Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Durga Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదుర్గాసహస్రనామావలిః ॥

ధ్యానమ్ ।
౧. సింహస్థా శశిశేఖరా మరకతప్రఖ్యైశ్చతుర్భిర్భుజైః ।
శఙ్ఖం చక్రధనుః శరాంశ్చ దధతీ నేత్రైస్త్రిభిః శోభితా ॥

ఆముక్తాఙ్గదహారకఙ్కణరణత్కాఞ్చీ రణన్నూపురా ।
దుర్గా దుర్గతిహారిణీ భవతు నో రత్నేల్లసత్కుణ్డలా ॥

౨. మాతర్మే మధుకైటభఘ్ని మహిషప్రాణాపహారోద్యమే ।
హేలానిర్జితధూమ్రలోచనవధే హే చణ్డముణ్డార్దిని ॥

నిశ్శేషీకృతరక్తబీజదనుజే నిత్యే నిశుమ్భాపహే ।
శుమ్భధ్వంసిని సంహరాశు దురితం దుర్గే నమస్తేఽమ్బికే ॥

౩. హేమప్రఖ్యామిన్దుఖణ్డార్ధమౌలిమ్ ।
శఙ్ఖారిష్టాభీతిహస్తాం త్రిణేత్రామ్ ॥

హేమాబ్జస్థాం పీతవస్త్రాం ప్రసన్నామ్ ।
దేవీం దుర్గాం దివ్యరూపాం నమామి ॥

౪. ఉద్యద్విద్యుత్కరాలాకులహరిగలసంస్థారిశఙ్ఖాసిఖేటే-
ష్విష్వాసాఖ్యత్రిశూలానరిగణభయదా తర్జనీం సన్దధానా ।
చర్మాస్యుత్తీర్ణదోర్భిః ప్రహరణనిపుణాభిర్వృతా కన్యకాభిః
దద్యాత్కార్శానభీష్టాన్ త్రిణయనలలితా చాపి కాత్యాయనీ వః ॥

౫. అరిశఙ్ఖకృపాణఖేటబాణాన్ సుధనుః శూలకకర్తరీం తర్జనీం దధానా ।
భజతాం మహిషోత్తమాఙ్గసంస్థా నవదూర్వాసదృశీశ్రియేఽస్తు దుర్గా ॥

ఓం శ్రీదుర్గాయై నమః ।
ఓం త్రిజగన్మాత్రే నమః ।
ఓం శ్రీమత్కైలాసవాసిన్యై నమః ।
ఓం హిమాచలగుహాకాన్తమాణిక్యమణిమణ్డపాయై నమః ।
ఓం గిరిదుర్గాయై నమః ।
ఓం గౌరహస్తాయై నమః ।
ఓం గణనాథవృతాఙ్గణాయై నమః ।
ఓం కల్పకారణ్యసంవీతమాలతీకుఞ్జమన్దిరాయై నమః ।
ఓం ధర్మసింహాసనారూఢాయై నమః ।
ఓం డాకిన్యాది సమాశ్రితాయై నమః । ౧౦ ।

ఓం సిద్ధవిద్యాధరామర్త్యవధూటీనికరస్తుతాయై నమః ।
ఓం చిన్తామణిశిలాక్లృప్తద్వారావలిగృహాన్తరాయై నమః ।
ఓం కటాక్షవీక్షణాపేక్షకమలాక్షిసురాఙ్గనాయై నమః ।
ఓం లీలాభాషణసంలోలకమలాసనవల్లభాయై నమః ।
ఓం యామలోపనిషన్మన్త్రవిలపచ్ఛుకపుఙ్గవాయై నమః ।
ఓం దూర్వాదలశ్యామరూపాయై నమః ।
ఓం దుర్వారమతవిహ్వలాయై నమః ।
ఓం నవకోరకసమ్పత్శ్రీకల్పకారణ్యకున్తలాయై నమః ।
ఓం వేణీకైతకబర్హాంశువిజితస్మరపట్టసాయై నమః ।
ఓం కచసీమన్తరేఖాన్తలమ్బమాణిక్యలమ్బికాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం పుష్పబాణశరాలీఢఘనధమ్మిల్లభూషణాయై నమః ।
ఓం భాలచన్ద్రకలాప్రాన్తసత్సుధాబిన్దుమౌక్తికాయై నమః ।
ఓం చూలీకాదమ్బినీశ్లిష్టచన్ద్రరేఖాలలాటికాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలసంయుక్తభౌమకుఙ్కుమరేఖికాయై నమః ।
ఓం కేశాభ్రముక్తకోదణ్డసదృగ్భ్రూలతికాఞ్చితాయై నమః ।
ఓం మారచాపలసచ్ఛుభ్రమృగనాభివిశేషకాయై నమః ।
ఓం కర్ణపూరితకహ్లారాకాఙ్క్షితాపాఙ్గవీక్షణాయై నమః ।
ఓం క్షీరాశయోత్పలాకారవిలసత్కృష్ణతారకాయై నమః ।
ఓం నేత్రపఙ్కేరుహాన్తఃస్థభ్రమద్భ్రమరతారకాయై నమః ।
ఓం గరలావృతకల్లోలనిమేషాఞ్జనభాసురాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం తీక్ష్ణాగ్రధారప్రద్యుమ్నశస్త్రప్రత్యస్త్రవీక్షణాయై నమః ।
ఓం ముఖచన్ద్రసుధాపూరలుఢన్మీనాభలోచనాయై నమః ।
ఓం మౌక్తికావృతతాటఙ్కమణ్డలద్వయమణ్డితాయై నమః ।
ఓం కన్దర్పధ్వజతాకీర్ణమకరాఙ్కితకుణ్డలాయై నమః ।
ఓం కర్ణరత్నౌఘచిన్తార్కకమనీయముఖామ్బుజాయై నమః ।
ఓం కారుణ్యస్యన్దివదనాయై నమః ।
ఓం కణ్ఠమూలసుకుఙ్కుమాయై నమః ।
ఓం ఓష్ఠబిమ్బఫలామోదశుకతుణ్డాభనాసికాయై నమః ।
ఓం తిలచమ్పకపుష్పశ్రీనాసికాభరణోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం నాసాచమ్పకసంస్రస్తమధుబిన్దుకమౌక్తికాయై నమః । ౪౦ ।

ఓం ముఖపఙ్కజకిఞ్జల్కముక్తాజాలసునాసికాయై నమః ।
ఓం సాలువేశముఖాస్వాద లోలుపాధరపల్లవాయై నమః ।
ఓం రదనాంశనటీరఙ్గప్రస్తావనపటాధరాయై నమః ।
ఓం దన్తలక్ష్మీగృహద్వారనీహారాంశ్వధరచ్ఛదాయై నమః ।
ఓం విద్రుమాధరబాలార్కమిశ్రస్మేరాంశుకౌముద్యై నమః ।
ఓం మన్త్రబీజాఙ్కురాకారద్విజావలివిరాజితాయై నమః ।
ఓం సల్లాపలక్ష్మీమాఙ్గల్యమౌక్తికస్రగ్రదాలయాయై నమః ।
ఓం తామ్బూలసారసౌగన్ధిసకలామ్నాయతాలుకాయై నమః ।
ఓం కర్ణలక్ష్మీవిలాసార్థమణిదర్పణగణ్డభువే నమః ।
ఓం కపోలముకులాక్రాన్తకర్ణతాటఙ్కదీధితయే నమః । ౫౦ ।

ఓం ముఖపద్మరజస్తూలహరిద్రాచూర్ణమణ్డితాయై నమః ।
ఓం కణ్ఠాదర్శప్రభాసాన్ద్రవిజితశ్రీవిరాజితాయై నమః ।
ఓం దేశికేశహృదానన్దసమ్పచ్చిబుకపేటికాయై నమః ।
ఓం శరభాధీశసమ్బద్ధమాఙ్గల్యమణికన్ధరాయై నమః ।
ఓం కస్తూరీపఙ్కసఞ్జాతగలనాలముఖామ్బుజాయై నమః ।
ఓం లావణ్యామ్భోధిమధ్యస్థశఙ్ఖసన్నిభకన్ధరాయై నమః ।
ఓం గలశఙ్ఖప్రసూతాంశుముక్తాదామవిరాజితాయై నమః ।
ఓం మాలతీమల్లికాతుల్యభుజద్వయమనోహరాయై నమః ।
ఓం కనకాఙ్గదకేయూరచ్ఛవినిర్జితభాస్కరాయై నమః ।
ఓం ప్రకోష్ఠవలయాక్రాన్తపరివేషగ్రహద్యుతయే నమః । ౬౦ ।

