Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mookambika Divya | Sahasranama Stotram Lyrics in English

This beautiful Sahasranama of Sri Mukambika Devi is taken from the chapter called Kolapura Mahatmyam of Skanda Mahapurana. This is a very powerful hymn and a single repetition of this hymn is said to be equal to Sahasrachandi Homa. Sri Mookambika is the combination of not only the three prime deities Mahakali, Mahalakshmi and Mahasarasvati, but also all the other forms of Sri Devi like Kaushiki, Mahishamardini, Shatakshi and all other gods and goddesses. By simply chanting this great hymn, one can please all the three hundred crores of devas who reside in Sridevi. This is a lesser known hymn probably because it was handed over from a Guru to Shishya, during the initiation into the Mulamantra of Sri Mukambika, known as Gauri Panchadashakshari. Sage Markandeya says that this hymn is of indescribable glory and should never be given to the ignorant who do not worship Shridevi and those who are not into initiated into the secrets of Kulachara! Please use it with proper discernment.

Shri Mukambika Divyasahasranamastotram Lyrics in English:

॥ srimukambika divyasahasranamastotram ॥
suta uvaca

pura kailasasikhare markandeyo mahamunih ।
papraccha girijanatham siddhagandharvasevitam ॥

sahasrarkapratikasam trinetram candrasekharam ।
bhagavatya krtam karma danavanam rane katham ॥

sri siva uvaca

srnu vatsa pravaksyami yanmam tvam pariprcchasi ।
triguna srirmahalaksmih yo’saubhagyavati para ॥

yoganidranimagnasya visnoramitatejasah ।
pimjusatatsamudbhutau vikhyatau madhukaitabhau ॥

tayoh visnorabhudbhuyo yuddham sarvabhayankaram ।
cakrina nihatavetau mahamayavimohitau ॥

atha devasarirebhyah pradurbhuta mahesvari ।
mahisam sa mahaviryam avadhinnamarupakam ॥

tato daityarditaih devaih puruhutadibhih stuta ।
saisa bhagavati daityam dhumralocanasamjnitam ॥

candamundau mahaviryau raktabijam bhayankaram ।
nihatya devi daityendram nisumbhamuruvikramam ॥

sumbhasuram mahaviryam devatamrtyurupinam ।
yudhyamanam sasainyam tam avadhidambika punah ॥

devasca rsayah siddhah gandharvasca muda tada ।
tustuvuh bhaktinamratmamurtayah paramesvarim ॥

suta uvaca

etatcchrutva sivoktam tat markandeyo mahamunih ।
padmairnamnam sahasrena pujayamasa tam sivam ॥

Om asyasri mukambikayah
varadivyasahasranamastotramalamahamantrasya
markandeya bhagavan rsih – gayatri chandah –
trimurtyaikyasvarupini mahakali-mahalaksmi-mahasarasvati
trigunatmika sri mukambika devata –
hram bijam – hrim saktih – hrum kilakam –
sri mukambika varaprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

[hram ityadi va mukambikayah gauri pancadasaksaryakhya
balakumarika vidyaya va nyasamacaret ]

dhyanam

sailadhirajatanayam saradindukotibhasvan
mukhambujakiritayutam trinetram ।
sankharyabhitivaravaryakaram manojnam
mukambikam munisura’bhayadam smarami ॥

pramatta madhukaitabhau mahisadanavam ya’vadhit
sadhumranayanahvayau sabalacandamundavapi ।
saraktadanujau bhayankaranisubhasumbhasurau asau
bhagavati sada hrdi vibhatu mukambika ॥

prapannajanakamadam prabalamukadarpapaham
anusnasukaladharam aridarabhayestanvitam ।
tatidvisarabhasuram kutajasailamulasritam
asesavibhudhatmikam anubhajami mukambikam ॥

