Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Mookambika Divya | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

This beautiful Sahasranama of Sri Mukambika Devi is taken from the chapter called Kolapura Mahatmyam of Skanda Mahapurana. This is a very powerful hymn and a single repetition of this hymn is said to be equal to Sahasrachandi Homa. Sri Mookambika is the combination of not only the three prime deities Mahakali, Mahalakshmi and Mahasarasvati, but also all the other forms of Sri Devi like Kaushiki, Mahishamardini, Shatakshi and all other gods and goddesses. By simply chanting this great hymn, one can please all the three hundred crores of devas who reside in Sridevi. This is a lesser known hymn probably because it was handed over from a Guru to Shishya, during the initiation into the Mulamantra of Sri Mukambika, known as Gauri Panchadashakshari. Sage Markandeya says that this hymn is of indescribable glory and should never be given to the ignorant who do not worship Shridevi and those who are not into initiated into the secrets of Kulachara! Please use it with proper discernment.

Shri Mukambika Divyasahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମୂକାମ୍ବିକା ଦିଵ୍ୟସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ସୂତ ଉଵାଚ

ପୁରା କୈଲାସଶିଖରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋ ମହାମୁନିଃ ।
ପପ୍ରଚ୍ଛ ଗିରିଜାନାଥଂ ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ଵସେଵିତମ୍ ॥

ସହସ୍ରାର୍କପ୍ରତୀକାଶଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଂ ।
ଭଗଵତ୍ୟା କୃତଂ କର୍ମ ଦାନଵାନାଂ ରଣେ କଥମ୍ ॥

ଶ୍ରୀ ଶିଵ ଉଵାଚ

ଶୃଣୁ ଵତ୍ସ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ୟନ୍ମାଂ ତ୍ଵଂ ପରିପୃଚ୍ଛସି ।
ତ୍ରିଗୁଣା ଶ୍ରୀର୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ୟୋଽସୌଭାଗ୍ୟଵତୀ ପରା ॥

ୟୋଗନିଦ୍ରାନିମଗ୍ନସ୍ୟ ଵିଷ୍ଣୋରମିତତେଜସଃ ।
ପିଂଜୂଷତତ୍ସମୁଦ୍ଭୂତୌ ଵିଖ୍ୟାତୌ ମଧୁକୈଟଭୌ ॥

ତୟୋଃ ଵିଷ୍ଣୋରଭୂଦ୍ଭୂୟୋ ୟୁଦ୍ଧଂ ସାର୍ଵଭୟଙ୍କରମ୍ ।
ଚକ୍ରିଣା ନିହତାଵେତୌ ମହାମାୟାଵିମୋହିତୌ ॥

ଅଥ ଦେଵଶରୀରେଭ୍ୟଃ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତା ମହେଶ୍ଵରୀ ।
ମହିଷଂ ସା ମହାଵୀର୍ୟଂ ଅଵଧୀନ୍ନାମରୂପକମ୍ ॥

ତତୋ ଦୈତ୍ୟାର୍ଦିତୈଃ ଦେଵୈଃ ପୁରୁହୂତାଦିଭିଃ ସ୍ତୁତା ।
ସୈଷା ଭଗଵତୀ ଦୈତ୍ୟଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନସଂଜ୍ଞିତମ୍ ॥

ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡୌ ମହାଵୀର୍ୟୌ ରକ୍ତବୀଜଂ ଭୟଙ୍କରମ୍ ।
ନିହତ୍ୟ ଦେଵୀ ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଂ ନିଶୁମ୍ଭମୁରୁଵିକ୍ରମମ୍ ॥

ଶୁମ୍ଭାସୁରଂ ମହାଵୀର୍ୟଂ ଦେଵତାମୃତ୍ୟୁରୂପିଣମ୍ ।
ୟୁଧ୍ୟମାନଂ ସସୈନ୍ୟଂ ତଂ ଅଵଧୀଦମ୍ବିକା ପୁନଃ ॥

ଦେଵାଶ୍ଚ ଋଷୟଃ ସିଦ୍ଧାଃ ଗନ୍ଧର୍ଵାଶ୍ଚ ମୁଦା ତଦା ।
ତୁଷ୍ଟୁଵୁଃ ଭକ୍ତିନମ୍ରାତ୍ମମୂର୍ତୟଃ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥

ସୂତ ଉଵାଚ

ଏତତ୍ଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ଵା ଶିଵୋକ୍ତଂ ତତ୍ ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋ ମହାମୁନିଃ ।
ପଦ୍ମୈର୍ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରେଣ ପୂଜୟାମାସ ତାଂ ଶିଵାମ୍ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟଶ୍ରୀ ମୂକାମ୍ବିକାୟାଃ
ଵରଦିଵ୍ୟସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମାଲାମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଭଗଵାନ୍ ଋଷିଃ – ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦଃ –
ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ୟୈକ୍ୟସ୍ଵରୂପିଣୀ ମହାକାଲୀ-ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ-ମହାସରସ୍ଵତୀ
ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଶ୍ରୀ ମୂକାମ୍ବିକା ଦେଵତା –
ହ୍ରାଂ ବୀଜଂ – ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ – ହ୍ରୂଂ କୀଲକଂ –
ଶ୍ରୀ ମୂକାମ୍ବିକା ଵରପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

[ହ୍ରାଂ ଇତ୍ୟାଦି ଵା ମୂକାମ୍ବିକାୟାଃ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚଦଶାକ୍ଷର୍ୟାଖ୍ୟା
ବାଲକୁମାରିକା ଵିଦ୍ୟୟା ଵା ନ୍ୟାସମାଚରେତ୍ ]

ଧ୍ୟାନମ୍

ଶୈଲାଧିରାଜତନୟାଂ ଶରଦିନ୍ଦୁକୋଟିଭାସ୍ଵନ୍
ମୁଖାମ୍ବୁଜକିରୀଟୟୁତାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ ।
ଶଙ୍ଖାର୍ୟଭୀତିଵରଵର୍ୟକରାଂ ମନୋଜ୍ଞାଂ
ମୂକାମ୍ବିକାଂ ମୁନିସୁରାଽଭୟଦାଂ ସ୍ମରାମି ॥

