்யை நம: ।
ௐ வாராஹ்யை நம: ।
ௐ வாகா³ஸாரநிவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஏகாகிந்யை நம: ।
ௐ ஏகஸிம்ஹஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஏகத³ந்தப்ரஸூதிந்யை நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹசர்மவஸநாயை நம: ।
ௐ நிர்நிரீக்ஷ்யாயை நம: ।
ௐ நிரங்குஶாயை நம: ।
ௐ ந்ருʼபாலவீர்யநிர்வேகா³யை நம: । 240 ।

ௐ நீசக்³ராமநிஷூதி³ந்யை நம: ।
ௐ ஸுத³ர்ஶநாஸ்த்ரத³ர்பக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸோமக²ண்டா³வதம்ஸிகாயை நம: ।
ௐ புலிந்த³குலஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ புஷ்பது⁴த்தூரமாலிகாயை நம: ।
ௐ கு³ஞ்ஜாமணிலஸந்மாலாஶங்க²தாடங்கஶோபி⁴ந்யை நம: ।
ௐ மாதங்க³மத³ஸிந்தூ³ரதிலகாயை நம: ।
ௐ மது⁴வாஸிந்யை நம: ।
ௐ புலிந்தி³நீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஶ்யாமாயை நம: । 250 ।

ௐ சலசேலகடிஸ்த²லாயை நம: ।
ௐ ப³ர்ஹாவதம்ஸத⁴ம்மில்லாயை நம: ।
ௐ தமாலஶ்யாமலாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஶத்ருஸம்ஹாரஶஸ்த்ராங்க³பாஶகோத³ண்ட³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ கங்கால்யை நம: ।
ௐ நாரஸிம்ஹாங்க³ரக்தபாநஸமுத்ஸுகாயை நம: ।
ௐ வஸாமலிநவாராஹத³ம்ஷ்ட்ராப்ராலம்ப³மாலிகாயை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாருணஜடாதா⁴ரிகாலமேக⁴ஸமப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ சதுர்முக²ஶிரோமாலாயை ஸர்பயஜ்ஞேபவீதிந்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷயஜ்ஞாநலத்⁴வம்ஸத³லிதாமரடா³ம்பி⁴காயை நம: । 260 ।

ௐ வீரப⁴த்³ராமோத³கரவீராடோபவிஹாரிண்யை நம: ।
ௐ ஜலது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ மஹாமத்தத³நுஜப்ராணப⁴க்ஷிண்யை நம: ।
ௐ பரமந்த்ரப⁴க்ஷிவஹ்நிஜ்வாலாகீர்ணத்ரிலோசநாயை நம: ।
ௐ ஶத்ருஶல்யமயாமோக⁴நாத³நிர்பி⁴ந்நதா³நவாயை நம: ।
ௐ ராக்ஷஸப்ராணமத²நவக்ரத³ம்ஷ்ட்ராயை மஹோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ க்ஷுத்³ரக்³ரஹாபஹாயை நம: ।
ௐ க்ஷுத்³ரமந்த்ரதந்த்ரக்ரியாபஹாயை நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ராஜிநாம்ப³ரத⁴ராயை நம: ।
ௐ வ்யாலகங்கணபூ⁴ஷணாயை நம: । 270 ।

ௐ ப³லிபூஜாப்ரியக்ஷுத்³ரபைஶாசமத³நாஶிந்யை நம: ।
ௐ ஸம்மோஹநாஸ்த்ரமந்த்ராத்ததா³நவௌக⁴விநாஶிந்யை நம: ।
ௐ காமக்ராந்தமநோவ்ருʼத்த்யை நம: ।
ௐ காமகேலிகலாரதாயை நம: ।
ௐ கர்பூரவீடிகாப்ரீதாயை நம: ।
ௐ காமிநீஜநமோஹிந்யை நம: ।
ௐ ஸ்வப்நவத்யை நம: ।
ௐ ஸ்வப்நபோ⁴க³த்⁴வம்ஸிதாகி²லதா³நவாயை நம: ।
ௐ ஆகர்ஷணக்ரியாலோலாயை நம: ।
ௐ ஆஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யிந்யை நம: । 280 ।

ௐ ஜ்வாலாமுக்²யை நம: ।
ௐ ஜ்வாலநேத்ராயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாங்கா³யை நம: ।
ௐ ஜ்வரநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ஶல்யாகர்யை நம: ।
ௐ ஶல்யஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஶல்யமந்த்ரசலாசலாயை நம: ।
ௐ சதுர்த்²யை நம: ।
ௐ அகுஹராயை நம: ।
ௐ ரௌத்³ர்யை நம: । 290 ।

ௐ தாபக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ த³ரநாஶிந்யை நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யஶமந்யை நம: ।
ௐ க்ருத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ வ்யாதி⁴ந்யை நம: ।
ௐ வ்யாதி⁴நாஶிந்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மரக்ஷோஹராயை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்ம்யை நம: ।
ௐ க³ணஹார்யை நம: ।
ௐ க³ணேஶ்வர்யை நம: । 300 ।

ௐ ஆவேஶக்³ரஹஸம்ஹார்யை நம: ।
ௐ ஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ மந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஹரிப்ரியாயை நம: ।
ௐ க்ருʼத்திகாயை நம: ।
ௐ க்ருʼத்திஹரணாயை நம: ।
ௐ கௌ³ர்யை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ரமாநஸாயை நம: ।
ௐ யுத்³த⁴ப்ரீதாயை நம: ।
ௐ யுத்³த⁴கார்யை நம: । 310 ।

ௐ யோத்³த⁴க்³ருʼண்யாயை நம: ।
ௐ யுதி⁴ஷ்டி²ராயை நம: ।
ௐ துஷ்டிதா³யை நம: ।
ௐ புஷ்டிதா³யை நம: ।
ௐ புண்யபோ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அபாபாயை நம: ।
ௐ பாபஶமந்யை நம: ।
ௐ அரூபாயை நம: ।
ௐ ரூபதா³ருணாயை நம: ।
ௐ அந்நதா³யை நம: । 320 ।

ௐ த⁴நதா³யை நம: ।
ௐ பூதாயை நம: ।
ௐ அணிமாதி³ப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஸித்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ பு³த்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ ஶூலாயை நம: ।
ௐ ஶிஷ்டாசாரபராயணாயை நம: ।
ௐ அமாயாயை நம: ।
ௐ அமராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஹம்ஸமந்த்ராயை நம: । 330 ।

ௐ ஹலாயுதா⁴யை நம: ।
ௐ க்ஷாமப்ரத்⁴வம்ஸிந்யை நம: ।
ௐ க்ஷோப்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶார்தூ³லாஸநவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஸத்த்வரூபாயை நம: ।
ௐ தமோஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸௌம்யாயை நம: ।
ௐ ஸாரங்க³பா⁴வநாயை நம: ।
ௐ த்³விஸஹஸ்ரகராயை நம: ।
ௐ ஶுத்³தா⁴யை நம: । 340 ।

