Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

Shri Lakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 2 ॥

(નારદીયોપપુરાણતઃ)

મિત્રસહ ઉવાચ-
ભગવન્ સર્વધર્મજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ।
પાવનાનાં હિ મહસાં નિદાનં ત્વં મહામુને ॥ ૧ ॥

અતર્કિતેનાગમેન તવ તુષ્ટોઽસ્મિ સર્વદા ।
હૃદયં નિર્વૃતં મેઽદ્ય મહાદુઃખૌઘપીડિતમ્ ॥ ૨ ॥

દેવા ગૃહેષુ સન્તુષ્ટાઃ તારિતાઃ પિતરશ્ચ યે ।
ચિરાય મે મનસ્યસ્તિ સંશયો બલવત્તરઃ ॥ ૩ ॥

પૃચ્છામિ ત્વામહં તં વૈ ઉત્તરં દાતુમર્હસિ ।
ઇષ્ટં મયા ચ બહુભિઃ યજ્ઞૈસ્સમ્પૂર્ણદક્ષિણૈઃ ॥ ૪ ॥

દાનાનિ ચ મહાર્હાણિ પાત્રેષુ સ્પર્શિતાનિ ચ ।
અનૃતં નોક્તપૂર્વં મે પ્રજા ધર્મેણ પાલિતાઃ ॥ ૫ ॥

પતિવ્રતા મહાભાગા નિત્યં સુસ્નિગ્ધભાષિણી ।
પૂજ્યાન્ ગૃહાગતાન્ સર્વાનારાધયતિ નિત્યદા ॥ ૬ ॥

તથા હિ સેવતે દેવાન્ યથાઽહમપિ નાશકમ્ ।
ભાર્યાઽનુકૂલા મે દેવી મદયન્તી મનસ્વિની ॥ ૭ ॥

તથાપિ દુઃખં સમ્પ્રાપ્તં મયા દ્વાદશવાર્ષિકમ્ ।
રાક્ષસત્વં મહાઘોરં સમ્પૂર્ણનરકોપમમ્ ॥ ૮ ॥

તત્ર વૃત્તાનિ કાર્યાણિ સ્મૃત્વા મે વેપતે મનઃ ।
ભક્ષિતાઃ કતિ વા તત્ર દ્વિપદાશ્ચ ચતુષ્પદાઃ ॥ ૯ ॥

તત્સર્વમસ્તુ તન્નૈવ ચિન્ત્યતે શાપહેતુકમ્ ।
ગુરુપુત્રે ગુરુસમઃ શક્તિઃ સમ્ભક્ષિતો મયા ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્મહત્યાકૃતં પાપં કથં મે ન ભવિષ્યતિ ।
શાપાદ્રાક્ષસતા કાલે પ્રાપ્તા યદ્યપિ તન્મયા ॥ ૧૧ ॥

રાત્રિન્દિવં મે દહતિ હૃદયં હિ સબન્ધનમ્ ।
ન રોચતે મે ભુક્તિર્વા સુપ્તિર્વાપિ ગતિર્બહિઃ ॥ ૧૨ ॥

મહાબન્ધનમેતન્મે રાજ્યં હિ મનુતે મનઃ ।
કિન્નુ તત્કારણં યેન પ્રાપ્તોઽહં તાદૃશીં શુચમ્ ॥ ૧૩ ॥

વક્તુમર્હસિ સર્વજ્ઞ તત્પ્રાયશ્ચિત્તવિસ્તરમ્ ।
ઉપાદિશ મહામન્ત્રતન્ત્રજ્ઞ પ્રણતાય મે ॥ ૧૪ ॥

શ્રીનારદ ઉવાચ-
શૃણુ રાજન્પ્રવક્ષ્યામિ પ્રાગ્જન્મચરિતં તવ ।
યેનેદૃશં ત્વયા પ્રાપ્તં દુઃખમત્યન્તદુસ્સહમ્ ॥ ૧૫ ॥

પુરાભૂદ્બાહ્મણઃ કશ્ચિત્તામ્રપર્ણિનદીતટે ।
દરિદ્રોઽત્યન્તદુર્ભાગ્યઃ બહુપુત્રકુટુમ્બવાન્ ॥ ૧૬ ॥

કૃષ્ણશર્મેતિ વિખ્યાતઃ વેદવેદાઙ્ગતત્વવિત્ ।
તવ ભાર્યાઽભવત્પુણ્યા સદા ચણ્ડી કુરૂપિણી ॥ ૧૭ ॥

કિન્તુ શક્તિવ્રતાચારેઽપ્રતિમા શુદ્ધમાનસા ।
કટુવાઙ્માનિની નામ્ના ક્ષુત્પિપાસાર્દિતા સદા ॥ ૧૮ ॥

દારિદ્ર્યશમનાર્થં ત્વં સર્વલક્ષણલક્ષિતમ્ ।
કલ્પયિત્વ શ્રિયો મૂર્તિં ભક્ત્યા પૂજિતવાન્ગૃહે ॥ ૧૯ ॥

માનિન્યપ્યન્વહં ભક્ત્યા ગોમયાલેપનાદિભિઃ ।
રઙ્ગવલ્યાપ્યલઙ્કૃત્ય પૂજાસ્થાનં ગૃહે તવ ॥ ૨૦ ॥

પાયસાપૂપનૈવેદ્યૈઃ સા ત્વાં પર્યચરન્મુદા ।
એકદા ભૃગુવારે ત્વાં સહસ્રકમલાર્ચનમ્ ॥ ૨૧ ॥

વિધાતું વિષ્ણુપત્ન્યાસ્તુ પદ્માન્યાનયિતું ગતઃ ।
ગતેઽર્ધદિવસે ગેહં પ્રાપ્ય ખિન્નોઽનયોદિતઃ ॥ ૨૨ ॥

હન્તાર્ધદિવસોઽતીતઃ કદા દેવાનસઙ્ખ્યકાન્ ।
અભ્યર્ચ્યાથ શ્રિયો દેવ્યાઃ સહસ્રકમલાર્ચનમ્ ॥ ૨૩ ॥

કૃત્વા ભુક્ત્વા કદાઽન્નં નો દર્શયિષ્યસિ તામ્યતામ્ ।
બાલા રુદન્તિ ક્ષુધિતાઃ પક્વં ભવતિ શીતલમ્ ॥ ૨૪ ॥

ઇતિ તસ્યાં ભર્ત્સયન્ત્યાં તૂષ્ણીં પૂજામધાદ્ભવાન્ ।
સહસ્રપદ્મપૂજાયાં ચલન્ત્યાં મધ્યતસ્તુ સા ॥ ૨૫ ॥

અસમર્થા ક્ષુધં સોઢું બાલૈસ્સહ બુભોજ હ ।
તદા ત્વં કુપિતોઽપ્યેનાં ન ચ કિઞ્ચિદપિ બ્રુવન્ ॥ ૨૬ ॥