ପ୍ରମତ୍ତ ମଧୁକୈଟଭୌ ମହିଷଦାନଵଂ ୟାଽଵଧୀତ୍
ସଧୂମ୍ରନୟନାହ୍ଵୟୌ ସବଲଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାଵପି ।
ସରକ୍ତଦନୁଜୌ ଭୟଙ୍କରନିଶୁଭଶୁମ୍ଭାସୁରୌ ଅସୌ
ଭଗଵତୀ ସଦା ହୃଦି ଵିଭାତୁ ମୂକାମ୍ବିକା ॥

ପ୍ରପନ୍ନଜନକାମଦାଂ ପ୍ରବଲମୂକଦର୍ପାପହାଂ
ଅନୁଷ୍ଣସୁକଲାଧରାଂ ଅରିଦରାଭୟେଷ୍ଟାନ୍ଵିତାମ୍ ।
ତଟିଦ୍ଵିସରଭାସୁରାଂ କୁଟଜଶୈଲମୂଲାଶ୍ରିତାଂ
ଅଶେଷଵିଭୁଧାତ୍ମିକାଂ ଅନୁଭଜାମି ମୂକାମ୍ବିକାମ୍ ॥

॥ଲମିତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚପୂଜା॥

ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଵାଚ
ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଐଂ ଓଂ

ମୂକାମ୍ବିକା ମୂକମାତା ମୂକଵାଗ୍ଭୂତିଦାୟିନୀ
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ମହାଦେଵୀ ମହାରଜ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ମହୋଦୟା ମହାରୂପା ମାନ୍ୟା ମହିତଵିକ୍ରମା
ମନୁଵନ୍ଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରିଵର୍ୟା ମହେଷ୍ଵାସା ମନ୍ସଵିନୀ ॥

ମେନକାତନୟା ମାତା ମହିତା ମାତୃପୂଜିତା
ମହତୀ ମାରଜନନୀ ମୃତସଂଜୀଵିନୀ ମତିଃ ।
ମହନୀୟା ମଦୋଲ୍ଲାସା ମନ୍ଦାରକୁସୁମପ୍ରଭା ମାଧଵୀ
ମଲ୍ଲିକାପୂଜ୍ୟା ମଲୟାଚଲଵାସିନୀ ॥

ମହାଙ୍କଭଗିନୀ ମୂର୍ତା ମହାସାରସ୍ଵତପ୍ରଦା
ମର୍ତ୍ୟଲୋକାଶ୍ରୟା ମନ୍ୟୁଃ ମତିଦା ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ ।
ମହାପୂଜ୍ୟା ମଖଫଲପ୍ରଦା ମଘଵଦାଶ୍ରୟା
ମରୀଚିମାରୁତପ୍ରାଣାଃ ମନୁଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମହୌଷଧିଃ ॥

ମହାକାରୁଣିକା ମୁକ୍ତାଭରଣା ମଙ୍ଗଲପ୍ରଦା
ମଣିମାଣିକ୍ୟଶୋଭାଢ୍ୟା ମଦହୀନା ମଦୋତ୍କଟା ।
ମହାଭାଗ୍ୟଵତୀ ମନ୍ଦସ୍ମିତା ମନ୍ମଥସେଵିତା
ମାୟା ଵିଦ୍ୟାମୟୀ ମଂଜୁଭାଷିଣୀ ମଦଲାଲସା ॥

ମୃଡାଣୀ ମୃତ୍ୟୁମଥିନୀ ମୃଦୁଭାଷା ମୃଡପ୍ରିୟା
ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞା ମିତ୍ରସଙ୍କାଶା ମୁନିଃ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ।
ମହୋଦୟା ମହୋରସ୍କା ମୃଗଦୃଷ୍ଟିଃ ମହେଶ୍ଵରୀ
ମୃନାଲଶୀତଲା ମୃତ୍ୟୁଃ ମେରୁମନ୍ଦରଵାସିନୀ ॥

ମେଧ୍ୟା ମାତଙ୍ଗଗମନା ମହାମାରୀସ୍ଵରୂପିଣୀ
ମେଘଶ୍ୟାମା ମେଘନାଦା ମୀନାକ୍ଷୀ ମଦନାକୃତିଃ ।
ମନୋନ୍ମୟୀ ମହାମାୟା ମହିଷାସୁରମୋକ୍ଷଦା
ମେନକାଵନ୍ଦିତା ମେନ୍ୟା ମୁନିଵନ୍ଦିତପାଦୁକା ॥

ମୃତ୍ୟୁଵନ୍ଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁଦାତ୍ରୀ ମୋହିନୀ ମିଥୁନାକୃତିଃ
ମହାରୂପା ମୋହିତାଙ୍ଗୀ ମୁନିମାନସସଂସ୍ଥିତା ।
ମୋହନାକାରଵଦନା ମୁସଲାୟୁଧଧାରିଣୀ
ମରୀଚିମାଲା ମାଣିକ୍ୟଭୂଷଣା ମନ୍ଦଗାମିନୀ ॥

ମହିଷୀ ମାରୁତଗତିଃ ମହାଲାଵଣ୍ୟଶାଲିନୀ
ମୃଦଣ୍ଗନାଦିନୀ ମୈତ୍ରୀ ମଦିରାମୋଦଲାଲସା ।
ମାୟାମୟୀ ମୋହନାଶା ମୁନିମାନସମନ୍ଦିରା
ମାର୍ତାଣ୍ଡକୋଟିକିରଣା ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନନିଵାରିଣୀ ॥

ମୃଗାଙ୍କଵଦନା ମାର୍ଗଦାୟିନୀ ମୃଗନାଭିଧୃକ୍
ମନ୍ଦମାରୁତସମ୍ସେଵ୍ୟା ମୁଦାରତରୁମୂଲଗା ।
ମନ୍ଦହାସା ମଦକରୀ ମଧୁପାନସମୁଦ୍ୟତା ମଧୁରା
ମାଧଵନୁତା ମାଧଵୀ ମାଧଵାର୍ଚିତା ॥

ମାର୍ତାଣ୍ଡକୋଟିଜନନୀ ମାର୍ତାଣ୍ଡଗତିଦାୟିନୀ
ମୃନାଲମୂର୍ତିଃ ମାୟାଵୀ ମହାସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାୟିନୀ ।
କାନ୍ତା କାନ୍ତମୁଖୀ କାଲୀ କଚନିର୍ଜିତଭୃଙ୍ଗିକା
କଞ୍ଜାକ୍ଷୀ କଞ୍ଜଵଦନା କସ୍ତୂରୀତିଲକୋଜ୍ଵଲା ॥

