Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Tamil

Shri lakshmana Sahasranamastotram from bhushundiramaya in Tamil:

॥ லக்ஷ்மணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் பு⁴ஷுண்டி³ராமாயணாந்தர்க³தம் ॥
பஞ்சத³ஶோঽத்⁴யாய:
வஸிஷ்ட² உவாச –
இதா³நீம் தவ புத்ரஸ்ய த்³விதீயஸ்ய மஹாத்மந: ।
நாமஸாஹஸ்ரகம் வக்ஷ்யே ஸுகோ³ப்யம் தை³வதைரபி ॥ 1 ॥

ஏஷ ஸாக்ஷாத்³த⁴ரேரம்ஶோ தே³வதே³வஸ்ய ஶார்ங்கி³ண: । var தே³வராமஸ்ய
ய: ஶேஷ இதி விக்²யாத: ஸஹஸ்ரவத³நோ விபு:⁴ ॥ 2 ॥

தஸ்யைதந்நாமஸாஹஸ்ரம் வக்ஷ்யாமி ப்ரயத: ஶ்ருʼணு ।
லக்ஷ்மண: ஶேஷக:³ ஶேஷ: ஸஹஸ்ரவத³நோঽநல: ॥ 3 ॥

ஸங்கர்ஷண: காலரூப: ஸஹஸ்ரார்சிர்மஹாநல: ।
காலரூபோ து³ராத⁴ர்ஷோ ப³லப⁴த்³ர: ப்ரலம்ப³ஹா ॥ 4 ॥

க்ருʼதாந்த: காலவத³நோ வித்³யுஜ்ஜிஹ்வோ விபா⁴வஸு: ।
காலாத்மா கலநாத்மா ச கலாத்மா ஸகலோঽகல: ॥ 5 ॥

குமாரப்³ரஹ்யசாரீ ச ராமப⁴க்த: ஶுசிவ்ரத: ।
நிராஹாரோ ஜிதாஹாரோ ஜிதநித்³ரோ ஜிதாஸந: ॥ 6 ॥

மஹாருத்³ரோ மஹாக்ரோதோ⁴ இந்த்³ரஜித்ப்ராணநாஶக: ।
ஸீதாஹிதப்ரதா³தா ச ராமஸௌக்²யப்ரதா³யக: ॥ 7 ॥

யதிவேஶோ வீதப⁴ய: ஸுகேஶ: கேஶவ: க்ருʼஶ: ।
க்ருʼஷ்ணாம்ஶோ விமலாசார: ஸதா³சார: ஸதா³வ்ரத: ॥ 8 ॥ var க்ருʼஶாம்ஶோ

ப³ர்ஹாவதம்ஸோ விரதிர்கு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
ஶேஷாசலநிவாஸோ ச ஶேஷாத்³ரி: ஶேஷரூபத்⁴ருʼக் ॥ 9 ॥

அதோ⁴ஹஸ்த: ப்ரஶாந்தாத்மா ஸாதூ⁴நாம் க³தித³ர்ஶந: ।
ஸுத³ர்ஶந: ஸுரூபாங்கோ³ யஜ்ஞதோ³ஷநிவர்தந: ॥ 10 ॥

அநந்தோ வாஸுகிர்நாகோ³ மஹீபா⁴ரோ மஹீத⁴ர: । var வாஸுகீநாகோ³
க்ருʼதாந்த: ஶமநத்ராதா த⁴நுர்ஜ்யாகர்ஷணோத்³ப⁴ட: ॥ 11 ॥

மஹாப³லோ மஹாவீரோ மஹாகர்மா மஹாஜவ: ।
ஜடிலஸ்தாபஸ: ப்ரஹ்வ: ஸத்யஸந்த:⁴ ஸதா³த்மக: ॥ 12 ॥

ஶுப⁴கர்மா ச விஜயீ நரோ நாராயணாஶ்ரய: ।
வநசாரீ வநாதா⁴ரோ வாயுப⁴க்ஷோ மஹாதபா: ॥ 13 ॥

ஸுமந்த்ரோ மந்த்ரதத்த்வஜ்ஞ: கோவிதோ³ ராமமந்த்ரத:³ ।
ஸௌமித்ரேய: ப்ரஸந்நாத்மா ராமாநுவ்ரத ஈஶ்வர: ॥ 14 ॥