ఓం వలయద్వయవైడూర్యజ్వాలాలీఢకరామ్బుజాయై నమః ।
ఓం బాహుద్వయలతాగ్రస్తపల్లవాభకరాఙ్గుల్యై నమః ।
ఓం కరపఙ్కేరుహభ్రామ్యద్రవిమణ్డలకఙ్కణాయై నమః ।
ఓం అఙ్గులీవిద్రుమలతాపర్వస్వర్ణాఙ్గులీయకాయై నమః ।
ఓం భాగ్యప్రదకరాన్తస్థశఙ్ఖచక్రాఙ్కముద్రికాయై నమః ।
ఓం కరపద్మదలప్రాన్తభాస్వద్రత్ననఖాఙ్కురాయై నమః ।
ఓం రత్నగ్రైవేయహారాతిరమణీయకుచాన్తరాయై నమః ।
ఓం ప్రాలమ్బికౌస్తుభమణిప్రభాలిప్తస్తనాన్తరాయై నమః ।
ఓం శరభాధీశనేత్రాంశుకఞ్చుకస్తనమణ్డలాయై నమః ।
ఓం రతీవివాహకాలశ్రీపూర్ణకుమ్భస్తనద్వయాయై నమః । ౭౦ ।

ఓం అనఙ్గజీవనప్రాణమన్త్రకుమ్భస్తనద్వయాయై నమః ।
ఓం మధ్యవల్లీప్రాజ్యఫలద్వయవక్షేజభాసురాయై నమః ।
ఓం స్తనపర్వతపర్యన్తచిత్రకుఙ్కుమపత్రికాయై నమః ।
ఓం భ్రమరాలీఢరాజీవకుడ్మలస్తనచూచుకాయై నమః ।
ఓం మహాశరభహృద్రాగరక్తవస్త్రేత్తరీయకాయై నమః ।
ఓం అనౌపమ్యాతిలావణ్యపార్ష్ణిభాగాభినన్దితాయై నమః ।
ఓం స్తనస్తబకరారాజద్రోమవల్లీతలోదరాయై నమః ।
ఓం కృష్ణరోమావలీకృష్ణసప్తపత్రోదరచ్ఛవయే నమః ।
ఓం సౌన్దర్యపూరసమ్పూర్ణప్రవాహావర్తనాభికాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గరసపూరాబ్ధితరఙ్గాభవలిత్రయాయై నమః । ౮౦ ।

ఓం సన్ధ్యారుణాంశుకౌసుమ్భపటావృతకటీతట్యై నమః ।
ఓం సప్తకిఙ్కిణికాశిఞ్జద్రత్నకాన్తికలాపిన్యై నమః ।
ఓం మేఖలాదామసఙ్కీర్ణమయూఖావృతనీవికాయై నమః ।
ఓం సువర్ణసూత్రాకలితసూక్ష్మరత్నామ్బరాచలాయై నమః ।
ఓం వీరేశ్వరానఙ్గసరిత్పులినీజఘనస్థలాయై నమః ।
ఓం అసాదృశ్యనితమ్బశ్రీరమ్యరమ్భోరుకాణ్డయుజే నమః ।
ఓం హలమల్లకనేత్రాభావ్యాప్తసన్ధిమనోహరాయై నమః ।
ఓం జానుమణ్డలధిక్కారిరాశికూటతటీకట్యై నమః ।
ఓం స్మరతూణీరసఙ్కాశజఙ్ఘాద్వితయసున్దర్యై నమః ।
ఓం గుల్ఫద్వితయసౌభాగ్యజితతాలఫలద్వయ్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం ద్యుమణిమ్రక్షణాభాఙ్ఘ్రియుగ్మనూపురమణ్డలాయై నమః ।
ఓం రణద్వలయసల్లాపద్రత్నమాలాభపాదుకాయై నమః ।
ఓం ప్రపదాత్మకశస్త్రౌఘవిలసచ్చర్మపుస్తకాయై నమః ।
ఓం ఆధారకూర్మపృష్ఠాభపాదపృష్ఠవిరాజితాయై నమః ।
ఓం పాదాఙ్గులిప్రభాజాలపరాజితదివాకరాయై నమః ।
ఓం చక్రచామరమత్స్యాఙ్కచరణస్థలపఙ్కజాయై నమః ।
ఓం సురేన్ద్రకోటిముకుటీరత్నసఙ్క్రాన్తపాదుకాయై నమః ।
ఓం అవ్యాజకరుణాగుప్తతన్వై నమః ।
ఓం అవ్యాజసున్దర్యై నమః ।
ఓం శృఙ్గారరససామ్రాజ్యపదపట్టాభిషేచితాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం శివాయై నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం రుద్రాణ్యై నమః ।
ఓం శర్వాణ్యై నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః ।
ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం భద్రాయై నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం పావనాకృత్యై నమః । ౧౧౦ ।

ఓం మృడాన్యై నమః ।
ఓం చణ్డికాయై నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం రత్యై నమః ।
ఓం మఙ్గలదేవతాయై నమః ।
ఓం కాల్యై నమః ।
ఓం హైమవత్యై నమః ।
ఓం వీరాయై నమః ।
ఓం కపాలశూలధారిణ్యై నమః ।
ఓం శరభాయై నమః । ౧౨౦ ।

ఓం శామ్భవ్యై నమః ।
ఓం మాయాతన్త్రాయై నమః ।
ఓం తన్త్రార్థరూపిణ్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం ధర్మదాయై నమః ।
ఓం ధర్మతాపస్యై నమః ।
ఓం తారకాకృత్యై నమః ।
ఓం హరాయై నమః ।
ఓం మహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ముగ్ధాయై నమః । ౧౩౦ ।

ఓం హంసిన్యై నమః ।
ఓం హంసవాహనాయై నమః ।
ఓం భాగ్యాయై నమః ।
ఓం బలకర్యై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః ।
ఓం భయాపహాయై నమః ।
ఓం మాతఙ్గ్యై నమః ।
ఓం రసికాయై నమః ।
ఓం మత్తాయై నమః । ౧౪౦ ।

ఓం మాలినీమాల్యధారిణ్యై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ముదితాయై నమః ।
ఓం కృష్ణాయై నమః ।
ఓం ముక్తిదాయై నమః ।
ఓం మోదహర్షితాయై నమః ।
ఓం శృఙ్గార్యై నమః ।
ఓం శ్రీకర్యై నమః ।
ఓం శూరజయిన్యై నమః ।
ఓం జయశృఙ్ఖలాయై నమః । ౧౫౦ ।

ఓం సత్యై నమః ।
ఓం తారాత్మికాయై నమః ।
ఓం తన్వ్యై నమః ।
ఓం తారనాదాయై నమః ।
ఓం తడిత్ప్రభాయై నమః ।
ఓం అపర్ణాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం నీలీరఞ్జితాయై నమః ।
ఓం అపరాజితాయై నమః ।
ఓం శఙ్కర్యై నమః । ౧౬౦ ।

ఓం రమణీరామాయై నమః ।
ఓం శైలేన్ద్రతనయాయై నమః ।
ఓం మహ్యై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం గాయత్రీరసికాయై నమః ।
ఓం విద్యాయై నమః । ౧౭౦ ।

ఓం గఙ్గాయై నమః ।
ఓం గమ్భీరవైభవాయై నమః ।
ఓం దేవ్యై నమః ।
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః ।
ఓం దక్షదమన్యై నమః ।
ఓం దారుణప్రభాయై నమః ।
ఓం మార్యై నమః ।
ఓం మారకర్యై నమః ।
ఓం మృష్టాయై నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యై నమః । ౧౮౦ ।

ఓం మన్త్రవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం జ్వాలామయ్యై నమః ।
ఓం పరారక్తాయై నమః ।
ఓం జ్వాలాక్ష్యై నమః ।
ఓం ధూమ్రలోచనాయై నమః ।
ఓం వామాకుతూహలాయై నమః ।
ఓం కుల్యాయై నమః ।
ఓం కోమలాయై నమః ।
ఓం కుడ్మలస్తన్యై నమః ।
ఓం దణ్డిన్యై నమః । ౧౯౦ ।

ఓం ముణ్డిన్యై నమః ।
ఓం ధీరాయై నమః ।
ఓం జయకన్యాయై నమః ।
ఓం జయఙ్కర్యై నమః ।
ఓం చాముణ్డ్యై నమః ।
ఓం చణ్డముణ్డేశ్యై నమః ।
ఓం చణ్డముణ్డనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం భద్రకాల్యై నమః ।
ఓం వహ్నిదుర్గాయై నమః ।
ఓం పాలితామరసైనికాయై నమః ।
ఓం యోగినీగణసంవీతాయై నమః ।
ఓం ప్రబలాయై నమః ।
ఓం హంసగామిన్యై నమః ।
ఓం శుమ్భాసురప్రాణహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయై నమః ।
ఓం శోభనవిక్రమాయై నమః ।
ఓం నిశుమ్భవీర్యశమన్యై నమః ।
ఓం నిర్నిద్రాయై నమః ।
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః ।
ఓం ధర్మసింహధృతాయై నమః । ౨౧౦ ।

