Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Durga Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
૧. સિંહસ્થા શશિશેખરા મરકતપ્રખ્યૈશ્ચતુર્ભિર્ભુજૈઃ ।
શઙ્ખં ચક્રધનુઃ શરાંશ્ચ દધતી નેત્રૈસ્ત્રિભિઃ શોભિતા ॥

આમુક્તાઙ્ગદહારકઙ્કણરણત્કાઞ્ચી રણન્નૂપુરા ।
દુર્ગા દુર્ગતિહારિણી ભવતુ નો રત્નેલ્લસત્કુણ્ડલા ॥

૨. માતર્મે મધુકૈટભઘ્નિ મહિષપ્રાણાપહારોદ્યમે ।
હેલાનિર્જિતધૂમ્રલોચનવધે હે ચણ્ડમુણ્ડાર્દિનિ ॥

નિશ્શેષીકૃતરક્તબીજદનુજે નિત્યે નિશુમ્ભાપહે ।
શુમ્ભધ્વંસિનિ સંહરાશુ દુરિતં દુર્ગે નમસ્તેઽમ્બિકે ॥

૩. હેમપ્રખ્યામિન્દુખણ્ડાર્ધમૌલિમ્ ।
શઙ્ખારિષ્ટાભીતિહસ્તાં ત્રિણેત્રામ્ ॥

હેમાબ્જસ્થાં પીતવસ્ત્રાં પ્રસન્નામ્ ।
દેવીં દુર્ગાં દિવ્યરૂપાં નમામિ ॥

૪. ઉદ્યદ્વિદ્યુત્કરાલાકુલહરિગલસંસ્થારિશઙ્ખાસિખેટે-
ષ્વિષ્વાસાખ્યત્રિશૂલાનરિગણભયદા તર્જનીં સન્દધાના ।
ચર્માસ્યુત્તીર્ણદોર્ભિઃ પ્રહરણનિપુણાભિર્વૃતા કન્યકાભિઃ
દદ્યાત્કાર્શાનભીષ્ટાન્ ત્રિણયનલલિતા ચાપિ કાત્યાયની વઃ ॥

૫. અરિશઙ્ખકૃપાણખેટબાણાન્ સુધનુઃ શૂલકકર્તરીં તર્જનીં દધાના ।
ભજતાં મહિષોત્તમાઙ્ગસંસ્થા નવદૂર્વાસદૃશીશ્રિયેઽસ્તુ દુર્ગા ॥

ૐ શ્રીદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિજગન્માત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્કૈલાસવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હિમાચલગુહાકાન્તમાણિક્યમણિમણ્ડપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌરહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણનાથવૃતાઙ્ગણાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પકારણ્યસંવીતમાલતીકુઞ્જમન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મસિંહાસનારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ડાકિન્યાદિ સમાશ્રિતાયૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સિદ્ધવિદ્યાધરામર્ત્યવધૂટીનિકરસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણિશિલાક્લૃપ્તદ્વારાવલિગૃહાન્તરાયૈ નમઃ ।
ૐ કટાક્ષવીક્ષણાપેક્ષકમલાક્ષિસુરાઙ્ગનાયૈ નમઃ ।
ૐ લીલાભાષણસંલોલકમલાસનવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ યામલોપનિષન્મન્ત્રવિલપચ્છુકપુઙ્ગવાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂર્વાદલશ્યામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્વારમતવિહ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ નવકોરકસમ્પત્શ્રીકલ્પકારણ્યકુન્તલાયૈ નમઃ ।
ૐ વેણીકૈતકબર્હાંશુવિજિતસ્મરપટ્ટસાયૈ નમઃ ।
ૐ કચસીમન્તરેખાન્તલમ્બમાણિક્યલમ્બિકાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ પુષ્પબાણશરાલીઢઘનધમ્મિલ્લભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાલચન્દ્રકલાપ્રાન્તસત્સુધાબિન્દુમૌક્તિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચૂલીકાદમ્બિનીશ્લિષ્ટચન્દ્રરેખાલલાટિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલસંયુક્તભૌમકુઙ્કુમરેખિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કેશાભ્રમુક્તકોદણ્ડસદૃગ્ભ્રૂલતિકાઞ્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મારચાપલસચ્છુભ્રમૃગનાભિવિશેષકાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ણપૂરિતકહ્લારાકાઙ્ક્ષિતાપાઙ્ગવીક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાશયોત્પલાકારવિલસત્કૃષ્ણતારકાયૈ નમઃ ।
ૐ નેત્રપઙ્કેરુહાન્તઃસ્થભ્રમદ્ભ્રમરતારકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગરલાવૃતકલ્લોલનિમેષાઞ્જનભાસુરાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ તીક્ષ્ણાગ્રધારપ્રદ્યુમ્નશસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવીક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મુખચન્દ્રસુધાપૂરલુઢન્મીનાભલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ મૌક્તિકાવૃતતાટઙ્કમણ્ડલદ્વયમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પધ્વજતાકીર્ણમકરાઙ્કિતકુણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ણરત્નૌઘચિન્તાર્કકમનીયમુખામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યસ્યન્દિવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ કણ્ઠમૂલસુકુઙ્કુમાયૈ નમઃ ।
ૐ ઓષ્ઠબિમ્બફલામોદશુકતુણ્ડાભનાસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ તિલચમ્પકપુષ્પશ્રીનાસિકાભરણોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ નાસાચમ્પકસંસ્રસ્તમધુબિન્દુકમૌક્તિકાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ મુખપઙ્કજકિઞ્જલ્કમુક્તાજાલસુનાસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સાલુવેશમુખાસ્વાદ લોલુપાધરપલ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ રદનાંશનટીરઙ્ગપ્રસ્તાવનપટાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ દન્તલક્ષ્મીગૃહદ્વારનીહારાંશ્વધરચ્છદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્રુમાધરબાલાર્કમિશ્રસ્મેરાંશુકૌમુદ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રબીજાઙ્કુરાકારદ્વિજાવલિવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સલ્લાપલક્ષ્મીમાઙ્ગલ્યમૌક્તિકસ્રગ્રદાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ તામ્બૂલસારસૌગન્ધિસકલામ્નાયતાલુકાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ણલક્ષ્મીવિલાસાર્થમણિદર્પણગણ્ડભુવે નમઃ ।
ૐ કપોલમુકુલાક્રાન્તકર્ણતાટઙ્કદીધિતયે નમઃ । ૫૦ ।