କଲିକାକାରଵଦନା କର୍ପୂରାମୋଦସମ୍ୟୁତା
କୋକିଲାଲାପସଙ୍ଗୀତା କନକାକୃତିବିମ୍ବଭୃତ୍ ।
କମ୍ବୁକଣ୍ଠୀ କଞ୍ଜହାରା କଲିଦୋଷଵିନାଶିନୀ
କଞ୍ଚୁକାଢ୍ୟା କଞ୍ଜରୂପା କାଞ୍ଚୀଭୂଷଣରାଜିତା ॥

କଣ୍ଠୀରଵଜିତାମଧ୍ୟା କାଞ୍ଚୀଦାମଵିଭୂଷିତା
କୃତକିଙ୍କିଣିକାଶୋଭା କାଞ୍ଚନସ୍ରାଵିନୀଵିକା ।
କାଞ୍ଚନୋତ୍ତମଶୋଭାଢ୍ୟା କନକାକ୍ଲୃପ୍ତପାଦୁକା
କଣ୍ଠୀରଵସମାସୀନା କଣ୍ଠୀରଵପରାକ୍ରମା ॥

କଲ୍ୟାଣୀ କମଲା କାମ୍ୟା କମନୀୟା କଲାଵତୀ
କୃତିଃ କଲ୍ପତରୁଃ କୀର୍ତିଃ କୁଟଜାଚଲଵାସିନୀ ।
କଵିପ୍ରିୟା କାଵ୍ୟଲୋଲା କପର୍ଦୀରୁଚିରାକୃତିଃ
କଣ୍ଠୀରଵଧ୍ଵଜା କାମରୂପା କାମିତଦାୟିନୀ ॥

କୃଷାଣୁଃ କେଶଵନୁତା କୃତପ୍ରଜ୍ଞା କୃଶୋଦରୀ
କୋଶାଧୀଶ୍ଵରସଂସେଵ୍ୟା କୃଶାକର୍ଷିତପାତକା ।
କରୀନ୍ଦ୍ରଗାମିନୀ କେଳୀ କୁମାରୀ କଲଭାଷିଣୀ
କଲିଦୋଷହରା କାଷ୍ଠା କରଵୀରସୁମପ୍ରିୟା ॥

କଲାରୂପା କୃଷ୍ଣନୁତା କଲାଧରସୁପୂଜିତା
କୁବ୍ଜା କଞ୍ଜେକ୍ଷଣା କନ୍ୟା କଲାଧରମୁଖା କଵିଃ ।
କଲା କଲାଙ୍ଗୀ କାଵେରୀ କୌମୁଦୀ କାଲରୂପିଣୀ
କଲାଢ୍ୟା କୋଲସଂହର୍ତ୍ରୀ କୁସୁମାଢ୍ୟା କୁଲାଙ୍ଗନା ॥

କୁଚୋନ୍ନତା କୁଙ୍କୁମାଢ୍ୟା କୌସୁମ୍ଭକୁସୁମପ୍ରିୟା
କଚଶୋଭା କାଲରାତ୍ରିଃ କୀଚକାରଣ୍ୟସେଵିତା ।
କୁଷ୍ଠରୋଗହରା କୂର୍ମପୃଷ୍ଠା କାମିତଵିଗ୍ରହା
କଲାନନା କଲାଲାପା କଲଭାଧୀଶ୍ଵରାର୍ଚିତା ॥

କେତକୀକୁସୁମପ୍ରୀତା କୈଲାସପଦଦାୟିନୀ
କପର୍ଦିନୀ କଲାମାଲା କେଶଵାର୍ଚିତପାଦୁକା ।
କୁଶାତ୍ମଜା କେଶପାଶା କୋଲାପୁରନିଵାସିନୀ
କୋଶନାଥା କ୍ଲେଶହନ୍ତ୍ରୀ କୀଶସେଵ୍ୟା କୃପାପରା ॥

କୌନ୍ତେୟାର୍ଚିତପାଦାବ୍ଜା କାଲିନ୍ଦୀ କୁମୁଦାଲୟା
କନତ୍କନକତାଟଙ୍କା କରିଣୀ କୁମୁଦେକ୍ଷଣା ।
କୋକସ୍ତନୀ କୁନ୍ଦରଦନା କୁଲମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତିନୀ
କୁବେରପୂଜିତା ସ୍କନ୍ଦମାତା କୀଲାଲଶୀତଲା ॥

କାଲୀ କାମକଲା କାଶୀ କାଶପୁଷ୍ପସମପ୍ରଭା
କିନ୍ନରୀ କୁମୁଦାହ୍ଲାଦକାରିଣୀ କପିଲାକୃତିଃ ।
କାର୍ୟକାରଣନିର୍ମୁକ୍ତା କ୍ରିମିକୀଟାନ୍ତମୋକ୍ଷଦା
କିରାତଵନିତା କାନ୍ତିଃ କାର୍ୟକାରଣରୂପିଣୀ ॥

କପିଲା କପିଲାରାଧ୍ୟା କପୀଶଧ୍ଵଜସେଵିତା
କରାଲୀ କାର୍ତିକେୟାଖ୍ୟଜନନୀ କାନ୍ତଵିଗ୍ରହା ।
କରଭୋରୁଃ କରେଣୁଶ୍ରୀଃ କପାଲିପ୍ରୀତିଦାୟିନୀ
କୋଲର୍ଷିଵରସମ୍ସେଵ୍ୟା କୃତଜ୍ଞା କାଙ୍କ୍ଷିତାର୍ଥଦା ॥

ବାଲା ବାଲନିଭା ବାଣଧାରିଣୀ ବାଣପୂଜିତା
ବିସପ୍ରସୂନନୟନା ବିସତନ୍ତୁନିଭାକୃତିଃ ।
ବହୁପ୍ରଦା ବହୁବଲା ବାଲାଦିତ୍ୟସମପ୍ରଭା
ବଲାଧରହିତା ବିନ୍ଦୁନିଲୟା ବଗଲାମୁଖୀ ॥

ବଦରୀଫଲଵକ୍ଷୋଜା ବାହ୍ୟଦମ୍ଭଵିଵର୍ଜିତା
ବଲା ବଲପ୍ରିୟା ବନ୍ଧୁଃ ବନ୍ଧା ବୌଦ୍ଧା ବୁଧେଶ୍ଵରୀ ।
ବିଲ୍ଵପ୍ରିୟା ବାଲଲତା ବାଲଚନ୍ଦ୍ରଵିଭୂଷିତା
ବୁଦ୍ଧିଦା ବନ୍ଧନଚ୍ଛେତ୍ରୀ ବନ୍ଧୂକକୁସୁମପ୍ରିୟା ॥

ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମନୁତା ବ୍ରଧ୍ନତନୟା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ
ବୃହସ୍ପତିସମାରାଧ୍ୟା ବୁଧାର୍ଚିତପଦାମ୍ବୁଜା ।
ବୃହତ୍କୁକ୍ଷିଃ ବୃହଦ୍ଵାଣୀ ବୃହତ୍ପୃଷ୍ଠା ବିଲେଶୟା
ବହିର୍ଧ୍ଵଜସୁତା ବର୍ହିକଚା ବୀଜାଶ୍ରୟା ବଲା ॥

ବିନ୍ଦୁରୂପା ବୀଜାପୂରପ୍ରିୟା ବାଲେନ୍ଦୁଶେଖରା
ବିଜାଙ୍କୁରୋଦ୍ଭଵା ବୀଜରୂପିଣୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣୀ ।
ବୋଧରୂପା ବୃହଦ୍ରୂପା ବନ୍ଧିନୀ ବନ୍ଧମୋଚିନୀ
ବିମ୍ବସଂସ୍ଥା ବାଲରୂପା ବାଲରାତ୍ରୀଶଧାରିଣୀ ॥

ଵନଦୁର୍ଗା ଵହ୍ନିନୌକା ଶ୍ରୀଵନ୍ଦ୍ୟା ଵନସଂସ୍ଥିତା
ଵହ୍ନିତେଜା ଵହ୍ନିଶକ୍ତିଃ ଵନିତାରତ୍ନ ରୂପିଣୀ ।
ଵସୁନ୍ଧରା ଵସୁମତୀ ଵସୁଧା ଵସୁଦାୟିନୀ
ଵାସଵାଦିସୁରାରାଧ୍ୟା ଵନ୍ଧ୍ୟତାଵିନିଵର୍ତିନୀ ॥

ଵିଵେକିନୀ ଵିଶେଷଜ୍ଞା ଵିଷ୍ଣୁଃ ଵୈଷ୍ଣଵପୂଜିତା
ପଣ୍ଡିତାଖିଲଦୈତ୍ୟାରିଃ ଵିଜୟା ଵିଜୟପ୍ରଦା ।
ଵିଲାସିନୀ ଵେଦଵେଦ୍ୟା ଵିୟତ୍ପୂଜ୍ୟା ଵିଶାଲିନୀ
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶ୍ଵରୂପା ଵିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟିଵିଧାୟିନୀ ॥

ଵୀରପତ୍ନୀ ଵୀରମାତା ଵୀରଲୋକପ୍ରଦାୟିନୀ
ଵରପ୍ରଦା ଵର୍ୟପଦା ଵୈଷ୍ଣଵଶ୍ରୀଃ ଵଧୂଵରା ।
ଵଧୂଃ ଵାରିଧିସଞ୍ଜାତା ଵାରଣାଦିସୁସଂସ୍ଥିତା
ଵାମଭାଗାଧିକା ଵାମା ଵାମମାର୍ଗଵିଶାରଦା ॥

ଵାମିନୀ ଵଜ୍ରିସମ୍ସେଵ୍ୟା ଵଜ୍ରାଦ୍ୟାୟୁଧଧାରିଣୀ
ଵଶ୍ୟା ଵେଦ୍ୟା ଵିଶ୍ଵରୂପା ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା ଵିମୋହିନୀ ।
ଵିଦ୍ଵଦ୍ରୂପା ଵଜ୍ରନଖା ଵୟୋଵସ୍ଥାଵିଵର୍ଜିତା
ଵିରୋଧଶମନୀ ଵିଦ୍ୟା ଵାରିତୌଘା ଵିଭୂତିଦା ॥

ଵିଶ୍ଵାତ୍ମିକା ଵିଶ୍ଵପାଶମୋଚିନୀ ଵାରଣସ୍ଥିତା
ଵିବୁଧାର୍ଚ୍ୟା ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା ଵିଶ୍ଵଭ୍ରମଣକାରିଣୀ ।
ଵିଲକ୍ଷଣା ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରଵରପ୍ରଦା
ଵିରୂପାକ୍ଷପ୍ରିୟା ଵାରିଜାକ୍ଷୀ ଵାରିଜସମ୍ଭଵା ॥

ଵାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ଵାକ୍ପତିଃ ଵାୟୁରୂପା ଵାରଣଗାମିନୀ
ଵାର୍ଧିଗମ୍ଭୀରଗମନା ଵାରିଜାକ୍ଷସତୀ ଵରା ।
ଵିଷୟା ଵିଷୟାସକ୍ତା ଵିଦ୍ୟାଽଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣୀ
ଵୀଣାଧରୀ ଵିପ୍ରପୂଜ୍ୟା ଵିଜୟା ଵିଜୟାନ୍ଵିତା ॥

ଵିଵେକଜ୍ଞା ଵିଧିସ୍ତୁତା ଵିଶୁଦ୍ଧା ଵିଜୟାର୍ଚିତା
ଵୈଧଵ୍ୟନାଶିନୀ ଵୈଵାହିତା ଵିଶ୍ଵଵିଲାସିନୀ ।
ଵିଶେଷମାନଦା ଵୈଦ୍ୟା ଵିବୁଧାର୍ତିଵିନାଶିନୀ
ଵିପୁଲଶ୍ରୋଣିଜଘନା ଵଲିତ୍ରୟଵିରାଜିତା ॥

ଵିଜୟଶ୍ରୀଃ ଵିଧୁମୁଖୀ ଵିଚିତ୍ରାଭରଣାନ୍ଵିତା
ଵିପକ୍ଷଵ୍ରାତସଂହର୍ତ୍ରୀ ଵିପତ୍ସଂହାରକାରିଣୀ ।
ଵିଦ୍ୟାଧରା ଵିଶ୍ଵମୟୀ ଵିରଜା ଵୀରସଂସ୍ତୁତା
ଵେଦମୂର୍ତିଃ ଵେଦସାରା ଵେଦଭାଷାଵିଚକ୍ଷଣା ॥