ఓం మాల్యై నమః ।
ఓం నారసింహాఙ్గలోలుపాయై నమః ।
ఓం భుజాష్టకయుతాయై నమః ।
ఓం తుఙ్గాయై నమః ।
ఓం తుఙ్గసింహాసనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః ।
ఓం జ్యోత్స్నాయై నమః ।
ఓం రాజ్యసామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం మన్త్రకేలిశుకాలాపాయై నమః ।
ఓం మహనీయాయై నమః । ౨౨౦ ।

ఓం మహాశనాయై నమః ।
ఓం దుర్వారకరుణాసిన్ధవే నమః ।
ఓం ధూమలాయై నమః ।
ఓం దుష్టనాశిన్యై నమః ।
ఓం వీరలక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం వీరపూజ్యాయై నమః ।
ఓం వీరవేషమహోత్సవాయై నమః ।
ఓం వనదుర్గాయై నమః ।
ఓం వహ్నిహస్తాయై నమః ।
ఓం వాఞ్ఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః । ౨౩౦ ।

ఓం వనమాల్యై నమః ।
ఓం వారాహ్యై నమః ।
ఓం వాగాసారనివాసిన్యై నమః ।
ఓం ఏకాకిన్యై నమః ।
ఓం ఏకసింహస్థాయై నమః ।
ఓం ఏకదన్తప్రసూతిన్యై నమః ।
ఓం నృసింహచర్మవసనాయై నమః ।
ఓం నిర్నిరీక్ష్యాయై నమః ।
ఓం నిరఙ్కుశాయై నమః ।
ఓం నృపాలవీర్యనిర్వేగాయై నమః । ౨౪౦ ।

ఓం నీచగ్రామనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం సుదర్శనాస్త్రదర్పఘ్న్యై నమః ।
ఓం సోమఖణ్డావతంసికాయై నమః ।
ఓం పులిన్దకులసంసేవ్యాయై నమః ।
ఓం పుష్పధుత్తూరమాలికాయై నమః ।
ఓం గుఞ్జామణిలసన్మాలాశఙ్ఖతాటఙ్కశోభిన్యై నమః ।
ఓం మాతఙ్గమదసిన్దూరతిలకాయై నమః ।
ఓం మధువాసిన్యై నమః ।
ఓం పులిన్దినీశ్వర్యై నమః ।
ఓం శ్యామాయై నమః । ౨౫౦ ।

ఓం చలచేలకటిస్థలాయై నమః ।
ఓం బర్హావతంసధమ్మిల్లాయై నమః ।
ఓం తమాలశ్యామలాకృతయే నమః ।
ఓం శత్రుసంహారశస్త్రాఙ్గపాశకోదణ్డధారిణ్యై నమః ।
ఓం కఙ్కాల్యై నమః ।
ఓం నారసింహాఙ్గరక్తపానసముత్సుకాయై నమః ।
ఓం వసామలినవారాహదంష్ట్రాప్రాలమ్బమాలికాయై నమః ।
ఓం సన్ధ్యారుణజటాధారికాలమేఘసమప్రభాయై నమః ।
ఓం చతుర్ముఖశిరోమాలాయై సర్పయజ్ఞేపవీతిన్యై నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞానలధ్వంసదలితామరడామ్భికాయై నమః । ౨౬౦ ।

ఓం వీరభద్రామోదకరవీరాటోపవిహారిణ్యై నమః ।
ఓం జలదుర్గాయై నమః ।
ఓం మహామత్తదనుజప్రాణభక్షిణ్యై నమః ।
ఓం పరమన్త్రభక్షివహ్నిజ్వాలాకీర్ణత్రిలోచనాయై నమః ।
ఓం శత్రుశల్యమయామోఘనాదనిర్భిన్నదానవాయై నమః ।
ఓం రాక్షసప్రాణమథనవక్రదంష్ట్రాయై మహోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం క్షుద్రగ్రహాపహాయై నమః ।
ఓం క్షుద్రమన్త్రతన్త్రక్రియాపహాయై నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రాజినామ్బరధరాయై నమః ।
ఓం వ్యాలకఙ్కణభూషణాయై నమః । ౨౭౦ ।

ఓం బలిపూజాప్రియక్షుద్రపైశాచమదనాశిన్యై నమః ।
ఓం సమ్మోహనాస్త్రమన్త్రాత్తదానవౌఘవినాశిన్యై నమః ।
ఓం కామక్రాన్తమనోవృత్త్యై నమః ।
ఓం కామకేలికలారతాయై నమః ।
ఓం కర్పూరవీటికాప్రీతాయై నమః ।
ఓం కామినీజనమోహిన్యై నమః ।
ఓం స్వప్నవత్యై నమః ।
ఓం స్వప్నభోగధ్వంసితాఖిలదానవాయై నమః ।
ఓం ఆకర్షణక్రియాలోలాయై నమః ।
ఓం ఆశ్రితాభీష్టదాయిన్యై నమః । ౨౮౦ ।

ఓం జ్వాలాముఖ్యై నమః ।
ఓం జ్వాలనేత్రాయై నమః ।
ఓం జ్వాలాఙ్గాయై నమః ।
ఓం జ్వరనాశిన్యై నమః ।
ఓం శల్యాకర్యై నమః ।
ఓం శల్యహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం శల్యమన్త్రచలాచలాయై నమః ।
ఓం చతుర్థ్యై నమః ।
ఓం అకుహరాయై నమః ।
ఓం రౌద్ర్యై నమః । ౨౯౦ ।

ఓం తాపఘ్న్యై నమః ।
ఓం దరనాశిన్యై నమః ।
ఓం దారిద్ర్యశమన్యై నమః ।
ఓం క్రుద్ధాయై నమః ।
ఓం వ్యాధిన్యై నమః ।
ఓం వ్యాధినాశిన్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మరక్షోహరాయై నమః ।
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః ।
ఓం గణహార్యై నమః ।
ఓం గణేశ్వర్యై నమః । ౩౦౦ ।

ఓం ఆవేశగ్రహసంహార్యై నమః ।
ఓం హన్త్ర్యై నమః ।
ఓం మన్త్ర్యై నమః ।
ఓం హరిప్రియాయై నమః ।
ఓం కృత్తికాయై నమః ।
ఓం కృత్తిహరణాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం గమ్భీరమానసాయై నమః ।
ఓం యుద్ధప్రీతాయై నమః ।
ఓం యుద్ధకార్యై నమః । ౩౧౦ ।

ఓం యోద్ధగృణ్యాయై నమః ।
ఓం యుధిష్ఠిరాయై నమః ।
ఓం తుష్టిదాయై నమః ।
ఓం పుష్టిదాయై నమః ।
ఓం పుణ్యభోగమోక్షఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం అపాపాయై నమః ।
ఓం పాపశమన్యై నమః ।
ఓం అరూపాయై నమః ।
ఓం రూపదారుణాయై నమః ।
ఓం అన్నదాయై నమః । ౩౨౦ ।

ఓం ధనదాయై నమః ।
ఓం పూతాయై నమః ।
ఓం అణిమాదిఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం సిద్ధిదాయై నమః ।
ఓం బుద్ధిదాయై నమః ।
ఓం శూలాయై నమః ।
ఓం శిష్టాచారపరాయణాయై నమః ।
ఓం అమాయాయై నమః ।
ఓం అమరారాధ్యాయై నమః ।
ఓం హంసమన్త్రాయై నమః । ౩౩౦ ।

ఓం హలాయుధాయై నమః ।
ఓం క్షామప్రధ్వంసిన్యై నమః ।
ఓం క్షోభ్యాయై నమః ।
ఓం శార్దూలాసనవాసిన్యై నమః ।
ఓం సత్త్వరూపాయై నమః ।
ఓం తమోహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం సౌమ్యాయై నమః ।
ఓం సారఙ్గభావనాయై నమః ।
ఓం ద్విసహస్రకరాయై నమః ।
ఓం శుద్ధాయై నమః । ౩౪౦ ।

ఓం స్థూలసింహసువాసిన్యై నమః ।
ఓం నారాయణ్యై నమః ।
ఓం మహావీర్యాయై నమః ।
ఓం నాదబిన్ద్వన్తరాత్మికాయై నమః ।
ఓం షడ్గుణాయై నమః ।
ఓం తత్త్వనిలయాయై నమః ।
ఓం తత్త్వాతీతాయై నమః ।
ఓం అమృతేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సురమూర్త్యై నమః ।
ఓం సురారాధ్యాయై నమః । ౩౫౦ ।

ఓం సుముఖాయై నమః ।
ఓం కాలరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సన్ధ్యారూపాయై నమః ।
ఓం కాన్తిమత్యై నమః ।
ఓం ఖేచర్యై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం మనోన్మన్యై నమః । ౩౬౦ ।

ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం వామాయై నమః ।
ఓం జగన్మూలాయై నమః ।
ఓం సృష్టిసంహారకారణాయై నమః ।
ఓం స్వతన్త్రాయై నమః ।
ఓం స్వవశాయై నమః ।
ఓం లోకభోగదాయై నమః ।
ఓం సురనన్దిన్యై నమః ।
ఓం చిత్రాచిత్రాకృత్యై నమః ।
ఓం సచిత్రవసనప్రియాయై నమః । ౩౭౦ ।