ગૃહાન્નિર્ગત્ય શાન્તાત્મા કિં કૃત્યમિતિ ચિન્તયન્ ।
નિર્યાન્તં ત્વાં તુ સા પ્રાહ ક્વ ગચ્છસિ સુદુર્મતે ॥ ૨૭ ॥

અનિર્વર્ત્ય શ્રિયઃ પૂજાં પ્રારબ્ધાં સુમહાદરમ્ ।
પૃથઙ્નૈવેદ્યમસ્તીહ નાસ્માભિર્ભક્ષિતં હિ તત્ ॥ ૨૮ ॥

કાલાત્યયાત્ક્ષુધાર્તાનાં ભુક્તિં દેવી સહિષ્યતે ।
તદ્વિધેહિ શ્રિયઃ પૂજાં મા સ્મ નિષ્કારણં ક્રુધઃ ॥ ૨૯ ॥

નરકે મા પતો બુદ્ધ્યા માં ચ પાતય મા વૃથા ।
ઇતિ તસ્યાં બ્રુવાણાયાં ત્વં ગૃહાન્નિરગાઃ ક્રુધા ॥ ૩૦ ॥

સદ્યઃ સન્યસ્ય વિપિનેઽવાત્સીસ્ત્વં વિધિના કિલ ।
યતિત્વેઽપિ સદા બુદ્ધ્યા પૂર્વાશ્રમકથાં સ્મરન્ ॥ ૩૧ ॥

દારિદ્ર્યં સર્વધર્માણાં પ્રત્યૂહાય પ્રવર્તતે ।
સત્યપ્યસ્મિન્ધર્મપત્ની અનુકૂલા ભવેદ્યદિ ॥ ૩૨ ॥

નરસ્ય જન્મ સુખિતં નાન્યથાઽર્થશતૈરપિ ।
વન્ધ્યાજાનિસ્સ ભવતુ અનુકૂલકલત્રવાન્ ॥ ૩૩ ॥

લભતે જન્મસાફલ્યમેતદ્દેવ્યાઃ પ્રસાદજમ્ ।
ઇત્યેવં ચિન્તયન્નેવ ત્યક્ત્વા દેહં તરોસ્તલે ॥ ૩૪ ॥

ઇક્ષ્વાકુવંશે જાતસ્ત્વં રાજા મિત્રસહાભિધઃ ।
રુષા પરવશો યસ્માદસમાપ્ય શ્રિયોઽર્ચનમ્ ॥ ૩૫ ॥

નિર્ગતોઽસિ ગૃહાત્તસ્માદ્દુઃખમેતદુપસ્થિતમ્ ।
સાપિ ત્વયિ વિનિર્યાતે પશ્ચાત્તાપવતી ભૃશમ્ ॥ ૩૬ ॥

પ્રક્ષાલિતાઙ્ઘ્રિહસ્તાઽથ પ્રયતાઽઽચમ્ય સત્વરમ્ ।
નૈવેદ્યં સ્વયમીશ્વર્યૈ પ્રણમ્ય ચ નિવેદ્ય ચ ॥ ૩૭ ॥

અમ્બ સર્વસ્ય લોકસ્ય જનન્યસિ સહસ્વ તત્ ।
આગાંસિ મમ નાગારિકેતનોરઃસ્થલાલયે ॥ ૩૮ ॥

યસ્યાં જાતૌ તુ મે ભર્તા તત્પૂજાપુણ્યતો ભવેત્ ।
ભવેયમહમપ્યત્ર જાતૌ તં ચાપ્નુયાં યથા ॥ ૩૯ ॥

કામક્રોધાદિહીના સ્યાં તથામ્બાનુગ્રહં કુરુ ।
ઇતિ દેવીં પ્રાર્થયન્તી જીવન્તી કૃચ્છ્રતો ભુવિ ॥ ૪૦ ॥

ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જાતા રાજવંશે સુપાવને ।
મદયન્તીતિ નામ્ના વૈ તવ ભાર્યાઽભવત્પુનઃ ॥ ૪૧ ॥

અભુક્તે ત્વયિ ભુત્ક્યા સા વન્ધ્યા જાતા વધૂમણિઃ ।
ઉભયોર્ભવતોર્લક્ષ્મીપૂજાયામપરાધતઃ ॥ ૪૨ ॥

ઉભાવપિ મહાદુઃખં પ્રાપ્તૌ દ્વાદશવર્ષિકમ્ ।
ત્યક્ત્વા રાજ્યં ચ કોશઞ્ચ દરિદ્રાવતિદુઃખિતૌ ॥ ૪૩ ॥

મા બ્રહ્મહત્યાદોષાત્ત્વં ભૈષી રાજન્ કથઞ્ચન ।
યાં જાતિમનુવિષ્ટો હિ તાદૃશીં ત્વં ક્રિયામધાઃ ॥ ૪૪ ॥

કિન્તુ ભૂયશ્ચ્યુતે રાજ્યાદ્ભેતવ્યં શ્રીપ્રકોપતઃ ।
નામ્નાં તદદ્ય શ્રીદેવ્યાઃ સહસ્રેણ શતેન ચ ॥ ૪૫ ॥

અષ્ટોત્તરેણ પદ્માનાં પુઞ્જતસ્તાં પ્રપૂજય ।
ભવેત્તવ સ્થિરં રાજ્યં દુઃખં નાણ્વપિ તે ભવેત્ ॥ ૪૬ ॥

ભાર્યા તે સાપિ શુશ્રૂષાં સ્વયમેવ કરોતુ તે ।
વર્ષમાત્રં પૂજિતા સા લક્ષ્મીર્નારાયણપ્રિયા ॥ ૪૭ ॥

યુવયોસ્સર્વકામાનાં દાત્રી સ્યાન્નાત્ર સંશયઃ ।
સ્ત્રીસઙ્ગપ્રતિહન્તાઽસ્તિ શાપો યદ્યપિ તે પ્રભો ॥ ૪૮ ॥

પ્રસોષ્યતે ચ તનયં તવ ભાર્યા કથઞ્ચન ।
પુત્રપૌત્રાભિવૃદ્ધ્યા ત્વં મોદિષ્યસિ મહેન્દ્રવત્ ॥ ૪૯ ॥

યથા પૃષ્ટં મહાભાગ દુઃખહેતુસ્તવોદિતઃ ।
ઉક્તસ્તત્પરિહારોઽપિ કિમિચ્છસિ પુનર્વદ ॥ ૫૦ ॥

રાજોવાચ-
ધન્યોઽસ્મ્યનુગૃહીતોઽસ્મિ મહર્ષે કૃપયા તવ ।
મત્તો ન વિદ્યતે કશ્ચિલ્લોકેઽસ્મિન્ ભાગ્યવત્તરઃ ॥ ૫૧ ॥

તવ પાદાબ્જયુગલે પ્રણામાનાં શતં શતમ્ ।
કરોમિ પાહિ માં વિપ્ર કુલોત્તંસ દયાનઘ ॥ ૫૨ ॥

