Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Kannada

Shri Rudra Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಲಿಂಗಪುರಾಣತಃ ಅಧ್ಯಾಯ 65
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಪ್ರಭವೇ । ಭಾನವೇ । ಪ್ರವರಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವರಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಾಯ । ಸರ್ವಾಯ । ಸರ್ವಕರಾಯ ।
ಭವಾಯ । ಜಟಿನೇ । ದಂಡಿನೇ । ಶಿಖಂಡಿನೇ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಸರ್ವಭಾವನಾಯ ।
ಹರಯೇ । ಹರಿಣಾಕ್ಷಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಹರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ । ನಿವೃತ್ತಯೇ । ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಧ್ರುವಾಯ । ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ । ಭಗವತೇ । ಖಚರಾಯ । ಗೋಚರೋರ್ದನಾಯ ।
ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ಭೂತಧಾರಣಾಯ । ಉನ್ಮತ್ತವೇಶಾಯ ।
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಮಹಾರೂಪಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ ।
ಸರ್ವರೂಪಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಭೂತಾಯ । ವಿರೂಪಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ನರಾಯ ।
ಲೋಕಪಾಲಾಯ । ಅನ್ತರ್ಹಿತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಸಾದಾಯ । ಅಭಯದಾಯ । ವಿಭವೇ ।
ಪವಿತ್ರಾಯ । ಮಹತೇ । ನಿಯತಾಯ । ನಿಯತಾಶ್ರಯಾಯ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಆದಯೇ । ಆದಿಕರಾಯ । ನಿಧಯೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಸೋಮಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಾಯ । ಶನಯೇ । ಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಯ । ಗ್ರಹಪತಯೇ । ರಾಜ್ಞೇ । ರಾಜ್ಯೋದಯಾಯ ।
ಕರ್ತ್ರೇ । ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ । ಘನಾಯ । ಮಹಾತಪಸೇ । ದೀರ್ಘತಪಸೇ ।
ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಧನಸಾಧಕಾಯ । ಸಂವತ್ಸರಾಯ । ಕೃತಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾಯ ನಮಃ । ಪರನ್ತಪಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗಾಯ । ಮಹಾಬೀಜಾಯ ।
ಮಹಾರೇತಸೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಸುವರ್ಣರೇತಸೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸುಬೀಜಾಯ ।
ವೃಷವಾಹನಾಯ । ದಶಬಾಹವೇ । ಅನಿಮಿಷಾಯ । ನೀಲಕಂಠಾಯ । ಉಮಾಪತಯೇ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ಸ್ವಯಂಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಬಲವೀರಾಯ । ಬಲಾಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ಗಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । ದಿಗ್ವಾಸಸೇ । ಕಾಮ್ಯಾಯ । ಮನ್ತ್ರವಿದೇ । ಪರಮಾಯ
ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಸರ್ವಭಾವಕರಾಯ । ಹರಾಯ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ಧನ್ವಿನೇ ।
ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ । ಕಪಾಲವತೇ । ಶರಿಣೇ । ಶತಘ್ನಿನೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಪಟ್ಟಿಶಿನೇ ।
ಆಯುಧಿನೇ । ಮಹತೇ । ಅಜಾಯ । ಮೃಗರೂಪಾಯ । ತೇಜಸೇ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ತೇಜಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ವಿಧಯೇ । ಉಷ್ಣೀಷಿನೇ । ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ । ಉದಗ್ರಾಯ ।
ವಿನತಾಯ । ದೀರ್ಘಾಯ । ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಸುತೀರ್ಥಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಶ‍ೃಗಾಲರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ । ಮುಂಡಾಯ । ಸರ್ವಶುಭಂಕರಾಯ ।
ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಾಯ । ಗನ್ಧಕಾರಿಣೇ । ಕಪರ್ದಿನೇ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ।
ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಿನೇ । ಊರ್ಧ್ವಶಾಯಿನೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ತ್ರಿಜಟಿನೇ ನಮಃ । ಚೀರವಾಸಸೇ । ರುದ್ರಾಯ । ಸೇನಾಪತಯೇ ।
ವಿಭವೇ । ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ । ನಕ್ತಾಯ । ತಿಗ್ಮಮನ್ಯವೇ । ಸುವರ್ಚಸೇ ।
ಗಜಘ್ನೇ । ದೈತ್ಯಘ್ನೇ । ಕಾಲಾಯ । ಲೋಕಧಾತ್ರೇ । ಗುಣಾಕರಾಯ ।
ಸಿಂಹಶಾರ್ದುಲರೂಪಾಣಾಮಾರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರನ್ಧರಾಯ । ಕಾಲಯೋಗಿನೇ । ಮಹಾನಾದಾಯ ।
ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ । ಚತುಷ್ಪಥಾಯ । ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಪ್ರೇತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಸರ್ವದರ್ಶಿನೇ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಬಹುಭೂತಾಯ ।
ಬಹುಧನಾಯ । ಸರ್ವಸಾರಾಯ । ಅಮೃತೇಶ್ವರಾಯ । ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯನೃತ್ಯಾಯ । ನರ್ತನಾಯ । ಸರ್ವಸಾಧಕಾಯ । ಸಕಾರ್ಮುಕಾಯ । ಮಹಾಬಾಹವೇ ।
ಮಹಾಘೋರಾಯ । ಮಹಾತಪಸೇ । ಮಹಾಶರಾಯ । ಮಹಾಪಾಶಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ ।
ಗಿರಿಚರಾಯ । ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯವಸಾಯಾಯ । ಅನಿನ್ದಿತಾಯ । ಅಮರ್ಷಣಾಯ ।
ಮರ್ಷಣಾತ್ಮನೇ । ಯಜ್ಞಘ್ನೇ । ಕಾಮನಾಶನಾಯ । ದಕ್ಷಘ್ನೇ । ಪರಿಚಾರಿಣೇ ।
ಪ್ರಹಸಾಯ । ಮಧ್ಯಮಾಯ । ತೇಜೋಽಪಹಾರಿಣೇ । ಬಲವತೇ । ವಿದಿತಾಯ ।
ಅಭ್ಯುದಿತಾಯ । ಬಹವೇ । ಗಮ್ಭೀರಘೋಷಾಯ । ಯೋಗಾತ್ಮನೇ । ಯಜ್ಞಘ್ನೇ ।
ಕಾಮನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಗಮ್ಭೀರರೋಷಾಯ ನಮಃ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಬಲವಾಹನಾಯ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪಾಯ । ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ವಿಶ್ವಭುಜೇ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣೋಪಾಯಾಯ । ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ । ಸಹಾಯಾಯ । ಕರ್ಮಕಾಲವಿದೇ । ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಪ್ರಸಾದಿತಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಸಮುದ್ರಾಯ । ವಡವಾಮುಖಾಯ । ಹುತಾಶನಸಹಾಯಾಯ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಹುತಾಶನಾಯ । ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ । ಜಯಾಯ । ವಿಜಯಕಾಲವಿದೇ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಯೇ । ಸನ್ಧಿರ್ವಿಗ್ರಹಾಯ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಶಂಖಿನೇ । ಜಟಿನೇ । ಜ್ವಾಲಿನೇ ।
ಖಚರಾಯ । ದ್ಯುಚರಾಯ । ಬಲಿನೇ । ವೈಣವಿನೇ । ಪಣವಿನೇ । ಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಕಂಠಾಯ । ಕಟಂಕಟಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಾವಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ನಿಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ । ವಿಮೋಚನಾಯ । ಶರಣಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಾಯ । ಮೇಖಲಾಕೃತಿರೂಪಾಯ । ಜಲಾಚಾರಾಯ । ಸ್ತುತಾಯ ।
ವೀಣಿನೇ । ಪಣವಿನೇ । ತಾಲಿನೇ । ನಾಲಿನೇ । ಕಲಿಕಟವೇ । ಸರ್ವತೂರ್ಯನಿನಾದಿನೇ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ಯಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ವ್ಯಾಲರೂಪಿಣೇ । ಬಿಲಾವಾಸಿನೇ । ಗುಹಾವಾಸಿನೇ ।
ತರಂಗವಿದೇ । ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಲಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಸುರೇನ್ದ್ರಾಣಾಂ