ఓం విషాపహాయై నమః ।
ఓం వేదమన్త్రాయై నమః ।
ఓం వేదవిద్యావిలాసిన్యై నమః ।
ఓం కుణ్డలీకన్దనిలయాయై నమః ।
ఓం గుహ్యాయై నమః ।
ఓం గుహ్యకవన్దితాయై నమః ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః ।
ఓం కలానిష్ఠాయై నమః ।
ఓం కౌమార్యై నమః ।
ఓం కామమోహిన్యై నమః । ౩౮౦ ।

ఓం వశ్యాదిన్యై నమః ।
ఓం వరారోహాయై నమః ।
ఓం వన్దారుజనవత్సలాయై నమః ।
ఓం సఞ్జ్వాలామాలినీశక్త్యై నమః ।
ఓం సురాప్రీతాయై నమః ।
ఓం సువాసిన్యై నమః ।
ఓం మహిషాసురసంహార్యై నమః ।
ఓం మత్తమాతఙ్గగామిన్యై నమః ।
ఓం మదగన్ధితమాతఙ్గాయై నమః ।
ఓం విద్యుద్దామాభిసున్దర్యై నమః । ౩౯౦ ।

ఓం రక్తబీజాసురధ్వంస్యై నమః ।
ఓం వీరపాణారుణేక్షణాయై నమః ।
ఓం మహిషోత్తమసంరూఢమాంసప్రోతాయుతాఞ్చలాయై నమః ।
ఓం యశోవత్యై నమః ।
ఓం హేమకూటతుఙ్గశృఙ్గనికేతనాయై నమః ।
ఓం దానకల్పకసచ్ఛాయాయై నమః ।
ఓం సన్తానాదిఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం ఆశ్రితాభీష్టవరదాయై నమః ।
ఓం అఖిలాగమగోపితాయై నమః ।
ఓం దారిద్ర్యశైలదమ్భోల్యై నమః । ౪౦౦ ।

ఓం క్షుద్రపఙ్కజచన్ద్రికాయై నమః ।
ఓం రోగాన్ధకారచణ్డాంశవే నమః ।
ఓం పాపద్రుమకుఠారికాయై నమః ।
ఓం భవాటవీదావవహ్న యే నమః ।
ఓం శత్రుతూలస్ఫులిఙ్గరుచే నమః ।
ఓం స్ఫోటకోరగమాయూర్యై నమః ।
ఓం క్షుద్రప్రాణనివారిణ్యై నమః ।
ఓం అపస్మారమృగవ్యాఘ్రాయై నమః ।
ఓం చిత్తక్షోభవిమోచిన్యై నమః ।
ఓం క్షయమాతఙ్గపఞ్చాస్యాయై నమః । ౪౧౦ ।

ఓం కృచ్ఛ్రవర్గాపహారిణ్యై నమః ।
ఓం పీనసశ్వాసకాసఘ్న్యై నమః ।
ఓం పిశాచోపాధిమోచిన్యై నమః ।
ఓం వివాదశమన్యై నమః ।
ఓం లోకబాధాపఞ్చకనాశిన్యై నమః ।
ఓం అపవాదహరాయై సేవ్యాయై నమః ।
ఓం సఙ్గ్రామవిజయప్రదాయై నమః ।
ఓం రక్తపిత్తగలవ్యాధిహరాయై నమః ।
ఓం హరవిమోహిన్యై నమః ।
ఓం క్షుద్రశల్యమయాయై నమః । ౪౨౦ ।

ఓం దాసకార్యారమ్భసముత్సుకాయై నమః ।
ఓం కుష్ఠగుల్మప్రమేహఘ్న్యై నమః ।
ఓం గూఢశల్యవినాశిన్యై నమః ।
ఓం భక్తిమత్ప్రాణసౌహార్దాయై నమః ।
ఓం సుహృద్వంశాభివర్ధికాయై నమః ।
ఓం ఉపాస్యాయై నమః ।
ఓం అఖిలమ్లేచ్ఛమదమానవిమోచన్యై నమః ।
ఓం భైరవ్యై నమః ।
ఓం భీషణాయై నమః ।
ఓం భీషాయై నమః । ౪౩౦ ।

ఓం భిన్నారాతిరణాఞ్చలాయై నమః ।
ఓం వ్యూహధ్వంస్యై నమః ।
ఓం వీరహవ్యాయై నమః ।
ఓం వీర్యాత్మనే నమః ।
ఓం వ్యూహరక్షికాయై నమః ।
ఓం మహారాష్ట్రాయై నమః ।
ఓం మహాసేనాయై నమః ।
ఓం మాంసాశ్యై నమః ।
ఓం మాధవానుజాయై నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రధ్వజాయై నమః । ౪౪౦ ।

ఓం వజ్రనఖ్యై నమః ।
ఓం వజ్రాయై నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం ఖడ్గినీకన్యకావేషాయై నమః ।
ఓం కౌమార్యై నమః ।
ఓం ఖఙ్గవాసిన్యై నమః ।
ఓం సఙ్గ్రామవాసిన్యస్తాస్త్రాయై నమః ।
ఓం ధీరజ్యాసాయకాసనాయై నమః ।
ఓం కోదణ్డధ్వనికృతే నమః ।
ఓం క్రుద్ధాయై నమః । ౪౫౦ ।

ఓం క్రూరదృష్టిభయానకాయై నమః ।
ఓం వీరాగ్రగామిన్యై నమః ।
ఓం దుష్టాసన్తుష్టాయై నమః ।
ఓం శత్రుభక్షిణ్యై నమః ।
ఓం సన్ధ్యాటవీచరాయై నమః ।
ఓం విత్తగోపనాయై నమః ।
ఓం విత్తకృచ్చలాయై నమః ।
ఓం కైటభాసురసంహార్యై నమః ।
ఓం కాల్యై నమః ।
ఓం కల్యాణకోమలాయై నమః । ౪౬౦ ।

ఓం నన్దిన్యై నమః ।
ఓం నన్దిచరితాయై నమః ।
ఓం నరకాలయమోచనాయై నమః ।
ఓం మలయాచలశృఙ్గస్థాయై నమః ।
ఓం గన్ధిన్యై నమః ।
ఓం సురతాలసాయై నమః ।
ఓం కాదమ్బరీకాన్తిమత్యై నమః ।
ఓం కాన్తాయై నమః ।
ఓం కాదమ్బరాశనాయై నమః ।
ఓం మధుదానవవిద్రావ్యై నమః । ౪౭౦ ।

ఓం మధుపాయై నమః ।
ఓం పాటలారుణాయై నమః ।
ఓం రాత్రిఞ్చరాయై నమః ।
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః ।
ఓం రమ్యాయై నమః ।
ఓం రాత్రిసమర్చితాయై నమః ।
ఓం శివరాత్రిమహాపూజ్యాయై నమః ।
ఓం దేవలోకవిహారిణ్యై నమః ।
ఓం ధ్యానాది కాలసఞ్జప్యాయై నమః ।
ఓం భక్తసన్తానభాగ్యదాయై నమః । ౪౮౦ ।

ఓం మధ్యాహ్నకాలసన్తర్ప్యాయై నమః ।
ఓం జయసంహారశూలిన్యై నమః ।
ఓం త్రియమ్బకాయై నమః ।
ఓం మఖధ్వంస్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం పురశూలిన్యై నమః ।
ఓం రఙ్గస్థాయై నమః ।
ఓం రఞ్జిన్యై నమః ।
ఓం రఙ్గాయై నమః ।
ఓం సిన్దూరారుణశాలిన్యై నమః । ౪౯౦ ।

ఓం సున్దోపసున్దహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయై నమః ।
ఓం మోహనశూలిన్యై నమః ।
ఓం అష్టమూర్త్యై నమః ।
ఓం కలానాథాయై నమః ।
ఓం అష్టహస్తాయై నమః ।
ఓం సుతప్రదాయై నమః ।
ఓం అఙ్గారకాయై నమః ।
ఓం కోపనాక్ష్యై నమః ।
ఓం హంసాసురమదాపహాయై నమః । ౫౦౦ ।

ఓం ఆపీనస్తననమ్రాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం హరిద్రాలేపితస్తన్యై నమః ।
ఓం ఇన్ద్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం హేమసఙ్కాశాయై నమః ।
ఓం హేమవస్త్రాయై నమః ।
ఓం హరప్రియాయై నమః ।
ఓం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఇతిహాసాత్మనే నమః ।
ఓం ఈతిబాధానివారిణ్యై నమః ।
ఓం ఉపాస్యాయై నమః । ౫౧౦ ।

ఓం ఉన్మదాకారాయై నమః ।
ఓం ఉల్లఙ్ఘితసురాపగాయై నమః ।
ఓం ఊషరస్థలకాసారాయై నమః ।
ఓం ఉత్పలశ్యామలాకృత్యై నమః ।
ఓం ఋఙ్మయ్యై నమః ।
ఓం సామసఙ్గీతాయై నమః ।
ఓం శుద్ధ్యై నమః ।
ఓం కల్పకవల్లర్యై నమః ।
ఓం సాయన్తనాహుతయే నమః ।
ఓం దాసకామధేనుస్వరూపిణ్యై నమః । ౫౨౦ ।