ଵିଚିତ୍ରଵସ୍ତ୍ରାଭରଣା ଵିଭୂଷିତଶରୀରିଣୀ
ଵୀଣାଗାୟନସମ୍ୟୁକ୍ତା ଵୀତରାଗା ଵସୁପ୍ରଦା ।
ଵିରାଗିଣୀ ଵିଶ୍ଵସାରା ଵିଶ୍ଵାଵସ୍ଥାଵିଵର୍ଜିତା
ଵିଭାଵସୁଃ ଵୟୋଵୃଦ୍ଧା ଵାଚ୍ୟଵାଚକରୂପିଣୀ ॥

ଵୃତ୍ରହନ୍ତ୍ରୀ ଵୃତ୍ତିଦାତ୍ରୀ ଵାକ୍ସ୍ଵରୂପା ଵିରାଜିତା
ଵ୍ରତକାର୍ୟା ଵଜ୍ରହସ୍ତା ଵ୍ରତଶୀଲା ଵ୍ରତାନ୍ଵିତା ।
ଵ୍ରତାତ୍ମିକା ଵ୍ରତଫଲା ଵ୍ରତଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟକାରିଣୀ
ଵୃତ୍ତିଃ ଵାଦାତ୍ମିକା ଵୃତ୍ତିପ୍ରଦା ଵର୍ୟା ଵଷଟ୍କୃତା ॥

ଵିଜ୍ଞାତ୍ରୀ ଵିବୁଧା ଵେଦ୍ୟା ଵିଭାଵସୁସମଦ୍ୟୁତିଃ
ଵିଶ୍ଵଵେଦ୍ୟା ଵିରୋଧଘ୍ନୀ ଵିବୁଧସ୍ତୋମଜୀଵନା ।
ଵୀରସ୍ତୁତ୍ୟା ଵିୟଦ୍ୟାନା ଵିଜ୍ଞାନଘନରୂପିଣୀ
ଵରଵାଣୀ ଵିଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣା ଵିଶ୍ଵମୋହିନୀ ॥

ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ଵାଗ୍ଵିଭୂତିଦାୟିନୀ ଵାରିଜାନନା
ଵାରୁଣୀମଦରକ୍ତାକ୍ଷୀ ଵାମମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତିନୀ ।
ଵାମନେତ୍ରା ଵିରାଡ୍ରୂପା ଵେତ୍ରାସୁରନିଷୂଦିନୀ
ଵାକ୍ୟାର୍ଥଜ୍ଞାନସନ୍ଧାତ୍ରୀ ଵାଗଧିଷ୍ଠାନଦେଵତା ॥

ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଶ୍ଵଜନନୀ ଵିଷ୍ଣୁମାୟା ଵରାନନା
ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରୀ ଵୀତିହୋତ୍ରା ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରଵିମୋହିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵପ୍ରିୟା ଵିଶ୍ଵକର୍ତ୍ରୀ ଵିଶ୍ଵପାଲନତତ୍ପରା
ଵିଶ୍ଵହନ୍ତ୍ରୀ ଵିନୋଦାଢ୍ୟା ଵୀରମାତା ଵନପ୍ରିୟା ॥

ଵରଦାତ୍ରୀ ଵୀତପାନରତା ଵୀରନିବର୍ହିଣୀ
ଵିଦ୍ୟୁନ୍ନିଭା ଵୀତରୋଗା ଵନ୍ଦ୍ୟା ଵିଗତକଲ୍ମଷା ।
ଵିଜିତାଖିଲପାଷଣ୍ଡା ଵୀରଚୈତନ୍ୟଵିଗ୍ରହା
ରମା ରକ୍ଷାକରୀ ରମ୍ୟା ରମଣୀୟା ରଣପ୍ରିୟା ॥

ରକ୍ଷାପରା ରାକ୍ଷସଘ୍ନୀ ରାଜ୍ଞୀ ରମଣରାଜିତା
ରାକେନ୍ଦୁଵଦନା ରୁଦ୍ରା ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୌଦ୍ରଵର୍ଜିତା ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଧାରିଣୀ ରୋଗହାରିଣୀ ରଙ୍ଗନାୟିକା
ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀରଞ୍ଜିତପଦା ରାଜରାଜନିଷେଵିତା ॥

ରୁଚିରା ରୋଚନା ରୋଚୀ ଋଣମୋଚନକାରିଣୀ
ରଜନୀଶକଲାୟୁକ୍ତା ରଜତାଦ୍ରିନିକେତନା ।
ରାଗୋଷ୍ଠୀ ରାଗହୃଦୟା ରାମା ରାଵଣସେଵିତା
ରକ୍ତବୀଜାର୍ଦିନୀ ରକ୍ତଲୋଚନା ରାଜ୍ୟଦାୟିନୀ ॥

ରଵିପ୍ରଭା ରତିକରା ରତ୍ନାଢ୍ୟା ରାଜ୍ୟଵଲ୍ଲଭା
ରାଜତ୍କୁସୁମଧମ୍ମିଲ୍ଲା ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ରତିଃ ।
ରାଧା ରାଧାର୍ଚିତା ରୌଦ୍ରୀ ରଣନ୍ମଞ୍ଜୀରନୂପୁରା
ରାକାରାତ୍ରିଃ ଋଜୂରାଶିଃ ରୁଦ୍ରଦୂତୀ ଋଗାତ୍ମିକା ॥

ରାଜଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଜଟାଜୂଟା ରାକେନ୍ଦୁମୁଖପଙ୍କଜା
ରାଵଣାରିହୃଦାଵାସା ରାଵଣେଶଵିମୋହିନୀ ।
ରାଜତ୍କନକକେୟୂରା ରାଜତ୍କରଜିତାମ୍ବୁଜା
ରାଗହାରୟୁତା ରାମସେଵିତା ରଣପଣ୍ଡିତା ॥

ରମ୍ଭୋରୂ ରତ୍ନକଟକା ରାଜହମ୍ସଗତାଗତିଃ
ରାଜିଵରଞ୍ଜିତପଦା ରାଜସିମ୍ହାସନସ୍ଥିତା ।
ରକ୍ଷାକରୀ ରାଜଵନ୍ଦ୍ୟା ରକ୍ଷୋମଣ୍ଡଲଭେଦିନୀ
ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଦାନ୍ତରୂପା ଦାନକୃତ୍ ଦାନଵାର୍ଦିନୀ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀ ଦାତ୍ରୀ ଦୟାୟୁକ୍ତା ଦୁରାସଦା
ଦୁର୍ଜୟା ଦୁଃଖଶମନୀ ଦୁର୍ଗଦାତ୍ରୀ ଦୁରତ୍ୟୟା ।
ଦାସୀକୃତାମରା ଦେଵମାତା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟଶାଲିନୀ
ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟହାରିଣୀ ଦେଵୀ ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞଵିନାଶିନୀ ॥

ଦୟାକରୀ ଦୀର୍ଘବାହୁଃ ଦୂତହନ୍ତ୍ରୀ ଦିଵିସ୍ଥିତା
ଦୟାରୂପା ଦେଵରାଜସଂସ୍ତୁତା ଦଗ୍ଧମନ୍ମଥା ।
ଦିନକୃତ୍କୋଟିସଙ୍କାଶା ଦିଵିଷଦ୍ଦିଵ୍ୟଵିଗ୍ରହା
ଦୀନଚିନ୍ତାମଣିଃ ଦିଵ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଦୀକ୍ଷିତାୟିନୀ ॥

ଦୀଧିତିଃ ଦୀପମାଲାଢ୍ୟା ଦିକ୍ପତିଃ ଦିଵ୍ୟଲୋଚନା
ଦୁର୍ଗା ଦୁଃଖୌଘଶମନୀ ଦୁରିତଘ୍ନୀ ଦୁରାସଦା ।
ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟା ଦୁଷ୍ଟଶମନୀ ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତିଃ ଦିଗୀଶ୍ଵରୀ
ଦୁରନ୍ତାଖ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟଦାହ୍ୟା ଦୁର୍ଧର୍ଷା ଦୁନ୍ଦୁଭିସ୍ଵନା ॥

ଦୁଷ୍ପ୍ରଧର୍ଷା ଦୁରାରାଧ୍ୟା ଦୁର୍ନୀତିଜନନିଗ୍ରହା
ଦୂର୍ଵାଦଲଶ୍ୟାମଲାଙ୍ଗୀ ଦ୍ରୁତଦୃଗ୍ଧୂଷଣୋଜ୍ଝିତା ।
ଦେଵତା ଦେଵଦେଵେଶୀ ଦେଵୀ ଦେଶିକଵଲ୍ଲଭା
ଦେଵିକା ଦେଵସର୍ଵସ୍ଵା ଦେଶପ୍ରାଦେଶକାରିଣୀ ॥

ଦୋଷାପହା ଦୋଷଦୂରା ଦୋଷାକରସମାନନା
ଦୋଗ୍ଧ୍ରୀ ଦୌର୍ଜନ୍ୟଶମନୀ ଦୌହିତ୍ରପ୍ରତିପାଦିନୀ ।
ଦୂତ୍ୟାଦିକ୍ରୀଡନପରା ଦ୍ୟୁମଣିଃ ଦ୍ୟୂତଶାଲିନୀ
ଦ୍ୟୋତିତାଶା ଦ୍ୟୂତପରା ଦ୍ୟାଵାଭୂମିଵିହାରିଣୀ ॥

ଦନ୍ତିନୀ ଦଣ୍ଡିନୀ ଦଂଷ୍ଟ୍ରୀ ଦନ୍ତଶୂକଵିଷାପହା
ଦମ୍ଭଦୂରା ଦନ୍ତିସୁତା ଦଣ୍ଡମାତ୍ରଜୟପ୍ରଦା ।
ଦର୍ଵୀକରା ଦଶଗ୍ରୀଵା ଦହନାର୍ଚିଃ ଦଧିପ୍ରିୟା
ଦଧୀଚିଵରଦା ଦକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିରୂପିଣୀ ॥

ଦାନଶୀଲା ଦୀର୍ଘଵର୍ଷ୍ମା ଦକ୍ଷିଣାର୍ଧେଶ୍ଵରା
ଦୃତା ଦାଡିମୀକୁସୁମପ୍ରୀତା ଦୁର୍ଗଦୁଷ୍କୃତହାରିଣୀ ।
ଜୟନ୍ତୀ ଜନନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜଲଜାକ୍ଷୀ ଜୟପ୍ରଦା
ଜରା ଜରାୟୁଜପ୍ରୀତା ଜରାମରଣଵର୍ଜିତା ॥

ଜୀଵନା ଜିଵନକରୀ ଜିଵେଶ୍ଵରଵିରାଜିତା
ଜଗଦ୍ୟୋନିଃ ଜନିହରା ଜାତଵେଦା ଜଲାଶ୍ରୟା ।
ଜିତାମ୍ବରା ଜିତାହାରା ଜିତାକାରା ଜଗତ୍ପ୍ରିୟା
ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନଘନା ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନକାରିଣୀ ॥

ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟା ଜ୍ଞାତାଜ୍ଞାତୌଘନାଶିନୀ
ଜିଗ୍ଜ୍ଞାସା ଜୀର୍ଣରହିତା ଜ୍ଞାନିନୀ ଜ୍ଞାନଗୋଚରା ।
ଅଜ୍ଞାନଧ୍ଵମ୍ସିନୀ ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ଜ୍ଞାନକାରିଣୀ
ଜାତାର୍ତିଶମନୀ ଜନ୍ମହାରିଣୀ ଜ୍ଞାନପଞ୍ଜରା ॥

ଜାତିହୀନା ଜଗନ୍ମାତା ଜାବାଲମୁନିଵନ୍ଦିତା
ଜାଗରୂକା ଜଗତ୍ପାତ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ଜଲଜାକ୍ଷସତୀ ଜେତ୍ରୀ ଜଗତ୍ସଂହାରକାରିଣୀ
ଜିତକ୍ରୋଧା ଜିତରତା ଜିତଚନ୍ଦ୍ରମୁଖାମ୍ବୁଜା ॥

ୟଜ୍ଞେଶ୍ଵରୀ ୟଜ୍ଞଫଲା ୟଜନା ୟମପୂଜିତା
ୟତିଃ ୟୋନିଃ ୟଵନିକା ୟାୟଜୂକା ୟୁଗାତ୍ମିକା ।
ୟୁଗାକୃତିଃ ୟୋଗଦାତ୍ରୀ ୟଜ୍ଞା ୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦା
ୟୁଗ୍ମପ୍ରିୟା ୟୁକ୍ତଚିତ୍ତା ୟତ୍ନସାଧ୍ୟା ୟଶସ୍କରୀ ॥