ૐ મુખપદ્મરજસ્તૂલહરિદ્રાચૂર્ણમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કણ્ઠાદર્શપ્રભાસાન્દ્રવિજિતશ્રીવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દેશિકેશહૃદાનન્દસમ્પચ્ચિબુકપેટિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શરભાધીશસમ્બદ્ધમાઙ્ગલ્યમણિકન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કસ્તૂરીપઙ્કસઞ્જાતગલનાલમુખામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ લાવણ્યામ્ભોધિમધ્યસ્થશઙ્ખસન્નિભકન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગલશઙ્ખપ્રસૂતાંશુમુક્તાદામવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ માલતીમલ્લિકાતુલ્યભુજદ્વયમનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ કનકાઙ્ગદકેયૂરચ્છવિનિર્જિતભાસ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રકોષ્ઠવલયાક્રાન્તપરિવેષગ્રહદ્યુતયે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ વલયદ્વયવૈડૂર્યજ્વાલાલીઢકરામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ બાહુદ્વયલતાગ્રસ્તપલ્લવાભકરાઙ્ગુલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરપઙ્કેરુહભ્રામ્યદ્રવિમણ્ડલકઙ્કણાયૈ નમઃ ।
ૐ અઙ્ગુલીવિદ્રુમલતાપર્વસ્વર્ણાઙ્ગુલીયકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યપ્રદકરાન્તસ્થશઙ્ખચક્રાઙ્કમુદ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કરપદ્મદલપ્રાન્તભાસ્વદ્રત્નનખાઙ્કુરાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નગ્રૈવેયહારાતિરમણીયકુચાન્તરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાલમ્બિકૌસ્તુભમણિપ્રભાલિપ્તસ્તનાન્તરાયૈ નમઃ ।
ૐ શરભાધીશનેત્રાંશુકઞ્ચુકસ્તનમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ રતીવિવાહકાલશ્રીપૂર્ણકુમ્ભસ્તનદ્વયાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ અનઙ્ગજીવનપ્રાણમન્ત્રકુમ્ભસ્તનદ્વયાયૈ નમઃ ।
ૐ મધ્યવલ્લીપ્રાજ્યફલદ્વયવક્ષેજભાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તનપર્વતપર્યન્તચિત્રકુઙ્કુમપત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભ્રમરાલીઢરાજીવકુડ્મલસ્તનચૂચુકાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાશરભહૃદ્રાગરક્તવસ્ત્રેત્તરીયકાયૈ નમઃ ।
ૐ અનૌપમ્યાતિલાવણ્યપાર્ષ્ણિભાગાભિનન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તનસ્તબકરારાજદ્રોમવલ્લીતલોદરાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણરોમાવલીકૃષ્ણસપ્તપત્રોદરચ્છવયે નમઃ ।
ૐ સૌન્દર્યપૂરસમ્પૂર્ણપ્રવાહાવર્તનાભિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગરસપૂરાબ્ધિતરઙ્ગાભવલિત્રયાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ સન્ધ્યારુણાંશુકૌસુમ્ભપટાવૃતકટીતટ્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તકિઙ્કિણિકાશિઞ્જદ્રત્નકાન્તિકલાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મેખલાદામસઙ્કીર્ણમયૂખાવૃતનીવિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવર્ણસૂત્રાકલિતસૂક્ષ્મરત્નામ્બરાચલાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરેશ્વરાનઙ્ગસરિત્પુલિનીજઘનસ્થલાયૈ નમઃ ।
ૐ અસાદૃશ્યનિતમ્બશ્રીરમ્યરમ્ભોરુકાણ્ડયુજે નમઃ ।
ૐ હલમલ્લકનેત્રાભાવ્યાપ્તસન્ધિમનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ જાનુમણ્ડલધિક્કારિરાશિકૂટતટીકટ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્મરતૂણીરસઙ્કાશજઙ્ઘાદ્વિતયસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુલ્ફદ્વિતયસૌભાગ્યજિતતાલફલદ્વય્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ દ્યુમણિમ્રક્ષણાભાઙ્ઘ્રિયુગ્મનૂપુરમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ રણદ્વલયસલ્લાપદ્રત્નમાલાભપાદુકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપદાત્મકશસ્ત્રૌઘવિલસચ્ચર્મપુસ્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ આધારકૂર્મપૃષ્ઠાભપાદપૃષ્ઠવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પાદાઙ્ગુલિપ્રભાજાલપરાજિતદિવાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રચામરમત્સ્યાઙ્કચરણસ્થલપઙ્કજાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરેન્દ્રકોટિમુકુટીરત્નસઙ્ક્રાન્તપાદુકાયૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યાજકરુણાગુપ્તતન્વૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યાજસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ શૃઙ્ગારરસસામ્રાજ્યપદપટ્ટાભિષેચિતાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ પાવનાકૃત્યૈ નમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ રત્યૈ નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ હૈમવત્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલશૂલધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શરભાયૈ નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માયાતન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્રાર્થરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મતાપસ્યૈ નમઃ ।
ૐ તારકાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ હરાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુગ્ધાયૈ નમઃ । ૧૩૦ ।