ௐ ஸ்தூ²லஸிம்ஹஸுவாஸிந்யை நம: ।
ௐ நாராயண்யை நம: ।
ௐ மஹாவீர்யாயை நம: ।
ௐ நாத³பி³ந்த்³வந்தராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஷட்³கு³ணாயை நம: ।
ௐ தத்த்வநிலயாயை நம: ।
ௐ தத்த்வாதீதாயை நம: ।
ௐ அம்ருʼதேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸுரமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஸுராராத்⁴யாயை நம: । 350 ।

ௐ ஸுமுகா²யை நம: ।
ௐ காலரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாரூபாயை நம: ।
ௐ காந்திமத்யை நம: ।
ௐ கே²சர்யை நம: ।
ௐ பு⁴வநேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மூலப்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ அவ்யக்தாயை நம: ।
ௐ மஹாமாயாயை நம: ।
ௐ மநோந்மந்யை நம: । 360 ।

ௐ ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ வாமாயை நம: ।
ௐ ஜக³ந்மூலாயை நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ஹாரகாரணாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதந்த்ராயை நம: ।
ௐ ஸ்வவஶாயை நம: ।
ௐ லோகபோ⁴க³தா³யை நம: ।
ௐ ஸுரநந்தி³ந்யை நம: ।
ௐ சித்ராசித்ராக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஸசித்ரவஸநப்ரியாயை நம: । 370 ।

ௐ விஷாபஹாயை நம: ।
ௐ வேத³மந்த்ராயை நம: ।
ௐ வேத³வித்³யாவிலாஸிந்யை நம: ।
ௐ குண்ட³லீகந்த³நிலயாயை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யாயை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யகவந்தி³தாயை நம: ।
ௐ காலராத்ர்யை நம: ।
ௐ கலாநிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ கௌமார்யை நம: ।
ௐ காமமோஹிந்யை நம: । 380 ।

ௐ வஶ்யாதி³ந்யை நம: ।
ௐ வராரோஹாயை நம: ।
ௐ வந்தா³ருஜநவத்ஸலாயை நம: ।
ௐ ஸஞ்ஜ்வாலாமாலிநீஶக்த்யை நம: ।
ௐ ஸுராப்ரீதாயை நம: ।
ௐ ஸுவாஸிந்யை நம: ।
ௐ மஹிஷாஸுரஸம்ஹார்யை நம: ।
ௐ மத்தமாதங்க³கா³மிந்யை நம: ।
ௐ மத³க³ந்தி⁴தமாதங்கா³யை நம: ।
ௐ வித்³யுத்³தா³மாபி⁴ஸுந்த³ர்யை நம: । 390 ।

ௐ ரக்தபீ³ஜாஸுரத்⁴வம்ஸ்யை நம: ।
ௐ வீரபாணாருணேக்ஷணாயை நம: ।
ௐ மஹிஷோத்தமஸம்ரூட⁴மாம்ஸப்ரோதாயுதாஞ்சலாயை நம: ।
ௐ யஶோவத்யை நம: ।
ௐ ஹேமகூடதுங்க³ஶ்ருʼங்க³நிகேதநாயை நம: ।
ௐ தா³நகல்பகஸச்சா²யாயை நம: ।
ௐ ஸந்தாநாதி³ப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஆஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டவரதா³யை நம: ।
ௐ அகி²லாக³மகோ³பிதாயை நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யஶைலத³ம்போ⁴ல்யை நம: । 400 ।

ௐ க்ஷுத்³ரபங்கஜசந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ ரோகா³ந்த⁴காரசண்டா³ம்ஶவே நம: ।
ௐ பாபத்³ருமகுடா²ரிகாயை நம: ।
ௐ ப⁴வாடவீதா³வவஹ்ந யே நம: ।
ௐ ஶத்ருதூலஸ்பு²லிங்க³ருசே நம: ।
ௐ ஸ்போ²டகோரக³மாயூர்யை நம: ।
ௐ க்ஷுத்³ரப்ராணநிவாரிண்யை நம: ।
ௐ அபஸ்மாரம்ருʼக³வ்யாக்⁴ராயை நம: ।
ௐ சித்தக்ஷோப⁴விமோசிந்யை நம: ।
ௐ க்ஷயமாதங்க³பஞ்சாஸ்யாயை நம: । 410 ।

ௐ க்ருʼச்ச்²ரவர்கா³பஹாரிண்யை நம: ।
ௐ பீநஸஶ்வாஸகாஸக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ பிஶாசோபாதி⁴மோசிந்யை நம: ।
ௐ விவாத³ஶமந்யை நம: ।
ௐ லோகபா³தா⁴பஞ்சகநாஶிந்யை நம: ।
ௐ அபவாத³ஹராயை ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஸங்க்³ராமவிஜயப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ரக்தபித்தக³லவ்யாதி⁴ஹராயை நம: ।
ௐ ஹரவிமோஹிந்யை நம: ।
ௐ க்ஷுத்³ரஶல்யமயாயை நம: । 420 ।

ௐ தா³ஸகார்யாரம்ப⁴ஸமுத்ஸுகாயை நம: ।
ௐ குஷ்ட²கு³ல்மப்ரமேஹக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ கூ³ட⁴ஶல்யவிநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திமத்ப்ராணஸௌஹார்தா³யை நம: ।
ௐ ஸுஹ்ருʼத்³வம்ஶாபி⁴வர்தி⁴காயை நம: ।
ௐ உபாஸ்யாயை நம: ।
ௐ அகி²லம்லேச்ச²மத³மாநவிமோசந்யை நம: ।
ௐ பை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ பீ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ பீ⁴ஷாயை நம: । 430 ।

ௐ பி⁴ந்நாராதிரணாஞ்சலாயை நம: ।
ௐ வ்யூஹத்⁴வம்ஸ்யை நம: ।
ௐ வீரஹவ்யாயை நம: ।
ௐ வீர்யாத்மநே நம: ।
ௐ வ்யூஹரக்ஷிகாயை நம: ।
ௐ மஹாராஷ்ட்ராயை நம: ।
ௐ மஹாஸேநாயை நம: ।
ௐ மாம்ஸாஶ்யை நம: ।
ௐ மாத⁴வாநுஜாயை நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரத்⁴வஜாயை நம: । 440 ।