ராமாதபத்ரப்⁴ருʼத்³ கௌ³ர: ஸுமுக:² ஸுக²வர்த்³த⁴ந: ।
ராமகேலிவிநோதீ³ ச ராமாநுக்³ரஹபா⁴ஜந: ॥ 15 ॥

தா³ந்தாத்மா த³மநோ த³ம்யோ தா³ஸோ தா³ந்தோ த³யாநிதி:⁴ ।
ஆதி³காலோ மஹாகால: க்ரூராத்மா க்ரூரநிக்³ரஹ: ॥ 16 ॥

வநலீலாவிநோத³ஜ்ஞோ விசே²த்தா விரஹாபஹ: ।
ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³த⁴வளோ யதீ கல்யாணமந்தி³ர: ॥ 17 ॥

அமந்தோ³ மத³நோந்மாதீ³ மஹாயோகீ³ மஹாஸந: ।
கே²சரீஸித்³தி⁴தா³தா ச யோக³வித்³யோக³பாரக:³ ॥ 18 ॥

விஷாநலோ விஷஹ்யஶ்ச கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³தா³ஹக்ருʼத் । var விஷயஶ்ச
அயோத்⁴யாஜநஸங்கீ³தோ ராமைகாநுசர: ஸுதீ:⁴ ॥ 19 ॥

ராமாஜ்ஞாபாலகோ ராமோ ராமப⁴த்³ர: புநீதபாத் ।
அக்ஷராத்மா பு⁴வநக்ருʼத்³ விஷ்ணுதுல்ய: ப²ணாத⁴ர: ॥ 20 ॥

ப்ரதாபீ த்³விஸஹஸ்ராக்ஷோ ஜ்வலத்³ரூபோ விபா⁴கர: ।
தி³வ்யோ தா³ஶரதி²ர்பா³லோ பா³லாநாம் ப்ரீதிவர்த்³த⁴ந: ॥ 21 ॥

வாணப்ரஹரணோ யோத்³தா⁴ யுத்³த⁴கர்மவிஶாரத:³ ।
நிஷங்கீ³ கவசீ த்³ருʼப்தோ த்³ருʼட⁴வர்மா த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 22 ॥

த்³ருʼட⁴ப்ரதிஜ்ஞ: ப்ரணயீ ஜாக³ரூகோ தி³வாப்ரிய: ।
தாமஸீ தபநஸ்தாபீ கு³டா³கேஶோ த⁴நுர்த்³த⁴ர: ॥ 23 ॥

ஶிலாகோடிப்ரஹரணோ நாக³பாஶவிமோசக: ।
த்ரைலோக்யஹிம்ஸகர்த்தா ச காமரூப: கிஶோரக: ॥ 24 ॥

கைவர்தகுலவிஸ்தார: க்ருʼதப்ரீதி: க்ருʼதார்த²ந: । var குலநிஸ்தார:
கௌபீநதா⁴ரீ குஶல: ஶ்ரத்³தா⁴வாந் வேத³வித்தம: ॥ 25 ॥

வ்ரஜேஶ்வரோமஹாஸக்²ய: குஞ்ஜாலயமஹாஸக:² ।
ப⁴ரதஸ்யாக்³ரணீர்நேதா ஸேவாமுக்²யோ மஹாமஹ: ॥ 26 ॥

மதிமாந் ப்ரீதிமாந் த³க்ஷோ லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மணாந்வித: ।
ஹநுமத்ப்ரியமித்ரஶ்ச ஸுமித்ராஸுக²வர்த்³த⁴ந: ॥ 27 ॥

ராமரூபோ ராமமுகோ² ராமஶ்யாமோ ரமாப்ரிய: ।
ரமாரமணஸங்கேதீ லக்ஷ்மீவாँல்லக்ஷ்மணாபி⁴த:⁴ ॥ 28 ॥