ୟାମିନୀ ୟାତନହରା ୟୋଗନିଦ୍ରା ୟତିପ୍ରିୟା
ୟାତହୃତକମଲା ୟଜ୍ୟା ୟଜମାନସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ୟକ୍ଷେଶୀ ୟକ୍ଷହରଣା ୟକ୍ଷିଣୀ ୟକ୍ଷସେଵିତା
ୟାଦଵସ୍ତ୍ରୀ ୟଦୁପତିଃ ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜନା ॥

ଵ୍ୟାଲାଲଙ୍କାରିଣୀ ଵ୍ୟାଧିହାରିଣୀ ଵ୍ୟୟନାଶିନୀ
ତିରସ୍କୃତମହାଵିଦ୍ୟା ତିର୍ୟକ୍ପୃଷ୍ଠା ତିରୋହିତା ।
ତିଲପୁଷ୍ପସମାକାରନାସିକା ତୀର୍ଥରୂପିଣୀ
ତିର୍ୟଗ୍ରୂପା ତୀର୍ଥପାଦା ତ୍ରିଵର୍ଗା ତ୍ରିପୁରେଶ୍ଵରୀ ॥

ତ୍ରିସଂଧ୍ୟା ତ୍ରିଗୁଣାଧ୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରିମୂର୍ତିଃ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକୀ
ତ୍ରିନେତ୍ରଵଲ୍ଲଭା ତ୍ର୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରୟୀ ତ୍ରାଣପରାୟଣା ।
ତାରଣା ତାରିଣୀ ତାରା ତାରାପରିକଲାଵୃତା
ତାରାତ୍ମିକା ତାରଜପା ତୁରିତାଢ୍ୟା ତରୂତ୍ତମା ॥

ତୂର୍ଣପ୍ରସାଦା ତୂଣୀରଧାରିଣୀ ତୂର୍ଣସଂସ୍କୃତା
ତୋଷିଣୀ ତୂର୍ଣଗମନା ତୁଲାହୀନାଽତୁଲପ୍ରଭା ।
ତରଙ୍ଗିଣୀ ତରଙ୍ଗାଢ୍ୟା ତୁଲା ତୁନ୍ଦିଲପୁତ୍ରିଣୀ
ତନୂନପାତ୍ ତନ୍ତୁରୂପା ତାରଗୀ ତନ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ ॥

ତାରକାରିଃ ତୁଙ୍ଗକୁଚା ତିଲକାଲିଃ ତିଲାର୍ଚିତା
ତମୋପହା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟଗତିଃ ତାମସୀ ତ୍ରିଦିଵେଶ୍ଵରୀ ।
ତପସ୍ଵିନୀ ତପୋରୂପା ତାପସେଡ୍ୟା ତ୍ରୟୀତନୁଃ
ତପଃଫଲା ତପସ୍ସାଧ୍ୟା ତଲାତଲନିଵାସିନୀ ॥

ତାଣ୍ଡଵେଶ୍ଵରସମ୍ପ୍ରୀତା ତଟିଦୀକ୍ଷଣସମ୍ଭ୍ରମା
ତନୁମଧ୍ୟା ତନୂରୂପା ତଳିଭାନୁଃ ତଟିତ୍ପ୍ରଭା ।
ସଦସ୍ୟା ସଦୟା ସର୍ଵଵନ୍ଦିତା ସଦସତ୍ପରା
ସଦ୍ୟଃପ୍ରସାଦିନୀ ସୁଧୀଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥

ସରିଦ୍ଵେଗା ସଦାକାରା ସରିତ୍ପତିଵସୁନ୍ଧରା
ସରୀସୃପାଙ୍ଗାଭରଣା ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ ।
ସାମସାଧ୍ୟା ସାମଗୀତା ସୋମଶେଖରଵଲ୍ଲଭା
ସୋମଵକ୍ତ୍ରା ସୌମ୍ୟରୂପା ସୋମୟାଗଫଲପ୍ରଦା ॥

ସଗୁଣା ସତ୍କ୍ରିୟା ସତ୍ୟା ସାଧକାଭୀଷ୍ଟଦାୟିନୀ
ସୁଧାଵେଣୀ ସୌଧଵାସା ସୁଜ୍ଞା ସୁଶ୍ରୀଃ ସୁରେଶ୍ଵରୀ ।
କେତକୀକୁସୁମପ୍ରଖ୍ୟା କଚନିର୍ଜିତନୀରଦା
କୁନ୍ତଲାୟିତଭୃଙ୍ଗାଲିଃ କୁଣ୍ଡଲୀକୃତକୈଶିକୀ ॥

ସିନ୍ଦୂରାଙ୍କିତକେଶାନ୍ତା କଞ୍ଜାକ୍ଷୀ ସୁକପୋଲିକା
କନତ୍କନକତାଟଙ୍କା ଚମ୍ପକାକୃତିନାସିକା ।
ନାସାଲଙ୍କୃତସନ୍ମୁକ୍ତା ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରଧୃତ୍
କୁନ୍ଦଦନ୍ତା ତ୍ରିନୟନା ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନା ॥

କାଲଵେଣୀ କୁଚଜିତଚକୋରା ହାରରଞ୍ଜିତା
କରସ୍ଥାଙ୍ଗୁଲିକା ରତ୍ନକାଞ୍ଚୀଦାମଵିରାଜିତା ।
ରତ୍ନକିଙ୍କିଣିକା ରମ୍ୟନୀଵିକା ରତ୍ନକଞ୍ଚୁକା
ହରିମଧ୍ୟାଽଗାଧପୃଷ୍ଠା କରଭୋରୁଃ ନିତମ୍ବିନୀ ॥

ପଦନିର୍ଜିତପଦ୍ମାଭା ଊର୍ମିକାରଞ୍ଜିତାଙ୍ଗୁଲିଃ
ଗାଙ୍ଗେୟକିଙ୍କିଣୀୟୁକ୍ତା ରମଣୀୟାଙ୍ଗୁଲୀୟୁତା ।
ମାଣିକ୍ୟରତ୍ନାଭରଣା ମଧୁପାନଵିଶାରଦା
ମଧୁମଧ୍ୟା ମନ୍ଦଗତା ମତ୍ତେଭସ୍ଥାଽମରାର୍ଚିତା ॥