ௐ வஜ்ரநக்²யை நம: ।
ௐ வஜ்ராயை நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரநிஷூதி³ந்யை நம: ।
ௐ க²ட்³கி³நீகந்யகாவேஷாயை நம: ।
ௐ கௌமார்யை நம: ।
ௐ க²ங்க³வாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஸங்க்³ராமவாஸிந்யஸ்தாஸ்த்ராயை நம: ।
ௐ தீ⁴ரஜ்யாஸாயகாஸநாயை நம: ।
ௐ கோத³ண்ட³த்⁴வநிக்ருʼதே நம: ।
ௐ க்ருத்³தா⁴யை நம: । 450 ।

ௐ க்ரூரத்³ருʼஷ்டிப⁴யாநகாயை நம: ।
ௐ வீராக்³ரகா³மிந்யை நம: ।
ௐ து³ஷ்டாஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஶத்ருப⁴க்ஷிண்யை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாடவீசராயை நம: ।
ௐ வித்தகோ³பநாயை நம: ।
ௐ வித்தக்ருʼச்சலாயை நம: ।
ௐ கைடபா⁴ஸுரஸம்ஹார்யை நம: ।
ௐ கால்யை நம: ।
ௐ கல்யாணகோமலாயை நம: । 460 ।

ௐ நந்தி³ந்யை நம: ।
ௐ நந்தி³சரிதாயை நம: ।
ௐ நரகாலயமோசநாயை நம: ।
ௐ மலயாசலஶ்ருʼங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ க³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸுரதாலஸாயை நம: ।
ௐ காத³ம்ப³ரீகாந்திமத்யை நம: ।
ௐ காந்தாயை நம: ।
ௐ காத³ம்ப³ராஶநாயை நம: ।
ௐ மது⁴தா³நவவித்³ராவ்யை நம: । 470 ।

ௐ மது⁴பாயை நம: ।
ௐ பாடலாருணாயை நம: ।
ௐ ராத்ரிஞ்சராயை நம: ।
ௐ ராக்ஷஸக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ரம்யாயை நம: ।
ௐ ராத்ரிஸமர்சிதாயை நம: ।
ௐ ஶிவராத்ரிமஹாபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ தே³வலோகவிஹாரிண்யை நம: ।
ௐ த்⁴யாநாதி³ காலஸஞ்ஜப்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தஸந்தாநபா⁴க்³யதா³யை நம: । 480 ।

ௐ மத்⁴யாஹ்நகாலஸந்தர்ப்யாயை நம: ।
ௐ ஜயஸம்ஹாரஶூலிந்யை நம: ।
ௐ த்ரியம்ப³காயை நம: ।
ௐ மக²த்⁴வம்ஸ்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ புரஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ரங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ரஞ்ஜிந்யை நம: ।
ௐ ரங்கா³யை நம: ।
ௐ ஸிந்தூ³ராருணஶாலிந்யை நம: । 490 ।

ௐ ஸுந்தோ³பஸுந்த³ஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாயை நம: ।
ௐ மோஹநஶூலிந்யை நம: ।
ௐ அஷ்டமூர்த்யை நம: ।
ௐ கலாநாதா²யை நம: ।
ௐ அஷ்டஹஸ்தாயை நம: ।
ௐ ஸுதப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அங்கா³ரகாயை நம: ।
ௐ கோபநாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸாஸுரமதா³பஹாயை நம: । 500 ।

ௐ ஆபீநஸ்தநநம்ராங்க்³யை நம: ।
ௐ ஹரித்³ராலேபிதஸ்தந்யை நம: ।
ௐ இந்த்³ராக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஹேமஸங்காஶாயை நம: ।
ௐ ஹேமவஸ்த்ராயை நம: ।
ௐ ஹரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஈஶ்வர்யை நம: ।
ௐ இதிஹாஸாத்மநே நம: ।
ௐ ஈதிபா³தா⁴நிவாரிண்யை நம: ।
ௐ உபாஸ்யாயை நம: । 510 ।

ௐ உந்மதா³காராயை நம: ।
ௐ உல்லங்கி⁴தஸுராபகா³யை நம: ।
ௐ ஊஷரஸ்த²லகாஸாராயை நம: ।
ௐ உத்பலஶ்யாமலாக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ருʼங்மய்யை நம: ।
ௐ ஸாமஸங்கீ³தாயை நம: ।
ௐ ஶுத்³த்⁴யை நம: ।
ௐ கல்பகவல்லர்யை நம: ।
ௐ ஸாயந்தநாஹுதயே நம: ।
ௐ தா³ஸகாமதே⁴நுஸ்வரூபிண்யை நம: । 520 ।

ௐ பஞ்சத³ஶாக்ஷரீமந்த்ராயை நம: ।
ௐ தாரகாவ்ருʼதஷோட³ஶ்யை நம: ।
ௐ ஹ்ரீங்காரநிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஹ்ரீங்காரஹுங்கார்யை நம: ।
ௐ து³ரிதாபஹாயை நம: ।
ௐ ஷட³ங்கா³யை நம: ।
ௐ நவகோணஸ்தா²யை நம: ।
ௐ த்ரிகோணாயை நம: ।
ௐ ஸர்வதோமுக்²யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரவத³நாயை நம: । 530 ।

ௐ பத்³மாயை நம: ।
ௐ ஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ஸுரபாலிந்யை நம: ।
ௐ மஹாஶூலத⁴ராயை நம: ।
ௐ ஶக்த்யை நம: ।
ௐ மாத்ரே நம: ।
ௐ மாஹேந்த்³ரபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶூலது³ர்கா³யை நம: ।
ௐ ஶூலஹராயை நம: ।
ௐ ஶோப⁴நாயை நம: । 540 ।

ௐ ஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்³பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ மூலாஹங்காரஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ப்ரகாஶாயை நம: ।
ௐ பரமாகாஶாயை நம: ।
ௐ பா⁴விதாயை நம: ।
ௐ வீரஶூலிந்யை நம: ।
ௐ நாரஸிம்ஹ்யை நம: ।
ௐ மஹேந்த்³ராண்யை நம: । 550 ।

ௐ ஸாலீஶரப⁴ஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ருʼங்கார்யை நம: ।
ௐ ருʼதுமத்யை நம: ।
ௐ அகோ⁴ராயை நம: ।
ௐ அத²ர்வணகோ³பிகாயை நம: ।
ௐ கோ⁴ரகோ⁴ராயை நம: ।
ௐ ஜபாராக³ப்ரஸூநாஞ்சிதமாலிகாயை நம: ।
ௐ ஸுஸ்வரூபாயை நம: ।
ௐ ஸௌஹ்ருʼதா³ட்⁴யாலீடா⁴யை நம: ।
ௐ தா³டி³மபாடகாயை நம: । 560 ।

ௐ லயாயை நம: ।
ௐ லம்படாயை நம: ।
ௐ லீநாயை நம: ।
ௐ குங்குமாருணகந்த⁴ராயை நம: ।
ௐ இகாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ இலாநாதா²யை நம: ।
ௐ இலாவ்ருʼதஜநாவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ஐஶ்வர்யநிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஹரிதாயை நம: ।
ௐ ஹரிதாலஸமப்ரபா⁴யை நம: । 570 ।

