Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Telugu

Shri Rudra Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరుద్రసహస్రనామావలిః ౨ ॥
లిఙ్గపురాణతః అధ్యాయ ౬౫
ఓం స్థిరాయ నమః । స్థాణవే । ప్రభవే । భానవే । ప్రవరాయ । వరదాయ ।
వరాయ । సర్వాత్మనే । సర్వవిఖ్యాతాయ । సర్వాయ । సర్వకరాయ ।
భవాయ । జటినే । దణ్డినే । శిఖణ్డినే । సర్వగాయ । సర్వభావనాయ ।
హరయే । హరిణాక్షాయ । సర్వభూతహరాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం ప్రవృత్తయే నమః । నివృత్తయే । శాన్తాత్మనే । శాశ్వతాయ ।
ధ్రువాయ । శ్మశానవాసినే । భగవతే । ఖచరాయ । గోచరోర్దనాయ ।
అభివాద్యాయ । మహాకర్మణే । తపస్వినే । భూతధారణాయ । ఉన్మత్తవేశాయ ।
ప్రచ్ఛన్నాయ । సర్వలోకప్రజాపతయే । మహారూపాయ । మహాకాయాయ ।
సర్వరూపాయ । మహాయశసే నమః । ౪౦ ।

ఓం మహాత్మనే నమః । సర్వభూతాయ । విరూపాయ । వామనాయ । నరాయ ।
లోకపాలాయ । అన్తర్హితాత్మనే । ప్రసాదాయ । అభయదాయ । విభవే ।
పవిత్రాయ । మహతే । నియతాయ । నియతాశ్రయాయ । స్వయమ్భువే ।
సర్వకర్మణే । ఆదయే । ఆదికరాయ । నిధయే । సహస్రాక్షాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం విశాలాక్షాయ నమః । సోమాయ । నక్షత్రసాధకాయ । చన్ద్రాయ ।
సూర్యాయ । శనయే । కేతుర్గ్రహాయ । గ్రహపతయే । రాజ్ఞే । రాజ్యోదయాయ ।
కర్త్రే । మృగబాణార్పణాయ । ఘనాయ । మహాతపసే । దీర్ఘతపసే ।
అదృశ్యాయ । ధనసాధకాయ । సంవత్సరాయ । కృతాయ ।
మన్త్రాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం ప్రాణాయామాయ నమః । పరన్తపాయ । యోగినే । యోగాయ । మహాబీజాయ ।
మహారేతసే । మహాబలాయ । సువర్ణరేతసే । సర్వజ్ఞాయ । సుబీజాయ ।
వృషవాహనాయ । దశబాహవే । అనిమిషాయ । నీలకణ్ఠాయ । ఉమాపతయే ।
విశ్వరూపాయ । స్వయంశ్రేష్ఠాయ । బలవీరాయ । బలాగ్రణ్యే ।
గణకర్త్రే నమః । ౧౦౦ ।

ఓం గణపతయే నమః । దిగ్వాససే । కామ్యాయ । మన్త్రవిదే । పరమాయ
మన్త్రాయ । సర్వభావకరాయ । హరాయ । కమణ్డలుధరాయ । ధన్వినే ।
బాణహస్తాయ । కపాలవతే । శరిణే । శతఘ్నినే । ఖడ్గినే । పట్టిశినే ।
ఆయుధినే । మహతే । అజాయ । మృగరూపాయ । తేజసే నమః । ౧౨౦ ।

ఓం తేజస్కరాయ నమః । విధయే । ఉష్ణీషినే । సువక్త్రాయ । ఉదగ్రాయ ।
వినతాయ । దీర్ఘాయ । హరికేశాయ । సుతీర్థాయ । కృష్ణాయ ।
శ‍ృగాలరూపాయ । సర్వార్థాయ । ముణ్డాయ । సర్వశుభఙ్కరాయ ।
సింహశార్దూలరూపాయ । గన్ధకారిణే । కపర్దినే । ఊర్ధ్వరేతసే ।
ఊర్ధ్వలిఙ్గినే । ఊర్ధ్వశాయినే నమః । ౧౪౦ ।

