1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Rudra Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരുദ്രസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥
ലിങ്ഗപുരാണതഃ അധ്യായ 65
ഓം സ്ഥിരായ നമഃ । സ്ഥാണവേ । പ്രഭവേ । ഭാനവേ । പ്രവരായ । വരദായ ।
വരായ । സര്‍വാത്മനേ । സര്‍വവിഖ്യാതായ । സര്‍വായ । സര്‍വകരായ ।
ഭവായ । ജടിനേ । ദണ്ഡിനേ । ശിഖണ്ഡിനേ । സര്‍വഗായ । സര്‍വഭാവനായ ।
ഹരയേ । ഹരിണാക്ഷായ । സര്‍വഭൂതഹരായ നമഃ । 20 ।

ഓം പ്രവൃത്തയേ നമഃ । നിവൃത്തയേ । ശാന്താത്മനേ । ശാശ്വതായ ।
ധ്രുവായ । ശ്മശാനവാസിനേ । ഭഗവതേ । ഖചരായ । ഗോചരോര്‍ദനായ ।
അഭിവാദ്യായ । മഹാകര്‍മണേ । തപസ്വിനേ । ഭൂതധാരണായ । ഉന്‍മത്തവേശായ ।
പ്രച്ഛന്നായ । സര്‍വലോകപ്രജാപതയേ । മഹാരൂപായ । മഹാകായായ ।
സര്‍വരൂപായ । മഹായശസേ നമഃ । 40 ।

ഓം മഹാത്മനേ നമഃ । സര്‍വഭൂതായ । വിരൂപായ । വാമനായ । നരായ ।
ലോകപാലായ । അന്തര്‍ഹിതാത്മനേ । പ്രസാദായ । അഭയദായ । വിഭവേ ।
പവിത്രായ । മഹതേ । നിയതായ । നിയതാശ്രയായ । സ്വയംഭുവേ ।
സര്‍വകര്‍മണേ । ആദയേ । ആദികരായ । നിധയേ । സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ । 60 ।

ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ । സോമായ । നക്ഷത്രസാധകായ । ചന്ദ്രായ ।
സൂര്യായ । ശനയേ । കേതുര്‍ഗ്രഹായ । ഗ്രഹപതയേ । രാജ്ഞേ । രാജ്യോദയായ ।
കര്‍ത്രേ । മൃഗബാണാര്‍പണായ । ഘനായ । മഹാതപസേ । ദീര്‍ഘതപസേ ।
അദൃശ്യായ । ധനസാധകായ । സംവത്സരായ । കൃതായ ।
മന്ത്രായ നമഃ । 80 ।

ഓം പ്രാണായാമായ നമഃ । പരന്തപായ । യോഗിനേ । യോഗായ । മഹാബീജായ ।
മഹാരേതസേ । മഹാബലായ । സുവര്‍ണരേതസേ । സര്‍വജ്ഞായ । സുബീജായ ।
വൃഷവാഹനായ । ദശബാഹവേ । അനിമിഷായ । നീലകണ്ഠായ । ഉമാപതയേ ।
വിശ്വരൂപായ । സ്വയംശ്രേഷ്ഠായ । ബലവീരായ । ബലാഗ്രണ്യേ ।
ഗണകര്‍ത്രേ നമഃ । 100 ।

ഓം ഗണപതയേ നമഃ । ദിഗ്വാസസേ । കാംയായ । മന്ത്രവിദേ । പരമായ
മന്ത്രായ । സര്‍വഭാവകരായ । ഹരായ । കമണ്ഡലുധരായ । ധന്വിനേ ।
ബാണഹസ്തായ । കപാലവതേ । ശരിണേ । ശതഘ്നിനേ । ഖഡ്ഗിനേ । പട്ടിശിനേ ।
ആയുധിനേ । മഹതേ । അജായ । മൃഗരൂപായ । തേജസേ നമഃ । 120 ।