ఓం పఞ్చదశాక్షరీమన్త్రాయై నమః ।
ఓం తారకావృతషోడశ్యై నమః ।
ఓం హ్రీంకారనిష్ఠాయై నమః ।
ఓం హ్రీంకారహుఙ్కార్యై నమః ।
ఓం దురితాపహాయై నమః ।
ఓం షడఙ్గాయై నమః ।
ఓం నవకోణస్థాయై నమః ।
ఓం త్రికోణాయై నమః ।
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః ।
ఓం సహస్రవదనాయై నమః । ౫౩౦ ।

ఓం పద్మాయై నమః ।
ఓం శూలిన్యై నమః ।
ఓం సురపాలిన్యై నమః ।
ఓం మహాశూలధరాయై నమః ।
ఓం శక్త్యై నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం మాహేన్ద్రపూజితాయై నమః ।
ఓం శూలదుర్గాయై నమః ।
ఓం శూలహరాయై నమః ।
ఓం శోభనాయై నమః । ౫౪౦ ।

ఓం శూలిన్యై నమః ।
ఓం శ్రీశూలిన్యై నమః ।
ఓం జగద్బీజాయై నమః ।
ఓం మూలాహఙ్కారశూలిన్యై నమః ।
ఓం ప్రకాశాయై నమః ।
ఓం పరమాకాశాయై నమః ।
ఓం భావితాయై నమః ।
ఓం వీరశూలిన్యై నమః ।
ఓం నారసింహ్యై నమః ।
ఓం మహేన్ద్రాణ్యై నమః । ౫౫౦ ।

ఓం సాలీశరభశూలిన్యై నమః ।
ఓం ఋఙ్కార్యై నమః ।
ఓం ఋతుమత్యై నమః ।
ఓం అఘోరాయై నమః ।
ఓం అథర్వణగోపికాయై నమః ।
ఓం ఘోరఘోరాయై నమః ।
ఓం జపారాగప్రసూనాఞ్చితమాలికాయై నమః ।
ఓం సుస్వరూపాయై నమః ।
ఓం సౌహృదాఢ్యాలీఢాయై నమః ।
ఓం దాడిమపాటకాయై నమః । ౫౬౦ ।

ఓం లయాయై నమః ।
ఓం లమ్పటాయై నమః ।
ఓం లీనాయై నమః ।
ఓం కుఙ్కుమారుణకన్ధరాయై నమః ।
ఓం ఇకారాధ్యాయై నమః ।
ఓం ఇలానాథాయై నమః ।
ఓం ఇలావృతజనావృతాయై నమః ।
ఓం ఐశ్వర్యనిష్ఠాయై నమః ।
ఓం హరితాయై నమః ।
ఓం హరితాలసమప్రభాయై నమః । ౫౭౦ ।

ఓం ముద్గమాషాజ్యభోజ్యాయై నమః ।
ఓం యుక్తాయుక్తభటాన్వితాయై నమః ।
ఓం ఔత్సుక్యై నమః ।
ఓం అణిమద్గమ్యాయై నమః ।
ఓం అఖిలాణ్డనివాసిన్యై నమః ।
ఓం హంసముక్తామణిశ్రేణ్యై నమః ।
ఓం హంసాఖ్యాయై నమః ।
ఓం హాసకారిణ్యై నమః ।
ఓం కలిదోషహరాయై నమః ।
ఓం క్షీరపాయిన్యై నమః । ౫౮౦ ।

ఓం విప్రపూజితాయై నమః ।
ఓం ఖట్వాఙ్గస్థాయై నమః ।
ఓం ఖఙ్గరూపాయై నమః ।
ఓం ఖబీజాయై నమః ।
ఓం ఖరసూదనాయై నమః ।
ఓం ఆజ్యపాయిన్యై నమః ।
ఓం అస్థిమాలాయై నమః ।
ఓం పార్థివారాధ్యపాదుకాయై నమః ।
ఓం గమ్భీరనాభికాయై నమః ।
ఓం సిద్ధకిన్నరస్త్రీసమావృతాయై నమః । ౫౯౦ ।

ఓం ఖడ్గాత్మికాయై నమః ।
ఓం ఘననిభాయై నమః ।
ఓం వైశ్యార్చ్యాయై నమః ।
ఓం మాక్షికప్రియాయై నమః ।
ఓం మకారవర్ణాయై నమః ।
ఓం గమ్భీరాయై నమః ।
ఓం శూద్రార్చ్యాయై నమః ।
ఓం ఆసవప్రియాయై నమః ।
ఓం చాతుర్యై నమః ।
ఓం పార్వణారాధ్యాయై నమః । ౬౦౦ ।

ఓం ముక్తాధావల్యరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఛన్దోమయ్యై నమః ।
ఓం భౌమపూజ్యాయై నమః ।
ఓం దుష్టశత్రువినాశిన్యై నమః ।
ఓం జయిన్యై నమః ।
ఓం అష్టమీసేవ్యాయై నమః ।
ఓం క్రూరహోమసమన్వితాయై నమః ।
ఓం ఝఙ్కార్యై నమః ।
ఓం నవమీపూజ్యాయై నమః ।
ఓం లాఙ్గలీకుసుమప్రియాయై నమః । ౬౧౦ ।

ఓం సదాచతుర్దశీపూజ్యాయై నమః ।
ఓం భక్తానాం పుష్టికారిణ్యై నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః ।
ఓం దర్శపూజ్యాయై నమః ।
ఓం డామర్యై నమః ।
ఓం రిపుమారిణ్యై నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పసంవేద్యాయై నమః ।
ఓం కలికాలసుసన్ధికాయై నమః ।
ఓం డమ్భాకారాయై నమః ।
ఓం కల్పసిద్ధాయై నమః । ౬౨౦ ।

ఓం శల్యకౌతుకవర్ధిన్యై నమః ।
ఓం ఠాకృత్యై నమః ।
ఓం కవివరారాధ్యాయై నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్ప్రదాయికాయై నమః ।
ఓం నవరాత్రిదినారాధ్యాయై నమః ।
ఓం రాష్ట్రదాయై నమః ।
ఓం రాష్ట్రవర్ధిన్యై నమః ।
ఓం పానాసవమదధ్వంసిమూలికాసిద్ధిదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం కుబేరారాధ్యాయై నమః । ౬౩౦ ।

పారిజాతప్రసూనభాజే
ఓం బలిమన్త్రౌఘసంసిద్ధాయై నమః ।
ఓం మన్త్రచిన్త్యఫలావహాయై నమః ।
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః ।
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః ।
ఓం కిఙ్కరాయై నమః ।
ఓం భగమాలిన్యై నమః ।
ఓం మాధవీవిపినాన్తస్స్థాయై నమః ।
ఓం మహత్యై నమః ।
ఓం మహిషార్దిన్యై నమః । ౬౪౦ ।

ఓం యజుర్వేదగతాయై నమః ।
ఓం శఙ్ఖచక్రహస్తామ్బుజద్వయాయై నమః ।
ఓం రాజసాయై నమః ।
ఓం రాజమాతఙ్గ్యై నమః ।
ఓం రాకాచన్ద్రనిభాననాయై నమః ।
ఓం లాఘవాలాఘవారాధ్యాయై నమః ।
ఓం రమణీజనమధ్యగాయై నమః ।
ఓం వాగీశ్వర్యై నమః ।
ఓం వకులమాల్యాయై నమః ।
ఓం వాఙ్మయ్యై నమః । ౬౫౦ ।

ఓం వారితాసుఖాయై నమః ।
ఓం శరభాధీశవనితాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయై నమః ।
ఓం షడధ్వాన్తరతారాయై నమః ।
ఓం రక్తజుష్టాహుతావహాయై నమః ।
ఓం తత్త్వజ్ఞానానన్దకలామయాయై నమః ।
ఓం సాయుజ్యసాధనాయై నమః ।
ఓం సదా కర్మసాధకసంలీనధనదర్శనదాయై నమః ।
ఓం హఙ్కారికాయై నమః ।
ఓం స్థావరాత్మనే నమః । ౬౬౦ ।

ఓం అమరీలాస్యమోదనాయై నమః ।
ఓం లకారత్రయసమ్భూతాయై నమః ।
ఓం లలితాయై నమః ।
ఓం లక్ష్మణార్చితాయై నమః ।
ఓం లక్ష్మమూర్త్యై నమః ।
ఓం సదాహారాయై నమః ।
ఓం ప్రాసాదావాసలోచనాయై నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠ్యై నమః ।
ఓం హరిద్రశ్మ్యై నమః ।
ఓం శుక్యై నమః । ౬౭౦ ।

ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం గోత్రజాయై నమః ।
ఓం అపర్ణాయై నమః ।
ఓం యక్షిణ్యై నమః ।
ఓం యక్షాయై నమః ।
ఓం హరిద్రాయై నమః ।
ఓం హలిన్యై నమః ।
ఓం హల్యై నమః ।
ఓం దదత్యై నమః ।
ఓం ఉన్మదాయై నమః । ౬౮౦ ।

ఓం ఊర్మ్యై నమః ।
ఓం రసాయై నమః ।
ఓం విశ్వమ్భరాయై నమః ।
ఓం స్థిరాయై నమః ।
ఓం పఞ్చాస్యాయై నమః ।
ఓం పఞ్చమీరాగాయై నమః ।
ఓం భాగ్యయోగాత్మికాయై నమః ।
ఓం అమ్బికాయై నమః ।
ఓం గణికాయై నమః ।
ఓం కాల్యై నమః । ౬౯౦ ।

ఓం వీణాయై నమః ।
ఓం శోణారుణాత్మికాయై నమః ।
ఓం రమాదూత్యై నమః ।
ఓం కలాసింహ్యై నమః ।
ఓం లజ్జాయై నమః ।
ఓం ధూమవత్యై నమః ।
ఓం జడాయై నమః ।
ఓం భృఙ్గిసఙ్గిసఖ్యై నమః ।
ఓం పీనాయై నమః ।
ఓం స్నేహారోగమనస్విన్యై నమః । ౭౦౦ ।

ఓం రణీమృడాయై నమః ।
ఓం దృఢాయై నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం రమణ్యై నమః ।
ఓం యమునారతాయై నమః ।
ఓం ముసలీకుణ్ఠితామోటాయై నమః ।
ఓం చణ్డఖణ్డాయై నమః ।
ఓం గణాబలాయై నమః ।
ఓం శుక్లాయై నమః ।
ఓం స్రష్ట్రీవశాయై నమః । ౭౧౦ ।

ఓం జ్ఞానిమాన్యై నమః ।
ఓం లీలాలకాయై నమః ।
ఓం శచ్యై నమః ।
ఓం సూరచన్ద్రఘృణిర్యోషావీర్యాక్రీడాయై నమః ।
ఓం రసావహాయై నమః ।
ఓం నూత్నాయై నమః ।
ఓం సోమాయై నమః ।
ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః ।
ఓం గయాయాగాహుతప్రభాయై నమః ।
ఓం ధూర్తాయై నమః । ౭౨౦ ।

ఓం సుధాఘనాలీనపుష్టిమృష్టసుధాకరాయై నమః ।
ఓం కరిణీకామినీముక్తామణిశ్రేణీఫణీశ్వరాయై నమః ।
ఓం తార్క్ష్యై నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయై నమః ।
ఓం నతాచార్యాయై నమః ।
ఓం గౌరికాయై నమః ।
ఓం గిరిజాఙ్గనాయై నమః ।
ఓం ఇన్ద్రజాలాయై నమః ।
ఓం ఇన్దుముఖ్యై నమః ।
ఓం ఇన్ద్రోపేన్ద్రాదిసంస్తుతాయై నమః । ౭౩౦ ।

ఓం శివదూత్యై నమః ।
ఓం గరలశితికణ్ఠకుటుమ్బిన్యై నమః ।
ఓం జ్వలన్తీజ్వలనాకారాయై నమః ।
ఓం జ్వలజ్జాజ్వల్యజమ్భదాయై నమః ।
ఓం జ్వాలాశయాయై నమః ।
ఓం జ్వాలమణయే నమః ।
ఓం జ్యోతిషాం గత్యై నమః ।
జ్యోతిశ్శాస్త్రానుమేయాత్మనే
ఓం జ్యోతిషి జ్వలితోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం జ్యోతిష్మతీదుర్గవాసిజ్యోత్స్నాభాయై నమః । ౭౪౦ ।

ఓం జ్వలనార్చితాయై నమః ।
ఓం లఙ్కార్యై నమః ।
ఓం లలితావాసాయై నమః ।
ఓం లలితాలలితాత్మికాయై నమః ।
ఓం లఙ్కాధిపాయై నమః ।
ఓం లాస్యలోలాయై నమః ।
ఓం లయభోగమయాలయాయై నమః ।
ఓం లావణ్యశాలిన్యై నమః ।
ఓం లోలాయై నమః ।
ఓం లాఙ్గలాయై నమః । ౭౫౦ ।

ఓం లలితామ్బికాయై నమః ।
ఓం లాఞ్ఛనాయై నమః ।
ఓం లమ్పటాలఙ్ఘ్యాయై నమః ।
ఓం లకులార్ణవముక్తిదాయై నమః ।
ఓం లలాటనేత్రాయై నమః ।
ఓం లజ్జాఢ్యాయై నమః ।
ఓం లాస్యాలాపముదాకరాయై నమః ।
ఓం జ్వాలాకృత్యై నమః ।
ఓం జ్వలద్బీజాయై నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మణ్డలమధ్యగాయై నమః ।
ఓం జ్యోతిస్స్తమ్భాయై నమః ।
ఓం జ్వలద్వీర్యాయై నమః ।
ఓం జ్వలన్మన్త్రాయై నమః ।
ఓం జ్వలత్ఫలాయై నమః ।
ఓం జుషిరాయై నమః ।
ఓం జుమ్పటాయై నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మాలికాయై నమః ।
ఓం జ్యోతికాస్మితాయై నమః ।
ఓం జ్వలద్వలయహస్తాబ్జాయై నమః ।
ఓం జ్వలత్ప్రజ్వలకోజ్జ్వలాయై నమః । ౭౭౦ ।

ఓం జ్వాలమాల్యాయై నమః ।
ఓం జగజ్జ్వాలాయై నమః ।
ఓం జ్వలజ్జ్వలనసజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం లమ్బీజాయై నమః ।
ఓం లేలిహానాత్మనే నమః ।
ఓం లీలాక్లిన్నాయై నమః ।
ఓం లయావహాయై నమః ।
ఓం లజ్జావత్యై నమః ।
ఓం లబ్ధపుత్ర్యై నమః ।
ఓం లాకిన్యై నమః । ౭౮౦ ।

ఓం లోలకుణ్డలాయై నమః ।
ఓం లబ్ధభాగ్యాయై నమః ।
ఓం లబ్ధకామాయై నమః ।
ఓం లబ్ధధియే నమః ।
ఓం లబ్ధమఙ్గలాయై నమః ।
ఓం లబ్ధవీర్యాయై నమః ।
ఓం లబ్ధవృతాయై నమః ।
ఓం లాభాయై నమః ।
ఓం లబ్ధవినాశిన్యై నమః ।
ఓం లసద్వస్త్రాయై నమః । ౭౯౦ ।

ఓం లసత్పీడాయై నమః ।
ఓం లసన్మాల్యాయై నమః ।
ఓం లసత్ప్రభాయై నమః ।
ఓం శూలహస్తాయై నమః ।
ఓం శూరసేవ్యాయై నమః ।
ఓం శూలిన్యై నమః ।
ఓం శూలనాశిన్యై నమః ।
ఓం శూఙ్కృత్యనుమత్యై నమః ।
ఓం శూర్పశోభనాయై నమః ।
ఓం శూర్పధారిణ్యై నమః । ౮౦౦ ।

ఓం శూలస్థాయై నమః ।
ఓం శూరచిత్తస్థాయై నమః ।
ఓం శూలాయై నమః ।
ఓం శుక్లసురార్చితాయై నమః ।
ఓం శుక్లపద్మాసనారూఢాయై నమః ।
ఓం శుక్లాయై నమః ।
ఓం శుక్లామ్బరాంశుకాయై నమః ।
ఓం శుకలాలితహస్తాబ్జాయై నమః ।
ఓం శ్వేతాయై నమః ।
ఓం శుకనుతాయై నమః । ౮౧౦ ।

ఓం శుభాయై నమః ।
ఓం లలితాక్షరమన్త్రస్థాయై నమః ।
ఓం లిప్తకుఙ్కుమభాసురాయై నమః ।
ఓం లిపిరూపాయై నమః ।
ఓం లిప్తభస్మాయై నమః ।
ఓం లిప్తచన్దనపఙ్కిలాయై నమః ।
ఓం లీలాభాషణసంలోలాయై నమః ।
ఓం లీనకస్తూరికాద్రవాయై నమః ।
ఓం లిఖితామ్బుజచక్రస్థాయై నమః ।
ఓం లిఖ్యాలిఖితవైభవాయై నమః ।
ఓం నీలాలకాయై నమః ।
ఓం నీతిమత్యై నమః ।
ఓం నీతిశాస్త్రస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం నీచఘ్న్యై నమః ।
ఓం నిష్కలాయై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠప్రియాఙ్గనాయై నమః ।
ఓం నిరాశాయై నమః ।
ఓం నిర్గుణాతీతాయై నమః ।
ఓం నిర్మదాయై నమః । ౮౩౦ ।