ମୟୂରକେତୁଜନନୀ ମଲୟାଚଲପୁତ୍ରିକା
ପରାର୍ଧଭାଗା ହର୍ୟକ୍ଷଵାହନା ହରିସୋଦରୀ ।
ହାଟକାଭା ହରିନୁତା ହମ୍ସଗା ହମ୍ସରୂପିଣୀ
ହର୍ଷରୂପା ହରିପତିଃ ହୟାରୂଢା ହରିତ୍ପତିଃ ॥

ସର୍ଵଗା ସର୍ଵଦେଵେଶୀ ସାମଗାନପ୍ରିୟା ସତୀ
ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵସଂହର୍ତ୍ରୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଦାୟିନୀ ।
ସାଧୁପ୍ରିୟା ସାଗରଜା ସର୍ଵକର୍ତ୍ରୀ ସନାତନୀ
ସର୍ଵୋପନିଷଦୁଦ୍ଗୀତା ସର୍ଵଶତ୍ରିନିବର୍ହିଣୀ ॥

ସନକାଦିମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟା ସଦାଶିଵମନୋହରା
ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵଜନନୀ ସର୍ଵାଧାରା ସଦାଗତିଃ ।
ସର୍ଵଭୂତହିତା ସାଧ୍ୟା ସର୍ଵଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପିଣୀ
ସର୍ଵଗା ସର୍ଵସୁଖଦା ସର୍ଵେଶୀ ସର୍ଵରଞ୍ଜିନୀ ॥

ଶିଵେଶ୍ଵରୀ ଶିଵାରଧ୍ୟା ଶିଵାନନ୍ଦା ଶିଵାତ୍ମିକା
ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ଶିଵା ଶଙ୍କରଵଲ୍ଲଭା ।
ସୁଧାପ୍ଲଵା ସୁଧାଧାରା ସୁଖସଂଵିତ୍ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ଶିଵଙ୍କରୀ ସର୍ଵମୁଖୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥

ଅଦ୍ଵୟାନନ୍ଦସଂଶୋଭା ଭୋଗସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦା
ଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵସା ଵୈଷ୍ଣଵାପ୍ତା ଵିଵିଦାର୍ଥଵିନୋଦିନୀ ।
ଗିରିଜା ଜିରିଶପ୍ରୀତା ଶର୍ଵଣୀ ସହ୍ର୍ମଦାୟିନୀ
ହୃତ୍ପଦ୍ମମଧ୍ୟନିଲୟା ସର୍ଵୋତ୍ପତ୍ତିଃ ସ୍ଵରାତ୍ମିକା ॥

ତରୁଣୀ ତରୁଣାର୍କାଭା ଚିନ୍ତ୍ୟାଚିନ୍ତ୍ୟସ୍ଵରୂପିଣୀ
ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିମୟୀ ସ୍ତୁତ୍ୟା ସ୍ତୁତିରୂପା ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟା ।
ଓଂକାରଗର୍ଭା ହ୍ୟୋଽଙ୍କାରୀ କଙ୍କାଲୀ କାଲରୂପିଣୀ
ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରୀ ଵିନୀତସ୍ଥା ଵିଧାତ୍ରୀ ଵିଵିଧପ୍ରଭା ॥

ଶ୍ରୀକରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରେୟଃ ଶ୍ରୀଦା ଶ୍ରୀଚକ୍ରମଧ୍ୟଗା
ଦ୍ଵାଦଶାନ୍ତସରୋଜସ୍ଥା ନିର୍ଵାଣସୁଖଦାୟିନୀ ।
ସାଧ୍ଵୀ ସର୍ଵୋଦ୍ଭଵା ସତ୍ଵା ଶ୍ରୀକଣ୍ଠସ୍ଵାନ୍ତମୋହିନୀ
ଵିଦ୍ୟାତନୁଃ ମନ୍ତ୍ରତନୁଃ ମଦନୋଦ୍ୟାନଵାସିନୀ ॥

ୟୋଗଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସରସ୍ଵତୀ
ସଦାନନ୍ଦୈକରସିକା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣ୍ଵାଦିଵନ୍ଦିତା ।
କୁମାରୀ କପିଲା କାଲୀ ପିଙ୍ଗାକ୍ଷୀ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲା
ଚଣ୍ଡଘଂଟାଃ ମହାସିଦ୍ଧିଃ ଵାରାହୀ ଵରଵର୍ଣିନୀ ॥

କାତ୍ୟାୟନୀ ଵାୟୁଵେଗା କାମାକ୍ଷୀ କର୍ମସାକ୍ଷିଣୀ
ଦୁର୍ଗାଦେଵୀ ମହାଦେଵୀ ଆଦିଦେଵୀ ମହାସନା ।
ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାମାୟା ଵିଦ୍ୟାଲୋଲା ତମୋମୟୀ
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାହସ୍ତା ମହାମହିଷମର୍ଦିନୀ ॥

ଖଡ୍ଗିନୀ ଶୂଲିନୀ ବୁଦ୍ଧିରୂପିଣୀ ଭୂତିଦାୟିନୀ
ଵାରୁଣୀ ଜଟିନୀ ତ୍ରସ୍ତଦୈତ୍ୟସଙ୍ଘା ଶିଖଣ୍ଡିନୀ ।
ସୁରେଶ୍ଵରୀ ଶସ୍ତ୍ରପୂଜ୍ୟା ମହାକାଲୀ ଦ୍ଵିଜାର୍ଚିତା
ଇଚ୍ଛାଜ୍ଞାନକ୍ରିୟା ସର୍ଵଦେଵତାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥

ମତ୍ତଶୁମ୍ଭନିଶୁମ୍ଭଘ୍ନୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିଘାତିନୀ
ଵହ୍ନିରୂପା ମହାକାନ୍ତିଃ ହରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଵତୀ ସ୍ମରା ।
ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ଵ୍ୟୋମକେଶୀ ମୂକହନ୍ତ୍ରୀ ଵରପ୍ରଦା
ସ୍ଵାହା ସ୍ଵଧା ସୁଧାଶ୍ଵମେଧା ଶ୍ରୀଃ ହ୍ରୀଃ ଗୌରୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ॥ ଓଂ

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କାନ୍ଦମହାପୁରାଣେ କୋଲାପୁରମୂକାମ୍ବିକାମାହାତ୍ମ୍ୟାଖ୍ୟେ
ଉପାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀ ଦେଵ୍ୟାଃ ଦିଵ୍ୟଵରସାହାସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଶିଵମସ୍ତୁ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Mookambika Divya:

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mookambika Divya | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top