ഓം തേജസ്കരായ നമഃ । വിധയേ । ഉഷ്ണീഷിനേ । സുവക്ത്രായ । ഉദഗ്രായ ।
വിനതായ । ദീര്‍ഘായ । ഹരികേശായ । സുതീര്‍ഥായ । കൃഷ്ണായ ।
ശ‍ൃഗാലരൂപായ । സര്‍വാര്‍ഥായ । മുണ്ഡായ । സര്‍വശുഭങ്കരായ ।
സിംഹശാര്‍ദൂലരൂപായ । ഗന്ധകാരിണേ । കപര്‍ദിനേ । ഊര്‍ധ്വരേതസേ ।
ഊര്‍ധ്വലിങ്ഗിനേ । ഊര്‍ധ്വശായിനേ നമഃ । 140 ।

ഓം ത്രിജടിനേ നമഃ । ചീരവാസസേ । രുദ്രായ । സേനാപതയേ ।
വിഭവേ । അഹോരാത്രായ । നക്തായ । തിഗ്മമന്യവേ । സുവര്‍ചസേ ।
ഗജഘ്നേ । ദൈത്യഘ്നേ । കാലായ । ലോകധാത്രേ । ഗുണാകരായ ।
സിംഹശാര്‍ദുലരൂപാണാമാര്‍ദ്രചര്‍മാംബരന്ധരായ । കാലയോഗിനേ । മഹാനാദായ ।
സര്‍വാവാസായ । ചതുഷ്പഥായ । നിശാചരായ നമഃ । 160 ।

ഓം പ്രേതചാരിണേ നമഃ । സര്‍വദര്‍ശിനേ । മഹേശ്വരായ । ബഹുഭൂതായ ।
ബഹുധനായ । സര്‍വസാരായ । അമൃതേശ്വരായ । നൃത്യപ്രിയായ ।
നിത്യനൃത്യായ । നര്‍തനായ । സര്‍വസാധകായ । സകാര്‍മുകായ । മഹാബാഹവേ ।
മഹാഘോരായ । മഹാതപസേ । മഹാശരായ । മഹാപാശായ । നിത്യായ ।
ഗിരിചരായ । സഹസ്രഹസ്തായ നമഃ । 180 ।

ഓം വിജയായ നമഃ । വ്യവസായായ । അനിന്ദിതായ । അമര്‍ഷണായ ।
മര്‍ഷണാത്മനേ । യജ്ഞഘ്നേ । കാമനാശനായ । ദക്ഷഘ്നേ । പരിചാരിണേ ।
പ്രഹസായ । മധ്യമായ । തേജോഽപഹാരിണേ । ബലവതേ । വിദിതായ ।
അഭ്യുദിതായ । ബഹവേ । ഗംഭീരഘോഷായ । യോഗാത്മനേ । യജ്ഞഘ്നേ ।
കാമനാശനായ നമഃ । 200 ।

ഓം ഗംഭീരരോഷായ നമഃ । ഗംഭീരായ । ഗംഭീരബലവാഹനായ ।
ന്യഗ്രോധരൂപായ । ന്യഗ്രോധായ । വിശ്വകര്‍മണേ । വിശ്വഭുജേ ।
തീക്ഷ്ണോപായായ । ഹര്യശ്വായ । സഹായായ । കര്‍മകാലവിദേ । വിഷ്ണവേ ।
പ്രസാദിതായ । യജ്ഞായ । സമുദ്രായ । വഡവാമുഖായ । ഹുതാശനസഹായായ ।
പ്രശാന്താത്മനേ । ഹുതാശനായ । ഉഗ്രതേജസേ നമഃ । 220 ।

ഓം മഹാതേജസേ നമഃ । ജയായ । വിജയകാലവിദേ । ജ്യോതിഷാമയനായ ।
സിദ്ധയേ । സന്ധിര്‍വിഗ്രഹായ । ഖഡ്ഗിനേ । ശങ്ഖിനേ । ജടിനേ । ജ്വാലിനേ ।
ഖചരായ । ദ്യുചരായ । ബലിനേ । വൈണവിനേ । പണവിനേ । കാലായ ।
കാലകണ്ഠായ । കടങ്കടായ । നക്ഷത്രവിഗ്രഹായ । ഭാവായ നമഃ । 240 ।