ఓం నిరుపప్లవాయై నమః ।
ఓం నిర్ణీతాయై నమః ।
ఓం నిర్మలాయై నమః ।
ఓం నిష్ఠాయై నమః ।
ఓం నిరఙ్కుశపరాక్రమాయై నమః ।
ఓం నిర్విణ్ణదానవబలాయై నమః ।
ఓం నిశ్శేషీకృతతారకాయై నమః ।
ఓం నిరఞ్జనకరామన్త్ర్యై నమః ।
ఓం నిర్విఘ్నపరనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః । ౮౪౦ ।

ఓం నిరాహారాయై నమః ।
ఓం నీవీనీలామ్బరాఞ్చితాయై నమః ।
ఓం నిశాచరకులధ్వంస్యై నమః ।
ఓం నిత్యానన్దపరమ్పరాయై నమః ।
ఓం నిమ్బప్రియాయై నమః ।
ఓం నిరావేశాయై నమః ।
ఓం నిన్దితాసురసున్దర్యై నమః ।
ఓం నిర్ఘోషాయై నమః ।
ఓం నిగలాకృష్టకృత్తిజ్జ్వాలావృతాఙ్గణాయై నమః ।
ఓం నీరసాయై నమః । ౮౫౦ ।

ఓం నిత్యకల్యాణ్యై నమః ।
ఓం నిరన్తరసుఖప్రదాయై నమః ।
ఓం నిర్లోభాయై నమః ।
ఓం నీతిమత్ప్రీతాయై నమః ।
ఓం నిర్విఘ్నాయై నమః ।
ఓం నిమిషాపహాయై నమః ।
ఓం దుమ్బీజాయై నమః ।
ఓం దుష్టసంహార్యై నమః ।
ఓం దుర్మదాయై నమః ।
ఓం దురితాపహాయై నమః । ౮౬౦ ।

ఓం దురుత్సహమహావీర్యాయై నమః ।
ఓం దుర్మేధోత్సవనాశిన్యై నమః ।
ఓం దుర్మాంసభక్షిణ్యై నమః ।
ఓం దుష్టాయై నమః ।
ఓం దూరీకృతనిశాచరాయై నమః ।
ఓం దూతీదుష్టగ్రహమదచుమ్బ్యై నమః ।
ఓం దుర్బలరక్షక్యై నమః ।
ఓం ష్టఙ్కార్యై నమః ।
ఓం ష్టమ్మయ్యై నమః ।
ఓం ష్టమ్భాయై నమః । ౮౭౦ ।

ఓం ష్టమ్బీజాయై నమః ।
ఓం ష్టమ్భకీలకాయై నమః ।
ఓం గ్రహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం గ్రహారాధ్యాయై నమః ।
ఓం గ్రహణీరోగమోచిన్యై నమః ।
ఓం గ్రహావేశకర్యై నమః ।
ఓం గ్రాహ్యాయై నమః ।
ఓం గ్రహగ్రామాభిరక్షిణ్యై నమః ।

ఓం గ్రామౌషధమహావీర్యాయై నమః ।
ఓం గ్రామ్యసర్వభయాపహాయై నమః । ౮౮౦ ।

ఓం గ్రహద్వేష్యై నమః ।
ఓం గ్రహారూఢాయై నమః ।
ఓం గ్రామణ్యై నమః ।
ఓం గ్రామదేవతాయై నమః ।
ఓం గృహీతబ్రహ్మముఖ్యాస్త్రాయై నమః ।
ఓం గృహీతాయుధశక్తిదాయై నమః ।
ఓం గ్రాసమాంసాయై నమః ।
ఓం గృహస్థార్చ్యాయై నమః ।
ఓం గ్రహభూతనివారిణ్యై నమః ।
ఓం హమ్భూతాయై నమః । ౮౯౦ ।

ఓం హలధృక్సేవ్యాయై నమః ।
ఓం హారహారికుచాఞ్చలాయై నమః ।
ఓం హర్షప్రదాయై నమః ।
ఓం హరారాధ్యాయై నమః ।
ఓం హాసనిన్ద్యనిశాకరాయై నమః ।
ఓం హవిర్భోక్త్ర్యై నమః ।
ఓం హరిద్రాభాయై నమః ।
ఓం హరితాశ్వాధిరోహిణ్యై నమః ।
ఓం హరిత్పతిసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం హలాకృష్టసురాసురాయై నమః । ౯౦౦ ।

ఓం హారీతశుకవత్పాణ్యై నమః ।
ఓం హయమేధాభిరక్షక్యై నమః ।
ఓం హంసాక్షర్యై నమః ।
ఓం హంసబీజాయై నమః ।
ఓం హాహాకారహరాశుగాయై నమః ।
ఓం హయ్యఙ్గవీనహృద్వృత్త్యై నమః ।
ఓం హారీతాంశుమణిద్యుత్యై నమః ।
ఓం హుఙ్కారాత్మనే నమః ।
ఓం హుతాహోమ్యాయై నమః ।
ఓం హుఙ్కారాలయనాయికాయై నమః । ౯౧౦ ।

ఓం హుఙ్కారపఞ్జరశుక్యై నమః ।
ఓం హుఙ్కారకమలేన్దిరాయై నమః ।
ఓం హుఙ్కారరాత్రికాజ్యోత్స్నాయై నమః ।
ఓం హుఙ్కారద్రుమమఞ్జర్యై నమః ।
ఓం హుఙ్కారదీపికాజ్వాలాయై నమః ।
ఓం హుఙ్కారార్ణవకౌముద్యై నమః ।
ఓం హుమ్ఫట్కర్యై నమః ।
ఓం హుమ్ఫట్ద్యుత్యై నమః ।
ఓం హుఙ్కారాకాశభాస్కరాయై నమః ।
ఓం ఫట్కార్యై నమః । ౯౨౦ ।

ఓం స్ఫాటికాకారాయై నమః ।
ఓం స్ఫటికాక్షకరామ్బుజాయై నమః ।
ఓం ఫట్కీలకాయై నమః ।
ఓం ఫడస్త్రాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారాహిశిఖామణ్యై నమః ।
ఓం ఫట్కారసుమనోమాధ్వ్యై నమః ।
ఓం ఫట్కారకమలేన్దిరాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారసౌధశృఙ్గస్థాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారాధ్వరదక్షిణాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారశుక్తికాముక్తాయై నమః । ౯౩౦ ।

ఓం ఫట్కారద్రుమమఞ్జర్యై నమః ।
ఓం ఫట్కారవీరఖడ్గాస్త్రాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారతనుమధ్యగాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారశిబికారూఢాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారచ్ఛత్రలాఞ్ఛితాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారపీఠనిలయాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారావృతమణ్డలాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారకుఞ్జరమదప్రవాహాయై నమః ।
ఓం ఫాలలోచనాయై నమః ।
ఓం ఫలాశిన్యై నమః । ౯౪౦ ।

ఓం ఫలకర్యై నమః ।
ఓం ఫలదానపరాయణాయై నమః ।
ఓం ఫట్కారాస్త్రఫలాకారాయై నమః ।
ఓం ఫలన్త్యై నమః ।
ఓం ఫలవర్జితాయై నమః ।
ఓం స్వాతన్త్ర్యచరితాయై నమః ।
ఓం స్వస్థాయై నమః ।
ఓం స్వప్నగ్రహనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానామ్బుజారూఢాయై నమః ।
ఓం స్వయమ్భూతాయై నమః । ౯౫౦ ।

ఓం స్వరాత్మికాయై నమః ।
ఓం స్వర్గాధిపాయై నమః ।
ఓం స్వర్ణవర్ణాయై నమః ।
ఓం స్వాహాకారస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వయంవరాయై నమః ।
ఓం స్వరారోహాయై నమః ।
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః ।
ఓం స్వరప్రియాయై నమః ।
ఓం స్వచక్రరాజనిలయాయై నమః ।
ఓం స్వసైన్యవిజయప్రదాయై నమః । ౯౬౦ ।

ఓం స్వప్రధానాయై నమః ।
ఓం స్వాపకార్యై నమః ।
ఓం స్వకృతాఖిలవైభవాయై నమః ।
ఓం స్వైరిణీఖేదశమన్యై నమః ।
ఓం స్వరూపజితమోహిన్యై నమః ।
ఓం హానోపాదాననిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం హానిదౌఘనిరాసనాయై నమః ।
ఓం హస్తికుమ్భద్వయకుచాయై నమః ।
ఓం హస్తిరాజాధిరోహిణ్యై నమః ।
ఓం హయగ్రీవసమారాధ్యాయై నమః । ౯౭౦ ।

ఓం హస్తికృత్తిప్రియాఙ్గనాయై నమః ।
ఓం హాలీకృతస్వరకులాయై నమః ।
ఓం హానివృద్ధివివర్జితాయై నమః ।
ఓం హాహాహూహూముఖస్తుత్యాయై నమః ।
ఓం హఠదానితకృత్తికాయై నమః ।
ఓం హతాసురాయై నమః ।
ఓం హతద్వేషాయై నమః ।
ఓం హాటకాద్రిగుహాగృహాయై నమః ।
ఓం హల్లీనటనసన్తుష్టాయై నమః ।
ఓం హరిగహ్వరవల్లభాయై నమః । ౯౮౦ ।