નામ્નાં સહસ્રં શ્રીદેવ્યા અષ્ટોત્તરશતાધિકમ્ ।
પ્રબ્રૂહિ મે મુનિશ્રેષ્ઠ પૂજાયા વિધિમપ્યથ ॥ ૫૩ ॥

જપસ્ય ચ વિધિં તેષાં નામ્નાં શુશ્રૂષવે વદ ।
સૂત ઉવાચ-
ઇતિ રાજ્ઞા મુનિશ્રેષ્ઠઃ પૃષ્ટસ્સવિનયં તતઃ ॥ ૫૪ ॥

નમસ્કૃત્ય શ્રિયૈ પશ્ચાદ્ધ્યાત્વોવાચ મહીપતિમ્ ।
શ્રીનારદ ઉવાચ-
સમ્યક્ પૃષ્ટં મહારાજ સર્વલોકહિતં ત્વયા ॥ ૫૫ ॥

વક્ષ્યામિ તાનિ નામાનિ પૂજાઞ્ચાપિ યથાક્રમમ્ ।
પલમાનસુવર્ણેન રજતેનાથ તામ્રતઃ ॥ ૫૬ ॥

ચતુર્ભુજાં પદ્મધરાં વરાભયવિશોભિનીમ્ ।
નિષણ્ણાં ફુલ્લકમલે ચતુર્દન્તૈઃ સિતૈર્ગજૈઃ ॥ ૫૭ ॥

સુવર્ણઘણ્ટામુખરૈઃ કૃતક્ષીરાભિષેચનામ્ ।
કટકાઙ્ગદમઞ્જીરરશનાદિ વિભૂષણૈઃ ॥ ૫૮ ॥

વિભૂષિતાં ક્ષૌમવસ્ત્રાં સિન્દૂરતિલકાઞ્ચિતામ્ ।
પ્રસન્નવદનામ્ભોજાં પ્રપન્નાર્તિવિનાશિનીમ્ ॥ ૫૯ ॥

છત્રચામરહસ્તાઢ્યૈઃ સેવિતામપ્સરોગણૈઃ ।
કૃત્વૈવં પ્રતિમાં તાં ચ પ્રતિષ્ઠાપ્ય યથાવિધિ ॥ ૬૦ ॥

શ્રીં લક્ષ્મ્યૈ નમ ઇત્યેવ ધ્યાનાવાહનપૂર્વકાન્ ।
ઉવચારાંશ્ચતુષ્ષષ્ટિં કલ્પયેત ગૃહે સુધીઃ ॥ ૬૧ ॥

પ્રતિમાયા અલાભે તુ લક્ષ્મ્યાસ્સમ્પ્રાપ્ય ચાલયમ્ ।
કારયેદુપચારાંસ્તુ યથાવિધ્યર્ચકૈર્મુદા ॥ ૬૨ ॥

તસ્યાપ્યભાવે ત્વાલેખ્યે લિખિતાં વર્ણકૈસ્તથા ।
પૂજયેત્તસ્ય ચાભાવે કૃતાં ચન્દનદારુણા ॥ ૬૩ ॥

તદભાવે ચન્દનેન રચિતાં પૂજયેદ્રમામ્ ।
એષામભાવે વિકચે કમલે કર્ણિકાગતામ્ ॥ ૬૪ ॥

ધ્યાત્વા તથાવિધાં દેવીમાદરેણ પ્રપૂજયેત્ ।
કમલાનાં સહસ્રેણાપ્યષ્ટોત્તરશતેન ચ ॥ ૬૫ ॥

અર્ચયેદિન્દિરાપાદૌ ધ્યાત્વાભીષ્ટાનિ ચેતસિ ।
શ્રીદેવ્યા નામસાહસ્રં અષ્ટોત્તરશતાધિકમ્ ॥ ૬૬ ॥

અથાતસ્સમ્પ્રવક્ષ્યામિ શૃણુ નાન્યમના નૃપ ।
પારાયણપ્રકારઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીમહાલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય નારદ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપછન્દઃ । શ્રીમહાલક્ષ્મીર્દેવતા ।
હ્રાં બીજમ્ । હ્રિં શક્તિઃ । હ્રૂં કીલકમ્ ।
શ્રીમહાલક્ષ્મીપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે
શ્રીમહાલક્ષ્મીસહસ્રનામમન્ત્રજપે વિનિયોગઃ ॥

ૐ હ્લાં હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં સુવર્ણરજતસ્રજામ્ । અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાણ્ નમઃ ।
મં હ્લીં ચન્દ્રાં હિરણ્મયીં લક્ષ્મીં જાતવેદો ન આવહ । તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
હાં હ્લૂં તાં મ આવહ જાતવેદો લક્ષ્મીમનપગામિનીમ્ । મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
લં હ્લૈં યસ્યાં હિરણ્યં વિન્દેયં ગામશ્વમ્પુરુષાનહમ્ । અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ક્ષ્મ્યૈં હ્લૌં શ્રિયં દેવીમુપહ્વયે શ્રીર્મા દેવી જુષતમ્ ।
કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ હ્લાં કાંસોસ્મિતાં હિરણ્યપ્રાકારામાર્દ્રાં જ્વલન્તીં તૃપ્તાં તર્પયન્તીમ્ ।
હૃદયાય નમઃ ।
મં હ્લીં પદ્મે સ્થિતાં પદ્મવર્ણાં તામિહોપહ્વયે શ્રિયમ્ ।
શિરસે સ્વાહા ।
હાં હ્લૂં ચન્દ્રાં પ્રભાસાં યશસા જ્વલન્તીં શ્રિયં લોકે દેવજુષ્ટામુદારામ્ ।
શિખાયૈ વષટ્ ।
લં હ્લૈં તાં પદ્મિનીમીં શરણમહં પ્રપદ્યેઽલક્ષ્મીર્મે
નશ્યતાં ત્વાં વૃણે ।
કવચાય હુમ્ ।
ક્ષ્મ્યૈં હ્રૌં આદિત્યવર્ણે તપસોઽધિજાતો વનસ્પતિસ્તવ
વૃક્ષોઽથ બિલ્વઃ । નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
નમઃ હ્લઃ તસ્ય ફલાનિ તપસા નુદાન્તુ માયાન્તરાયાશ્ચ બાહ્યા અલક્ષ્મીઃ ।
અસ્ત્રાય ફટ્ । ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

ધ્યાનમ્-
લક્ષ્મીદેવીં દ્વિપદ્માભયવરદકરાં તપ્તકાર્તસ્વરાભાં
શુભ્રાભ્રાભેભયુગ્મદ્વયકરધૃતકુમ્ભાદ્ભિરાસિચ્યમાનામ્ ।
રત્નૌઘાબદ્ધમૌલિં વિમલતરદુકૂલાર્તવાલેપનાઢ્યાં
પદ્માક્ષીં પદ્મનાભોરસિ કૃતવસતિં પદ્મગાં ચિન્તયામિ ॥

લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મિકાયૈ । દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ । અમૃતં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ સર્વોપચારાન્ સમર્પયામિ ।
પારાયણાન્તે ૐ હ્લાં ઉપૈતુ માં દેવસખઃ કીર્તિશ્ચ મણિના સહ ।
હૃદયાય નમઃ ।
મં હ્લીં પ્રાદુર્ભૂતોઽસ્મિ રાષ્ટ્રેઽસ્મિન્કીર્તિમૃદ્ધિં દદાતુ મે ।
શિરસે સ્વાહા ।
હાં હ્લૂં ક્ષુત્પિપાસામલાં જ્યેષ્ઠાં અલક્ષ્મીં નાશયામ્યહમ્ ।
શિખાયૈ વષટ્ ।
લં હ્લૈં અભૂતિમસમૃદ્ધિઞ્ચ સર્વાં નિર્ણુદ મે ગૃહાત્ ।
કવચાય હુમ્ ।
ક્ષ્મ્યૈં હ્લૌં ગન્ધદ્વારાં દુરાધર્ષાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીમ્ ।
નૈત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
નમઃ હ્લઃ ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાં તામિહોપહ્નયે શ્રિયમ્ ।
અસ્ત્રાય હટ્ ॥

ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ।

ધ્યાનમ્ ।
લમિત્યાદિ પઞ્ચપૂજા ।

અથ શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીનારદ ઉવાચ –
મહાલક્ષ્મીર્મહેશાના મહામાયા મલાપહા ।
વિષ્ણુપત્ની વિધીશાર્ચ્યા વિશ્વયોનિર્વરપ્રદા ॥ ૧ ॥

ધાત્રી વિધાત્રી ધર્મિષ્ઠા ધમ્મિલ્લોદ્ભાસિમલ્લિકા ।
ભાર્ગવી ભક્તિજનની ભવનાથા ભવાર્ચિતા ॥ ૨ ॥

ભદ્રા ભદ્રપ્રદા ભવ્યા ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદા ।
પ્રળયસ્થા પ્રસિદ્ધા મા પ્રકૃષ્ટૈશ્વર્યદાયિની ॥ ૩ ॥

વિષ્ણુશક્તિર્વિષ્ણુમાયા વિષ્ણુવક્ષઃસ્થલસ્થિતા ।
વાગ્રૂપા વાગ્વિભૂતિજ્ઞા વાક્પ્રદા વરદા વરા ॥ ૪ ॥

સમ્પત્પ્રદા સર્વશક્તિઃ સંવિદ્રૂપા સમાઽસમા ।
હરિદ્રાભા હરિન્નાથપૂજિતા હરિમોહિની ॥ ૫ ॥

હતપાપા હતખલા હિતાહિતવિવર્જિતા ।
હિતાહિતપરાઽહેયા હર્ષદા હર્ષરૂપિણી ॥ ૬ ॥

વેદશાસ્ત્રાલિસંસેવ્યા વેદરૂપા વિધિસ્તુતા ।
શ્રુતિઃ સ્મૃતિર્મતિઃ સાધ્વી શ્રુતાઽશ્રુતધરા ધરા ॥ ૭ ॥

શ્રીઃ શ્રિતાઘધ્વાન્તભાનુઃ શ્રેયસી શ્રેષ્ઠરૂપિણી ।
ઇન્દિરા મન્દિરાન્તસ્થા મન્દુરાવાસિની મહી ॥ ૮ ॥

ધનલક્ષ્મીર્ધનકરી ધનિપ્રીતા ધનપ્રદા ।
ધાનાસમૃદ્ધિદા ધુર્યા ધુતાઘા ધૌતમાનસા ॥ ૯ ॥

ધાન્યલક્ષ્મીર્દારિતાઘા દારિદ્ર્યવિનિવારિણી ।
વીરલક્ષ્મીર્વીરવન્દ્યા વીરખડ્ગાગ્રવાસિની ॥ ૧૦ ॥

અક્રોધનાઽલોભપરા લલિતા લોભિનાશિની ।
લોકવન્દ્યા લોકમાતા લોચનાધઃકૃતોત્પલા ॥ ૧૧ ॥

હસ્તિહસ્તોપમાનોરુઃ હસ્તદ્વયધૃતામ્બુજા ।
હસ્તિકુમ્ભોપમકુચા હસ્તિકુમ્ભસ્થલસ્થિતા ॥ ૧૨ ॥

રાજલક્ષ્મી રાજરાજસેવિતા રાજ્યદાયિની ।
રાકેન્દુસુન્દરી રસ્યા રસાલરસભાષણા ॥ ૧૩ ॥

કોશવૃદ્ધિઃ કોટિદાત્રી કોટિકોટિરવિપ્રભા ।
કર્મારાઢ્યા કર્મગમ્યા કર્મણાં ફલદાયિની ॥ ૧૪ ॥

ધૈર્યપ્રદા ધૈર્યરૂપા ધીરા ધીરસમર્ચિતા ।
પતિવ્રતા પરતરપુરુષાર્થપ્રદાઽપરા ॥ ૧૫ ॥

પદ્માલયા પદ્મકરા પદ્માક્ષી પદ્મધારિણી ।
પદ્મિની પદ્મદા પદ્મા પદ્મશઙ્ખાદિસેવિતા ॥ ૧૬ ॥

દિવ્યા દિવ્યાઙ્ગરાગાઢ્યા દિવ્યાદિવ્યસ્વરૂપધૃત્ ।
દયાનિધિર્દાનપરા દાનવારાતિભામિની ॥ ૧૭ ॥

દેવકાર્યપરા દેવી દૈત્યેન્દ્રપરિપૂજિતા ।
નારાયણી નાદગતા નાકરાજસમર્ચિતા ॥ ૧૮ ॥

નક્ષત્રનાથવદના નરસિંહપ્રિયાઽનલા ।
જગદ્રૂપા જગન્નાથા જઙ્ગમાજઙ્ગમાકૃતિઃ ॥ ૧૯ ॥

કવિતા કઞ્જનિલયા કમ્રા કલિનિષેધિની ।
કારુણ્યસિન્ધુઃ કમલા કમલાક્ષી કુચોન્નતા ॥ ૨૦ ॥

બલિપ્રિયા બલિહરી બલિની બલિસંસ્તુતા ।
હીરભૂષા હીનદોષા હાનિહર્ત્રી હતાસુરા ॥ ૨૧ ॥

હવ્યકવ્યાર્ચિતા હત્યાદિકપાતકનાશિણી ।
વિશુદ્ધસત્ત્વા વિવશા વિશ્વબાધાહરી વધૂઃ ॥ ૨૨ ॥

બ્રહ્માણી બ્રહ્મજનની બ્રહ્મરૂપા બૃહદ્વપુઃ ।
બન્દીકૃતામરવધૂમોચિની બન્ધુરાલકા ॥ ૨૩ ॥