ಬನ್ಧನಾಯ । ಯುಧಿ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ । ಸಖ್ಯೇ । ಪ್ರವಾಸಾಯ । ದುರ್ವಾಪಾಯ ।
ಸರ್ವಸಾಧುನಿಷೇವಿತಾಯ । ಪ್ರಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಅವಿಭಾವಾಯ । ತುಲ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞವಿಭಾಗವಿದೇ । ಸರ್ವವಾಸಾಯ । ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ । ದುರ್ವಾಸಸೇ । ವಾಸವಾಯ ।
ಹೈಮಾಯ । ಹೇಮಕರಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಧರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಆಕಾಶಾಯ । ನಿರ್ವಿರೂಪಾಯ । ವಿವಾಸಸೇ । ಉರಗಾಯ ।
ಖಗಾಯ । ಭಿಕ್ಷವೇ । ಭಿಕ್ಷುರೂಪಿಣೇ । ರೌದ್ರರೂಪಾಯ । ಸುರೂಪವತೇ ।
ವಸುರೇತಸೇ । ಸುವರ್ಚಸ್ವಿನೇ । ವಸುವೇಗಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮನೋವೇಗಾಯ ।
ನಿಶಾಚಾರಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಶುಭಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವಾವಾಸಿನೇ । ತ್ರಯೀವಾಸಿನೇ ।
ಉಪದೇಶಕರಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಧರಾಯ ನಮಃ । ಮುನಯೇ ಆತ್ಮನೇ । ಮುನಯೇ ಲೋಕಾಯ । ಸಭಾಗ್ಯಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಭುಜೇ । ಪಕ್ಷಿಣೇ । ಪಕ್ಷರೂಪಾಯ । ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ । ನಿಶಾಕರಾಯ ।
ಸಮೀರಾಯ । ದಮನಾಕಾರಾಯ । ಅರ್ಥಾಯ । ಅರ್ಥಕರಾಯ । ಅವಶಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ ।
ದೇವಾಯ । ವಾಮದೇವಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಾಪಹಾರಿಣೇ । ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । ಅಕ್ಷುಣ್ಣಾಯ । ಕ್ಷುಣ್ಣರೂಪಾಯ । ವೃಷಣಾಯ ।
ಮೃದವೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಮಹಾಸೇನಾಯ । ವಿಶಾಖಾಯ । ಷಷ್ಟಿಭಾಗಾಯ । ಗವಾಂ
ಪತಯೇ । ಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯ । ವಿಷ್ಟಮ್ಭಿನೇ । ಮೂಲಸ್ತಮ್ಭನಾಯ । ಋತವೇ ।
ಋತುಕರಾಯ । ತಾಲಾಯ । ಮಧವೇ । ಮಧುಕರಾಯ । ವರಾಯ ।
ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ವಾಜಸನಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಮಪೂಜಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಲೋಕಚಾರಿಣೇ । ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ । ಸುಚಾರವಿದೇ । ಈಶಾನಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ ।
ಕಾಲಾಯ । ನಿಶಾಚಾರಿಣೇ । ಅನೇಕದೃಶೇ । ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಾಯ ।
ನನ್ದಯೇ । ನನ್ದಿಕರಾಯ । ಹರಾಯ । ನನ್ದೀಶ್ವರಾಯ । ಸುನನ್ದಿನೇ । ನನ್ದನಾಯ ।
ವಿಷಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಭಗಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । ನಿಯನ್ತ್ರೇ । ಕಾಲಾಯ । ಲೋಕಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಚತುರ್ಮುಖಾಯ । ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ । ಚಾರುಲಿಂಗಾಯ । ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯುಗಾವಹಾಯ । ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಬೀಜಕರ್ತ್ರೇ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತಾಯ । ಬಲಾಯ । ಇತಿಹಾಸಾಯ । ಕಲ್ಪಾಯ । ದಮನಾಯ ।
ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ । ದಮ್ಭಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ದಮ್ಭಕರಾಯ ನಮಃ । ದಾತ್ರೇ । ವಂಶಾಯ । ವಂಶಕರಾಯ । ಕಲಯೇ ।
ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ । ಪಶುಪತಯೇ । ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಪರಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬಲವತೇ । ಶುಕ್ರಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಅನೀಶಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಮಾನಾಯ । ಗತಯೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ । ಪ್ರಾಸಾದಾಯ । ಬಲಾಯ । ದರ್ಪಾಯ । ದರ್ಪಣಾಯ । ಹವ್ಯಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಜಿದೇ । ವೇದಕಾರಾಯ । ಸೂತ್ರಕಾರಾಯ । ವಿದುಷೇ । ಪರಮರ್ದನಾಯ ।
ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸಿನೇ । ಮಹಾಘೋರಾಯ । ವಶೀಕರಾಯ । ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯ ।
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ । ಪರಿಧೂಮ್ರಾವೃತಾಯ । ರವಯೇ । ಧಿಷಣಾಯ ।
ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ । ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯ । ನೀಲಾಯ । ಅಂಗಲುಪ್ತಾಯ ।
ಶೋಭನಾಯ । ನರವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸ್ವಸ್ತಯೇ । ಸ್ವಸ್ತಿಸ್ವಭಾವಾಯ । ಭೋಗಿನೇ ।
ಭೋಗಕರಾಯ । ಲಘವೇ । ಉತ್ಸಂಗಾಯ । ಮಹಾಂಗಾಯ । ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ।
ಪ್ರತಾಪವತೇ । ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ । ಸುವರ್ಣಾಯ । ಇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಮಹಾಪಾದಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ ।
ಮಹಾಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ । ಮಹಾಮಿತ್ರಾಯ । ನಗಾಲಯಾಯ । ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧಾಯ ।
ಮಹಾಕರ್ಣಾಯ । ಮಹೋಷ್ಠಾಯ । ಮಹಾಹನವೇ । ಮಹಾನಾಸಾಯ । ಮಹಾಕಂಠಾಯ ।
ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ । ಶ್ಮಶಾನವತೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ಮೃಗಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಲಮ್ಬಿತೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ನಿಷ್ಠಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಪಯೋನಿಧಯೇ ।
ಮಹಾದನ್ತಾಯ । ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ । ಮಹಾಮುಖಾಯ । ಮಹಾನಖಾಯ ।
ಮಹಾರೋಮಾಯ । ಮಹಾಕೇಶಾಯ । ಮಹಾಜಟಾಯ । ಅಸಪತ್ನಾಯ । ಪ್ರಸಾದಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ । ಗೀತಸಾಧಕಾಯ । ಪ್ರಸ್ವೇದನಾಯ । ಸ್ವಹೇನಾಯ । ಆದಿಕಾಯ ।
ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ವೃಷಕಾಯ ನಮಃ । ವೃಷಕೇತವೇ । ಅನಲಾಯ । ವಾಯುವಾಹನಾಯ ।
ಮಂಡಲಿನೇ । ಮೇರುವಾಸಾಯ । ದೇವವಾಹನಾಯ । ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಾಯ । ಸಾಮಾಸ್ಯಾಯ ।
ಋಜೇ । ಸಹಸ್ರೋರ್ಜಿತೇಕ್ಷಣಾಯ । ಯಜುಷೇ । ಪಾದಭುಜಾಯ । ಗುಹ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಓಜಸೇ । ಅಮೋಘಾರ್ಥಪ್ರಸಾದಾಯ । ಅನ್ತರ್ಭಾವ್ಯಾಯ । ಸುದರ್ಶನಾಯ ।
ಉಪಹಾರಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಯ । ಕನಕಾಯ । ಕಾಂಚನಸ್ಥಿತಾಯ । ನಾಭಯೇ ।
ನನ್ದಿಕರಾಯ । ಹರ್ಮ್ಯಾಯ । ಪುಷ್ಕರಾಯ । ಸ್ಥಪತಯೇ । ಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಧನಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಜ್ವನೇ । ಸಮಾಹಿತಾಯ ।
ನಗಾಯ । ನೀಲಾಯ । ಕವಯೇ । ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ । ಸಗಣಾಯ । ಗಣಕಾರಾಯ ।
ಭೂತಭಾವನಸಾರಥಯೇ । ಭಸ್ಮಶಾಯಿನೇ । ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಭಸ್ಮಭೂತತನವೇ ।
ಗಣಾಯ । ಆಗಮಾಯ । ವಿಲೋಪಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ । ಶುಕ್ಲಾಯ ।
ಸ್ತ್ರೀರೂಪಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ । ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಯ ।
ಕಪೋತಸ್ಥಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ವಿರಾಜೇ । ವಿಶಾಲಶಾಖಾಯ । ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ । ಅಮ್ಬುಜಾಲಾಯ ।