ഓം നിഭാവായ നമഃ । സര്‍വതോമുഖായ । വിമോചനായ । ശരണായ ।
ഹിരണ്യകവചോദ്ഭവായ । മേഖലാകൃതിരൂപായ । ജലാചാരായ । സ്തുതായ ।
വീണിനേ । പണവിനേ । താലിനേ । നാലിനേ । കലികടവേ । സര്‍വതൂര്യനിനാദിനേ ।
സര്‍വവ്യാപ്യപരിഗ്രഹായ । വ്യാലരൂപിണേ । ബിലാവാസിനേ । ഗുഹാവാസിനേ ।
തരങ്ഗവിദേ । വൃക്ഷായ നമഃ । 260 ।

ഓം ശ്രീമാലകര്‍മണേ നമഃ । സര്‍വബന്ധവിമോചനായ । സുരേന്ദ്രാണാം
ബന്ധനായ । യുധി ശത്രുവിനാശനായ । സഖ്യേ । പ്രവാസായ । ദുര്‍വാപായ ।
സര്‍വസാധുനിഷേവിതായ । പ്രസ്കന്ദായ । അവിഭാവായ । തുല്യായ ।
യജ്ഞവിഭാഗവിദേ । സര്‍വവാസായ । സര്‍വചാരിണേ । ദുര്‍വാസസേ । വാസവായ ।
ഹൈമായ । ഹേമകരായ । യജ്ഞായ । സര്‍വധാരിണേ നമഃ । 280 ।

ഓം ധരോത്തമായ നമഃ । ആകാശായ । നിര്‍വിരൂപായ । വിവാസസേ । ഉരഗായ ।
ഖഗായ । ഭിക്ഷവേ । ഭിക്ഷുരൂപിണേ । രൌദ്രരൂപായ । സുരൂപവതേ ।
വസുരേതസേ । സുവര്‍ചസ്വിനേ । വസുവേഗായ । മഹാബലായ । മനോവേഗായ ।
നിശാചാരായ । സര്‍വലോകശുഭപ്രദായ । സര്‍വാവാസിനേ । ത്രയീവാസിനേ ।
ഉപദേശകരായ നമഃ । 300 ।

ഓം ധരായ നമഃ । മുനയേ ആത്മനേ । മുനയേ ലോകായ । സഭാഗ്യായ ।
സഹസ്രഭുജേ । പക്ഷിണേ । പക്ഷരൂപായ । അതിദീപ്തായ । നിശാകരായ ।
സമീരായ । ദമനാകാരായ । അര്‍ഥായ । അര്‍ഥകരായ । അവശായ । വാസുദേവായ ।
ദേവായ । വാമദേവായ । വാമനായ । സിദ്ധിയോഗാപഹാരിണേ । സിദ്ധായ നമഃ । 320 ।

ഓം സര്‍വാര്‍ഥസാധകായ നമഃ । അക്ഷുണ്ണായ । ക്ഷുണ്ണരൂപായ । വൃഷണായ ।
മൃദവേ । അവ്യയായ । മഹാസേനായ । വിശാഖായ । ഷഷ്ടിഭാഗായ । ഗവാം
പതയേ । ചക്രഹസ്തായ । വിഷ്ടംഭിനേ । മൂലസ്തംഭനായ । ഋതവേ ।
ഋതുകരായ । താലായ । മധവേ । മധുകരായ । വരായ ।
വാനസ്പത്യായ നമഃ । 340 ।

ഓം വാജസനായ നമഃ । നിത്യമാശ്രമപൂജിതായ । ബ്രഹ്മചാരിണേ ।
ലോകചാരിണേ । സര്‍വചാരിണേ । സുചാരവിദേ । ഈശാനായ । ഈശ്വരായ ।
കാലായ । നിശാചാരിണേ । അനേകദൃശേ । നിമിത്തസ്ഥായ । നിമിത്തായ ।
നന്ദയേ । നന്ദികരായ । ഹരായ । നന്ദീശ്വരായ । സുനന്ദിനേ । നന്ദനായ ।
വിഷമര്‍ദനായ നമഃ । 360 ।