બિલેશયાઙ્ગનાવન્દ્યા બીભત્સરહિતાઽબલા ।
ભોગિની ભુવનાધીશા ભોગિભોગશયાઽભયા ॥ ૨૪ ॥

દામોદરપ્રિયા દાન્તા દાશેશપરિસેવિતા ।
જામદગ્ન્યપ્રિયા જહ્નુતનયા પાવનાઙ્ઘિરકા ॥ ૨૫ ॥

ક્ષીરોદમથનોદ્ભૂતા ક્ષીરાક્તા ક્ષિતિરૂપિણી ।
ક્ષેમઙ્કરી ક્ષયકરી ક્ષેત્રજ્ઞા ક્ષેત્રદાયિની ॥ ૨૬ ॥

સ્વયંવૃતાચ્યુતા સ્વીયરક્ષિણી સ્વત્વદાયિની ।
તારકેશમુખી તાર્ક્ષ્યસ્વામિની તારિતાશ્રિતા ॥ ૨૭ ॥

ગુણાતીતા ગુણવતી ગુણ્યા ગરુડસંસ્થિતા ।
ગેયા ગયાક્ષેત્રગતા ગાનતુષ્ટા ગતિપ્રદા ॥ ૨૮ ॥

શેષરૂપા શેષશાયિભામિની શિષ્ટસમ્મતા ।
શેવધિઃ શોષિતાશેષભુવના શોભનાકૃતિઃ ॥ ૨૯ ॥

પાઞ્ચરાત્રાર્ચિતા પાઞ્ચજન્યધાર્યઙ્કવાસિની ।
પાષણ્ડદ્વેષિણી પાશમોચની પામરપ્રિયા ॥ ૩૦ ॥

ભયઙ્કરી ભયહરી ભર્તૃભક્તા ભવાપહા ।
હ્રીર્હ્રીમતી હૃતતમાઃ હતમાયા હતાશુભા ॥ ૩૧ ॥

રઘુવંશસ્નુષા રામા રમ્યા રામપ્રિયા રમા ।
સીરધ્વજસુતા સીતા સીમાતીતગુણોજ્જ્વલા ॥ ૩૨ ॥

જાનકી જગદાનન્દદાયિની જગતીભવા ।
ભૂગર્ભસમ્ભવા ભૂતિઃ ભૂષિતાઙ્ગી ભૃતાનતા ॥ ૩૩ ॥

વેદસ્તવા વેદવતી વૈદેહી વેદવિત્પ્રિયા ।
વેદાન્તવેદ્યા વીર્યાઢ્યા વીરપત્ની વિશિષ્ટધીઃ ॥ ૩૪ ॥

શિવચાપારોપપણા શિવા શિવપરાર્ચિતા ।
સાકેતવાસિની સાધુસ્વાન્તગા સ્વાદુભક્ષિણી ॥ ૩૫ ॥

ગુહાગતા ગુહનતા ગુહાગતમુનિસ્તુતા ।
દરસ્મિતા દનુજસંહર્ત્રી દશરથસ્નુષા ॥ ૩૬ ॥

દાયપ્રદા દાનફલા દક્ષા દાશરથિપ્રિયા ।
કાન્તા કાન્તારગા કામ્યા કારણાતીતવિગ્રહા ॥ ૩૭ ॥

વીરા વિરાધસંહર્ત્રી વિશ્વમાયાવિધાયિની ।
વેદ્યા વૈદ્યપ્રિયા વૈદ્યા વેધોવિષ્ણુશિવાકૃતિઃ ॥ ૩૮ ॥

ખરદૂષણકાલાગ્નિઃ ખરભાનુકુલસ્નુષા ।
શૂરા શૂર્પણખાભઙ્ગકારિણી શ્રુતવલ્લભા ॥ ૩૯ ॥

સુવર્ણમૃગતૃષ્ણાઢ્યા સુવર્ણસદૃશાઙ્ગકા ।
સુમિત્રાસુખદા સૂતસંસ્તુતા સુતદારદા ॥ ૪૦ ॥

સુમિત્રાનુગ્રહપરા સુમન્ત્રા સુપ્રતિષ્ઠિતા ।
શ્યામા શ્યામલનેત્રાન્તા શ્યામન્યગ્રોધસેવિની ॥ ૪૧ ॥

તુઙ્ગસ્થાનપ્રદા તુઙ્ગા ગઙ્ગાપ્રાર્થનતત્પરા ।
ગતિપ્રિયા ગર્ભરૂપા ગતિર્ગતિમતી ચ ગૌઃ ॥ ૪૨ ॥

ગર્વદૂરા ગર્વહરી ગતિનિર્જિતહંસિકા ।
દશાનનવધોદ્યુક્તા દયાસિન્ધુર્દશાતિગા ॥ ૪૩ ॥

સેતુહેતુર્હેતુહીના હેતુહેતુમદાત્મિકા ।
હનૂમત્સ્વામિની હૃષ્ટા હૃષ્ટપુષ્ટજનસ્તુતા ॥ ૪૪ ॥

વામકેશી વામનેત્રી વાદ્યા વાદિજયપ્રદા ।
ધનધાન્યકરી ધર્મ્યા ધર્માધર્મફલપ્રદા ॥ ૪૫ ॥

સમુદ્રતનયા સ્તુત્યા સમુદ્રા સદ્રસપ્રદા ।
સામપ્રિયા સામનુતા સાન્ત્વોક્તિઃ સાયુધા સતી ॥ ૪૬ ॥

શીતીકૃતાગ્નિઃ શીતાંશુમુખી શીલવતી શિશુઃ ।
ભસ્મીકૃતાસુરપુરા ભરતાગ્રજભામિની ॥ ૪૭ ॥

રાક્ષસીદુઃખદા રાજ્ઞી રાક્ષસીગણરક્ષિણી ।
સરસ્વતી સરિદ્રૂપા સન્નુતા સદ્ગતિપ્રદા ॥ ૪૮ ॥

ક્ષમાવતી ક્ષમાશીલા ક્ષમાપુત્રી ક્ષમાપ્રદા ।
ભર્તૃભક્તિપરા ભર્તૃદૈવતા ભરતસ્તુતા ॥ ૪૯ ॥

દૂષણારાતિદયિતા દયિતાલિઙ્ગનોત્સુકા ।
અલ્પમધ્યાઽલ્પધીદૂરા કલ્પવલ્લી કલાધરા ॥ ૫૦ ॥

સુગ્રીવવન્દ્યા સુગ્રીવા વ્યગ્રીભાવાવિતાનતા ।
નીલાશ્મભૂષા નીલાદિસ્તુતા નીલોત્પલેક્ષણા ॥ ૫૧ ॥

ન્યાય્યા ન્યાયપરાઽઽરાધ્યા ન્યાયાન્યાયફલપ્રદા ।
પુણ્યદા પુણ્યલભ્યા ચ પુરુષોત્તમભામિની ॥ ૫૨ ॥

પુરુષાર્થપ્રદા પુણ્યા પણ્યા ફણિપતિસ્તુતા ।
અશોકવનિકાસ્થાનાઽશોકા શોકવિનાશિની ॥ ૫૩ ॥