ಸುನಿಶ್ಚಿತಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕಲಶಾಯ । ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಆಯುಧಾಯ । ರೋಮಶಾಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾಯ । ಅದಿತಯೇ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಅವಿಜ್ಞೇಯಾಯ । ಸುಶಾರದಾಯ ।
ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಾಯ । ದೇವಾಯ । ಅರ್ಥಕಾರಿಣೇ । ಸುಬಾನ್ಧವಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ತುಮ್ಬವೀಣಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಕೋಪಾಯ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಜಲೇಶಯಾಯ । ಉಗ್ರಾಯ ।
ವಂಶಕರಾಯ । ವಂಶಾಯ । ವಂಶವಾದಿನೇ । ಅನಿನ್ದಿತಾಯ । ಸರ್ವಾಂಗರೂಪಿಣೇ ।
ಮಾಯಾವಿನೇ । ಸುಹೃದಾಯ । ಅನಿಲಾಯ । ಬಲಾಯ । ಬನ್ಧನಾಯ । ಬನ್ಧಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸುಬನ್ಧನವಿಮೋಚನಾಯ । ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಾಯ । ಕಾಮಾರಯೇ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಮಹಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । ಲಮ್ಬಿತಾಯ । ಲಮ್ಬಿತೋಷ್ಠಾಯ । ಲಮ್ಬಹಸ್ತಾಯ ।
ವರಪ್ರದಾಯ । ಬಾಹವೇ । ಅನಿನ್ದಿತಾಯ । ಸರ್ವಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಅಪ್ಯಕೋಪನಾಯ ।
ಅಮರೇಶಾಯ । ಮಹಾಘೋರಾಯ । ವಿಶ್ವದೇವಾಯ । ಸುರಾರಿಘ್ನೇ । ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ।
ನಿಋರ್ತಯೇ । ಚೇಕಿತಾನಾಯ । ಹಲಿನೇ । ಅಜೈಕಪಾದಾಯ । ಕಾಪಾಲಿನೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಶಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಗಿರಯೇ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ । ಧೂಮಕೇತವೇ ।
ಸೂರ್ಯಾಯ । ವೈಶ್ರವಣಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಶಕ್ರಾಯ । ಮಿತ್ರಾಯ ।
ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ಧರಾಯ । ಧ್ರುವಾಯ । ಪ್ರಭಾಸಾಯ । ಪರ್ವತಾಯ । ವಾಯವೇ ।
ಅರ್ಯಮ್ಣೇ । ಸವಿತ್ರೇ । ರವಯೇ । ಧೃತಯೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಮಾನ್ಧಾತ್ರೇ । ಭೂತಭಾವನಾಯ । ನೀರಾಯ । ತೀರ್ಥಾಯ ।
ಭೀಮಾಯ । ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಗುಣೋದ್ವಹಾಯ । ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ನಭಸೇ । ಅನಘಾಯ । ಬಲವತೇ । ಉಪಶಾನ್ತಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಕೃತ್ತಮಾಯ । ಕ್ರೂರಕರ್ತ್ರೇ । ಕ್ರೂರವಾಸಿನೇ । ತನವೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮಹೌಷಧಾಯ । ಸರ್ವಾಶಯಾಯ । ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ।
ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪತಯೇ । ದೇವದೇವಾಯ । ಸುಖೋತ್ಸಿಕ್ತಾಯ । ಸತೇ । ಅಸತೇ ।
ಸರ್ವರತ್ನವಿದೇ । ಕೈಲಾಸಸ್ಥಾಯ । ಗುಹಾವಾಸಿನೇ । ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಕುಲಹಾರಿಣೇ । ಕುಲಾಕರ್ತ್ರೇ । ಬಹುವಿತ್ತಾಯ । ಬಹುಪ್ರಜಾಯ । ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ।
ಬನ್ಧಕಿನೇ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ನಕುಲಾಯ । ಅದ್ರಿಕಾಯ । ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ । ಮಹಾಜಾನವೇ ।
ಅಲೋಲಾಯ । ಮಹೌಷಧಯೇ । ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣೇ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ । ಛನ್ದಸೇ ।
ವ್ಯಾಕರಣೋದ್ಭವಾಯ । ಸಿಂಹನಾದಾಯ । ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಸಿಂಹಾಸ್ಯಾಯ ।
ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ । ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮನೇ । ಜಗತ್ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕಮ್ಪಿನೇ ।
ತರವೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ತನವೇ ನಮಃ । ಸಾರಂಗಾಯ । ಭೂತಚಕ್ರಾಂಕಾಯ । ಕೇತುಮಾಲಿನೇ ।
ಸುವೇಧಕಾಯ । ಭೂತಾಲಯಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ । ಮಲಾಯ ।
ಅಮಲಾಯ । ವಸುಭೃತೇ । ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ಸುವಿದೇ ।
ಉರ್ಬುಧಾಯ ?? । ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಸುಭೃತೇ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ಚಲವಿದೇ ।
ಬುಧಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಸಂಯಮಾಯ ನಮಃ । ಹೃಷ್ಟಾಯ । ಭೋಜನಾಯ । ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ ।
ಧೃತಿಮತೇ । ಮತಿಮತೇ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸುಕೃತಾಯ । ಯುಧಾಂ ಪತಯೇ ।
ಗೋಪಾಲಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಗ್ರಾಮಾಯ । ಗೋಚರ್ಮವಸನಾಯ । ಹರಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ । ಗುಹಾವಾಸಾಯ । ಪ್ರವೇಶನಾಯ । ಮಹಾಮನಸೇ । ಮಹಾಕಾಮಾಯ ।
ಚಿತ್ತಕಾಮಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಗಾನ್ಧಾರಾಯ । ಸುರಾಪಾಯ । ತಾಪಕರ್ಮರತಾಯ ।
ಹಿತಾಯ । ಮಹಾಭೂತಾಯ । ಭೂತವೃತಾಯ । ಅಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಮಹಾಕೇತವೇ ।
ಧರಾಧಾತ್ರೇ । ನೈಕತಾನರತಾಯ । ಸ್ವರಾಯ । ಅವೇದನೀಯಾಯ । ಆವೇದ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಗಾಯ । ಸುಖಾವಹಾಯ । ತಾರಣಾಯ । ಚರಣಾಯ । ಧಾತ್ರೇ ।
ಪರಿಧಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಪರಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಿನೇ । ವರ್ಧನಾಯ । ವೃದ್ಧಾಯ । ಗಣಿಕಾಯ ।
ಗಣಾಧಿಪಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ಸಹಾಯಾಯ । ದೇವಾಸುರಪತಯೇ । ಪತಯೇ ।
ಯುಕ್ತಾಯ । ಯುಕ್ತಬಾಹವೇ । ಸುದೇವಾಯ । ಸುಪರ್ವಣಾಯ । ಆಷಾಢಾಯ । ಸಷಾಢಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ಧದಾಯ । ಹರಿತಾಯ । ಹರಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಆವರ್ತಮಾನವಪವೇ ನಮಃ । ಅನ್ಯಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ವಪವೇ । ಮಹಾವಪವೇ ।
ಶಿರಸೇ । ವಿಮರ್ಶನಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ ।
ರಥಗೀತಾಯ । ಸರ್ವಭೋಗಿನೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಸಾಮ್ನಾಯಾಯ । ಮಹಾಮ್ನಾಯಾಯ ।
ತೀರ್ಥದೇವಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ನಿರ್ಜೀವಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ಸುಭಗಾಯ । ಬಹುಕರ್ಕಶಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ರತ್ನಭೂತಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಾಂಗಾಯ । ಮಹಾರ್ಣವನಿಪಾತವಿದೇ । ಮೂಲಾಯ ।
ವಿಶಾಲಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ತಪೋನಿಧಯೇ । ಆರೋಹಣಾಯ ।
ಅಧಿರೋಹಾಯ । ಶೀಲಧಾರಿಣೇ । ಮಹಾತಪಸೇ । ಮಹಾಕಂಠಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ಯುಗಾಯ । ಯುಗಕರಾಯ । ಹರಯೇ । ಯುಗರೂಪಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ ।
ವಹನಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ । ನಗಾಯ । ನ್ಯಾಯಾಯ । ನಿರ್ವಾಪಣಾಯ । ಪಾದಾಯ । ಪಂಡಿತಾಯ ।
ಅಚಲೋಪಮಾಯ । ಬಹುಮಾಲಾಯ । ಮಹಾಮಾಲಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಸುಲೋಚನಾಯ ।
ವಿಸ್ತಾರಾಯ । ಲವಣಾಯ । ಕೂಪಾಯ । ಕುಸುಮಾಂಗಾಯ । ಫಲೋದಯಾಯ । ಋಷಭಾಯ ।
ವೃಷಭಾಯ । ಭಂಗಾಯ । ಮಾಣಿಬಿಮ್ಬಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಇನ್ದವೇ ನಮಃ । ವಿಸರ್ಗಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಸರ್ವಾಯುಧಾಯ ।