॥lamityadi pancapuja॥

sri markandeya uvaca
srim hrim aim Om

mukambika mukamata mukavagbhutidayini
mahalaksmih mahadevi maharajyapradayini ।
mahodaya maharupa manya mahitavikrama
manuvandya mantrivarya mahesvasa mansavini ॥

menakatanaya mata mahita matrpujita
mahati marajanani mrtasamjivini matih ।
mahaniya madollasa mandarakusumaprabha madhavi
mallikapujya malayacalavasini ॥

mahankabhagini murta mahasarasvataprada
martyalokasraya manyuh matida moksadayini ।
mahapujya makhaphalaprada maghavadasraya
maricimarutapranah manujyestha mahausadhih ॥

mahakarunika muktabharana mangalaprada
manimanikyasobhadhya madahina madotkata ।
mahabhagyavati mandasmita manmathasevita
maya vidyamayi mamjubhasini madalalasa ॥

mrdani mrtyumathini mrdubhasa mrdapriya
mantrajna mitrasankasa munih mahisamardini ।
mahodaya mahoraska mrgadrstih mahesvari
mrnalasitala mrtyuh merumandaravasini ॥

medhya matangagamana mahamarisvarupini
meghasyama meghanada minaksi madanakrtih ।
manonmayi mahamaya mahisasuramoksada
menakavandita menya munivanditapaduka ॥

mrtyuvandya mrtyudatri mohini mithunakrtih
maharupa mohitangi munimanasasamsthita ।
mohanakaravadana musalayudhadharini
maricimala manikyabhusana mandagamini ॥

mahisi marutagatih mahalavanyasalini
mrdanganadini maitri madiramodalalasa ।
mayamayi mohanasa munimanasamandira
martandakotikirana mithyajnananivarini ॥

mrgankavadana margadayini mrganabhidhrk
mandamarutasamsevya mudaratarumulaga ।
mandahasa madakari madhupanasamudyata madhura
madhavanuta madhavi madhavarcita ॥

martandakotijanani martandagatidayini
mrnalamurtih mayavi mahasamrajyadayini ।
kanta kantamukhi kali kacanirjitabhrngika
kanjaksi kanjavadana kasturitilakojvala ॥

kalikakaravadana karpuramodasamyuta
kokilalapasangita kanakakrtibimbabhrt ।
kambukanthi kanjahara kalidosavinasini
kancukadhya kanjarupa kancibhusanarajita ॥

kanthiravajitamadhya kancidamavibhusita
krtakinkinikasobha kancanasravinivika ।
kancanottamasobhadhya kanakaklrptapaduka
kanthiravasamasina kanthiravaparakrama ॥

kalyani kamala kamya kamaniya kalavati
krtih kalpataruh kirtih kutajacalavasini ।
kavipriya kavyalola kapardirucirakrtih
kanthiravadhvaja kamarupa kamitadayini ॥

krsanuh kesavanuta krtaprajna krsodari
kosadhisvarasamsevya krsakarsitapataka ।
karindragamini keḷi kumari kalabhasini
kalidosahara kastha karavirasumapriya ॥

kalarupa krsnanuta kaladharasupujita
kubja kanjeksana kanya kaladharamukha kavih ।
kala kalangi kaveri kaumudi kalarupini
kaladhya kolasamhartri kusumadhya kulangana ॥

kuconnata kunkumadhya kausumbhakusumapriya
kacasobha kalaratrih kicakaranyasevita ।
kustharogahara kurmaprstha kamitavigraha
kalanana kalalapa kalabhadhisvararcita ॥

ketakikusumaprita kailasapadadayini
kapardini kalamala kesavarcitapaduka ।
kusatmaja kesapasa kolapuranivasini
kosanatha klesahantri kisasevya krpapara ॥

kaunteyarcitapadabja kalindi kumudalaya
kanatkanakatatanka karini kumudeksana ।
kokastani kundaradana kulamargapravartini
kuberapujita skandamata kilalasitala ॥

kali kamakala kasi kasapuspasamaprabha
kinnari kumudahladakarini kapilakrtih ।
karyakarananirmukta krimikitantamoksada
kiratavanita kantih karyakaranarupini ॥

kapila kapilaradhya kapisadhvajasevita
karali kartikeyakhyajanani kantavigraha ।
karabhoruh karenusrih kapalipritidayini
kolarsivarasamsevya krtajna kanksitarthada ॥

bala balanibha banadharini banapujita
bisaprasunanayana bisatantunibhakrtih ।
bahuprada bahubala baladityasamaprabha
baladharahita bindunilaya bagalamukhi ॥