શોભારૂપા શુભા શુભ્રા શુભ્રદન્તા શુચિસ્મિતા ।
પુરુહૂતસ્તુતા પૂર્ણા પૂર્ણરૂપા પરેશયા ॥ ૫૪ ॥

દર્ભાગ્રધીર્દહરગા દર્ભબ્રહ્માસ્ત્રભામિની ।
ત્રૈલોક્યમાતા ત્રૈલોક્યમોહિની ત્રાતવાયસા ॥ ૫૫ ॥

ત્રાણૈકકાર્યા ત્રિદશા ત્રિદશાધીશસેવિતા ।
લક્ષ્મણા લક્ષ્મણારાધ્યા લક્ષ્મણાગ્રજનાયિકા ॥ ૫૬ ॥

લઙ્કાવિનાશિની લક્ષ્યા લલના લલિતાશયા ।
તારકાખ્યપ્રિયા તારા તારિકા તાર્ક્ષ્યગા તરિઃ ॥ ૫૭ ॥

તાટકારાતિમહિષી તાપત્રયકુઠારિકા ।
તામ્રાધરા તાર્ક્ષ્યનુતા તામ્રાક્ષી તારિતાનતા ॥ ૫૮ ॥

રઘુવંશપતાકા શ્રીરઘુનાથસધર્મિણી ।
વનપ્રિયા વનપરા વનજાક્ષી વિનીતિદા ॥ ૫૯ ॥

વિદ્યાપ્રિયા વિદ્વદીડ્યા વિદ્યાઽવિદ્યાવિનાશિની ।
સર્વાધારા શમપરા શરભઙ્ગમુનિસ્તુતા ॥ ૬૦ ॥

બિલ્વપ્રિયા બલિમતી બલિસંસ્તુતવૈભવા ।
બલિરાક્ષસસંહર્ત્રી બહુકા બહુવિગ્રહા ॥ ૬૧ ॥

ક્ષત્રિયાન્તકરારાતિભાર્યા ક્ષત્રિયવંશજા ।
શરણાગતસંરક્ષા શરચાપાસિપૂજિતા ॥ ૬૨ ॥

શરીરભાજિતરતિઃ શરીરજહરસ્તુતા ।
કલ્યાણી કરુણામૂર્તિઃ કલુષઘ્ની કવિપ્રિયા ॥ ૬૩ ॥

અચક્ષુરશ્રુતિરપાદાપ્રાણા ચામના અધીઃ ।
અપાણિપાદાઽપ્યવ્યક્તા વ્યક્તા વ્યઞ્જિતવિષ્ટપા ॥ ૬૪ ॥

શમીપ્રિયા સકલદા શર્મદા શર્મરૂપિણી ।
સુતીક્ષ્ણવન્દનીયાઙ્ઘ્રિઃ સુતવદ્વત્સલા સુધીઃ ॥ ૬૫ ॥

સુતીક્ષ્ણદણ્ડા સુવ્યક્તા સુતીભૂતજગત્ત્રયા ।
મધુરા મધુરાલાપા મધુસૂદનભામિની ॥ ૬૬ ॥

માધ્વી ચ માધવસતી માધવીકુસુમપ્રિયા ।
પરા પરભૃતાલાપા પરાપરગતિપ્રદા ॥ ૬૭ ॥

વાલ્મીકિવદનામ્ભોધિસુધા બલિરિપુસ્તુતા ।
નીલાઙ્ગદાદિવિનુતા નીલાઙ્ગદવિભૂષિતા ॥ ૬૮ ॥

વિદ્યાપ્રદા વિયન્મધ્યા વિદ્યાધરકૃતસ્તવા ।
કુલ્યા કુશલદા કલ્યા કલા કુશલવપ્રસૂઃ ॥ ૬૯ ॥

વશિની વિશદા વશ્યા વન્દ્યા વન્દારુવત્સલા ।
માહેન્દ્રી મહદા મહ્યા મીનાક્ષી મીનકેતના ॥ ૭૦ ॥

કમનીયા કલામૂર્તિઃ કુપિતાઽકુપિતા કૃપા ।
અનસૂયાઙ્ગરાગાઙ્કાઽનસૂયા સૂરિવન્દિતા ॥ ૭૧ ॥

અમ્બા બિમ્બાધરા કમ્બુકન્ધરા મન્થરા ઉમા ।
રામાનુગાઽઽરામચરી રાત્રિઞ્ચરભયઙ્કરી ॥ ૭૨ ॥

એકવેણીધરા ભૂમિશયના મલિનામ્બરા ।
રક્ષોહરી ગિરિલસદ્વક્ષોજા જ્ઞાનવિગ્રહા ॥ ૭૩ ॥

મેધા મેધાવિની મેધ્યા મૈથિલી માતૃવર્જિતા ।
અયોનિજા વયોનિત્યા પયોનિધિસુતા પૃથુઃ ॥ ૭૪ ॥

વાનરર્ક્ષપરીવારા વારિજાસ્યા વરાન્વિતા ।
દયાર્દ્રાઽભયદા ભદ્રા નિદ્રામુદ્રા મુદાયતિઃ ॥ ૭૫ ॥

ગૃધ્રમોક્ષપ્રદા ગૃધ્નુઃ ગૃહીતવરમાલિકા ।
શ્વશ્રેયસપ્રદા શશ્વદ્ભવા શતધૃતિપ્રસૂઃ ॥ ૭૬ ॥

શરત્પદ્મપદા શાન્તા શ્વશુરાર્પિતભૂષણા ।
લોકાધારા નિરાનન્દા નીરાગા નીરજપ્રિયા ॥ ૭૭ ॥

નીરજા નિસ્તમા નિઃસ્વા નીરીતિર્નીતિનૈપુણા ।
નારીમણિર્નરાકારા નિરાકારાઽનિરાકૃતા ॥ ૭૮ ॥

કૌમારી કૌશલનિધિઃ કૌશિકી કૌસ્તુભસ્વસા ।
સુધાકરાનુજા સુભ્રૂઃ સુજાતા સોમભૂષણા ॥ ૭૯ ॥

કાલી કલાપિની કાન્તિઃ કૌશેયામ્બરમણ્ડિતા ।
શશક્ષતજસંરક્તચન્દનાલિપ્તગાત્રકા ॥ ૮૦ ॥

મઞ્જીરમણ્ડિતપદા મઞ્જુવાક્યા મનોરમા ।
ગાયત્ર્યર્થસ્વરૂપા ચ ગાયત્રી ગોગતિપ્રદા ॥ ૮૧ ॥

ધન્યાઽક્ષરાત્મિકા ધેનુઃ ધાર્મિકા ધર્મવર્ધિની ।
એલાલકાઽપ્યેધમાનકૃપા કૃસરતર્પિતા ॥ ૮૨ ॥

કૃષ્ણા કૃષ્ણાલકા કૃષ્ટા કષ્ટઘ્ની ખણ્ડિતાશરા ।
કલાલાપા કલહકૃદ્દૂરા કાવ્યાબ્ધિકૌમુદી ॥ ૮૩ ॥