ௐ முத்³க³மாஷாஜ்யபோ⁴ஜ்யாயை நம: ।
ௐ யுக்தாயுக்தப⁴டாந்விதாயை நம: ।
ௐ ஔத்ஸுக்யை நம: ।
ௐ அணிமத்³க³ம்யாயை நம: ।
ௐ அகி²லாண்ட³நிவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸமுக்தாமணிஶ்ரேண்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸாக்²யாயை நம: ।
ௐ ஹாஸகாரிண்யை நம: ।
ௐ கலிதோ³ஷஹராயை நம: ।
ௐ க்ஷீரபாயிந்யை நம: । 580 ।

ௐ விப்ரபூஜிதாயை நம: ।
ௐ க²ட்வாங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ க²ங்க³ரூபாயை நம: ।
ௐ க²பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ க²ரஸூத³நாயை நம: ।
ௐ ஆஜ்யபாயிந்யை நம: ।
ௐ அஸ்தி²மாலாயை நம: ।
ௐ பார்தி²வாராத்⁴யபாது³காயை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴காயை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴கிந்நரஸ்த்ரீஸமாவ்ருʼதாயை நம: । 590 ।

ௐ க²ட்³கா³த்மிகாயை நம: ।
ௐ க⁴நநிபா⁴யை நம: ।
ௐ வைஶ்யார்ச்யாயை நம: ।
ௐ மாக்ஷிகப்ரியாயை நம: ।
ௐ மகாரவர்ணாயை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ராயை நம: ।
ௐ ஶூத்³ரார்ச்யாயை நம: ।
ௐ ஆஸவப்ரியாயை நம: ।
ௐ சாதுர்யை நம: ।
ௐ பார்வணாராத்⁴யாயை நம: । 600 ।

ௐ முக்தாதா⁴வல்யரூபிண்யை நம: ।
ௐ ச²ந்தோ³மய்யை நம: ।
ௐ பௌ⁴மபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ து³ஷ்டஶத்ருவிநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ஜயிந்யை நம: ।
ௐ அஷ்டமீஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ க்ரூரஹோமஸமந்விதாயை நம: ।
ௐ ஜ²ங்கார்யை நம: ।
ௐ நவமீபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ லாங்க³லீகுஸுமப்ரியாயை நம: । 610 ।

ௐ ஸதா³சதுர்த³ஶீபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தாநாம் புஷ்டிகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநக³ம்யாயை நம: ।
ௐ த³ர்ஶபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ டா³மர்யை நம: ।
ௐ ரிபுமாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸத்யஸங்கல்பஸம்வேத்³யாயை நம: ।
ௐ கலிகாலஸுஸந்தி⁴காயை நம: ।
ௐ ட³ம்பா⁴காராயை நம: ।
ௐ கல்பஸித்³தா⁴யை நம: । 620 ।

ௐ ஶல்யகௌதுகவர்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ டா²க்ருʼத்யை நம: ।
ௐ கவிவராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிகாயை நம: ।
ௐ நவராத்ரிதி³நாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ராஷ்ட்ரதா³யை நம: ।
ௐ ராஷ்ட்ரவர்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ பாநாஸவமத³த்⁴வம்ஸிமூலிகாஸித்³தி⁴தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ குபே³ராராத்⁴யாயை நம: । 630 ।

பாரிஜாதப்ரஸூநபா⁴ஜே
ௐ ப³லிமந்த்ரௌக⁴ஸம்ஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ மந்த்ரசிந்த்யப²லாவஹாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திக³ம்யாயை நம: ।
ௐ கிங்கராயை நம: ।
ௐ ப⁴க³மாலிந்யை நம: ।
ௐ மாத⁴வீவிபிநாந்தஸ்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ மஹத்யை நம: ।
ௐ மஹிஷார்தி³ந்யை நம: । 640 ।

ௐ யஜுர்வேத³க³தாயை நம: ।
ௐ ஶங்க²சக்ரஹஸ்தாம்பு³ஜத்³வயாயை நம: ।
ௐ ராஜஸாயை நம: ।
ௐ ராஜமாதங்க்³யை நம: ।
ௐ ராகாசந்த்³ரநிபா⁴நநாயை நம: ।
ௐ லாக⁴வாலாக⁴வாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ரமணீஜநமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ வாகீ³ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ வகுலமால்யாயை நம: ।
ௐ வாங்மய்யை நம: । 650 ।

ௐ வாரிதாஸுகா²யை நம: ।
ௐ ஶரபா⁴தீ⁴ஶவநிதாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ஷட³த்⁴வாந்தரதாராயை நம: ।
ௐ ரக்தஜுஷ்டாஹுதாவஹாயை நம: ।
ௐ தத்த்வஜ்ஞாநாநந்த³கலாமயாயை நம: ।
ௐ ஸாயுஜ்யஸாத⁴நாயை நம: ।
ௐ ஸதா³ கர்மஸாத⁴கஸம்லீநத⁴நத³ர்ஶநதா³யை நம: ।
ௐ ஹங்காரிகாயை நம: ।
ௐ ஸ்தா²வராத்மநே நம: । 660 ।

ௐ அமரீலாஸ்யமோத³நாயை நம: ।
ௐ லகாரத்ரயஸம்பூ⁴தாயை நம: ।
ௐ லலிதாயை நம: ।
ௐ லக்ஷ்மணார்சிதாயை நம: ।
ௐ லக்ஷ்மமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஸதா³ஹாராயை நம: ।
ௐ ப்ராஸாதா³வாஸலோசநாயை நம: ।
ௐ நீலகண்ட்²யை நம: ।
ௐ ஹரித்³ரஶ்ம்யை நம: ।
ௐ ஶுக்யை நம: । 670 ।

ௐ கௌ³ர்யை நம: ।
ௐ கோ³த்ரஜாயை நம: ।
ௐ அபர்ணாயை நம: ।
ௐ யக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ யக்ஷாயை நம: ।
ௐ ஹரித்³ராயை நம: ।
ௐ ஹலிந்யை நம: ।
ௐ ஹல்யை நம: ।
ௐ த³த³த்யை நம: ।
ௐ உந்மதா³யை நம: । 680 ।

ௐ ஊர்ம்யை நம: ।
ௐ ரஸாயை நம: ।
ௐ விஶ்வம்ப⁴ராயை நம: ।
ௐ ஸ்தி²ராயை நம: ।
ௐ பஞ்சாஸ்யாயை நம: ।
ௐ பஞ்சமீராகா³யை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யயோகா³த்மிகாயை நம: ।
ௐ அம்பி³காயை நம: ।
ௐ க³ணிகாயை நம: ।
ௐ கால்யை நம: । 690 ।