badariphalavaksoja bahyadambhavivarjita
bala balapriya bandhuh bandha bauddha budhesvari ।
bilvapriya balalata balacandravibhusita
buddhida bandhanacchetri bandhukakusumapriya ॥

brahmi brahmanuta bradhnatanaya brahmacarini
brhaspatisamaradhya budharcitapadambuja ।
brhatkuksih brhadvani brhatprstha bilesaya
bahirdhvajasuta barhikaca bijasraya bala ॥

bindurupa bijapurapriya balendusekhara
bijankurodbhava bijarupini brahmarupini ।
bodharupa brhadrupa bandhini bandhamocini
bimbasamstha balarupa balaratrisadharini ॥

vanadurga vahninauka srivandya vanasamsthita
vahniteja vahnisaktih vanitaratna rupini ।
vasundhara vasumati vasudha vasudayini
vasavadisuraradhya vandhyatavinivartini ॥

vivekini visesajna visnuh vaisnavapujita
panditakhiladaityarih vijaya vijayaprada ।
vilasini vedavedya viyatpujya visalini
visvesvari visvarupa visvasrstividhayini ॥

virapatni viramata viralokapradayini
varaprada varyapada vaisnavasrih vadhuvara ।
vadhuh varidhisanjata varanadisusamsthita
vamabhagadhika vama vamamargavisarada ॥

vamini vajrisamsevya vajradyayudhadharini
vasya vedya visvarupa visvavandya vimohini ।
vidvadrupa vajranakha vayovasthavivarjita
virodhasamani vidya varitaugha vibhutida ॥

visvatmika visvapasamocini varanasthita
vibudharcya visvavandya visvabhramanakarini ।
vilaksana visalaksi visvamitravaraprada
virupaksapriya varijaksi varijasambhava ॥

vangmayi vakpatih vayurupa varanagamini
vardhigambhiragamana varijaksasati vara ।
visaya visayasakta vidya’vidyasvarupini
vinadhari viprapujya vijaya vijayanvita ॥

vivekajna vidhistuta visuddha vijayarcita
vaidhavyanasini vaivahita visvavilasini ।
visesamanada vaidya vibudhartivinasini
vipulasronijaghana valitrayavirajita ॥

vijayasrih vidhumukhi vicitrabharananvita
vipaksavratasamhartri vipatsamharakarini ।
vidyadhara visvamayi viraja virasamstuta
vedamurtih vedasara vedabhasavicaksana ॥

vicitravastrabharana vibhusitasaririni
vinagayanasamyukta vitaraga vasuprada ।
viragini visvasara visvavasthavivarjita
vibhavasuh vayovrddha vacyavacakarupini ॥

vrtrahantri vrttidatri vaksvarupa virajita
vratakarya vajrahasta vratasila vratanvita ।
vratatmika vrataphala vratasadgunyakarini
vrttih vadatmika vrttiprada varya vasatkrta ॥

vijnatri vibudha vedya vibhavasusamadyutih
visvavedya virodhaghni vibudhastomajivana ।
virastutya viyadyana vijnanaghanarupini
varavani visuddhantahkarana visvamohini ॥

vagisvari vagvibhutidayini varijanana
varunimadaraktaksi vamamargapravartini ।
vamanetra viradrupa vetrasuranisudini
vakyarthajnanasandhatri vagadhisthanadevata ॥

vaisnavi visvajanani visnumaya varanana
visvambhari vitihotra visvesvaravimohini ।
visvapriya visvakartri visvapalanatatpara
visvahantri vinodadhya viramata vanapriya ॥

varadatri vitapanarata viranibarhini
vidyunnibha vitaroga vandya vigatakalmasa ।
vijitakhilapasanda viracaitanyavigraha
rama raksakari ramya ramaniya ranapriya ॥

raksapara raksasaghni rajni ramanarajita
rakenduvadana rudra rudrani raudravarjita ।
rudraksadharini rogaharini ranganayika
rajyasriranjitapada rajarajanisevita ॥

rucira rocana roci rnamocanakarini
rajanisakalayukta rajatadriniketana ।
ragosthi ragahrdaya rama ravanasevita
raktabijardini raktalocana rajyadayini ॥

raviprabha ratikara ratnadhya rajyavallabha
rajatkusumadhammilla rajarajesvari ratih ।
radha radharcita raudri rananmanjiranupura
rakaratrih rjurasih rudraduti rgatmika ॥

rajaccandrajatajuta rakendumukhapankaja
ravanarihrdavasa ravanesavimohini ।
rajatkanakakeyura rajatkarajitambuja
ragaharayuta ramasevita ranapandita ॥

rambhoru ratnakataka rajahamsagatagatih
rajivaranjitapada rajasimhasanasthita ।
raksakari rajavandya raksomandalabhedini
daksayani dantarupa danakrt danavardini ॥

daridryanasini datri dayayukta durasada
durjaya duhkhasamani durgadatri duratyaya ।
dasikrtamara devamata daksinyasalini
daurbhagyaharini devi daksayajnavinasini ॥

dayakari dirghabahuh dutahantri divisthita
dayarupa devarajasamstuta dagdhamanmatha ।
dinakrtkotisankasa divisaddivyavigraha
dinacintamanih divyasvarupa diksitayini ॥

didhitih dipamaladhya dikpatih divyalocana
durga duhkhaughasamani duritaghni durasada ।
durjneya dustasamani durgamurtih digisvari
durantakhya dustadahya durdharsa dundubhisvana ॥

duspradharsa duraradhya durnitijananigraha
durvadalasyamalangi drutadrgdhusanojjhita ।
devata devadevesi devi desikavallabha
devika devasarvasva desapradesakarini ॥

dosapaha dosadura dosakarasamanana
dogdhri daurjanyasamani dauhitrapratipadini ।
dutyadikridanapara dyumanih dyutasalini
dyotitasa dyutapara dyavabhumiviharini ॥

dantini dandini damstri dantasukavisapaha
dambhadura dantisuta dandamatrajayaprada ।
darvikara dasagriva dahanarcih dadhipriya
dadhicivarada daksa daksinamurtirupini ॥

danasila dirghavarsma daksinardhesvara
drta dadimikusumaprita durgaduskrtaharini ।
jayanti janani jyotsna jalajaksi jayaprada
jara jarayujaprita jaramaranavarjita ॥

jivana jivanakari jivesvaravirajita
jagadyonih janihara jataveda jalasraya ।
jitambara jitahara jitakara jagatpriya
jnanapriya jnanaghana jnanavijnanakarini ॥

jnanesvari jnanagamya jnatajnataughanasini
jigjnasa jirnarahita jnanini jnanagocara ।
ajnanadhvamsini jnanarupini jnanakarini
jatartisamani janmaharini jnanapanjara ॥

jatihina jaganmata jabalamunivandita
jagaruka jagatpatri jagadvandya jagadguruh ।
jalajaksasati jetri jagatsamharakarini
jitakrodha jitarata jitacandramukhambuja ॥

yajnesvari yajnaphala yajana yamapujita
yatih yonih yavanika yayajuka yugatmika ।
yugakrtih yogadatri yajna yuddhavisarada
yugmapriya yuktacitta yatnasadhya yasaskari ॥

yamini yatanahara yoganidra yatipriya
yatahrtakamala yajya yajamanasvarupini ।
yaksesi yaksaharana yaksini yaksasevita
yadavastri yadupatih yamalarjunabhanjana ॥

vyalalankarini vyadhiharini vyayanasini
tiraskrtamahavidya tiryakprstha tirohita ।
tilapuspasamakaranasika tirtharupini
tiryagrupa tirthapada trivarga tripuresvari ॥

trisamdhya trigunadhyaksa trimurtih tripurantaki
trinetravallabha tryaksa trayi tranaparayana ।
tarana tarini tara taraparikalavrta
taratmika tarajapa turitadhya taruttama ॥

turnaprasada tuniradharini turnasamskrta
tosini turnagamana tulahina’tulaprabha ।
tarangini tarangadhya tula tundilaputrini
tanunapat tanturupa taragi tantrarupini ॥

tarakarih tungakuca tilakalih tilarcita
tamopaha tarksyagatih tamasi tridivesvari ।
tapasvini taporupa tapasedya trayitanuh
tapahphala tapassadhya talatalanivasini ॥