ஜாநகீவல்லபோ⁴ வர்ய: ஸஹாய: ஶரணப்ரத:³ ।
வநவாஸப்ரகத²நோ த³க்ஷிணாபத²வீதபீ:⁴ ॥ 29 ॥

விநீதோ விநயீ விஷ்ணுவைஷ்ணவோ வீதபீ:⁴ புமாந் ।
புராணபுருஷோ ஜைத்ரோ மஹாபுருஷலக்ஷ்மண: ॥ 30 ॥ var லக்ஷண:

மஹாகாருணிகோ வர்மீ ராக்ஷஸௌக⁴விநாஶந: ।
ஆர்திஹா ப்³ரஹ்மசர்யஸ்த:² பரபீடா³நிவர்த்தந: ॥ 31 ॥

பராஶயஜ்ஞ: ஸுதபா: ஸுவீர்ய: ஸுப⁴கா³க்ருʼதி: ।
வந்யபூ⁴ஷணநிர்மாதா ஸீதாஸந்தோஷவர்த்³த⁴ந: ॥ 32 ॥

ராத⁴வேந்த்³ரோ ராமரதிர்கு³ப்த ஸர்வபராக்ரம: । var ரதிர்யுக்த
து³ர்த்³த⁴ர்ஷணோ து³ர்விஷஹ: ப்ரணேதா விதி⁴வத்தம: ॥ 33 ॥

த்ரயீமயோঽக்³நிமய: த்ரேதாயுக³விலாஸக்ருʼத் ।
தீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ விஶாலாக்ஷோ விஷோல்வண: ॥ 34 ॥

ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாலலந: ஸுதா⁴பாநபராயண: ।
கோ³தா³ஸரித்தரங்கா³ர்ச்யோ நர்மதா³தீர்த²பாவந: ॥ 35 ॥

ஶ்ரீராமசரணஸேவீ ஸீதாராமஸுக²ப்ரத:³ ।
ராமப்⁴ராதா ராமஸமோ மார்த்தண்ட³குலமண்டி³த: ॥ 36 ॥

கு³ப்தகா³த்ரோ கி³ராசார்யோ மௌநவ்ரதத⁴ர: ஶுசி: ।
ஶௌசாசாரைகநிலயோ விஶ்வகோ³ப்தா விராட்³ வஸு: ॥ 37 ॥

க்ருத்³த:⁴ ஸந்நிஹிதோ ஹந்தா ராமார்சாபரிபாலக: ।
ஜநகப்ரேமஜாமாதா ஸர்வாதி⁴ககு³ணாக்ருʼதி: ॥ 38 ॥

ஸுக்³ரீவராஜ்யகாங்க்ஷீ ச ஸுக²ரூபீ ஸுக²ப்ரத:³ ।
ஆகாஶகா³மீ ஶக்தீஶோঽநந்தஶக்திப்ரதே³ர்ஶந: ॥ 39 ॥ var ஶக்திஷ்டோ

த்³ரோணாத்³ரிமுக்திதோ³ঽசிந்த்ய: ஸோபகாரஜநப்ரிய: ।
க்ருʼதோபகார: ஸுக்ருʼதீ ஸுஸார: ஸாரவிக்³ரஹ: ॥ 40 ॥

ஸுவம்ஶோ வம்ஶஹஸ்தஶ்ச த³ண்டீ³ சாஜிநமேக²லீ ।
குண்டோ³ குந்தலப்⁴ருʼத் காண்ட:³ ப்ரகாண்ட:³ புருஷோத்தம: ॥ 41 ॥

ஸுபா³ஹு: ஸுமுக:² ஸ்வங்க:³ ஸுநேத்ர: ஸம்ப்⁴ரமோ க்ஷமீ ।
வீதபீ⁴ர்வீதஸங்கல்போ ராமப்ரணயவாரண: ॥ 42 ॥

வத்³த⁴வர்மா மஹேஶ்வாஸோ விரூட:⁴ ஸத்யவாக்தம: ।
ஸமர்பணீ விதே⁴யாத்மா விநேதாத்மா க்ரதுப்ரிய: ॥ 43 ॥

அஜிநீ ப்³ரஹ்மபாத்ரீ ச கமண்ட³லுகரோ விதி:⁴ ।
நாநாகல்பலதாகல்போ நாநாப²லவிபூ⁴ஷண: ॥ 44 ॥