ഓം ഭഗഹാരിണേ നമഃ । നിയന്ത്രേ । കാലായ । ലോകപിതാമഹായ ।
ചതുര്‍മുഖായ । മഹാലിങ്ഗായ । ചാരുലിങ്ഗായ । ലിങ്ഗാധ്യക്ഷായ ।
സുരാധ്യക്ഷായ । കാലാധ്യക്ഷായ । യുഗാവഹായ । ബീജാധ്യക്ഷായ ।
ബീജകര്‍ത്രേ । അധ്യാത്മാനുഗതായ । ബലായ । ഇതിഹാസായ । കല്‍പായ । ദമനായ ।
ജഗദീശ്വരായ । ദംഭായ നമഃ । 380 ।

ഓം ദംഭകരായ നമഃ । ദാത്രേ । വംശായ । വംശകരായ । കലയേ ।
ലോകകര്‍ത്രേ । പശുപതയേ । മഹാകര്‍ത്രേ । അധോക്ഷജായ । അക്ഷരായ ।
പരമായ । ബ്രഹ്മണേ । ബലവതേ । ശുക്രായ । നിത്യായ । അനീശായ ।
ശുദ്ധാത്മനേ । ശുദ്ധായ । മാനായ । ഗതയേ നമഃ । 400 ।

ഓം ഹവിഷേ നമഃ । പ്രാസാദായ । ബലായ । ദര്‍പായ । ദര്‍പണായ । ഹവ്യായ ।
ഇന്ദ്രജിദേ । വേദകാരായ । സൂത്രകാരായ । വിദുഷേ । പരമര്‍ദനായ ।
മഹാമേഘനിവാസിനേ । മഹാഘോരായ । വശീകരായ । അഗ്നിജ്വാലായ ।
മഹാജ്വാലായ । പരിധൂംരാവൃതായ । രവയേ । ധിഷണായ ।
ശങ്കരായ നമഃ । 420 ।

ഓം നിത്യായ നമഃ । വര്‍ചസ്വിനേ । ധൂംരലോചനായ । നീലായ । അങ്ഗലുപ്തായ ।
ശോഭനായ । നരവിഗ്രഹായ । സ്വസ്തയേ । സ്വസ്തിസ്വഭാവായ । ഭോഗിനേ ।
ഭോഗകരായ । ലഘവേ । ഉത്സങ്ഗായ । മഹാങ്ഗായ । മഹാഗര്‍ഭായ ।
പ്രതാപവതേ । കൃഷ്ണവര്‍ണായ । സുവര്‍ണായ । ഇന്ദ്രിയായ ।
സര്‍വവര്‍ണികായ നമഃ । 440 ।

ഓം മഹാപാദായ നമഃ । മഹാഹസ്തായ । മഹാകായായ । മഹായശസേ ।
മഹാമൂര്‍ധ്നേ । മഹാമാത്രായ । മഹാമിത്രായ । നഗാലയായ । മഹാസ്കന്ധായ ।
മഹാകര്‍ണായ । മഹോഷ്ഠായ । മഹാഹനവേ । മഹാനാസായ । മഹാകണ്ഠായ ।
മഹാഗ്രീവായ । ശ്മശാനവതേ । മഹാബലായ । മഹാതേജസേ । അന്തരാത്മനേ ।
മൃഗാലയായ നമഃ । 460 ।

ഓം ലംബിതോഷ്ഠായ നമഃ । നിഷ്ഠായ । മഹാമായായ । പയോനിധയേ ।
മഹാദന്തായ । മഹാദംഷ്ട്രായ । മഹാജിഹ്വായ । മഹാമുഖായ । മഹാനഖായ ।
മഹാരോമായ । മഹാകേശായ । മഹാജടായ । അസപത്നായ । പ്രസാദായ ।
പ്രത്യയായ । ഗീതസാധകായ । പ്രസ്വേദനായ । സ്വഹേനായ । ആദികായ ।
മഹാമുനയേ നമഃ । 480 ।