tandavesvarasamprita tatidiksanasambhrama
tanumadhya tanurupa taḷibhanuh tatitprabha ।
sadasya sadaya sarvavandita sadasatpara
sadyahprasadini sudhih saccidanandarupini ॥

saridvega sadakara saritpativasundhara
sarisrpangabharana sarvasaubhagyadayini ।
samasadhya samagita somasekharavallabha
somavaktra saumyarupa somayagaphalaprada ॥

saguna satkriya satya sadhakabhistadayini
sudhaveni saudhavasa sujna susrih suresvari ।
ketakikusumaprakhya kacanirjitanirada
kuntalayitabhrngalih kundalikrtakaisiki ॥

sindurankitakesanta kanjaksi sukapolika
kanatkanakatatanka campakakrtinasika ।
nasalankrtasanmukta bimbosthi balacandradhrt
kundadanta trinayana punyasravanakirtana ॥

kalaveni kucajitacakora hararanjita
karasthangulika ratnakancidamavirajita ।
ratnakinkinika ramyanivika ratnakancuka
harimadhya’gadhaprstha karabhoruh nitambini ॥

padanirjitapadmabha urmikaranjitangulih
gangeyakinkiniyukta ramaniyanguliyuta ।
manikyaratnabharana madhupanavisarada
madhumadhya mandagata mattebhastha’mararcita ॥

mayuraketujanani malayacalaputrika
parardhabhaga haryaksavahana harisodari ।
hatakabha harinuta hamsaga hamsarupini
harsarupa haripatih hayarudha haritpatih ॥

sarvaga sarvadevesi samaganapriya sati
sarvopadravasamhartri sarvamangaladayini ।
sadhupriya sagaraja sarvakartri sanatani
sarvopanisadudgita sarvasatrinibarhini ॥

sanakadimunistutya sadasivamanohara
sarvajna sarvajanani sarvadhara sadagatih ।
sarvabhutahita sadhya sarvasaktisvarupini
sarvaga sarvasukhada sarvesi sarvaranjini ॥

sivesvari sivaradhya sivananda sivatmika
suryamandalamadhyastha siva sankaravallabha ।
sudhaplava sudhadhara sukhasamvitsvarupini
sivankari sarvamukhi suksmajnanasvarupini ॥

advayanandasamsobha bhogasvargapavargada
visnusvasa vaisnavapta vividarthavinodini ।
girija jirisaprita sarvani sahrmadayini
hrtpadmamadhyanilaya sarvotpattih svaratmika ॥

taruni tarunarkabha cintyacintyasvarupini
srutismrtimayi stutya stutirupa stutipriya ।
Omkaragarbha hyo’nkari kankali kalarupini
visvambhari vinitastha vidhatri vividhaprabha ॥

srikari srimati sreyah srida sricakramadhyaga
dvadasantasarojastha nirvanasukhadayini ।
sadhvi sarvodbhava satva srikanthasvantamohini
vidyatanuh mantratanuh madanodyanavasini ॥

yogalaksmih rajyalaksmih mahalaksmih sarasvati
sadanandaikarasika brahmavisnvadivandita ।
kumari kapila kali pingaksi krsnapingala
candaghamtah mahasiddhih varahi varavarnini ॥

katyayani vayuvega kamaksi karmasaksini
durgadevi mahadevi adidevi mahasana ।
mahavidya mahamaya vidyalola tamomayi
sankhacakragadahasta mahamahisamardini ॥

khadgini sulini buddhirupini bhutidayini
varuni jatini trastadaityasangha sikhandini ।
suresvari sastrapujya mahakali dvijarcita
icchajnanakriya sarvadevatanandarupini ॥

mattasumbhanisumbhaghni candamundavighatini
vahnirupa mahakantih hara jyotsnavati smara ।
vagisvari vyomakesi mukahantri varaprada
svaha svadha sudhasvamedha srih hrih gauri paramesvari ॥ Om

॥ iti sri skandamahapurane kolapuramukambikamahatmyakhye
upakhyane sri devyah divyavarasahasranama stotram sivamastu ॥

Also Read 1000 Names of Sri Mookambika Divya:

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mookambika Divya | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top