ఓం హనుమద్గీతసఙ్గీతహాసితాయై నమః ।
ఓం హరిసోదర్యై నమః ।
ఓం హకారకన్దరాసింహ్యై నమః ।
ఓం హకారకుసుమాసవాయై నమః ।
ఓం హకారతటినీపూరాయై నమః ।
ఓం హకారజలపఙ్కజాయై నమః ।
ఓం హకారయామినీజ్యోత్స్నాయై నమః ।
ఓం హకారఖజితారసాయై నమః ।
ఓం హకారచక్రవాలార్కాయై నమః ।
ఓం హకారమరుదీధిత్యై నమః । ౯౯౦ ।

ఓం హకారవాసరఙ్గ్యై నమః ।
ఓం హకారగిరినిర్ఝరాయై నమః ।
ఓం హకారమధుమాధుర్యాయై నమః ।
ఓం హకారాశ్రమతాపస్యై నమః ।
ఓం హకారమధువాసన్త్యై నమః ।
ఓం హకారస్వరకాహల్యై నమః ।
ఓం హకారమన్త్రబీజార్ణాయై నమః ।
ఓం హకారపటహధ్వన్యై నమః ।
ఓం హకారనారీలావణ్యాయై నమః ।
ఓం హకారపరదేవతాయై నమః । ౧౦౦౦ ।

ఇతి శ్రీదుర్గాసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

౯౯౯౯౯ ॥ శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామావలిః ౨॥

ఓం కల్యాణ్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం త్రిపురసున్దర్యై నమః ।
ఓం సున్దర్యై నమః ।
ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః ।
ఓం క్లీఙ్కార్యై నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః ।
ఓం హ్రీంకార్యై నమః । ౧౦ ।

ఓం స్కన్దజనన్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం పఞ్చదశాక్షర్యై నమః ।
ఓం త్రిలోక్యై నమః ।
ఓం మోహనాయై నమః ।
ఓం అధీశాయై నమః ।
ఓం సర్వేశ్యై నమః ।
ఓం సర్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వసఙ్క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం నవముద్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గకుసుమాయై నమః ।
ఓం ఖ్యాతాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గభువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం జప్యాయై నమః ।
ఓం స్తవ్యాయై నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం అమృతోద్భవాయై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం ఆనన్దాయై నమః ।
ఓం కామేశ్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం కలాయై నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం పద్మరాగకిరీటిన్యై నమః । ౪౦ ।

ఓం సౌగన్ధిన్యై నమః ।
ఓం సరిద్వేణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం తత్వత్రయ్యై నమః ।
ఓం తత్వమయ్యై నమః ।
ఓం సిద్ధాయై నమః ।
ఓం త్రిపురవాసిన్యై నమః ।
ఓం శ్రియై నమః ।
ఓం మత్యై నమః । ౫౦ ।

ఓం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం కాలిన్యై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః ।
ఓం వశిన్యై నమః ।
ఓం సర్వేశ్యై నమః ।
ఓం సర్వమాతృకాయై నమః ।
ఓం విష్ణుస్వస్రే నమః ।
ఓం దేవమాత్రే నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్ప్రదాయిన్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం ఆధారాయై నమః ।
ఓం హితపత్నీకాయై నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయాయై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః ।
ఓం పద్మాసనాసీనాయై నమః ।
ఓం విశుద్ధస్థలసంస్థితాయై నమః ।
ఓం అష్టత్రింశత్కలామూర్త్యై నమః ।
ఓం సుషుమ్నాయై నమః ।
ఓం చారుమధ్యమాయై నమః ।
ఓం యోగీశ్వర్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం మునిధ్యేయాయై నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రచూడాయై నమః ।
ఓం పురాణ్యై నమః ।
ఓం ఆగమరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాదయే నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం మహాప్రణవరూపిణ్యై నమః ।
ఓం భూతేశ్వర్యై నమః । ౮౦ ।

ఓం భూతమయ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చాశద్వర్ణరూపిణ్యై నమః ।
ఓం షోఢాన్యాసమహాభూషాయై నమః ।
ఓం కామాక్ష్యై నమః ।
ఓం దలమాతృకాయై నమః ।
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం శ్రీపురభైరవ్యై నమః ।
ఓం త్రికోణమధ్యనిలయాయై నమః । ౯౦ ।

ఓం షట్కోణపురవాసిన్యై నమః ।
ఓం నవకోణపురావాసాయై నమః ।
ఓం బిన్దుస్థలసమన్వితాయై నమః ।
ఓం అఘోరాయై నమః ।
ఓం మన్త్రితపదాయై నమః ।
ఓం భామిన్యై నమః ।
ఓం భవరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఏతస్యై నమః ।
ఓం సఙ్కర్షిణ్యై నమః ।
ఓం ధాత్ర్యై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం సులభాయై నమః ।
ఓం దుర్లభాయై నమః ।
ఓం శాస్త్ర్యై నమః ।
ఓం మహాశాస్త్ర్యై నమః ।
ఓం శిఖణ్డిన్యై నమః । ౧౦౮ ।

ఇతి శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

౯౯౯౯౯ ॥ శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామావలిః ౨॥

ఓం కల్యాణ్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం త్రిపురసున్దర్యై నమః ।
ఓం సున్దర్యై నమః ।
ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః ।
ఓం క్లీఙ్కార్యై నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః ।
ఓం హ్రీంకార్యై నమః । ౧౦ ।

ఓం స్కన్దజనన్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం పఞ్చదశాక్షర్యై నమః ।
ఓం త్రిలోక్యై నమః ।
ఓం మోహనాయై నమః ।
ఓం అధీశాయై నమః ।
ఓం సర్వేశ్యై నమః ।
ఓం సర్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వసఙ్క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం నవముద్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గకుసుమాయై నమః ।
ఓం ఖ్యాతాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గభువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం జప్యాయై నమః ।
ఓం స్తవ్యాయై నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం అమృతోద్భవాయై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం ఆనన్దాయై నమః ।
ఓం కామేశ్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం కలాయై నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం పద్మరాగకిరీటిన్యై నమః । ౪౦ ।

ఓం సౌగన్ధిన్యై నమః ।
ఓం సరిద్వేణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం తత్వత్రయ్యై నమః ।
ఓం తత్వమయ్యై నమః ।
ఓం సిద్ధాయై నమః ।
ఓం త్రిపురవాసిన్యై నమః ।
ఓం శ్రియై నమః ।
ఓం మత్యై నమః । ౫౦ ।

ఓం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం కాలిన్యై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః ।
ఓం వశిన్యై నమః ।
ఓం సర్వేశ్యై నమః ।
ఓం సర్వమాతృకాయై నమః ।
ఓం విష్ణుస్వస్రే నమః ।
ఓం దేవమాత్రే నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్ప్రదాయిన్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం ఆధారాయై నమః ।
ఓం హితపత్నీకాయై నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయాయై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః ।
ఓం పద్మాసనాసీనాయై నమః ।
ఓం విశుద్ధస్థలసంస్థితాయై నమః ।
ఓం అష్టత్రింశత్కలామూర్త్యై నమః ।
ఓం సుషుమ్నాయై నమః ।
ఓం చారుమధ్యమాయై నమః ।
ఓం యోగీశ్వర్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం మునిధ్యేయాయై నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రచూడాయై నమః ।
ఓం పురాణ్యై నమః ।
ఓం ఆగమరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాదయే నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం మహాప్రణవరూపిణ్యై నమః ।
ఓం భూతేశ్వర్యై నమః । ౮౦ ।

ఓం భూతమయ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చాశద్వర్ణరూపిణ్యై నమః ।
ఓం షోఢాన్యాసమహాభూషాయై నమః ।
ఓం కామాక్ష్యై నమః ।
ఓం దలమాతృకాయై నమః ।
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం శ్రీపురభైరవ్యై నమః ।
ఓం త్రికోణమధ్యనిలయాయై నమః । ౯౦ ।

ఓం షట్కోణపురవాసిన్యై నమః ।
ఓం నవకోణపురావాసాయై నమః ।
ఓం బిన్దుస్థలసమన్వితాయై నమః ।
ఓం అఘోరాయై నమః ।
ఓం మన్త్రితపదాయై నమః ।
ఓం భామిన్యై నమః ।
ఓం భవరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఏతస్యై నమః ।
ఓం సఙ్కర్షిణ్యై నమః ।
ఓం ధాత్ర్యై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం సులభాయై నమః ।
ఓం దుర్లభాయై నమః ।
ఓం శాస్త్ర్యై నమః ।
ఓం మహాశాస్త్ర్యై నమః ।
ఓం శిఖణ్డిన్యై నమః । ౧౦ ।

ఇతి శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga Stotram:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top