ఓం త్రిజటినే నమః । చీరవాససే । రుద్రాయ । సేనాపతయే ।
విభవే । అహోరాత్రాయ । నక్తాయ । తిగ్మమన్యవే । సువర్చసే ।
గజఘ్నే । దైత్యఘ్నే । కాలాయ । లోకధాత్రే । గుణాకరాయ ।
సింహశార్దులరూపాణామార్ద్రచర్మామ్బరన్ధరాయ । కాలయోగినే । మహానాదాయ ।
సర్వావాసాయ । చతుష్పథాయ । నిశాచరాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం ప్రేతచారిణే నమః । సర్వదర్శినే । మహేశ్వరాయ । బహుభూతాయ ।
బహుధనాయ । సర్వసారాయ । అమృతేశ్వరాయ । నృత్యప్రియాయ ।
నిత్యనృత్యాయ । నర్తనాయ । సర్వసాధకాయ । సకార్ముకాయ । మహాబాహవే ।
మహాఘోరాయ । మహాతపసే । మహాశరాయ । మహాపాశాయ । నిత్యాయ ।
గిరిచరాయ । సహస్రహస్తాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం విజయాయ నమః । వ్యవసాయాయ । అనిన్దితాయ । అమర్షణాయ ।
మర్షణాత్మనే । యజ్ఞఘ్నే । కామనాశనాయ । దక్షఘ్నే । పరిచారిణే ।
ప్రహసాయ । మధ్యమాయ । తేజోఽపహారిణే । బలవతే । విదితాయ ।
అభ్యుదితాయ । బహవే । గమ్భీరఘోషాయ । యోగాత్మనే । యజ్ఞఘ్నే ।
కామనాశనాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం గమ్భీరరోషాయ నమః । గమ్భీరాయ । గమ్భీరబలవాహనాయ ।
న్యగ్రోధరూపాయ । న్యగ్రోధాయ । విశ్వకర్మణే । విశ్వభుజే ।
తీక్ష్ణోపాయాయ । హర్యశ్వాయ । సహాయాయ । కర్మకాలవిదే । విష్ణవే ।
ప్రసాదితాయ । యజ్ఞాయ । సముద్రాయ । వడవాముఖాయ । హుతాశనసహాయాయ ।
ప్రశాన్తాత్మనే । హుతాశనాయ । ఉగ్రతేజసే నమః । ౨౨౦ ।

ఓం మహాతేజసే నమః । జయాయ । విజయకాలవిదే । జ్యోతిషామయనాయ ।
సిద్ధయే । సన్ధిర్విగ్రహాయ । ఖడ్గినే । శఙ్ఖినే । జటినే । జ్వాలినే ।
ఖచరాయ । ద్యుచరాయ । బలినే । వైణవినే । పణవినే । కాలాయ ।
కాలకణ్ఠాయ । కటఙ్కటాయ । నక్షత్రవిగ్రహాయ । భావాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం నిభావాయ నమః । సర్వతోముఖాయ । విమోచనాయ । శరణాయ ।
హిరణ్యకవచోద్భవాయ । మేఖలాకృతిరూపాయ । జలాచారాయ । స్తుతాయ ।
వీణినే । పణవినే । తాలినే । నాలినే । కలికటవే । సర్వతూర్యనినాదినే ।
సర్వవ్యాప్యపరిగ్రహాయ । వ్యాలరూపిణే । బిలావాసినే । గుహావాసినే ।
తరఙ్గవిదే । వృక్షాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం శ్రీమాలకర్మణే నమః । సర్వబన్ధవిమోచనాయ । సురేన్ద్రాణాం
బన్ధనాయ । యుధి శత్రువినాశనాయ । సఖ్యే । ప్రవాసాయ । దుర్వాపాయ ।
సర్వసాధునిషేవితాయ । ప్రస్కన్దాయ । అవిభావాయ । తుల్యాయ ।
యజ్ఞవిభాగవిదే । సర్వవాసాయ । సర్వచారిణే । దుర్వాససే । వాసవాయ ।
హైమాయ । హేమకరాయ । యజ్ఞాయ । సర్వధారిణే నమః । ౨౮౦ ।

ఓం ధరోత్తమాయ నమః । ఆకాశాయ । నిర్విరూపాయ । వివాససే । ఉరగాయ ।
ఖగాయ । భిక్షవే । భిక్షురూపిణే । రౌద్రరూపాయ । సురూపవతే ।
వసురేతసే । సువర్చస్వినే । వసువేగాయ । మహాబలాయ । మనోవేగాయ ।
నిశాచారాయ । సర్వలోకశుభప్రదాయ । సర్వావాసినే । త్రయీవాసినే ।
ఉపదేశకరాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం ధరాయ నమః । మునయే ఆత్మనే । మునయే లోకాయ । సభాగ్యాయ ।
సహస్రభుజే । పక్షిణే । పక్షరూపాయ । అతిదీప్తాయ । నిశాకరాయ ।
సమీరాయ । దమనాకారాయ । అర్థాయ । అర్థకరాయ । అవశాయ । వాసుదేవాయ ।
దేవాయ । వామదేవాయ । వామనాయ । సిద్ధియోగాపహారిణే । సిద్ధాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం సర్వార్థసాధకాయ నమః । అక్షుణ్ణాయ । క్షుణ్ణరూపాయ । వృషణాయ ।
మృదవే । అవ్యయాయ । మహాసేనాయ । విశాఖాయ । షష్టిభాగాయ । గవాం
పతయే । చక్రహస్తాయ । విష్టమ్భినే । మూలస్తమ్భనాయ । ఋతవే ।
ఋతుకరాయ । తాలాయ । మధవే । మధుకరాయ । వరాయ ।
వానస్పత్యాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం వాజసనాయ నమః । నిత్యమాశ్రమపూజితాయ । బ్రహ్మచారిణే ।
లోకచారిణే । సర్వచారిణే । సుచారవిదే । ఈశానాయ । ఈశ్వరాయ ।
కాలాయ । నిశాచారిణే । అనేకదృశే । నిమిత్తస్థాయ । నిమిత్తాయ ।
నన్దయే । నన్దికరాయ । హరాయ । నన్దీశ్వరాయ । సునన్దినే । నన్దనాయ ।
విషమర్దనాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం భగహారిణే నమః । నియన్త్రే । కాలాయ । లోకపితామహాయ ।
చతుర్ముఖాయ । మహాలిఙ్గాయ । చారులిఙ్గాయ । లిఙ్గాధ్యక్షాయ ।
సురాధ్యక్షాయ । కాలాధ్యక్షాయ । యుగావహాయ । బీజాధ్యక్షాయ ।
బీజకర్త్రే । అధ్యాత్మానుగతాయ । బలాయ । ఇతిహాసాయ । కల్పాయ । దమనాయ ।
జగదీశ్వరాయ । దమ్భాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం దమ్భకరాయ నమః । దాత్రే । వంశాయ । వంశకరాయ । కలయే ।
లోకకర్త్రే । పశుపతయే । మహాకర్త్రే । అధోక్షజాయ । అక్షరాయ ।
పరమాయ । బ్రహ్మణే । బలవతే । శుక్రాయ । నిత్యాయ । అనీశాయ ।
శుద్ధాత్మనే । శుద్ధాయ । మానాయ । గతయే నమః । ౪౦౦ ।

ఓం హవిషే నమః । ప్రాసాదాయ । బలాయ । దర్పాయ । దర్పణాయ । హవ్యాయ ।
ఇన్ద్రజిదే । వేదకారాయ । సూత్రకారాయ । విదుషే । పరమర్దనాయ ।
మహామేఘనివాసినే । మహాఘోరాయ । వశీకరాయ । అగ్నిజ్వాలాయ ।
మహాజ్వాలాయ । పరిధూమ్రావృతాయ । రవయే । ధిషణాయ ।
శఙ్కరాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం నిత్యాయ నమః । వర్చస్వినే । ధూమ్రలోచనాయ । నీలాయ । అఙ్గలుప్తాయ ।
శోభనాయ । నరవిగ్రహాయ । స్వస్తయే । స్వస్తిస్వభావాయ । భోగినే ।
భోగకరాయ । లఘవే । ఉత్సఙ్గాయ । మహాఙ్గాయ । మహాగర్భాయ ।
ప్రతాపవతే । కృష్ణవర్ణాయ । సువర్ణాయ । ఇన్ద్రియాయ ।
సర్వవర్ణికాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం మహాపాదాయ నమః । మహాహస్తాయ । మహాకాయాయ । మహాయశసే ।
మహామూర్ధ్నే । మహామాత్రాయ । మహామిత్రాయ । నగాలయాయ । మహాస్కన్ధాయ ।
మహాకర్ణాయ । మహోష్ఠాయ । మహాహనవే । మహానాసాయ । మహాకణ్ఠాయ ।
మహాగ్రీవాయ । శ్మశానవతే । మహాబలాయ । మహాతేజసే । అన్తరాత్మనే ।
మృగాలయాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం లమ్బితోష్ఠాయ నమః । నిష్ఠాయ । మహామాయాయ । పయోనిధయే ।
మహాదన్తాయ । మహాదంష్ట్రాయ । మహాజిహ్వాయ । మహాముఖాయ । మహానఖాయ ।
మహారోమాయ । మహాకేశాయ । మహాజటాయ । అసపత్నాయ । ప్రసాదాయ ।
ప్రత్యయాయ । గీతసాధకాయ । ప్రస్వేదనాయ । స్వహేనాయ । ఆదికాయ ।
మహామునయే నమః । ౪౮౦ ।

ఓం వృషకాయ నమః । వృషకేతవే । అనలాయ । వాయువాహనాయ ।
మణ్డలినే । మేరువాసాయ । దేవవాహనాయ । అథర్వశీర్షాయ । సామాస్యాయ ।
ఋజే । సహస్రోర్జితేక్షణాయ । యజుషే । పాదభుజాయ । గుహ్యాయ ।
ప్రకాశాయ । ఓజసే । అమోఘార్థప్రసాదాయ । అన్తర్భావ్యాయ । సుదర్శనాయ ।
ఉపహారాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం ప్రియాయ నమః । సర్వాయ । కనకాయ । కాఞ్చనస్థితాయ । నాభయే ।
నన్దికరాయ । హర్మ్యాయ । పుష్కరాయ । స్థపతయే । స్థితాయ ।
సర్వశాస్త్రాయ । ధనాయ । ఆద్యాయ । యజ్ఞాయ । యజ్వనే । సమాహితాయ ।
నగాయ । నీలాయ । కవయే । కాలాయ నమః । ౫౨౦ ।