ௐ வீணாயை நம: ।
ௐ ஶோணாருணாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ரமாதூ³த்யை நம: ।
ௐ கலாஸிம்ஹ்யை நம: ।
ௐ லஜ்ஜாயை நம: ।
ௐ தூ⁴மவத்யை நம: ।
ௐ ஜடா³யை நம: ।
ௐ ப்⁴ருʼங்கி³ஸங்கி³ஸக்²யை நம: ।
ௐ பீநாயை நம: ।
ௐ ஸ்நேஹாரோக³மநஸ்விந்யை நம: । 700 ।

ௐ ரணீம்ருʼடா³யை நம: ।
ௐ த்³ருʼடா⁴யை நம: ।
ௐ ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ரமண்யை நம: ।
ௐ யமுநாரதாயை நம: ।
ௐ முஸலீகுண்டி²தாமோடாயை நம: ।
ௐ சண்ட³க²ண்டா³யை நம: ।
ௐ க³ணாப³லாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லாயை நம: ।
ௐ ஸ்ரஷ்ட்ரீவஶாயை நம: । 710 ।

ௐ ஜ்ஞாநிமாந்யை நம: ।
ௐ லீலாலகாயை நம: ।
ௐ ஶச்யை நம: ।
ௐ ஸூரசந்த்³ரக்⁴ருʼணிர்யோஷாவீர்யாக்ரீடா³யை நம: ।
ௐ ரஸாவஹாயை நம: ।
ௐ நூத்நாயை நம: ।
ௐ ஸோமாயை நம: ।
ௐ மஹாராஜ்ஞ்யை நம: ।
ௐ க³யாயாகா³ஹுதப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ தூ⁴ர்தாயை நம: । 720 ।

ௐ ஸுதா⁴க⁴நாலீநபுஷ்டிம்ருʼஷ்டஸுதா⁴கராயை நம: ।
ௐ கரிணீகாமிநீமுக்தாமணிஶ்ரேணீப²ணீஶ்வராயை நம: ।
ௐ தார்க்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாயை நம: ।
ௐ நதாசார்யாயை நம: ।
ௐ கௌ³ரிகாயை நம: ।
ௐ கி³ரிஜாங்க³நாயை நம: ।
ௐ இந்த்³ரஜாலாயை நம: ।
ௐ இந்து³முக்²யை நம: ।
ௐ இந்த்³ரோபேந்த்³ராதி³ஸம்ஸ்துதாயை நம: । 730 ।

ௐ ஶிவதூ³த்யை நம: ।
ௐ க³ரலஶிதிகண்ட²குடும்பி³ந்யை நம: ।
ௐ ஜ்வலந்தீஜ்வலநாகாராயை நம: ।
ௐ ஜ்வலஜ்ஜாஜ்வல்யஜம்ப⁴தா³யை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாஶயாயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலமணயே நம: ।
ௐ ஜ்யோதிஷாம் க³த்யை நம: ।
ஜ்யோதிஶ்ஶாஸ்த்ராநுமேயாத்மநே
ௐ ஜ்யோதிஷி ஜ்வலிதோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிஷ்மதீது³ர்க³வாஸிஜ்யோத்ஸ்நாபா⁴யை நம: । 740 ।

ௐ ஜ்வலநார்சிதாயை நம: ।
ௐ லங்கார்யை நம: ।
ௐ லலிதாவாஸாயை நம: ।
ௐ லலிதாலலிதாத்மிகாயை நம: ।
ௐ லங்காதி⁴பாயை நம: ।
ௐ லாஸ்யலோலாயை நம: ।
ௐ லயபோ⁴க³மயாலயாயை நம: ।
ௐ லாவண்யஶாலிந்யை நம: ।
ௐ லோலாயை நம: ।
ௐ லாங்க³லாயை நம: । 750 ।

ௐ லலிதாம்பி³காயை நம: ।
ௐ லாஞ்ச²நாயை நம: ।
ௐ லம்படாலங்க்⁴யாயை நம: ।
ௐ லகுலார்ணவமுக்திதா³யை நம: ।
ௐ லலாடநேத்ராயை நம: ।
ௐ லஜ்ஜாட்⁴யாயை நம: ।
ௐ லாஸ்யாலாபமுதா³கராயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஜ்வலத்³பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிர்மண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிஸ்ஸ்தம்பா⁴யை நம: ।
ௐ ஜ்வலத்³வீர்யாயை நம: ।
ௐ ஜ்வலந்மந்த்ராயை நம: ।
ௐ ஜ்வலத்ப²லாயை நம: ।
ௐ ஜுஷிராயை நம: ।
ௐ ஜும்படாயை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிர்மாலிகாயை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிகாஸ்மிதாயை நம: ।
ௐ ஜ்வலத்³வலயஹஸ்தாப்³ஜாயை நம: ।
ௐ ஜ்வலத்ப்ரஜ்வலகோஜ்ஜ்வலாயை நம: । 770 ।

ௐ ஜ்வாலமால்யாயை நம: ।
ௐ ஜக³ஜ்ஜ்வாலாயை நம: ।
ௐ ஜ்வலஜ்ஜ்வலநஸஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ லம்பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ லேலிஹாநாத்மநே நம: ।
ௐ லீலாக்லிந்நாயை நம: ।
ௐ லயாவஹாயை நம: ।
ௐ லஜ்ஜாவத்யை நம: ।
ௐ லப்³த⁴புத்ர்யை நம: ।
ௐ லாகிந்யை நம: । 780 ।

ௐ லோலகுண்ட³லாயை நம: ।
ௐ லப்³த⁴பா⁴க்³யாயை நம: ।
ௐ லப்³த⁴காமாயை நம: ।
ௐ லப்³த⁴தி⁴யே நம: ।
ௐ லப்³த⁴மங்க³ளாயை நம: ।
ௐ லப்³த⁴வீர்யாயை நம: ।
ௐ லப்³த⁴வ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ லாபா⁴யை நம: ।
ௐ லப்³த⁴விநாஶிந்யை நம: ।
ௐ லஸத்³வஸ்த்ராயை நம: । 790 ।

ௐ லஸத்பீடா³யை நம: ।
ௐ லஸந்மால்யாயை நம: ।
ௐ லஸத்ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶூலஹஸ்தாயை நம: ।
ௐ ஶூரஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ஶூலநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ஶூங்க்ருʼத்யநுமத்யை நம: ।
ௐ ஶூர்பஶோப⁴நாயை நம: ।
ௐ ஶூர்பதா⁴ரிண்யை நம: । 800 ।