காகபக்ஷபரிக்ஷேபீ சந்த்³ரவக்த்ர: ஸ்மிதாநந: ।
ஸுவர்ணவேத்ரஹஸ்தஶ்ச அஜிஹ்மோ ஜிஹ்மகா³பஹ: ॥ 45 ॥

கல்பாந்தவாரிதி⁴ஸ்தா²நோ பீ³ஜரூபோ மஹாங்குர: ।
ரேவதீரமணோ த³க்ஷோ வாப்⁴ரவீ ப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 46 ॥

காமபால: ஸுகௌ³ராங்கோ³ ஹலப்⁴ருʼத் பரமோல்வண: ।
க்ருʼத்ஸ்நது:³க²ப்ரஶமநோ விரஞ்ஜிப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 47 ॥

த³ர்ஶநீயோ மஹாத³ர்ஶோ ஜாநகீபரிஹாஸத:³ ।
ஜாநகோநர்மஸசிவோ ராமசாரித்ரவர்த்³த⁴ந: ॥ 48 ॥

லக்ஷ்மீஸஹோத³ரோதா³ரோ தா³ருண: ப்ரபு⁴ரூர்ஜித: ।
ஊர்ஜஸ்வலோ மஹாகாய: கம்பநோ த³ண்ட³காஶ்ரய: ॥ 49 ॥

த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நோ து³ஷ்டகுஞ்ஜரநாஶந: ।
புரக்³ராமமஹாரண்யவடீத்³ருமவிஹாரவாந் ॥ 50 ॥

நிஶாசரோ கு³ப்தசரோ து³ஷ்டராக்ஷஸமாரண: ।
ராத்ரிஞ்ஜரகுலச்சே²த்தா த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தக: ॥ 51 ॥

ஶேஷாவதாரோ ப⁴க³வாந் ச²ந்தோ³மூதிர்மஹோஜ்ஜ்வல: ।
அஹ்ருʼஷ்டோ ஹ்ருʼஷ்டவேதா³ங்கோ³ பா⁴ஷ்யகார: ப்ரபா⁴ஷண: ॥ 52 ॥

பா⁴ஷ்யோ பா⁴ஷணகர்தா ச பா⁴ஷணீய: ஸுபா⁴ஷண: ।
ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரமயோ தே³வ: ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரப்ரவர்த்தக: ॥ 53 ॥

ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரார்த²வாதீ³ ச ஶப்³த³ஜ்ஞ: ஶப்³த³ஸாக³ர: ।
ஶப்³த³பாராயணஜ்ஞாந: ஶப்³த³பாராயணப்ரிய: ॥ 54 ॥

ப்ராதிஶாக்²யோ ப்ரஹரணோ கு³ப்தவேதா³ர்த²ஸூசக: ।
த்³ருʼப்தவித்தோ தா³ஶரதி:² ஸ்வாதீ⁴ந: கேலிஸாக³ர: ॥ 55 ॥

கை³ரிகாதி³மஹாதா⁴துமண்டி³தஶ்சித்ரவிக்³ரஹ: ।
சித்ரகூடாலயஸ்தா²யீ மாயீ விபுலவிக்³ரஹ: ॥ 56 ॥

ஜராதிகோ³ ஜராஹந்தா ஊர்த்⁴வரேதா உதா³ரதீ:⁴ ।
மாயூரமித்ரோ மாயூரோ மநோஜ்ஞ: ப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 57 ॥

மது²ராபுரநிர்மாதா காவேரீதடவாஸக்ருʼத் ।
க்ருʼஷ்ணாதீராஶ்ரமஸ்தா²நோ முநிவேஶோ முநீஶ்வர: ॥ 58 ॥

முநிக³ம்யோ முநீஶாநோ பு⁴வநத்ரயபூ⁴ஷணே: ।
ஆத்மத்⁴யாநகரோ த்⁴யாதா ப்ரத்யக்ஸந்த்⁴யாவிஶாரத:³ ॥ 59 ॥

வாநப்ரஸ்தா²ஶ்ரமாஸேவ்ய: ஸம்ஹிதேஷு ப்ரதாபத்⁴ருʼக ।
உஷ்ணீஷவாந் கஞ்சுகீ ச கடிப³ந்த⁴விஶாரத:³ ॥ 60 ॥