ఓం మకరాయ నమః । కాలపూజితాయ । సగణాయ । గణకారాయ ।
భూతభావనసారథయే । భస్మశాయినే । భస్మగోప్త్రే । భస్మభూతతనవే ।
గణాయ । ఆగమాయ । విలోపాయ । మహాత్మనే । సర్వపూజితాయ । శుక్లాయ ।
స్త్రీరూపసమ్పన్నాయ । శుచయే । భూతనిషేవితాయ । ఆశ్రమస్థాయ ।
కపోతస్థాయ । విశ్వకర్మణే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం పతయే నమః । విరాజే । విశాలశాఖాయ । తామ్రోష్ఠాయ । అమ్బుజాలాయ ।
సునిశ్చితాయ । కపిలాయ । కలశాయ । స్థూలాయ । ఆయుధాయ । రోమశాయ ।
గన్ధర్వాయ । అదితయే । తార్క్ష్యాయ । అవిజ్ఞేయాయ । సుశారదాయ ।
పరశ్వధాయుధాయ । దేవాయ । అర్థకారిణే । సుబాన్ధవాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం తుమ్బవీణాయ నమః । మహాకోపాయ । ఊర్ధ్వరేతసే । జలేశయాయ । ఉగ్రాయ ।
వంశకరాయ । వంశాయ । వంశవాదినే । అనిన్దితాయ । సర్వాఙ్గరూపిణే ।
మాయావినే । సుహృదాయ । అనిలాయ । బలాయ । బన్ధనాయ । బన్ధకర్త్రే ।
సుబన్ధనవిమోచనాయ । రాక్షసఘ్నాయ । కామారయే ।
మహాదంష్ట్రాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం మహాయుధాయ నమః । లమ్బితాయ । లమ్బితోష్ఠాయ । లమ్బహస్తాయ ।
వరప్రదాయ । బాహవే । అనిన్దితాయ । సర్వాయ । శఙ్కరాయ । అప్యకోపనాయ ।
అమరేశాయ । మహాఘోరాయ । విశ్వదేవాయ । సురారిఘ్నే । అహిర్బుధ్న్యాయ ।
నిఋర్తయే । చేకితానాయ । హలినే । అజైకపాదాయ । కాపాలినే నమః । ౬౦౦ ।

ఓం శం కుమారాయ నమః । మహాగిరయే । ధన్వన్తరయే । ధూమకేతవే ।
సూర్యాయ । వైశ్రవణాయ । ధాత్రే । విష్ణవే । శక్రాయ । మిత్రాయ ।
త్వష్ట్రే । ధరాయ । ధ్రువాయ । ప్రభాసాయ । పర్వతాయ । వాయవే ।
అర్యమ్ణే । సవిత్రే । రవయే । ధృతయే నమః । ౬౨౦ ।

ఓం విధాత్రే నమః । మాన్ధాత్రే । భూతభావనాయ । నీరాయ । తీర్థాయ ।
భీమాయ । సర్వకర్మణే । గుణోద్వహాయ । పద్మగర్భాయ । మహాగర్భాయ ।
చన్ద్రవక్త్రాయ । నభసే । అనఘాయ । బలవతే । ఉపశాన్తాయ । పురాణాయ ।
పుణ్యకృత్తమాయ । క్రూరకర్త్రే । క్రూరవాసినే । తనవే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం ఆత్మనే నమః । మహౌషధాయ । సర్వాశయాయ । సర్వచారిణే ।
ప్రాణేశాయ । ప్రాణినాం పతయే । దేవదేవాయ । సుఖోత్సిక్తాయ । సతే । అసతే ।
సర్వరత్నవిదే । కైలాసస్థాయ । గుహావాసినే । హిమవద్గిరిసంశ్రయాయ ।
కులహారిణే । కులాకర్త్రే । బహువిత్తాయ । బహుప్రజాయ । ప్రాణేశాయ ।
బన్ధకినే నమః । ౬౬౦ ।

ఓం వృక్షాయ నమః । నకులాయ । అద్రికాయ । హ్రస్వగ్రీవాయ । మహాజానవే ।
అలోలాయ । మహౌషధయే । సిద్ధాన్తకారిణే । సిద్ధార్థాయ । ఛన్దసే ।
వ్యాకరణోద్భవాయ । సింహనాదాయ । సింహదంష్ట్రాయ । సింహాస్యాయ ।
సింహవాహనాయ । ప్రభావాత్మనే । జగత్కాలాయ । కాలాయ । కమ్పినే ।
తరవే నమః । ౬౮౦ ।