અકારણા કારણાત્મા કારણાવિનિવર્તિની ।
કવિપ્રિયા કવનદા કૃતાર્થા કૃષ્ણભામિની ॥ ૮૪ ॥

રુક્મિણી રુક્મિભગિની રુચિરા રુચિદા રુચિઃ ।
રુક્મપ્રિયા રુક્મભૂષા રૂપિણી રૂપવર્જિતા ॥ ૮૫ ॥પૃ
અભીષ્મા ભીષ્મતનયા ભીતિહૃદ્ભૂતિદાયિની ।
સત્યા સત્યવ્રતા સહ્યા સત્યભામા શુચિવ્રતા ॥ ૮૬ ॥

સમ્પન્ના સંહિતા સમ્પત્ સવિત્રી સવિતૃસ્તુતા ।
દ્વારકાનિલયા દ્વારભૂતા દ્વિપદગા દ્વિપાત્ ॥ ૮૭ ॥

એકૈકાત્મૈકરૂપૈકપત્ની ચૈકેશ્વરી પ્રસૂઃ ।
અજ્ઞાનધ્વાન્તસૂર્યાર્ચિઃ દારિદ્ર્યાગ્નિઘનાવલી ॥ ૮૮ ॥

પ્રદ્યુમ્નજનની પ્રાપ્યા પ્રકૃષ્ટા પ્રણતિપ્રિયા ।
વાસુદેવપ્રિયા વાસ્તુદોષઘ્ની વાર્ધિસંશ્રિતા ॥ ૮૯ ॥

વત્સલા કૃત્સ્નલાવણ્યા વર્ણ્યા ગણ્યા સ્વતન્તિરકા ।
ભક્તા ભક્તપરાધીના ભવાની ભવસેવિતા ॥ ૯૦ ॥

રાધાપરાધસહની રાધિતાશેષસજ્જના ।
કોમલા કોમલમતિઃ કુસુમાહિતશેખરા ॥ ૯૧ ॥

કુરુવિન્દમણિશ્રેણીભૂષણા કૌમુદીરુચિઃ ।
અમ્લાનમાલ્યા સમ્માનકારિણી સરયૂરુચિઃ ॥ ૯૨ ॥

કટાક્ષનૃત્યત્કરુણા કનકોજ્જ્વલભૂષણા ।
નિષ્ટપ્તકનકાભાઙ્ગી નીલકુઞ્ચિતમૂર્ધજા ॥ ૯૩ ॥

વિશૃઙ્ખલા વિયોનિસ્થા વિદ્યમાના વિદાંવરા ।
શૃઙ્ગારિણી શિરીષાઙ્ગી શિશિરા શિરસિ સ્થિતા ॥ ૯૪ ॥

સૂર્યાત્મિકા સૂરિનમ્યા સૂર્યમણ્ડલવાસિની ।
વહ્નિશૈત્યકરી વહ્નિપ્રવિષ્ટા વહ્નિશોભિતા ॥ ૯૫ ॥

નિર્હેતુરક્ષિણી નિષ્કાભરણા નિષ્કદાયિની ।
નિર્મમા નિર્મિતજગન્નિસ્તમસ્કા નિરાશ્રયા ॥ ૯૬ ॥

નિરયાર્તિહરી નિઘ્ના નિહિતા નિહતાસુરા ।
રાજ્યાભિષિક્તા રાજ્યેશી રાજ્યદા રાજિતાશ્રિતા ॥ ૯૭ ॥

રાકેન્દુવદના રાત્રિચરઘ્ની રાષ્ટ્રવલ્લભા ।
શ્રિતાચ્યુતપ્રિયા શ્રોત્રી શ્રીદામસખવલ્લભા ॥ ૯૮ ॥

રમણી રમણીયાઙ્ગી રમણીયગુણાશ્રયા ।
રતિપ્રિયા રતિકરી રક્ષોઘ્ની રક્ષિતાણ્ડકા ॥ ૯૯ ॥

રસરૂપા રસાત્મૈકરસા રસપરાશ્રિતા ।
રસાતલસ્થિતા રાસતત્પરા રથગામિની ॥ ૧૦૦ ॥

અશ્વારૂઢા ગજારૂઢા શિબિકાતલશાયિની ।
ચલત્પાદા ચલદ્વેણી ચતુરઙ્ગબલાનુગા ॥ ૧૦૧ ॥

ચઞ્ચચ્ચન્દ્રકરાકારા ચતુર્થી ચતુરાકૃતિઃ ।
ચૂર્ણીકૃતાશરા ચૂર્ણાલકા ચૂતફલપ્રિયા ॥ ૧૦૨ ॥

શિખાશીઘ્રા શિખાકારા શિખાવિધૃતમલ્લિકા ।
શિક્ષાશિક્ષિતમૂર્ખાલિઃ શીતાઽશીતા શતાકૃતિઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વૈષ્ણવી વિષ્ણુસદૃશી વિષ્ણુલોકપ્રદા વૃષા ।
વીણાગાનપ્રિયા વીણા વીણાધરમુનિસ્તુતા ॥ ૧૦૪ ॥

વૈદિકી વૈદિકાચારપ્રીતા વૈદૂર્યભૂષણા ।
સુન્દરાઙ્ગી સુહૃત્સ્ફીતા સાક્ષિણી સાક્ષમાલિકા ॥ ૧૦૫ ॥

ક્રિયા ક્રિયાપરા ક્રૂરા ક્રૂરરાક્ષસહારિણી ।
તલ્પસ્થા તરણિસ્થાના તાપત્રયનિવારિણી ॥ ૧૦૬ ॥

તીર્ણપ્રતિજ્ઞા તીર્થેશી તીર્થપાદા તિથિપ્રિયા ।
ચર્યા ચરણદા ચીર્ણા ચીરાઙ્કા ચત્વરસ્થિતા ॥ ૧૦૭ ॥

લતા લતાઙ્ગી લાવણ્યા લઘ્વી લક્ષ્યાશરાલયા ।
લીલા લીલાહતખલા લીના લીઢા શુભાવલિઃ ॥ ૧૦૮ ॥

લૂતોપમાના લૂનાઘા લોલાઽલોલવિભૂતિદા ।
અમર્ત્યા મર્ત્યસુલભા માનુષી માનવી મનુઃ ॥ ૧૦૯ ॥

સુગન્ધા સુહિતા સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્મમધ્યા સુતોજ્જ્વલા ।
મણિર્મણિમતી મઞ્જુગમના મહિતા મુનિઃ ॥ ૧૧૦ ॥

મિતાઽમિતસુખાકારા મીલિતા મીનલોચના ।
ગોમતી ગોકુલસ્થાના ગોદા ગોકુલવાસિની ॥ ૧૧૧ ॥

ગજેન્દ્રગામિની ગમ્યા માદ્રી માયાવિની મધુઃ ।
ત્રિલોચનનુતા ત્રિષ્ટુબનષ્ટુપ્પઙ્ક્તિરૂપિણી ॥ ૧૧૨ ॥