ௐ ஶூலஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶூரசித்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶூலாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லஸுரார்சிதாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லபத்³மாஸநாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ ஶுக்லாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லாம்ப³ராம்ஶுகாயை நம: ।
ௐ ஶுகலாலிதஹஸ்தாப்³ஜாயை நம: ।
ௐ ஶ்வேதாயை நம: ।
ௐ ஶுகநுதாயை நம: । 810 ।

ௐ ஶுபா⁴யை நம: ।
ௐ லலிதாக்ஷரமந்த்ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ லிப்தகுங்குமபா⁴ஸுராயை நம: ।
ௐ லிபிரூபாயை நம: ।
ௐ லிப்தப⁴ஸ்மாயை நம: ।
ௐ லிப்தசந்த³நபங்கிலாயை நம: ।
ௐ லீலாபா⁴ஷணஸம்லோலாயை நம: ।
ௐ லீநகஸ்தூரிகாத்³ரவாயை நம: ।
ௐ லிகி²தாம்பு³ஜசக்ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ லிக்²யாலிகி²தவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ நீலாலகாயை நம: ।
ௐ நீதிமத்யை நம: ।
ௐ நீதிஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ நீசக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ நிஷ்கலாயை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ நீலகண்ட²ப்ரியாங்க³நாயை நம: ।
ௐ நிராஶாயை நம: ।
ௐ நிர்கு³ணாதீதாயை நம: ।
ௐ நிர்மதா³யை நம: । 830 ।

ௐ நிருபப்லவாயை நம: ।
ௐ நிர்ணீதாயை நம: ।
ௐ நிர்மலாயை நம: ।
ௐ நிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ நிரங்குஶபராக்ரமாயை நம: ।
ௐ நிர்விண்ணதா³நவப³லாயை நம: ।
ௐ நிஶ்ஶேஷீக்ருʼததாரகாயை நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநகராமந்த்ர்யை நம: ।
ௐ நிர்விக்⁴நபரநாஶிந்யை நம: ।
ௐ நித்யக்லிந்நாயை நம: । 840 ।

ௐ நிராஹாராயை நம: ।
ௐ நீவீநீலாம்ப³ராஞ்சிதாயை நம: ।
ௐ நிஶாசரகுலத்⁴வம்ஸ்யை நம: ।
ௐ நித்யாநந்த³பரம்பராயை நம: ।
ௐ நிம்ப³ப்ரியாயை நம: ।
ௐ நிராவேஶாயை நம: ।
ௐ நிந்தி³தாஸுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ நிர்கோ⁴ஷாயை நம: ।
ௐ நிக³லாக்ருʼஷ்டக்ருʼத்திஜ்ஜ்வாலாவ்ருʼதாங்க³ணாயை நம: ।
ௐ நீரஸாயை நம: । 850 ।

ௐ நித்யகல்யாண்யை நம: ।
ௐ நிரந்தரஸுக²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ நிர்லோபா⁴யை நம: ।
ௐ நீதிமத்ப்ரீதாயை நம: ।
ௐ நிர்விக்⁴நாயை நம: ।
ௐ நிமிஷாபஹாயை நம: ।
ௐ து³ம்பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ து³ஷ்டஸம்ஹார்யை நம: ।
ௐ து³ர்மதா³யை நம: ।
ௐ து³ரிதாபஹாயை நம: । 860 ।

ௐ து³ருத்ஸஹமஹாவீர்யாயை நம: ।
ௐ து³ர்மேதோ⁴த்ஸவநாஶிந்யை நம: ।
ௐ து³ர்மாம்ஸப⁴க்ஷிண்யை நம: ।
ௐ து³ஷ்டாயை நம: ।
ௐ தூ³ரீக்ருʼதநிஶாசராயை நம: ।
ௐ தூ³தீது³ஷ்டக்³ரஹமத³சும்ப்³யை நம: ।
ௐ து³ர்ப³லரக்ஷக்யை நம: ।
ௐ ஷ்டங்கார்யை நம: ।
ௐ ஷ்டம்மய்யை நம: ।
ௐ ஷ்டம்பா⁴யை நம: । 870 ।

ௐ ஷ்டம்பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ ஷ்டம்ப⁴கீலகாயை நம: ।
ௐ க்³ரஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ க்³ரஹாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ க்³ரஹணீரோக³மோசிந்யை நம: ।
ௐ க்³ரஹாவேஶகர்யை நம: ।
ௐ க்³ராஹ்யாயை நம: ।
ௐ க்³ரஹக்³ராமாபி⁴ரக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ க்³ராமௌஷத⁴மஹாவீர்யாயை நம: ।
ௐ க்³ராம்யஸர்வப⁴யாபஹாயை நம: । 880 ।

ௐ க்³ரஹத்³வேஷ்யை நம: ।
ௐ க்³ரஹாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ க்³ராமண்யை நம: ।
ௐ க்³ராமதே³வதாயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹீதப்³ரஹ்மமுக்²யாஸ்த்ராயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹீதாயுத⁴ஶக்திதா³யை நம: ।
ௐ க்³ராஸமாம்ஸாயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹஸ்தா²ர்ச்யாயை நம: ।
ௐ க்³ரஹபூ⁴தநிவாரிண்யை நம: ।
ௐ ஹம்பூ⁴தாயை நம: । 890 ।

ௐ ஹலத்⁴ருʼக்ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஹாரஹாரிகுசாஞ்சலாயை நம: ।
ௐ ஹர்ஷப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஹராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஹாஸநிந்த்³யநிஶாகராயை நம: ।
ௐ ஹவிர்போ⁴க்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஹரித்³ராபா⁴யை நம: ।
ௐ ஹரிதாஶ்வாதி⁴ரோஹிண்யை நம: ।
ௐ ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஹலாக்ருʼஷ்டஸுராஸுராயை நம: । 900 ।

ௐ ஹாரீதஶுகவத்பாண்யை நம: ।
ௐ ஹயமேதா⁴பி⁴ரக்ஷக்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸாக்ஷர்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸபீ³ஜாயை நம: ।
ௐ ஹாஹாகாரஹராஶுகா³யை நம: ।
ௐ ஹய்யங்க³வீநஹ்ருʼத்³வ்ருʼத்த்யை நம: ।
ௐ ஹாரீதாம்ஶுமணித்³யுத்யை நம: ।
ௐ ஹுங்காராத்மநே நம: ।
ௐ ஹுதாஹோம்யாயை நம: ।
ௐ ஹுங்காராலயநாயிகாயை நம: । 910 ।

ௐ ஹுங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம: ।
ௐ ஹுங்காரகமலேந்தி³ராயை நம: ।
ௐ ஹுங்காரராத்ரிகாஜ்யோத்ஸ்நாயை நம: ।
ௐ ஹுங்காரத்³ருமமஞ்ஜர்யை நம: ।
ௐ ஹுங்காரதீ³பிகாஜ்வாலாயை நம: ।
ௐ ஹுங்காரார்ணவகௌமுத்³யை நம: ।
ௐ ஹும்ப²ட்கர்யை நம: ।
ௐ ஹும்ப²ட்த்³யுத்யை நம: ।
ௐ ஹுங்காராகாஶபா⁴ஸ்கராயை நம: ।
ௐ ப²ட்கார்யை நம: । 920 ।