ఓం తనవే నమః । సారఙ్గాయ । భూతచక్రాఙ్కాయ । కేతుమాలినే ।
సువేధకాయ । భూతాలయాయ । భూతపతయే । అహోరాత్రాయ । మలాయ ।
అమలాయ । వసుభృతే । సర్వభూతాత్మనే । నిశ్చలాయ । సువిదే ।
ఉర్బుధాయ ?? । సర్వభూతానాం అసుభృతే । నిశ్చలాయ । చలవిదే ।
బుధాయ । అమోఘాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం సంయమాయ నమః । హృష్టాయ । భోజనాయ । ప్రాణధారణాయ ।
ధృతిమతే । మతిమతే । త్ర్యక్షాయ । సుకృతాయ । యుధాం పతయే ।
గోపాలాయ । గోపతయే । గ్రామాయ । గోచర్మవసనాయ । హరాయ ।
హిరణ్యబాహవే । గుహావాసాయ । ప్రవేశనాయ । మహామనసే । మహాకామాయ ।
చిత్తకామాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః । గాన్ధారాయ । సురాపాయ । తాపకర్మరతాయ ।
హితాయ । మహాభూతాయ । భూతవృతాయ । అప్సరోగణసేవితాయ । మహాకేతవే ।
ధరాధాత్రే । నైకతానరతాయ । స్వరాయ । అవేదనీయాయ । ఆవేద్యాయ ।
సర్వగాయ । సుఖావహాయ । తారణాయ । చరణాయ । ధాత్రే ।
పరిధాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం పరిపూజితాయ నమః । సంయోగినే । వర్ధనాయ । వృద్ధాయ । గణికాయ ।
గణాధిపాయ । నిత్యాయ । ధాత్రే । సహాయాయ । దేవాసురపతయే । పతయే ।
యుక్తాయ । యుక్తబాహవే । సుదేవాయ । సుపర్వణాయ । ఆషాఢాయ । సషాఢాయ ।
స్కన్ధదాయ । హరితాయ । హరాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం ఆవర్తమానవపవే నమః । అన్యాయ । శ్రేష్ఠాయ వపవే । మహావపవే ।
శిరసే । విమర్శనాయ । సర్వలక్ష్యలక్షణభూషితాయ । అక్షయాయ ।
రథగీతాయ । సర్వభోగినే । మహాబలాయ । సామ్నాయాయ । మహామ్నాయాయ ।
తీర్థదేవాయ । మహాయశసే । నిర్జీవాయ । జీవనాయ । మన్త్రాయ ।
సుభగాయ । బహుకర్కశాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం రత్నభూతాయ నమః । రత్నాఙ్గాయ । మహార్ణవనిపాతవిదే । మూలాయ ।
విశాలాయ । అమృతాయ । వ్యక్తావ్యక్తాయ । తపోనిధయే । ఆరోహణాయ ।
అధిరోహాయ । శీలధారిణే । మహాతపసే । మహాకణ్ఠాయ । మహాయోగినే ।
యుగాయ । యుగకరాయ । హరయే । యుగరూపాయ । మహారూపాయ ।
వహనాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం గహనాయ నమః । నగాయ । న్యాయాయ । నిర్వాపణాయ । పాదాయ । పణ్డితాయ ।
అచలోపమాయ । బహుమాలాయ । మహామాలాయ । శిపివిష్టాయ । సులోచనాయ ।
విస్తారాయ । లవణాయ । కూపాయ । కుసుమాఙ్గాయ । ఫలోదయాయ । ఋషభాయ ।
వృషభాయ । భఙ్గాయ । మాణిబిమ్బజటాధరాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం ఇన్దవే నమః । విసర్గాయ । సుముఖాయ । శూరాయ । సర్వాయుధాయ ।
సహాయ । నివేదనాయ । సుధాజాతాయ । స్వర్గద్వారాయ । మహాధనవే ।
గిరావాసాయ । విసర్గాయ । సర్వలక్షణలక్షవిదే । గన్ధమాలినే ।
భగవతే । అనన్తాయ । సర్వలక్షణాయ । సన్తానాయ । బహులాయ ।
బాహవే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం సకలాయ నమః । సర్వపావనాయ । కరస్థాలినే । కపాలినే ।
ఊర్ధ్వసంహననాయ । యూనే । యన్త్రతన్త్రసువిఖ్యాతాయ । లోకాయ ।
సర్వాశ్రయాయ । మృదవే । ముణ్డాయ । విరూపాయ । వికృతాయ । దణ్డినే ।
కుణ్డినే । వికుర్వణాయ । వార్యక్షాయ । కకుభాయ । వజ్రిణే ।
దీప్తతేజసే నమః । ౮౬౦ ।

ఓం సహస్రపాదే నమః । సహస్రమూర్ధ్నే । దేవేన్ద్రాయ । సర్వదేవమయాయ ।
గురవే । సహస్రబాహవే । సర్వాఙ్గాయ । శరణ్యాయ । సర్వలోకకృతే ।
పవిత్రాయ । త్రిమధవే । మన్త్రాయ । కనిష్ఠాయ । కృష్ణపిఙ్గలాయ ।
బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాత్రే । శతఘ్నాయ । శతపాశధృషే । కలాయై ।
కాష్ఠాయై । లవాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం మాత్రాయై నమః । ముహూర్తాయ । అహ్నే । క్షపాయై । క్షణాయ ।
విశ్వక్షేత్రప్రదాయ । బీజాయ । లిఙ్గాయ । ఆద్యాయ । నిర్ముఖాయ ।
సతే । అసతే । వ్యక్తాయ । అవ్యక్తాయ । పిత్రే । మాత్రే । పితామహాయ ।
స్వర్గద్వారాయ । మోక్షద్వారాయ । ప్రజాద్వారాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం త్రివిష్టపాయ నమః । నిర్వాణాయ । హృదయాయ । బ్రహ్మలోకాయ ।
పరాయ । గతయే । దేవాసురవినిర్మాత్రే । దేవాసురపరాయణాయ ।
దేవాసురగురవే । దేవాయ । దేవాసురనమస్కృతాయ । దేవాసురమహామాత్రాయ ।
దేవాసురగణాశ్రయాయ । దేవాసురగణాధ్యక్షాయ । దేవాసురగణాగ్రణ్యే ।
దేవాధిదేవాయ । దేవర్షయే । దేవాసురవరప్రదాయ । దేవాసురేశ్వరాయ ।
విష్ణవే నమః । ౯౨౦ ।

ఓం దేవాసురమహేశ్వరాయ నమః । సర్వదేవమయాయ । అచిన్త్యాయ ।
దేవతాఽఽత్మనే । స్వయమ్భవాయ । ఉద్గతాయ । త్రిక్రమాయ । వైద్యాయ ।
వరదాయ । అవరజాయ । అమ్బరాయ । ఇజ్యాయ । హస్తినే । వ్యాఘ్రాయ ।
దేవసింహాయ । మహర్షభాయ । విబుధాగ్ర్యాయ । సురశ్రేష్ఠాయ ।
స్వర్గదేవాయ । ఉత్తమాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం సంయుక్తాయ నమః । శోభనాయ । వక్త్రే । ఆశానాం ప్రభవాయ ।
అవ్యయాయ । గురవే । కాన్తాయ । నిజాయ । సర్గాయ । పవిత్రాయ ।
సర్వవాహనాయ । శ‍ృఙ్గిణే । శ‍ృఙ్గప్రియాయ । బభ్రవే ।
రాజరాజాయ । నిరామయాయ । అభిరామాయ । సుశరణాయ । నిరామాయ ।
సర్వసాధనాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం లలాటాక్షాయ నమః । విశ్వదేహాయ । హరిణాయ । బ్రహ్మవర్చసాయ ।
స్థావరాణాం పతయే । నియతేన్ద్రియవర్తనాయ । సిద్ధార్థాయ ।
సర్వభూతార్థాయ । అచిన్త్యాయ । సత్యాయ । శుచివ్రతాయ । వ్రతాధిపాయ ।
పరాయ । బ్రహ్మణే । ముక్తానాం పరమాగతయే । విముక్తాయ । ముక్తకేశాయ ।
శ్రీమతే । శ్రీవర్ధనాయ । జగతే నమః । ౯౮౦ ।

Also Read 1000 Names of Sri Rudra 2:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top