દ્વિપાત્ત્રિપાદષ્ટપદી નવપાચ્ચ ચતુષ્પદી ।
પઙ્ક્ત્યાનનોપદેષ્ટ્રી ચ શારદા પઙ્ક્તિપાવની ॥ ૧૧૩ ॥

શેખરીભૂતશીતાંશુઃ શેષતલ્પાધિશાયિની ।
શેમુષી મુષિતાશેષપાતકા માતૃકામયી ॥ ૧૧૪ ॥

શિવવન્દ્યા શિખરિણી હરિણી કરિણી સૃણિઃ ।
જગચ્ચક્ષુર્જગન્માતા જઙ્ગમાજઙ્ગમપ્રસૂઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સર્વશબ્દા સર્વમુક્તિઃ સર્વભક્તિસ્સમાહિતા ।
ક્ષીરપ્રિયા ક્ષાલિતાઘા ક્ષીરામ્બુધિસુતાઽક્ષયા ॥ ૧૧૬ ॥

માયિની મથનોદ્ભૂતા મુગ્ધા દુગ્ધોપમસ્થિતા ।
વશગા વામનયના હંસિની હંસસેવિતા ॥ ૧૧૭ ॥

અનઙ્ગાઽનઙ્ગજનની સુતુઙ્ગપદદાયિની ।
વિશ્વા વિશ્વેડિતા વિશ્વધાત્રી વિશ્વાધિકાર્થદા ॥ ૧૧૮ ॥

ગદ્યપદ્યસ્તુતા ગન્ત્રી ગચ્છન્તી ગરુડાસના ।
પશ્યન્તી શૃણ્વતી સ્પર્શકર્ત્રી રસનિરૂપિણી ॥ ૧૧૯ ॥

ભૃત્યપ્રિયા ભૃતિકરી ભરણીયા ભયાપહા ।
પ્રકર્ષદા પ્રસિદ્ધેશા પ્રમાણં પ્રમિતિઃ પ્રમા ॥ ૧૨૦ ॥

આકાશરૂપિણ્યધ્યસ્તા મધ્યસ્થા મધ્યમા મિતિઃ ।
તલોદરી તલકરી તટિદ્રૂપા તરઙ્ગિણી ॥ ૧૨૧ ॥

અકમ્પા કમ્પિતરિપુઃ જમ્ભારિસુખદાયિની ।
દયાવિષ્ટા શિષ્ટસુહૃત્ વિષ્ટરશ્રવસઃપ્રિયા ॥ ૧૨૨ ॥

હૃષીકસુખદા હૃદ્યાઽભીતા ભીતાર્તિહારિણી ।
માતા મનુમુખારાધ્યા માતઙ્ગી માનિતાખિલા ॥ ૧૨૩ ॥

ભૃગુપ્રિયા ભ્રુગુસુતા ભાર્ગવેડ્યા મહાબલા ।
અનુકૂલાઽમલતનુઃ લોપહીના લિપિસ્તુતા ॥ ૧૨૪ ॥

અન્નદાઽન્નસ્વરૂપઽન્નપૂર્ણાઽપર્ણા ઋણાપહા ।
વૃન્દા વૃન્દાવનરતિઃ બન્દીભૂતામરીસ્તુતા ॥ ૧૨૫ ॥

તેજસ્વિની તુર્યપૂજ્યા તેજસ્ત્રિતયરૂપિણી ।
ષડાસ્યજયદા ષષ્ઠી ષડૂર્મિપરિવર્જિતા ॥ ૧૨૬ ॥

ષડ્જપ્રિયા સત્ત્વરૂપા સવ્યમાર્ગપ્રપૂજિતા ।
સનાતનતનુસ્સન્ના સમ્પન્મૂર્તિઃ સરીસૃપા ॥ ૧૨૭ ॥

જિતાશા જન્મકર્માદિનાશિની જ્યેષ્ઠરૂપિણી ।
જનાર્દનહૃદાવાસા જનાનન્દા જયાઽજનિઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વાસના વાસનાહન્ત્રી વામા વામવિલોચના ।
પયસ્વિની પૂતતનુઃ પાત્રી પરિષદર્ચિતા ॥ ૧૨૯ ॥

મહામોહપ્રમથિની મહાહર્ષા મહાધૃતિઃ ।
મહાવીર્યા મહાચર્યા મહાપ્રીતા મહાગુણા ॥ ૧૩૦ ॥

મહાશક્તિર્મહાસક્તિઃ મહાજ્ઞાના મહારતિઃ ।
મહાપૂજ્યા મહેજ્યા ચ મહાલાભપ્રદા મહી ॥ ૧૩૧ ॥

મહાસમ્પન્મહાકમ્પા મહાલક્ષ્યા મહાશયા ।
મહારૂપા મહાધૂપા મહામતિર્મહામહા ॥ ૧૩૨ ॥

મહારોગહરી મુક્તા મહાલોભહરી મૃડા ।
મેદસ્વિની માતૃપૂજ્યા મેયા મા માતૃરૂપિણી ॥ ૧૩૩ ॥

નિત્યમુક્તા નિત્યબુદ્ધા નિત્યતૃપ્તા નિધિપ્રદા ।
નીતિજ્ઞા નીતિમદ્વન્દ્યા નીતા પ્રીતાચ્યુતપ્રિયા ॥ ૧૩૪ ॥

મિત્રપ્રિયા મિત્રવિન્દા મિત્રમણ્ડલશોભિની ।
નિરઙ્કુશા નિરાધારા નિરાસ્થાના નિરામયા ॥ ૧૩૫ ॥

નિર્લેપા નિઃસ્પૃહા નીલકબરી નીરજાસના ।
નિરાબાધા નિરાકર્ત્રી નિસ્તુલા નિષ્કભૂષિતા ॥ ૧૩૬ ॥

નિરઞ્જના નિર્મથના નિષ્ક્રોધા નિષ્પરિગ્રહા ।
નિર્લોભા નિર્મલા નિત્યતેજા નિત્યકૃપાન્વિતા ॥ ૧૩૭ ॥

ધનાઢ્યા ધર્મનિલયા ધનદા ધનદાર્ચિતા ।
ધર્મકર્ત્રી ધર્મગોપ્ત્રી ધર્મિણી ધર્મદેવતા ॥ ૧૩૮ ॥

ધારા ધરિત્રી ધરણિઃ ધુતપાપા ધુતાશરા ।
સ્ત્રીદેવતાઽક્રોધનાથાઽમોહાઽલોભાઽમિતાર્થદા ॥ ૧૩૯ ॥

કાલરૂપાઽકાલવશા કાલજ્ઞા કાલપાલિની ।
જ્ઞાનિધ્યેયા જ્ઞાનિગમ્યા જ્ઞાનદાનપરાયણા ॥ ૧૪૦ ॥

ઇતિ શ્રીનારદીયોપપુરાણાન્તર્ગતં શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રં ૨ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Laxmi:

1000 Names of of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top