ௐ ஸ்பா²டிகாகாராயை நம: ।
ௐ ஸ்ப²டிகாக்ஷகராம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ ப²ட்கீலகாயை நம: ।
ௐ ப²ட³ஸ்த்ராயை நம: ।
ௐ ப²ட்காராஹிஶிகா²மண்யை நம: ।
ௐ ப²ட்காரஸுமநோமாத்⁴வ்யை நம: ।
ௐ ப²ட்காரகமலேந்தி³ராயை நம: ।
ௐ ப²ட்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ப²ட்காராத்⁴வரத³க்ஷிணாயை நம: ।
ௐ ப²ட்காரஶுக்திகாமுக்தாயை நம: । 930 ।

ௐ ப²ட்காரத்³ருமமஞ்ஜர்யை நம: ।
ௐ ப²ட்காரவீரக²ட்³கா³ஸ்த்ராயை நம: ।
ௐ ப²ட்காரதநுமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ப²ட்காரஶிபி³காரூடா⁴யை நம: ।
ௐ ப²ட்காரச்ச²த்ரலாஞ்சி²தாயை நம: ।
ௐ ப²ட்காரபீட²நிலயாயை நம: ।
ௐ ப²ட்காராவ்ருʼதமண்ட³லாயை நம: ।
ௐ ப²ட்காரகுஞ்ஜரமத³ப்ரவாஹாயை நம: ।
ௐ பா²லலோசநாயை நம: ।
ௐ ப²லாஶிந்யை நம: । 940 ।

ௐ ப²லகர்யை நம: ।
ௐ ப²லதா³நபராயணாயை நம: ।
ௐ ப²ட்காராஸ்த்ரப²லாகாராயை நம: ।
ௐ ப²லந்த்யை நம: ।
ௐ ப²லவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாதந்த்ர்யசரிதாயை நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸ்வப்நக்³ரஹநிஷூதி³ந்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ ஸ்வயம்பூ⁴தாயை நம: । 950 ।

ௐ ஸ்வராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸ்வர்கா³தி⁴பாயை நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணவர்ணாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாஹாகாரஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வயம்வராயை நம: ।
ௐ ஸ்வராரோஹாயை நம: ।
ௐ ஸ்வப்ரகாஶாயை நம: ।
ௐ ஸ்வரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸ்வசக்ரராஜநிலயாயை நம: ।
ௐ ஸ்வஸைந்யவிஜயப்ரதா³யை நம: । 960 ।

ௐ ஸ்வப்ரதா⁴நாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாபகார்யை நம: ।
ௐ ஸ்வக்ருʼதாகி²லவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ ஸ்வைரிணீகே²த³ஶமந்யை நம: ।
ௐ ஸ்வரூபஜிதமோஹிந்யை நம: ।
ௐ ஹாநோபாதா³நநிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ ஹாநிதௌ³க⁴நிராஸநாயை நம: ।
ௐ ஹஸ்திகும்ப⁴த்³வயகுசாயை நம: ।
ௐ ஹஸ்திராஜாதி⁴ரோஹிண்யை நம: ।
ௐ ஹயக்³ரீவஸமாராத்⁴யாயை நம: । 970 ।

ௐ ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³நாயை நம: ।
ௐ ஹாலீக்ருʼதஸ்வரகுலாயை நம: ।
ௐ ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ஹட²தா³நிதக்ருʼத்திகாயை நம: ।
ௐ ஹதாஸுராயை நம: ।
ௐ ஹதத்³வேஷாயை நம: ।
ௐ ஹாடகாத்³ரிகு³ஹாக்³ருʼஹாயை நம: ।
ௐ ஹல்லீநடநஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஹரிக³ஹ்வரவல்லபா⁴யை நம: । 980 ।

ௐ ஹநுமத்³கீ³தஸங்கீ³தஹாஸிதாயை நம: ।
ௐ ஹரிஸோத³ர்யை நம: ।
ௐ ஹகாரகந்த³ராஸிம்ஹ்யை நம: ।
ௐ ஹகாரகுஸுமாஸவாயை நம: ।
ௐ ஹகாரதடிநீபூராயை நம: ।
ௐ ஹகாரஜலபங்கஜாயை நம: ।
ௐ ஹகாரயாமிநீஜ்யோத்ஸ்நாயை நம: ।
ௐ ஹகாரக²ஜிதாரஸாயை நம: ।
ௐ ஹகாரசக்ரவாலார்காயை நம: ।
ௐ ஹகாரமருதீ³தி⁴த்யை நம: । 990 ।

ௐ ஹகாரவாஸரங்க்³யை நம: ।
ௐ ஹகாரகி³ரிநிர்ஜ²ராயை நம: ।
ௐ ஹகாரமது⁴மாது⁴ர்யாயை நம: ।
ௐ ஹகாராஶ்ரமதாபஸ்யை நம: ।
ௐ ஹகாரமது⁴வாஸந்த்யை நம: ।
ௐ ஹகாரஸ்வரகாஹல்யை நம: ।
ௐ ஹகாரமந்த்ரபீ³ஜார்ணாயை நம: ।
ௐ ஹகாரபடஹத்⁴வந்யை நம: ।
ௐ ஹகாரநாரீலாவண்யாயை நம: ।
ௐ ஹகாரபரதே³வதாயை நம: । 1000 ।

இதி ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

99999 ॥ ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 2 ॥

ௐ கல்யாண்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ மாயாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஸௌபா⁴க்³யவத்யை நம: ।
ௐ க்லீங்கார்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: ।
ௐ ஹ்ரீங்கார்யை நம: । 10 ।

ௐ ஸ்கந்த³ஜநந்யை நம: ।
ௐ பராயை நம: ।
ௐ பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யை நம: ।
ௐ த்ரிலோக்யை நம: ।
ௐ மோஹநாயை நம: ।
ௐ அதீ⁴ஶாயை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்யை நம: ।
ௐ ஸர்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யை நம: ।
ௐ பூர்ணாயை நம: । 20 ।

ௐ நவமுத்³ரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ அநங்க³குஸுமாயை நம: ।
ௐ க்²யாதாயை நம: ।
ௐ அநங்க³பு⁴வநேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஜப்யாயை நம: ।
ௐ ஸ்தவ்யாயை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ நித்யக்லிந்நாயை நம: । 30 ।

ௐ அம்ருʼதோத்³ப⁴வாயை நம: ।
ௐ மோஹிந்யை நம: ।
ௐ பரமாயை நம: ।
ௐ ஆநந்தா³யை நம: ।
ௐ காமேஶ்யை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ கலாயை நம: ।
ௐ கலாவத்யை நம: ।
ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மராக³கிரீடிந்யை நம: । 40 ।

ௐ ஸௌக³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸரித்³வேண்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரிண்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரரூபிண்யை நம: ।
ௐ தத்வத்ரய்யை நம: ।
ௐ தத்வமய்யை நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ த்ரிபுரவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரியை நம: ।
ௐ மத்யை நம: । 50 ।

ௐ மஹாதே³வ்யை நம: ।
ௐ காலிந்யை நம: ।
ௐ பரதே³வதாயை நம: ।
ௐ கைவல்யரேகா²யை நம: ।
ௐ வஶிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ விஷ்ணுஸ்வஸ்ரே நம: ।
ௐ தே³வமாத்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிந்யை நம: । 60 ।

ௐ ஆதா⁴ராயை நம: ।
ௐ ஹிதபத்நீகாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஸமாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ பத்³மாஸநாஸீநாயை நம: ।
ௐ விஶுத்³த⁴ஸ்த²லஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஸுஷும்நாயை நம: ।
ௐ சாருமத்⁴யமாயை நம: ।
ௐ யோகீ³ஶ்வர்யை நம: । 70 ।

ௐ முநித்⁴யேயாயை நம: ।
ௐ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ சதுர்பு⁴ஜாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரசூடா³யை நம: ।
ௐ புராண்யை நம: ।
ௐ ஆக³மரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஓங்காராத³யே நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாயை நம: ।
ௐ மஹாப்ரணவரூபிண்யை நம: ।
ௐ பூ⁴தேஶ்வர்யை நம: । 80 ।

ௐ பூ⁴தமய்யை நம: ।
ௐ பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஷோடா⁴ந்யாஸமஹாபூ⁴ஷாயை நம: ।
ௐ காமாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ த³லமாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீபுரபை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ த்ரிகோணமத்⁴யநிலயாயை நம: । 90 ।

ௐ ஷட்கோணபுரவாஸிந்யை நம: ।
ௐ நவகோணபுராவாஸாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³ஸ்த²லஸமந்விதாயை நம: ।
ௐ அகோ⁴ராயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிதபதா³யை நம: ।
ௐ பா⁴மிந்யை நம: ।
ௐ ப⁴வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஏதஸ்யை நம: ।
ௐ ஸங்கர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ தா⁴த்ர்யை நம: । 100 ।

ௐ உமாயை நம: ।
ௐ காத்யாயந்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஸுலபா⁴யை நம: ।
ௐ து³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ர்யை நம: ।
ௐ மஹாஶாஸ்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஶிக²ண்டி³ந்யை நம: । 108 ।

இதி ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

99999 ॥ ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 2 ॥

ௐ கல்யாண்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ மாயாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஸௌபா⁴க்³யவத்யை நம: ।
ௐ க்லீங்கார்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: ।
ௐ ஹ்ரீங்கார்யை நம: । 10 ।

ௐ ஸ்கந்த³ஜநந்யை நம: ।
ௐ பராயை நம: ।
ௐ பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யை நம: ।
ௐ த்ரிலோக்யை நம: ।
ௐ மோஹநாயை நம: ।
ௐ அதீ⁴ஶாயை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்யை நம: ।
ௐ ஸர்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யை நம: ।
ௐ பூர்ணாயை நம: । 20 ।

ௐ நவமுத்³ரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ அநங்க³குஸுமாயை நம: ।
ௐ க்²யாதாயை நம: ।
ௐ அநங்க³பு⁴வநேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஜப்யாயை நம: ।
ௐ ஸ்தவ்யாயை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ நித்யக்லிந்நாயை நம: । 30 ।

ௐ அம்ருʼதோத்³ப⁴வாயை நம: ।
ௐ மோஹிந்யை நம: ।
ௐ பரமாயை நம: ।
ௐ ஆநந்தா³யை நம: ।
ௐ காமேஶ்யை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ கலாயை நம: ।
ௐ கலாவத்யை நம: ।
ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மராக³கிரீடிந்யை நம: । 40 ।

ௐ ஸௌக³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸரித்³வேண்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரிண்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரரூபிண்யை நம: ।
ௐ தத்வத்ரய்யை நம: ।
ௐ தத்வமய்யை நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ த்ரிபுரவாஸிந்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரியை நம: ।
ௐ மத்யை நம: । 50 ।

ௐ மஹாதே³வ்யை நம: ।
ௐ காலிந்யை நம: ।
ௐ பரதே³வதாயை நம: ।
ௐ கைவல்யரேகா²யை நம: ।
ௐ வஶிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ விஷ்ணுஸ்வஸ்ரே நம: ।
ௐ தே³வமாத்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிந்யை நம: । 60 ।

ௐ ஆதா⁴ராயை நம: ।
ௐ ஹிதபத்நீகாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஸமாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ பத்³மாஸநாஸீநாயை நம: ।
ௐ விஶுத்³த⁴ஸ்த²லஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஸுஷும்நாயை நம: ।
ௐ சாருமத்⁴யமாயை நம: ।
ௐ யோகீ³ஶ்வர்யை நம: । 70 ।

ௐ முநித்⁴யேயாயை நம: ।
ௐ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ சதுர்பு⁴ஜாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரசூடா³யை நம: ।
ௐ புராண்யை நம: ।
ௐ ஆக³மரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஓங்காராத³யே நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாயை நம: ।
ௐ மஹாப்ரணவரூபிண்யை நம: ।
ௐ பூ⁴தேஶ்வர்யை நம: । 80 ।

ௐ பூ⁴தமய்யை நம: ।
ௐ பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஷோடா⁴ந்யாஸமஹாபூ⁴ஷாயை நம: ।
ௐ காமாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ த³லமாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீபுரபை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ த்ரிகோணமத்⁴யநிலயாயை நம: । 90 ।

ௐ ஷட்கோணபுரவாஸிந்யை நம: ।
ௐ நவகோணபுராவாஸாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³ஸ்த²லஸமந்விதாயை நம: ।
ௐ அகோ⁴ராயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிதபதா³யை நம: ।
ௐ பா⁴மிந்யை நம: ।
ௐ ப⁴வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஏதஸ்யை நம: ।
ௐ ஸங்கர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ தா⁴த்ர்யை நம: । 100 ।

ௐ உமாயை நம: ।
ௐ காத்யாயந்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஸுலபா⁴யை நம: ।
ௐ து³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ர்யை நம: ।
ௐ மஹாஶாஸ்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஶிக²ண்டி³ந்யை நம: । 108 ।

இதி ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga Stotram:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top