முஷ்டிகப்ராணத³ஹநோ த்³விவித³ப்ராணஶோஷண: । var ப்ராநஹநநோ
உமாபதிருமாநாத² உமாஸேவநதத்பர: ॥ 61 ॥

வாநரவ்ராதமத்⁴யஸ்தோ² ஜாம்பு³வத்³க³ணஸஸ்துத: ।
ஜாம்பு³வத்³ப⁴க்தஸுக²தோ³ ஜாம்பு³ர்ஜாம்பு³மதீஸக:² ॥ 62 ॥

ஜாம்பு³வத்³ப⁴க்திவஶ்யஶ்ச ஜாம்பூ³நத³பரிஷ்க்ருʼத: ।
கோடிகல்பஸ்ம்ருʼதிவ்யக்³ரோ வரிஷ்டோ² வரணீயபா:⁴ ॥ 63 ॥

ஶ்ரீராமசரணோத்ஸங்க³மத்⁴யலாலிதமஸ்தக: ।
ஸீதாசரணஸம்ஸ்பர்ஶவிநீதாத்⁴வமஹாஶ்ரம: ॥ 64 ॥

ஸமுத்³ரத்³வீபசாரீ ச ராமகைங்கர்யஸாத⁴க: ।
கேஶப்ரஸாத⁴நாமர்ஷீ மஹாவ்ரதபராயண: ॥ 65 ॥

ரஜஸ்வலோঽதிமலிநோঽவதூ⁴தோ தூ⁴தபாதக: ।
பூதநாமா பவித்ராங்கோ³ க³ங்கா³ஜலஸுபாவந: ॥ 66 ॥

ஹயஶீர்ஷமஹாமந்த்ரவிபஶ்சிந்மந்த்ரிகோத்தம: ।
விஷஜ்வரநிஹந்தா ச காலக்ருʼத்யாவிநாஶந: ॥ 67 ॥

மதோ³த்³த⁴தோ மஹாயாநோ காலிந்தீ³பாதபே⁴த³ந: ।
காலிந்தீ³ப⁴யதா³தா ச க²ட்வாங்கீ³ முக²ரோঽநல: ॥ 68 ॥

தாலாங்க: கர்மவிக்²யாதிர்த⁴ரித்ரீப⁴ரதா⁴ரக: ।
மணிமாந் க்ருʼதிமாந் தீ³ப்தோ ப³த்³த⁴கக்ஷோ மஹாதநு: ॥ 69 ॥

உத்துங்கோ³ கி³ரிஸம்ஸ்தா²நோ ராமமாஹாத்ம்யவர்த்³த⁴ந: ।
கீர்திமாந் ஶ்ருதிகீர்திஶ்ச லங்காவிஜயமந்த்ரத:³ ॥ 70 ॥

லங்காதி⁴நாத²விஷஹோ விபீ⁴ஷணக³திப்ரத:³ ।
மந்தோ³த³ரீக்ருʼதாஶ்சர்யோ ராக்ஷஸீஶதகா⁴தக: ॥ 71 ॥

கத³லீவநநிர்மாதா த³க்ஷிணாபத²பாவந: ।
க்ருʼதப்ரதிஜ்ஞோ ப³லவாந் ஸுஶ்ரீ: ஸந்தோஷஸாக³ர: ॥ 72 ॥

கபர்தீ³ ருத்³ரது³ர்த³ர்ஶோ விரூபவத³நாக்ருʼதி: ।
ரணோத்³து⁴ரோ ரணப்ரஶ்நீ ரணக⁴ண்டாவலம்ப³ந: ॥ 73 ॥

க்ஷுத்³ரக⁴ண்டாநாத³கடி: கடி²நாங்கோ³ விகஸ்வர: ।
வஜ்ரஸார: ஸாரத⁴ர: ஶார்ங்கீ³ வருணஸம்ஸ்துத: ॥ 74 ॥