ഓം വൃഷകായ നമഃ । വൃഷകേതവേ । അനലായ । വായുവാഹനായ ।
മണ്ഡലിനേ । മേരുവാസായ । ദേവവാഹനായ । അഥര്‍വശീര്‍ഷായ । സാമാസ്യായ ।
ഋജേ । സഹസ്രോര്‍ജിതേക്ഷണായ । യജുഷേ । പാദഭുജായ । ഗുഹ്യായ ।
പ്രകാശായ । ഓജസേ । അമോഘാര്‍ഥപ്രസാദായ । അന്തര്‍ഭാവ്യായ । സുദര്‍ശനായ ।
ഉപഹാരായ നമഃ । 500 ।

ഓം പ്രിയായ നമഃ । സര്‍വായ । കനകായ । കാഞ്ചനസ്ഥിതായ । നാഭയേ ।
നന്ദികരായ । ഹര്‍ംയായ । പുഷ്കരായ । സ്ഥപതയേ । സ്ഥിതായ ।
സര്‍വശാസ്ത്രായ । ധനായ । ആദ്യായ । യജ്ഞായ । യജ്വനേ । സമാഹിതായ ।
നഗായ । നീലായ । കവയേ । കാലായ നമഃ । 520 ।

ഓം മകരായ നമഃ । കാലപൂജിതായ । സഗണായ । ഗണകാരായ ।
ഭൂതഭാവനസാരഥയേ । ഭസ്മശായിനേ । ഭസ്മഗോപ്ത്രേ । ഭസ്മഭൂതതനവേ ।
ഗണായ । ആഗമായ । വിലോപായ । മഹാത്മനേ । സര്‍വപൂജിതായ । ശുക്ലായ ।
സ്ത്രീരൂപസമ്പന്നായ । ശുചയേ । ഭൂതനിഷേവിതായ । ആശ്രമസ്ഥായ ।
കപോതസ്ഥായ । വിശ്വകര്‍മണേ നമഃ । 540 ।

ഓം പതയേ നമഃ । വിരാജേ । വിശാലശാഖായ । താംരോഷ്ഠായ । അംബുജാലായ ।
സുനിശ്ചിതായ । കപിലായ । കലശായ । സ്ഥൂലായ । ആയുധായ । രോമശായ ।
ഗന്ധര്‍വായ । അദിതയേ । താര്‍ക്ഷ്യായ । അവിജ്ഞേയായ । സുശാരദായ ।
പരശ്വധായുധായ । ദേവായ । അര്‍ഥകാരിണേ । സുബാന്ധവായ നമഃ । 560 ।

ഓം തുംബവീണായ നമഃ । മഹാകോപായ । ഊര്‍ധ്വരേതസേ । ജലേശയായ । ഉഗ്രായ ।
വംശകരായ । വംശായ । വംശവാദിനേ । അനിന്ദിതായ । സര്‍വാങ്ഗരൂപിണേ ।
മായാവിനേ । സുഹൃദായ । അനിലായ । ബലായ । ബന്ധനായ । ബന്ധകര്‍ത്രേ ।
സുബന്ധനവിമോചനായ । രാക്ഷസഘ്നായ । കാമാരയേ ।
മഹാദംഷ്ട്രായ നമഃ । 580 ।

ഓം മഹായുധായ നമഃ । ലംബിതായ । ലംബിതോഷ്ഠായ । ലംബഹസ്തായ ।
വരപ്രദായ । ബാഹവേ । അനിന്ദിതായ । സര്‍വായ । ശങ്കരായ । അപ്യകോപനായ ।
അമരേശായ । മഹാഘോരായ । വിശ്വദേവായ । സുരാരിഘ്നേ । അഹിര്‍ബുധ്ന്യായ ।
നിഋര്‍തയേ । ചേകിതാനായ । ഹലിനേ । അജൈകപാദായ । കാപാലിനേ നമഃ । 600 ।

ഓം ശം കുമാരായ നമഃ । മഹാഗിരയേ । ധന്വന്തരയേ । ധൂമകേതവേ ।
സൂര്യായ । വൈശ്രവണായ । ധാത്രേ । വിഷ്ണവേ । ശക്രായ । മിത്രായ ।
ത്വഷ്ട്രേ । ധരായ । ധ്രുവായ । പ്രഭാസായ । പര്‍വതായ । വായവേ ।
അര്യംണേ । സവിത്രേ । രവയേ । ധൃതയേ നമഃ । 620 ।