ૐ હંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બલકર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ રસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મત્તાયૈ નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ માલિનીમાલ્યધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મુદિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ મોદહર્ષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શૃઙ્ગાર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂરજયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયશૃઙ્ખલાયૈ નમઃ । ૧૫૦ ।

ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ તારાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ તન્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ તારનાદાયૈ નમઃ ।
ૐ તડિત્પ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ અપર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલીરઞ્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્કર્યૈ નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ રમણીરામાયૈ નમઃ ।
ૐ શૈલેન્દ્રતનયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહ્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ પરદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્રીરસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ । ૧૭૦ ।

ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ દારુણપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ માર્યૈ નમઃ ।
ૐ મારકર્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ મન્ત્રવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલામય્યૈ નમઃ ।
ૐ પરારક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ વામાકુતૂહલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કોમલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુડ્મલસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડિન્યૈ નમઃ । ૧૯૦ ।

ૐ મુણ્ડિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધીરાયૈ નમઃ ।
ૐ જયકન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ વહ્નિદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ પાલિતામરસૈનિકાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિનીગણસંવીતાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રબલાયૈ નમઃ ।
ૐ હંસગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભાસુરપ્રાણહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ શોભનવિક્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશુમ્ભવીર્યશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્નિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરુપપ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મસિંહધૃતાયૈ નમઃ । ૨૧૦ ।

ૐ માલ્યૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહાઙ્ગલોલુપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુજાષ્ટકયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ તુઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ તુઙ્ગસિંહાસનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોત્સ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજ્યસામ્રાજ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રકેલિશુકાલાપાયૈ નમઃ ।
ૐ મહનીયાયૈ નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ મહાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્વારકરુણાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ ધૂમલાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરવેષમહોત્સવાયૈ નમઃ ।
ૐ વનદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ વહ્નિહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૨૩૦ ।

ૐ વનમાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગાસારનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ એકાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ એકસિંહસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ એકદન્તપ્રસૂતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃસિંહચર્મવસનાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્નિરીક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઙ્કુશાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપાલવીર્યનિર્વેગાયૈ નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ નીચગ્રામનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુદર્શનાસ્ત્રદર્પઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ સોમખણ્ડાવતંસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પુલિન્દકુલસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પધુત્તૂરમાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુઞ્જામણિલસન્માલાશઙ્ખતાટઙ્કશોભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગમદસિન્દૂરતિલકાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુલિન્દિનીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાયૈ નમઃ । ૨૫૦ ।

ૐ ચલચેલકટિસ્થલાયૈ નમઃ ।
ૐ બર્હાવતંસધમ્મિલ્લાયૈ નમઃ ।
ૐ તમાલશ્યામલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ શત્રુસંહારશસ્ત્રાઙ્ગપાશકોદણ્ડધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહાઙ્ગરક્તપાનસમુત્સુકાયૈ નમઃ ।
ૐ વસામલિનવારાહદંષ્ટ્રાપ્રાલમ્બમાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યારુણજટાધારિકાલમેઘસમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્મુખશિરોમાલાયૈ સર્પયજ્ઞેપવીતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષયજ્ઞાનલધ્વંસદલિતામરડામ્ભિકાયૈ નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ વીરભદ્રામોદકરવીરાટોપવિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જલદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામત્તદનુજપ્રાણભક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમન્ત્રભક્ષિવહ્નિજ્વાલાકીર્ણત્રિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુશલ્યમયામોઘનાદનિર્ભિન્નદાનવાયૈ નમઃ ।
ૐ રાક્ષસપ્રાણમથનવક્રદંષ્ટ્રાયૈ મહોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુદ્રગ્રહાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુદ્રમન્ત્રતન્ત્રક્રિયાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રાજિનામ્બરધરાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાલકઙ્કણભૂષણાયૈ નમઃ । ૨૭૦ ।