ஸமுத்³ரலங்க⁴நோத்³யோகீ³ ராமநாமாநுபா⁴வவித் ।
த⁴ர்மஜுஷ்டோ க்⁴ருʼணிஸ்ப்ருʼஷ்டோ வர்மீ வர்மப⁴ராகுல: ॥ 75 ॥

த⁴ர்மயாஜோ த⁴ர்மத³க்ஷோ த⁴ர்மபாட²விதா⁴நவித் ।
ரத்நவஸ்த்ரோ ரத்நதௌ⁴த்ரோ ரத்நகௌபீநதா⁴ரக: ॥ 76 ॥

லக்ஷ்மணோ ராமஸர்வஸ்வம் ராமப்ரணயவிஹ்வல: ।
ஸப³லோঽபி ஸுதா³மாபி ஸுஸகா² மது⁴மங்க³ள: ॥ 77 ॥

ராமராஸவிநோத³ஜ்ஞோ ராமராஸவிதா⁴நவித் ।
ராமராஸக்ருʼதோத்ஸாஹோ ராமராஸஸஹாயாந் ॥ 78 ॥

வஸந்தோத்ஸவநிர்மாதா ஶரத்காலவிதா⁴யக: ।
ராமகேலீப⁴ராநந்தீ³ தூ³ரோத்ஸாரிதகண்டக: ॥ 79 ॥

இதீத³ம் தவ புத்ரஸ்ய த்³விதீயஸ்ய மஹாத்மந: ।
ய: படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் ஸ யாதி பரமம் பத³ம் ॥ 80 ॥

பீடா³யாம் வாபி ஸங்க்³ராமே மஹாப⁴ய உபஸ்தி²தே ।
ய: படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் லக்ஷ்மணஸ்ய மஹௌ மேத⁴ய ।
ஸ ஸத்³ய: ஶுப⁴மாப்நோதி லக்ஷ்மணஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥ 81 ॥

ஸர்வாந் து³ர்கா³ந் தரத்யாஶு லக்ஷ்மணேத்யேகநாமத: ।
த்³விதீயநாமோஜ்வாரேண தே³வம் வஶயதி த்⁴ருவம் ॥ 82 ॥

படி²த்வா நாமஸாஹஸ்ரம் ஶதாவ்ருʼத்யா ஸமாஹித: ।
ப்ரதிநாமாஹுதிம் த³த்வா குமாராந் போ⁴ஜயேத்³த³ஶ ॥ 83 ॥

ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ராமாநுஜக்ருʼபாவஶாத் ।
லக்ஷ்மணேதி த்ரிவர்க³ஸ்ய மஹிமா கேந வர்ண்யதே ॥ 84 ॥

யச்ச்²ருத்வா ஜாநகீஜாநேர்ஹதி³ மோதோ³ விவர்த்³த⁴தே ।
யதா² ராமஸ்ததா² லக்ஷ்மீர்யதா² ஶ்ரீர்லக்ஷ்மணஸ்ததா² ॥ 85 ॥ var லக்ஷ்ம்யா யதா²

ராமத்³வயோர்ந பே⁴தோ³ঽஸ்தி ராமலக்ஷ்மணயோ: க்வசித் ।
ஏஷ தே தநய: ஸாக்ஷாத்³வாமேண ஸஹ ஸங்க³த: ॥ 86 ॥

ஹரிஷ்யதி பு⁴வோ பா⁴ரம் ஸ்தா²நே ஸ்தா²நே வநே வநே ।
த்³ரஷ்டவ்யோ நிதி⁴ரேவாஸௌ மஹாகீர்திப்ரதாபயோ: ॥ 87 ॥

ராமேண ஸஹித: க்ரீடா³ம் ப³ஹ்வீம் விஸ்தாரயிஷ்யதி । var பா³ஹ்வீம்
ராமஸ்ய க்ருʼத்வா ஸாஹாய்யம் ப்ரணயம் சார்சயிஷ்யதி ॥ 88 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³தி³ராமாயணே ப்³ரஹ்மபு⁴ஶுண்ட³ஸம்வாதே³
லக்ஷ்மணஸஹஸ்ரநாமகத²நம் நாம பஞ்சத³ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 15 ॥

Also Read 1000 Names of from Sri lakshmanabhushundiramaya:

1000 Names of Sri lakshmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top