ഓം വിധാത്രേ നമഃ । മാന്ധാത്രേ । ഭൂതഭാവനായ । നീരായ । തീര്‍ഥായ ।
ഭീമായ । സര്‍വകര്‍മണേ । ഗുണോദ്വഹായ । പദ്മഗര്‍ഭായ । മഹാഗര്‍ഭായ ।
ചന്ദ്രവക്ത്രായ । നഭസേ । അനഘായ । ബലവതേ । ഉപശാന്തായ । പുരാണായ ।
പുണ്യകൃത്തമായ । ക്രൂരകര്‍ത്രേ । ക്രൂരവാസിനേ । തനവേ നമഃ । 640 ।

ഓം ആത്മനേ നമഃ । മഹൌഷധായ । സര്‍വാശയായ । സര്‍വചാരിണേ ।
പ്രാണേശായ । പ്രാണിനാം പതയേ । ദേവദേവായ । സുഖോത്സിക്തായ । സതേ । അസതേ ।
സര്‍വരത്നവിദേ । കൈലാസസ്ഥായ । ഗുഹാവാസിനേ । ഹിമവദ്ഗിരിസംശ്രയായ ।
കുലഹാരിണേ । കുലാകര്‍ത്രേ । ബഹുവിത്തായ । ബഹുപ്രജായ । പ്രാണേശായ ।
ബന്ധകിനേ നമഃ । 660 ।

ഓം വൃക്ഷായ നമഃ । നകുലായ । അദ്രികായ । ഹ്രസ്വഗ്രീവായ । മഹാജാനവേ ।
അലോലായ । മഹൌഷധയേ । സിദ്ധാന്തകാരിണേ । സിദ്ധാര്‍ഥായ । ഛന്ദസേ ।
വ്യാകരണോദ്ഭവായ । സിംഹനാദായ । സിംഹദംഷ്ട്രായ । സിംഹാസ്യായ ।
സിംഹവാഹനായ । പ്രഭാവാത്മനേ । ജഗത്കാലായ । കാലായ । കമ്പിനേ ।
തരവേ നമഃ । 680 ।

ഓം തനവേ നമഃ । സാരങ്ഗായ । ഭൂതചക്രാങ്കായ । കേതുമാലിനേ ।
സുവേധകായ । ഭൂതാലയായ । ഭൂതപതയേ । അഹോരാത്രായ । മലായ ।
അമലായ । വസുഭൃതേ । സര്‍വഭൂതാത്മനേ । നിശ്ചലായ । സുവിദേ ।
ഉര്‍ബുധായ ?? । സര്‍വഭൂതാനാം അസുഭൃതേ । നിശ്ചലായ । ചലവിദേ ।
ബുധായ । അമോഘായ നമഃ । 700 ।

ഓം സംയമായ നമഃ । ഹൃഷ്ടായ । ഭോജനായ । പ്രാണധാരണായ ।
ധൃതിമതേ । മതിമതേ । ത്ര്യക്ഷായ । സുകൃതായ । യുധാം പതയേ ।
ഗോപാലായ । ഗോപതയേ । ഗ്രാമായ । ഗോചര്‍മവസനായ । ഹരായ ।
ഹിരണ്യബാഹവേ । ഗുഹാവാസായ । പ്രവേശനായ । മഹാമനസേ । മഹാകാമായ ।
ചിത്തകാമായ നമഃ । 720 ।

ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ । ഗാന്ധാരായ । സുരാപായ । താപകര്‍മരതായ ।
ഹിതായ । മഹാഭൂതായ । ഭൂതവൃതായ । അപ്സരോഗണസേവിതായ । മഹാകേതവേ ।
ധരാധാത്രേ । നൈകതാനരതായ । സ്വരായ । അവേദനീയായ । ആവേദ്യായ ।
സര്‍വഗായ । സുഖാവഹായ । താരണായ । ചരണായ । ധാത്രേ ।
പരിധായ നമഃ । 740 ।