ૐ બલિપૂજાપ્રિયક્ષુદ્રપૈશાચમદનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્મોહનાસ્ત્રમન્ત્રાત્તદાનવૌઘવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામક્રાન્તમનોવૃત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કામકેલિકલારતાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્પૂરવીટિકાપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કામિનીજનમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નભોગધ્વંસિતાખિલદાનવાયૈ નમઃ ।
ૐ આકર્ષણક્રિયાલોલાયૈ નમઃ ।
ૐ આશ્રિતાભીષ્ટદાયિન્યૈ નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ જ્વાલામુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શલ્યાકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શલ્યહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શલ્યમન્ત્રચલાચલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્થ્યૈ નમઃ ।
ૐ અકુહરાયૈ નમઃ ।
ૐ રૌદ્ર્યૈ નમઃ । ૨૯૦ ।

ૐ તાપઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ દરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાધિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મરક્ષોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશ્વર્યૈ નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ આવેશગ્રહસંહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ હન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃત્તિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃત્તિહરણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ યુદ્ધપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ યુદ્ધકાર્યૈ નમઃ । ૩૧૦ ।

ૐ યોદ્ધગૃણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યુધિષ્ઠિરાયૈ નમઃ ।
ૐ તુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યભોગમોક્ષફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અપાપાયૈ નમઃ ।
ૐ પાપશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ અરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ રૂપદારુણાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્નદાયૈ નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ ધનદાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ અણિમાદિફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ શિષ્ટાચારપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ અમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ અમરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હંસમન્ત્રાયૈ નમઃ । ૩૩૦ ।

ૐ હલાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષામપ્રધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષોભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલાસનવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્ત્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તમોહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સારઙ્ગભાવનાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વિસહસ્રકરાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાયૈ નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ સ્થૂલસિંહસુવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાવીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદબિન્દ્વન્તરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડ્ગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરારાધ્યાયૈ નમઃ । ૩૫૦ ।

ૐ સુમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તિમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ખેચર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂલપ્રકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મન્યૈ નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ વામાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્મૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિસંહારકારણાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વતન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વવશાયૈ નમઃ ।
ૐ લોકભોગદાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરનન્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રાચિત્રાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સચિત્રવસનપ્રિયાયૈ નમઃ । ૩૭૦ ।

ૐ વિષાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદમન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્યાવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલીકન્દનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યકવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામમોહિન્યૈ નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ વશ્યાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વરારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્દારુજનવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ સઞ્જ્વાલામાલિનીશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરાપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરસંહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ મત્તમાતઙ્ગગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મદગન્ધિતમાતઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યુદ્દામાભિસુન્દર્યૈ નમઃ । ૩૯૦ ।

ૐ રક્તબીજાસુરધ્વંસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરપાણારુણેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષોત્તમસંરૂઢમાંસપ્રોતાયુતાઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ યશોવત્યૈ નમઃ ।
ૐ હેમકૂટતુઙ્ગશૃઙ્ગનિકેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ દાનકલ્પકસચ્છાયાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્તાનાદિફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ આશ્રિતાભીષ્ટવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ અખિલાગમગોપિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યશૈલદમ્ભોલ્યૈ નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ ક્ષુદ્રપઙ્કજચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ રોગાન્ધકારચણ્ડાંશવે નમઃ ।
ૐ પાપદ્રુમકુઠારિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાટવીદાવવહ્ન યે નમઃ ।
ૐ શત્રુતૂલસ્ફુલિઙ્ગરુચે નમઃ ।
ૐ સ્ફોટકોરગમાયૂર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુદ્રપ્રાણનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અપસ્મારમૃગવ્યાઘ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્તક્ષોભવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષયમાતઙ્ગપઞ્ચાસ્યાયૈ નમઃ । ૪૧૦ ।

ૐ કૃચ્છ્રવર્ગાપહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પીનસશ્વાસકાસઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પિશાચોપાધિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિવાદશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ લોકબાધાપઞ્ચકનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અપવાદહરાયૈ સેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ગ્રામવિજયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તપિત્તગલવ્યાધિહરાયૈ નમઃ ।
ૐ હરવિમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુદ્રશલ્યમયાયૈ નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ દાસકાર્યારમ્ભસમુત્સુકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુષ્ઠગુલ્મપ્રમેહઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૂઢશલ્યવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિમત્પ્રાણસૌહાર્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સુહૃદ્વંશાભિવર્ધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉપાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અખિલમ્લેચ્છમદમાનવિમોચન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીષાયૈ નમઃ । ૪૩૦ ।

ૐ ભિન્નારાતિરણાઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યૂહધ્વંસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરહવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વીર્યાત્મને નમઃ ।
ૐ વ્યૂહરક્ષિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મહારાષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસેનાયૈ નમઃ ।
ૐ માંસાશ્યૈ નમઃ ।
ૐ માધવાનુજાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રધ્વજાયૈ નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ વજ્રનખ્યૈ નમઃ ।
ૐ વજ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગિનીકન્યકાવેષાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ખઙ્ગવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ગ્રામવાસિન્યસ્તાસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ધીરજ્યાસાયકાસનાયૈ નમઃ ।
ૐ કોદણ્ડધ્વનિકૃતે નમઃ ।
ૐ ક્રુદ્ધાયૈ નમઃ । ૪૫૦ ।

ૐ ક્રૂરદૃષ્ટિભયાનકાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરાગ્રગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટાસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુભક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યાટવીચરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિત્તગોપનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિત્તકૃચ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈટભાસુરસંહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણકોમલાયૈ નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ નન્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નન્દિચરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નરકાલયમોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ મલયાચલશૃઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરતાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ કાદમ્બરીકાન્તિમત્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કાદમ્બરાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુદાનવવિદ્રાવ્યૈ નમઃ । ૪૭૦ ।

ૐ મધુપાયૈ નમઃ ।
ૐ પાટલારુણાયૈ નમઃ ।
ૐ રાત્રિઞ્ચરાયૈ નમઃ ।
ૐ રાક્ષસઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રાત્રિસમર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવરાત્રિમહાપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવલોકવિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યાનાદિ કાલસઞ્જપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તસન્તાનભાગ્યદાયૈ નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ મધ્યાહ્નકાલસન્તર્પ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જયસંહારશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિયમ્બકાયૈ નમઃ ।
ૐ મખધ્વંસ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ રઞ્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સિન્દૂરારુણશાલિન્યૈ નમઃ । ૪૯૦ ।

ૐ સુન્દોપસુન્દહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ મોહનશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સુતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અઙ્ગારકાયૈ નમઃ ।
ૐ કોપનાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસાસુરમદાપહાયૈ નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ આપીનસ્તનનમ્રાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાલેપિતસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ હેમસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ હેમવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ હરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇતિહાસાત્મને નમઃ ।
ૐ ઈતિબાધાનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉપાસ્યાયૈ નમઃ । ૫૧૦ ।

ૐ ઉન્મદાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉલ્લઙ્ઘિતસુરાપગાયૈ નમઃ ।
ૐ ઊષરસ્થલકાસારાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉત્પલશ્યામલાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋઙ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ સામસઙ્ગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પકવલ્લર્યૈ નમઃ ।
ૐ સાયન્તનાહુતયે નમઃ ।
ૐ દાસકામધેનુસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ પઞ્ચદશાક્ષરીમન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકાવૃતષોડશ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારહુઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુરિતાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ નવકોણસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતોમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રવદનાયૈ નમઃ । ૫૩૦ ।

ૐ પદ્માયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાશૂલધરાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલહરાયૈ નમઃ ।
ૐ શોભનાયૈ નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂલાહઙ્કારશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રાણ્યૈ નમઃ । ૫૫૦ ।

ૐ સાલીશરભશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋતુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ અથર્વણગોપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ જપારાગપ્રસૂનાઞ્ચિતમાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સુસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌહૃદાઢ્યાલીઢાયૈ નમઃ ।
ૐ દાડિમપાટકાયૈ નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ લયાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્પટાયૈ નમઃ ।
ૐ લીનાયૈ નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમારુણકન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇકારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇલાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇલાવૃતજનાવૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિતાલસમપ્રભાયૈ નમઃ । ૫૭૦ ।

ૐ મુદ્ગમાષાજ્યભોજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યુક્તાયુક્તભટાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઔત્સુક્યૈ નમઃ ।
ૐ અણિમદ્ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અખિલાણ્ડનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસમુક્તામણિશ્રેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હાસકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલિદોષહરાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરપાયિન્યૈ નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ વિપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ખટ્વાઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ખઙ્ગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ખબીજાયૈ નમઃ ।
ૐ ખરસૂદનાયૈ નમઃ ।
ૐ આજ્યપાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અસ્થિમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ પાર્થિવારાધ્યપાદુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરનાભિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધકિન્નરસ્ત્રીસમાવૃતાયૈ નમઃ । ૫૯૦ ।

ૐ ખડ્ગાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનનિભાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈશ્યાર્ચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માક્ષિકપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મકારવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂદ્રાર્ચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આસવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાતુર્યૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વણારાધ્યાયૈ નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ મુક્તાધાવલ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ છન્દોમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૌમપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટશત્રુવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટમીસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રૂરહોમસમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ નવમીપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લાઙ્ગલીકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ । ૬૧૦ ।

ૐ સદાચતુર્દશીપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાનાં પુષ્ટિકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દર્શપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ડામર્યૈ નમઃ ।
ૐ રિપુમારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યસઙ્કલ્પસંવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિકાલસુસન્ધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ડમ્ભાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પસિદ્ધાયૈ નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ શલ્યકૌતુકવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઠાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ કવિવરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નવરાત્રિદિનારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રાષ્ટ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ રાષ્ટ્રવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પાનાસવમદધ્વંસિમૂલિકાસિદ્ધિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કુબેરારાધ્યાયૈ નમઃ । ૬૩૦ ।

પારિજાતપ્રસૂનભાજે
ૐ બલિમન્ત્રૌઘસંસિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રચિન્ત્યફલાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કિઙ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માધવીવિપિનાન્તસ્સ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ મહત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાર્દિન્યૈ નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ યજુર્વેદગતાયૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્ખચક્રહસ્તામ્બુજદ્વયાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજસાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજમાતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ રાકાચન્દ્રનિભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ લાઘવાલાઘવારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રમણીજનમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વકુલમાલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વાઙ્મય્યૈ નમઃ । ૬૫૦ ।

ૐ વારિતાસુખાયૈ નમઃ ।
ૐ શરભાધીશવનિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડધ્વાન્તરતારાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તજુષ્ટાહુતાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞાનાનન્દકલામયાયૈ નમઃ ।
ૐ સાયુજ્યસાધનાયૈ નમઃ ।
ૐ સદા કર્મસાધકસંલીનધનદર્શનદાયૈ નમઃ ।
ૐ હઙ્કારિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થાવરાત્મને નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ અમરીલાસ્યમોદનાયૈ નમઃ ।
ૐ લકારત્રયસમ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મણાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સદાહારાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાસાદાવાસલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલકણ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રશ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુક્યૈ નમઃ । ૬૭૦ ।

ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગોત્રજાયૈ નમઃ ।
ૐ અપર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ હલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હલ્યૈ નમઃ ।
ૐ દદત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉન્મદાયૈ નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ ઊર્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ રસાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમ્ભરાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થિરાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમીરાગાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યયોગાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ । ૬૯૦ ।

ૐ વીણાયૈ નમઃ ।
ૐ શોણારુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૂમવત્યૈ નમઃ ।
ૐ જડાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૃઙ્ગિસઙ્ગિસખ્યૈ નમઃ ।
ૐ પીનાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્નેહારોગમનસ્વિન્યૈ નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ રણીમૃડાયૈ નમઃ ।
ૐ દૃઢાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ રમણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યમુનારતાયૈ નમઃ ।
ૐ મુસલીકુણ્ઠિતામોટાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડખણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણાબલાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્લાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્રષ્ટ્રીવશાયૈ નમઃ । ૭૧૦ ।

ૐ જ્ઞાનિમાન્યૈ નમઃ ।
ૐ લીલાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ શચ્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂરચન્દ્રઘૃણિર્યોષાવીર્યાક્રીડાયૈ નમઃ ।
ૐ રસાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ નૂત્નાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમાયૈ નમઃ ।
ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગયાયાગાહુતપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૂર્તાયૈ નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ સુધાઘનાલીનપુષ્ટિમૃષ્ટસુધાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ કરિણીકામિનીમુક્તામણિશ્રેણીફણીશ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ તાર્ક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ નતાચાર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌરિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિજાઙ્ગનાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રજાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દુમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રોપેન્દ્રાદિસંસ્તુતાયૈ નમઃ । ૭૩૦ ।

ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરલશિતિકણ્ઠકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલન્તીજ્વલનાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલજ્જાજ્વલ્યજમ્ભદાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાશયાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલમણયે નમઃ ।
ૐ જ્યોતિષાં ગત્યૈ નમઃ ।
જ્યોતિશ્શાસ્ત્રાનુમેયાત્મને
ૐ જ્યોતિષિ જ્વલિતોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિષ્મતીદુર્ગવાસિજ્યોત્સ્નાભાયૈ નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ જ્વલનાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાલલિતાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લઙ્કાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ લાસ્યલોલાયૈ નમઃ ।
ૐ લયભોગમયાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ લાવણ્યશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લોલાયૈ નમઃ ।
ૐ લાઙ્ગલાયૈ નમઃ । ૭૫૦ ।

ૐ લલિતામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લાઞ્છનાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્પટાલઙ્ઘ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લકુલાર્ણવમુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ લલાટનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લાસ્યાલાપમુદાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલદ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્મણ્ડલમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિસ્સ્તમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલદ્વીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલન્મન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલત્ફલાયૈ નમઃ ।
ૐ જુષિરાયૈ નમઃ ।
ૐ જુમ્પટાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્માલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિકાસ્મિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલદ્વલયહસ્તાબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલત્પ્રજ્વલકોજ્જ્વલાયૈ નમઃ । ૭૭૦ ।

ૐ જ્વાલમાલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જગજ્જ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલજ્જ્વલનસજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ લેલિહાનાત્મને નમઃ ।
ૐ લીલાક્લિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ લયાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધપુત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ લાકિન્યૈ નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ લોલકુણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધભાગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધકામાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધધિયે નમઃ ।
ૐ લબ્ધમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધવીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધવૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ લાભાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લસદ્વસ્ત્રાયૈ નમઃ । ૭૯૦ ।

ૐ લસત્પીડાયૈ નમઃ ।
ૐ લસન્માલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લસત્પ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂરસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂઙ્કૃત્યનુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂર્પશોભનાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂર્પધારિણ્યૈ નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ શૂલસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂરચિત્તસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્લસુરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્લપદ્માસનારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્લાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્લામ્બરાંશુકાયૈ નમઃ ।
ૐ શુકલાલિતહસ્તાબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુકનુતાયૈ નમઃ । ૮૧૦ ।

ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાક્ષરમન્ત્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ લિપ્તકુઙ્કુમભાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ લિપિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લિપ્તભસ્માયૈ નમઃ ।
ૐ લિપ્તચન્દનપઙ્કિલાયૈ નમઃ ।
ૐ લીલાભાષણસંલોલાયૈ નમઃ ।
ૐ લીનકસ્તૂરિકાદ્રવાયૈ નમઃ ।
ૐ લિખિતામ્બુજચક્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ લિખ્યાલિખિતવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ નીતિમત્યૈ નમઃ ।
ૐ નીતિશાસ્ત્રસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નીચઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલકણ્ઠપ્રિયાઙ્ગનાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાશાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્મદાયૈ નમઃ । ૮૩૦ ।

ૐ નિરુપપ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ણીતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્મલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઙ્કુશપરાક્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિણ્ણદાનવબલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશ્શેષીકૃતતારકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનકરામન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિઘ્નપરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લિન્નાયૈ નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ નિરાહારાયૈ નમઃ ।
ૐ નીવીનીલામ્બરાઞ્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશાચરકુલધ્વંસ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દપરમ્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિમ્બપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાવેશાયૈ નમઃ ।
ૐ નિન્દિતાસુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ઘોષાયૈ નમઃ ।
ૐ નિગલાકૃષ્ટકૃત્તિજ્જ્વાલાવૃતાઙ્ગણાયૈ નમઃ ।
ૐ નીરસાયૈ નમઃ । ૮૫૦ ।

ૐ નિત્યકલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિરન્તરસુખપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્લોભાયૈ નમઃ ।
ૐ નીતિમત્પ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિઘ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ નિમિષાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ દુમ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટસંહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરિતાપહાયૈ નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ દુરુત્સહમહાવીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્મેધોત્સવનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્માંસભક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂરીકૃતનિશાચરાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂતીદુષ્ટગ્રહમદચુમ્બ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્બલરક્ષક્યૈ નમઃ ।
ૐ ષ્ટઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ષ્ટમ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ ષ્ટમ્ભાયૈ નમઃ । ૮૭૦ ।

ૐ ષ્ટમ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ ષ્ટમ્ભકીલકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહણીરોગમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહાવેશકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રાહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહગ્રામાભિરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રામૌષધમહાવીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રામ્યસર્વભયાપહાયૈ નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ ગ્રહદ્વેષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રામણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રામદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહીતબ્રહ્મમુખ્યાસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહીતાયુધશક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રાસમાંસાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહસ્થાર્ચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહભૂતનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હમ્ભૂતાયૈ નમઃ । ૮૯૦ ।

ૐ હલધૃક્સેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હારહારિકુચાઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ હર્ષપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ હરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હાસનિન્દ્યનિશાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ હવિર્ભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાભાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિતાશ્વાધિરોહિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિત્પતિસમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હલાકૃષ્ટસુરાસુરાયૈ નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ હારીતશુકવત્પાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હયમેધાભિરક્ષક્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ હંસબીજાયૈ નમઃ ।
ૐ હાહાકારહરાશુગાયૈ નમઃ ।
ૐ હય્યઙ્ગવીનહૃદ્વૃત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ હારીતાંશુમણિદ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાત્મને નમઃ ।
ૐ હુતાહોમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાલયનાયિકાયૈ નમઃ । ૯૧૦ ।

ૐ હુઙ્કારપઞ્જરશુક્યૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારકમલેન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારરાત્રિકાજ્યોત્સ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારદ્રુમમઞ્જર્યૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારદીપિકાજ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાર્ણવકૌમુદ્યૈ નમઃ ।
ૐ હુમ્ફટ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ હુમ્ફટ્દ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાકાશભાસ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કાર્યૈ નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ સ્ફાટિકાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફટિકાક્ષકરામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કીલકાયૈ નમઃ ।
ૐ ફડસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારાહિશિખામણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારસુમનોમાધ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારકમલેન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારસૌધશૃઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારાધ્વરદક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારશુક્તિકામુક્તાયૈ નમઃ । ૯૩૦ ।

ૐ ફટ્કારદ્રુમમઞ્જર્યૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારવીરખડ્ગાસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારતનુમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારશિબિકારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારચ્છત્રલાઞ્છિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારપીઠનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારાવૃતમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારકુઞ્જરમદપ્રવાહાયૈ નમઃ ।
ૐ ફાલલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ફલાશિન્યૈ નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ ફલકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ફલદાનપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારાસ્ત્રફલાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ફલન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ફલવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાતન્ત્ર્યચરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નગ્રહનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂતાયૈ નમઃ । ૯૫૦ ।

ૐ સ્વરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ગાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાહાકારસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયંવરાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્રકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વચક્રરાજનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વસૈન્યવિજયપ્રદાયૈ નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ સ્વપ્રધાનાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાપકાર્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વકૃતાખિલવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વૈરિણીખેદશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરૂપજિતમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હાનોપાદાનનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ હાનિદૌઘનિરાસનાયૈ નમઃ ।
ૐ હસ્તિકુમ્ભદ્વયકુચાયૈ નમઃ ।
ૐ હસ્તિરાજાધિરોહિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હયગ્રીવસમારાધ્યાયૈ નમઃ । ૯૭૦ ।

ૐ હસ્તિકૃત્તિપ્રિયાઙ્ગનાયૈ નમઃ ।
ૐ હાલીકૃતસ્વરકુલાયૈ નમઃ ।
ૐ હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હાહાહૂહૂમુખસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હઠદાનિતકૃત્તિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હતાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ હતદ્વેષાયૈ નમઃ ।
ૐ હાટકાદ્રિગુહાગૃહાયૈ નમઃ ।
ૐ હલ્લીનટનસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિગહ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ હનુમદ્ગીતસઙ્ગીતહાસિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિસોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારકન્દરાસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારકુસુમાસવાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારતટિનીપૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારજલપઙ્કજાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારયામિનીજ્યોત્સ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારખજિતારસાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારચક્રવાલાર્કાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારમરુદીધિત્યૈ નમઃ । ૯૯૦ ।

ૐ હકારવાસરઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારગિરિનિર્ઝરાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારમધુમાધુર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારાશ્રમતાપસ્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારમધુવાસન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારસ્વરકાહલ્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારમન્ત્રબીજાર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારપટહધ્વન્યૈ નમઃ ।
ૐ હકારનારીલાવણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હકારપરદેવતાયૈ નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઇતિ શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

૯૯૯૯૯ ॥ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨॥

ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌભાગ્યવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકાર્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સ્કન્દજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચદશાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોક્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહનાયૈ નમઃ ।
ૐ અધીશાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસઙ્ક્ષોભિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ નવમુદ્રેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગકુસુમાયૈ નમઃ ।
ૐ ખ્યાતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ જપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લિન્નાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ અમૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મરાગકિરીટિન્યૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સૌગન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સરિદ્વેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્વત્રય્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્વમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ મત્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યરેખાયૈ નમઃ ।
ૐ વશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસ્વસ્રે નમઃ ।
ૐ દેવમાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ આધારાયૈ નમઃ ।
ૐ હિતપત્નીકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાધિષ્ઠાનસમાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ આજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાસીનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશુદ્ધસ્થલસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટત્રિંશત્કલામૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુષુમ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુમધ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગીશ્વર્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ મુનિધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ આગમરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાદયે નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપ્રણવરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતેશ્વર્યૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ ભૂતમય્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોઢાન્યાસમહાભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ દલમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ આધારશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણમધ્યનિલયાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ષટ્કોણપુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નવકોણપુરાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુસ્થલસમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિતપદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ એતસ્યૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્કર્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ સુલભાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાશાસ્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિખણ્ડિન્યૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

૯૯૯૯૯ ॥ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥

ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌભાગ્યવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકાર્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સ્કન્દજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચદશાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોક્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહનાયૈ નમઃ ।
ૐ અધીશાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસઙ્ક્ષોભિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ નવમુદ્રેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગકુસુમાયૈ નમઃ ।
ૐ ખ્યાતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ જપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લિન્નાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ અમૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મરાગકિરીટિન્યૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સૌગન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સરિદ્વેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્વત્રય્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્વમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ મત્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યરેખાયૈ નમઃ ।
ૐ વશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસ્વસ્રે નમઃ ।
ૐ દેવમાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ આધારાયૈ નમઃ ।
ૐ હિતપત્નીકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાધિષ્ઠાનસમાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ આજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાસીનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશુદ્ધસ્થલસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટત્રિંશત્કલામૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુષુમ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુમધ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગીશ્વર્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ મુનિધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ આગમરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાદયે નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપ્રણવરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતેશ્વર્યૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ ભૂતમય્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોઢાન્યાસમહાભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ દલમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ આધારશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણમધ્યનિલયાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ષટ્કોણપુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નવકોણપુરાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુસ્થલસમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિતપદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ એતસ્યૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્કર્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ સુલભાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાશાસ્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિખણ્ડિન્યૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga Stotram:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top