ಸಹಾಯ । ನಿವೇದನಾಯ । ಸುಧಾಜಾತಾಯ । ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಮಹಾಧನವೇ ।
ಗಿರಾವಾಸಾಯ । ವಿಸರ್ಗಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷವಿದೇ । ಗನ್ಧಮಾಲಿನೇ ।
ಭಗವತೇ । ಅನನ್ತಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಾಯ । ಸನ್ತಾನಾಯ । ಬಹುಲಾಯ ।
ಬಾಹವೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಪಾವನಾಯ । ಕರಸ್ಥಾಲಿನೇ । ಕಪಾಲಿನೇ ।
ಊರ್ಧ್ವಸಂಹನನಾಯ । ಯೂನೇ । ಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಸುವಿಖ್ಯಾತಾಯ । ಲೋಕಾಯ ।
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯ । ಮೃದವೇ । ಮುಂಡಾಯ । ವಿರೂಪಾಯ । ವಿಕೃತಾಯ । ದಂಡಿನೇ ।
ಕುಂಡಿನೇ । ವಿಕುರ್ವಣಾಯ । ವಾರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಕಕುಭಾಯ । ವಜ್ರಿಣೇ ।
ದೀಪ್ತತೇಜಸೇ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ।
ಗುರವೇ । ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಕೃತೇ ।
ಪವಿತ್ರಾಯ । ತ್ರಿಮಧವೇ । ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಕನಿಷ್ಠಾಯ । ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ಶತಘ್ನಾಯ । ಶತಪಾಶಧೃಷೇ । ಕಲಾಯೈ ।
ಕಾಷ್ಠಾಯೈ । ಲವಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ಅಹ್ನೇ । ಕ್ಷಪಾಯೈ । ಕ್ಷಣಾಯ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರದಾಯ । ಬೀಜಾಯ । ಲಿಂಗಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ । ನಿರ್ಮುಖಾಯ ।
ಸತೇ । ಅಸತೇ । ವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಪಿತ್ರೇ । ಮಾತ್ರೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ । ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ವಾಣಾಯ । ಹೃದಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ ।
ಪರಾಯ । ಗತಯೇ । ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಾಯ ।
ದೇವಾಸುರಗುರವೇ । ದೇವಾಯ । ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ।
ದೇವಾಸುರಗಣಾಶ್ರಯಾಯ । ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ । ದೇವರ್ಷಯೇ । ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ।
ದೇವತಾಽಽತ್ಮನೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭವಾಯ । ಉದ್ಗತಾಯ । ತ್ರಿಕ್ರಮಾಯ । ವೈದ್ಯಾಯ ।
ವರದಾಯ । ಅವರಜಾಯ । ಅಮ್ಬರಾಯ । ಇಜ್ಯಾಯ । ಹಸ್ತಿನೇ । ವ್ಯಾಘ್ರಾಯ ।
ದೇವಸಿಂಹಾಯ । ಮಹರ್ಷಭಾಯ । ವಿಬುಧಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಗದೇವಾಯ । ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಶೋಭನಾಯ । ವಕ್ತ್ರೇ । ಆಶಾನಾಂ ಪ್ರಭವಾಯ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ । ಗುರವೇ । ಕಾನ್ತಾಯ । ನಿಜಾಯ । ಸರ್ಗಾಯ । ಪವಿತ್ರಾಯ ।
ಸರ್ವವಾಹನಾಯ । ಶ‍ೃಂಗಿಣೇ । ಶ‍ೃಂಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಭ್ರವೇ ।
ರಾಜರಾಜಾಯ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ಅಭಿರಾಮಾಯ । ಸುಶರಣಾಯ । ನಿರಾಮಾಯ ।
ಸರ್ವಸಾಧನಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವದೇಹಾಯ । ಹರಿಣಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ।
ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯವರ್ತನಾಯ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಾರ್ಥಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಶುಚಿವ್ರತಾಯ । ವ್ರತಾಧಿಪಾಯ ।
ಪರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಯೇ । ವಿಮುಕ್ತಾಯ । ಮುಕ್ತಕೇಶಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತೇ । ಶ್ರೀವರ್ಧನಾಯ । ಜಗತೇ ನಮಃ । 980 ।

Also Read 1000 Names of Sri Rudra 2:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top