ഓം പരിപൂജിതായ നമഃ । സംയോഗിനേ । വര്‍ധനായ । വൃദ്ധായ । ഗണികായ ।
ഗണാധിപായ । നിത്യായ । ധാത്രേ । സഹായായ । ദേവാസുരപതയേ । പതയേ ।
യുക്തായ । യുക്തബാഹവേ । സുദേവായ । സുപര്‍വണായ । ആഷാഢായ । സഷാഢായ ।
സ്കന്ധദായ । ഹരിതായ । ഹരായ നമഃ । 760 ।

ഓം ആവര്‍തമാനവപവേ നമഃ । അന്യായ । ശ്രേഷ്ഠായ വപവേ । മഹാവപവേ ।
ശിരസേ । വിമര്‍ശനായ । സര്‍വലക്ഷ്യലക്ഷണഭൂഷിതായ । അക്ഷയായ ।
രഥഗീതായ । സര്‍വഭോഗിനേ । മഹാബലായ । സാംനായായ । മഹാംനായായ ।
തീര്‍ഥദേവായ । മഹായശസേ । നിര്‍ജീവായ । ജീവനായ । മന്ത്രായ ।
സുഭഗായ । ബഹുകര്‍കശായ നമഃ । 780 ।

ഓം രത്നഭൂതായ നമഃ । രത്നാങ്ഗായ । മഹാര്‍ണവനിപാതവിദേ । മൂലായ ।
വിശാലായ । അമൃതായ । വ്യക്താവ്യക്തായ । തപോനിധയേ । ആരോഹണായ ।
അധിരോഹായ । ശീലധാരിണേ । മഹാതപസേ । മഹാകണ്ഠായ । മഹായോഗിനേ ।
യുഗായ । യുഗകരായ । ഹരയേ । യുഗരൂപായ । മഹാരൂപായ ।
വഹനായ നമഃ । 800 ।

ഓം ഗഹനായ നമഃ । നഗായ । ന്യായായ । നിര്‍വാപണായ । പാദായ । പണ്ഡിതായ ।
അചലോപമായ । ബഹുമാലായ । മഹാമാലായ । ശിപിവിഷ്ടായ । സുലോചനായ ।
വിസ്താരായ । ലവണായ । കൂപായ । കുസുമാങ്ഗായ । ഫലോദയായ । ഋഷഭായ ।
വൃഷഭായ । ഭങ്ഗായ । മാണിബിംബജടാധരായ നമഃ । 820 ।

ഓം ഇന്ദവേ നമഃ । വിസര്‍ഗായ । സുമുഖായ । ശൂരായ । സര്‍വായുധായ ।
സഹായ । നിവേദനായ । സുധാജാതായ । സ്വര്‍ഗദ്വാരായ । മഹാധനവേ ।
ഗിരാവാസായ । വിസര്‍ഗായ । സര്‍വലക്ഷണലക്ഷവിദേ । ഗന്ധമാലിനേ ।
ഭഗവതേ । അനന്തായ । സര്‍വലക്ഷണായ । സന്താനായ । ബഹുലായ ।
ബാഹവേ നമഃ । 840 ।

ഓം സകലായ നമഃ । സര്‍വപാവനായ । കരസ്ഥാലിനേ । കപാലിനേ ।
ഊര്‍ധ്വസംഹനനായ । യൂനേ । യന്ത്രതന്ത്രസുവിഖ്യാതായ । ലോകായ ।
സര്‍വാശ്രയായ । മൃദവേ । മുണ്ഡായ । വിരൂപായ । വികൃതായ । ദണ്ഡിനേ ।
കുണ്ഡിനേ । വികുര്‍വണായ । വാര്യക്ഷായ । കകുഭായ । വജ്രിണേ ।
ദീപ്തതേജസേ നമഃ । 860 ।

ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ । സഹസ്രമൂര്‍ധ്നേ । ദേവേന്ദ്രായ । സര്‍വദേവമയായ ।
ഗുരവേ । സഹസ്രബാഹവേ । സര്‍വാങ്ഗായ । ശരണ്യായ । സര്‍വലോകകൃതേ ।
പവിത്രായ । ത്രിമധവേ । മന്ത്രായ । കനിഷ്ഠായ । കൃഷ്ണപിങ്ഗലായ ।
ബ്രഹ്മദണ്ഡവിനിര്‍മാത്രേ । ശതഘ്നായ । ശതപാശധൃഷേ । കലായൈ ।
കാഷ്ഠായൈ । ലവായ നമഃ । 880 ।

ഓം മാത്രായൈ നമഃ । മുഹൂര്‍തായ । അഹ്നേ । ക്ഷപായൈ । ക്ഷണായ ।
വിശ്വക്ഷേത്രപ്രദായ । ബീജായ । ലിങ്ഗായ । ആദ്യായ । നിര്‍മുഖായ ।
സതേ । അസതേ । വ്യക്തായ । അവ്യക്തായ । പിത്രേ । മാത്രേ । പിതാമഹായ ।
സ്വര്‍ഗദ്വാരായ । മോക്ഷദ്വാരായ । പ്രജാദ്വാരായ നമഃ । 900 ।

ഓം ത്രിവിഷ്ടപായ നമഃ । നിര്‍വാണായ । ഹൃദയായ । ബ്രഹ്മലോകായ ।
പരായ । ഗതയേ । ദേവാസുരവിനിര്‍മാത്രേ । ദേവാസുരപരായണായ ।
ദേവാസുരഗുരവേ । ദേവായ । ദേവാസുരനമസ്കൃതായ । ദേവാസുരമഹാമാത്രായ ।
ദേവാസുരഗണാശ്രയായ । ദേവാസുരഗണാധ്യക്ഷായ । ദേവാസുരഗണാഗ്രണ്യേ ।
ദേവാധിദേവായ । ദേവര്‍ഷയേ । ദേവാസുരവരപ്രദായ । ദേവാസുരേശ്വരായ ।
വിഷ്ണവേ നമഃ । 920 ।

ഓം ദേവാസുരമഹേശ്വരായ നമഃ । സര്‍വദേവമയായ । അചിന്ത്യായ ।
ദേവതാഽഽത്മനേ । സ്വയംഭവായ । ഉദ്ഗതായ । ത്രിക്രമായ । വൈദ്യായ ।
വരദായ । അവരജായ । അംബരായ । ഇജ്യായ । ഹസ്തിനേ । വ്യാഘ്രായ ।
ദേവസിംഹായ । മഹര്‍ഷഭായ । വിബുധാഗ്ര്യായ । സുരശ്രേഷ്ഠായ ।
സ്വര്‍ഗദേവായ । ഉത്തമായ നമഃ । 940 ।

ഓം സംയുക്തായ നമഃ । ശോഭനായ । വക്ത്രേ । ആശാനാം പ്രഭവായ ।
അവ്യയായ । ഗുരവേ । കാന്തായ । നിജായ । സര്‍ഗായ । പവിത്രായ ।
സര്‍വവാഹനായ । ശ‍ൃങ്ഗിണേ । ശ‍ൃങ്ഗപ്രിയായ । ബഭ്രവേ ।
രാജരാജായ । നിരാമയായ । അഭിരാമായ । സുശരണായ । നിരാമായ ।
സര്‍വസാധനായ നമഃ । 960 ।

ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ । വിശ്വദേഹായ । ഹരിണായ । ബ്രഹ്മവര്‍ചസായ ।
സ്ഥാവരാണാം പതയേ । നിയതേന്ദ്രിയവര്‍തനായ । സിദ്ധാര്‍ഥായ ।
സര്‍വഭൂതാര്‍ഥായ । അചിന്ത്യായ । സത്യായ । ശുചിവ്രതായ । വ്രതാധിപായ ।
പരായ । ബ്രഹ്മണേ । മുക്താനാം പരമാഗതയേ । വിമുക്തായ । മുക്തകേശായ ।
ശ്രീമതേ । ശ്രീവര്‍ധനായ । ജഗതേ നമഃ । 980 ।

Also Read 1000 Names of Sri Rudra 2:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment