Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Oriya

Shri Rudra Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୨ ॥
ଲିଙ୍ଗପୁରାଣତଃ ଅଧ୍ୟାୟ ୬୫
ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ । ସ୍ଥାଣଵେ । ପ୍ରଭଵେ । ଭାନଵେ । ପ୍ରଵରାୟ । ଵରଦାୟ ।
ଵରାୟ । ସର୍ଵାତ୍ମନେ । ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତାୟ । ସର୍ଵାୟ । ସର୍ଵକରାୟ ।
ଭଵାୟ । ଜଟିନେ । ଦଣ୍ଡିନେ । ଶିଖଣ୍ଡିନେ । ସର୍ଵଗାୟ । ସର୍ଵଭାଵନାୟ ।
ହରୟେ । ହରିଣାକ୍ଷାୟ । ସର୍ଵଭୂତହରାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ପ୍ରଵୃତ୍ତୟେ ନମଃ । ନିଵୃତ୍ତୟେ । ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ । ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଧ୍ରୁଵାୟ । ଶ୍ମଶାନଵାସିନେ । ଭଗଵତେ । ଖଚରାୟ । ଗୋଚରୋର୍ଦନାୟ ।
ଅଭିଵାଦ୍ୟାୟ । ମହାକର୍ମଣେ । ତପସ୍ଵିନେ । ଭୂତଧାରଣାୟ । ଉନ୍ମତ୍ତଵେଶାୟ ।
ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାୟ । ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତୟେ । ମହାରୂପାୟ । ମହାକାୟାୟ ।
ସର୍ଵରୂପାୟ । ମହାୟଶସେ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ । ସର୍ଵଭୂତାୟ । ଵିରୂପାୟ । ଵାମନାୟ । ନରାୟ ।
ଲୋକପାଲାୟ । ଅନ୍ତର୍ହିତାତ୍ମନେ । ପ୍ରସାଦାୟ । ଅଭୟଦାୟ । ଵିଭଵେ ।
ପଵିତ୍ରାୟ । ମହତେ । ନିୟତାୟ । ନିୟତାଶ୍ରୟାୟ । ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ ।
ସର୍ଵକର୍ମଣେ । ଆଦୟେ । ଆଦିକରାୟ । ନିଧୟେ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ସୋମାୟ । ନକ୍ଷତ୍ରସାଧକାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ସୂର୍ୟାୟ । ଶନୟେ । କେତୁର୍ଗ୍ରହାୟ । ଗ୍ରହପତୟେ । ରାଜ୍ଞେ । ରାଜ୍ୟୋଦୟାୟ ।
କର୍ତ୍ରେ । ମୃଗବାଣାର୍ପଣାୟ । ଘନାୟ । ମହାତପସେ । ଦୀର୍ଘତପସେ ।
ଅଦୃଶ୍ୟାୟ । ଧନସାଧକାୟ । ସଂଵତ୍ସରାୟ । କୃତାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ପ୍ରାଣାୟାମାୟ ନମଃ । ପରନ୍ତପାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗାୟ । ମହାବୀଜାୟ ।
ମହାରେତସେ । ମହାବଲାୟ । ସୁଵର୍ଣରେତସେ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସୁବୀଜାୟ ।
ଵୃଷଵାହନାୟ । ଦଶବାହଵେ । ଅନିମିଷାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ । ଉମାପତୟେ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ । ସ୍ଵୟଂଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ବଲଵୀରାୟ । ବଲାଗ୍ରଣ୍ୟେ ।
ଗଣକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ । ଦିଗ୍ଵାସସେ । କାମ୍ୟାୟ । ମନ୍ତ୍ରଵିଦେ । ପରମାୟ
ମନ୍ତ୍ରାୟ । ସର୍ଵଭାଵକରାୟ । ହରାୟ । କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ । ଧନ୍ଵିନେ ।
ବାଣହସ୍ତାୟ । କପାଲଵତେ । ଶରିଣେ । ଶତଘ୍ନିନେ । ଖଡ୍ଗିନେ । ପଟ୍ଟିଶିନେ ।
ଆୟୁଧିନେ । ମହତେ । ଅଜାୟ । ମୃଗରୂପାୟ । ତେଜସେ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ତେଜସ୍କରାୟ ନମଃ । ଵିଧୟେ । ଉଷ୍ଣୀଷିନେ । ସୁଵକ୍ତ୍ରାୟ । ଉଦଗ୍ରାୟ ।
ଵିନତାୟ । ଦୀର୍ଘାୟ । ହରିକେଶାୟ । ସୁତୀର୍ଥାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ ।
ଶ‍ୃଗାଲରୂପାୟ । ସର୍ଵାର୍ଥାୟ । ମୁଣ୍ଡାୟ । ସର୍ଵଶୁଭଙ୍କରାୟ ।
ସିଂହଶାର୍ଦୂଲରୂପାୟ । ଗନ୍ଧକାରିଣେ । କପର୍ଦିନେ । ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ।
ଊର୍ଧ୍ଵଲିଙ୍ଗିନେ । ଊର୍ଧ୍ଵଶାୟିନେ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଜଟିନେ ନମଃ । ଚୀରଵାସସେ । ରୁଦ୍ରାୟ । ସେନାପତୟେ ।
ଵିଭଵେ । ଅହୋରାତ୍ରାୟ । ନକ୍ତାୟ । ତିଗ୍ମମନ୍ୟଵେ । ସୁଵର୍ଚସେ ।
ଗଜଘ୍ନେ । ଦୈତ୍ୟଘ୍ନେ । କାଲାୟ । ଲୋକଧାତ୍ରେ । ଗୁଣାକରାୟ ।
ସିଂହଶାର୍ଦୁଲରୂପାଣାମାର୍ଦ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରନ୍ଧରାୟ । କାଲୟୋଗିନେ । ମହାନାଦାୟ ।
ସର୍ଵାଵାସାୟ । ଚତୁଷ୍ପଥାୟ । ନିଶାଚରାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ପ୍ରେତଚାରିଣେ ନମଃ । ସର୍ଵଦର୍ଶିନେ । ମହେଶ୍ଵରାୟ । ବହୁଭୂତାୟ ।
ବହୁଧନାୟ । ସର୍ଵସାରାୟ । ଅମୃତେଶ୍ଵରାୟ । ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ।
ନିତ୍ୟନୃତ୍ୟାୟ । ନର୍ତନାୟ । ସର୍ଵସାଧକାୟ । ସକାର୍ମୁକାୟ । ମହାବାହଵେ ।
ମହାଘୋରାୟ । ମହାତପସେ । ମହାଶରାୟ । ମହାପାଶାୟ । ନିତ୍ୟାୟ ।
ଗିରିଚରାୟ । ସହସ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ଵିଜୟାୟ ନମଃ । ଵ୍ୟଵସାୟାୟ । ଅନିନ୍ଦିତାୟ । ଅମର୍ଷଣାୟ ।
ମର୍ଷଣାତ୍ମନେ । ୟଜ୍ଞଘ୍ନେ । କାମନାଶନାୟ । ଦକ୍ଷଘ୍ନେ । ପରିଚାରିଣେ ।
ପ୍ରହସାୟ । ମଧ୍ୟମାୟ । ତେଜୋଽପହାରିଣେ । ବଲଵତେ । ଵିଦିତାୟ ।
ଅଭ୍ୟୁଦିତାୟ । ବହଵେ । ଗମ୍ଭୀରଘୋଷାୟ । ୟୋଗାତ୍ମନେ । ୟଜ୍ଞଘ୍ନେ ।
କାମନାଶନାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ଗମ୍ଭୀରରୋଷାୟ ନମଃ । ଗମ୍ଭୀରାୟ । ଗମ୍ଭୀରବଲଵାହନାୟ ।
ନ୍ୟଗ୍ରୋଧରୂପାୟ । ନ୍ୟଗ୍ରୋଧାୟ । ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ । ଵିଶ୍ଵଭୁଜେ ।
ତୀକ୍ଷ୍ଣୋପାୟାୟ । ହର୍ୟଶ୍ଵାୟ । ସହାୟାୟ । କର୍ମକାଲଵିଦେ । ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ପ୍ରସାଦିତାୟ । ୟଜ୍ଞାୟ । ସମୁଦ୍ରାୟ । ଵଡଵାମୁଖାୟ । ହୁତାଶନସହାୟାୟ ।
ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମନେ । ହୁତାଶନାୟ । ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ । ଜୟାୟ । ଵିଜୟକାଲଵିଦେ । ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନାୟ ।
ସିଦ୍ଧୟେ । ସନ୍ଧିର୍ଵିଗ୍ରହାୟ । ଖଡ୍ଗିନେ । ଶଙ୍ଖିନେ । ଜଟିନେ । ଜ୍ଵାଲିନେ ।
ଖଚରାୟ । ଦ୍ୟୁଚରାୟ । ବଲିନେ । ଵୈଣଵିନେ । ପଣଵିନେ । କାଲାୟ ।
କାଲକଣ୍ଠାୟ । କଟଙ୍କଟାୟ । ନକ୍ଷତ୍ରଵିଗ୍ରହାୟ । ଭାଵାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ନିଭାଵାୟ ନମଃ । ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ । ଵିମୋଚନାୟ । ଶରଣାୟ ।
ହିରଣ୍ୟକଵଚୋଦ୍ଭଵାୟ । ମେଖଲାକୃତିରୂପାୟ । ଜଲାଚାରାୟ । ସ୍ତୁତାୟ ।
ଵୀଣିନେ । ପଣଵିନେ । ତାଲିନେ । ନାଲିନେ । କଲିକଟଵେ । ସର୍ଵତୂର୍ୟନିନାଦିନେ ।
ସର୍ଵଵ୍ୟାପ୍ୟପରିଗ୍ରହାୟ । ଵ୍ୟାଲରୂପିଣେ । ବିଲାଵାସିନେ । ଗୁହାଵାସିନେ ।
ତରଙ୍ଗଵିଦେ । ଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀମାଲକର୍ମଣେ ନମଃ । ସର୍ଵବନ୍ଧଵିମୋଚନାୟ । ସୁରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ
ବନ୍ଧନାୟ । ୟୁଧି ଶତ୍ରୁଵିନାଶନାୟ । ସଖ୍ୟେ । ପ୍ରଵାସାୟ । ଦୁର୍ଵାପାୟ ।
ସର୍ଵସାଧୁନିଷେଵିତାୟ । ପ୍ରସ୍କନ୍ଦାୟ । ଅଵିଭାଵାୟ । ତୁଲ୍ୟାୟ ।
ୟଜ୍ଞଵିଭାଗଵିଦେ । ସର୍ଵଵାସାୟ । ସର୍ଵଚାରିଣେ । ଦୁର୍ଵାସସେ । ଵାସଵାୟ ।
ହୈମାୟ । ହେମକରାୟ । ୟଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵଧାରିଣେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ଧରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ । ଆକାଶାୟ । ନିର୍ଵିରୂପାୟ । ଵିଵାସସେ । ଉରଗାୟ ।
ଖଗାୟ । ଭିକ୍ଷଵେ । ଭିକ୍ଷୁରୂପିଣେ । ରୌଦ୍ରରୂପାୟ । ସୁରୂପଵତେ ।
ଵସୁରେତସେ । ସୁଵର୍ଚସ୍ଵିନେ । ଵସୁଵେଗାୟ । ମହାବଲାୟ । ମନୋଵେଗାୟ ।
ନିଶାଚାରାୟ । ସର୍ଵଲୋକଶୁଭପ୍ରଦାୟ । ସର୍ଵାଵାସିନେ । ତ୍ରୟୀଵାସିନେ ।
ଉପଦେଶକରାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ଧରାୟ ନମଃ । ମୁନୟେ ଆତ୍ମନେ । ମୁନୟେ ଲୋକାୟ । ସଭାଗ୍ୟାୟ ।
ସହସ୍ରଭୁଜେ । ପକ୍ଷିଣେ । ପକ୍ଷରୂପାୟ । ଅତିଦୀପ୍ତାୟ । ନିଶାକରାୟ ।
ସମୀରାୟ । ଦମନାକାରାୟ । ଅର୍ଥାୟ । ଅର୍ଥକରାୟ । ଅଵଶାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ ।
ଦେଵାୟ । ଵାମଦେଵାୟ । ଵାମନାୟ । ସିଦ୍ଧିୟୋଗାପହାରିଣେ । ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକାୟ ନମଃ । ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣାୟ । କ୍ଷୁଣ୍ଣରୂପାୟ । ଵୃଷଣାୟ ।
ମୃଦଵେ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ମହାସେନାୟ । ଵିଶାଖାୟ । ଷଷ୍ଟିଭାଗାୟ । ଗଵାଂ
ପତୟେ । ଚକ୍ରହସ୍ତାୟ । ଵିଷ୍ଟମ୍ଭିନେ । ମୂଲସ୍ତମ୍ଭନାୟ । ଋତଵେ ।
ଋତୁକରାୟ । ତାଲାୟ । ମଧଵେ । ମଧୁକରାୟ । ଵରାୟ ।
ଵାନସ୍ପତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ଵାଜସନାୟ ନମଃ । ନିତ୍ୟମାଶ୍ରମପୂଜିତାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ଲୋକଚାରିଣେ । ସର୍ଵଚାରିଣେ । ସୁଚାରଵିଦେ । ଈଶାନାୟ । ଈଶ୍ଵରାୟ ।
କାଲାୟ । ନିଶାଚାରିଣେ । ଅନେକଦୃଶେ । ନିମିତ୍ତସ୍ଥାୟ । ନିମିତ୍ତାୟ ।
ନନ୍ଦୟେ । ନନ୍ଦିକରାୟ । ହରାୟ । ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରାୟ । ସୁନନ୍ଦିନେ । ନନ୍ଦନାୟ ।
ଵିଷମର୍ଦନାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଭଗହାରିଣେ ନମଃ । ନିୟନ୍ତ୍ରେ । କାଲାୟ । ଲୋକପିତାମହାୟ ।
ଚତୁର୍ମୁଖାୟ । ମହାଲିଙ୍ଗାୟ । ଚାରୁଲିଙ୍ଗାୟ । ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । କାଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ୟୁଗାଵହାୟ । ବୀଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ବୀଜକର୍ତ୍ରେ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମାନୁଗତାୟ । ବଲାୟ । ଇତିହାସାୟ । କଲ୍ପାୟ । ଦମନାୟ ।
ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ । ଦମ୍ଭାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ଦମ୍ଭକରାୟ ନମଃ । ଦାତ୍ରେ । ଵଂଶାୟ । ଵଂଶକରାୟ । କଲୟେ ।
ଲୋକକର୍ତ୍ରେ । ପଶୁପତୟେ । ମହାକର୍ତ୍ରେ । ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ ।
ପରମାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ବଲଵତେ । ଶୁକ୍ରାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ଅନୀଶାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ମାନାୟ । ଗତୟେ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ । ପ୍ରାସାଦାୟ । ବଲାୟ । ଦର୍ପାୟ । ଦର୍ପଣାୟ । ହଵ୍ୟାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଜିଦେ । ଵେଦକାରାୟ । ସୂତ୍ରକାରାୟ । ଵିଦୁଷେ । ପରମର୍ଦନାୟ ।
ମହାମେଘନିଵାସିନେ । ମହାଘୋରାୟ । ଵଶୀକରାୟ । ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲାୟ ।
ମହାଜ୍ଵାଲାୟ । ପରିଧୂମ୍ରାଵୃତାୟ । ରଵୟେ । ଧିଷଣାୟ ।
ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ଵର୍ଚସ୍ଵିନେ । ଧୂମ୍ରଲୋଚନାୟ । ନୀଲାୟ । ଅଙ୍ଗଲୁପ୍ତାୟ ।
ଶୋଭନାୟ । ନରଵିଗ୍ରହାୟ । ସ୍ଵସ୍ତୟେ । ସ୍ଵସ୍ତିସ୍ଵଭାଵାୟ । ଭୋଗିନେ ।
ଭୋଗକରାୟ । ଲଘଵେ । ଉତ୍ସଙ୍ଗାୟ । ମହାଙ୍ଗାୟ । ମହାଗର୍ଭାୟ ।
ପ୍ରତାପଵତେ । କୃଷ୍ଣଵର୍ଣାୟ । ସୁଵର୍ଣାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ଵଵର୍ଣିକାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ମହାପାଦାୟ ନମଃ । ମହାହସ୍ତାୟ । ମହାକାୟାୟ । ମହାୟଶସେ ।
ମହାମୂର୍ଧ୍ନେ । ମହାମାତ୍ରାୟ । ମହାମିତ୍ରାୟ । ନଗାଲୟାୟ । ମହାସ୍କନ୍ଧାୟ ।
ମହାକର୍ଣାୟ । ମହୋଷ୍ଠାୟ । ମହାହନଵେ । ମହାନାସାୟ । ମହାକଣ୍ଠାୟ ।
ମହାଗ୍ରୀଵାୟ । ଶ୍ମଶାନଵତେ । ମହାବଲାୟ । ମହାତେଜସେ । ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ ।
ମୃଗାଲୟାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ଲମ୍ବିତୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ । ନିଷ୍ଠାୟ । ମହାମାୟାୟ । ପୟୋନିଧୟେ ।
ମହାଦନ୍ତାୟ । ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ମହାଜିହ୍ଵାୟ । ମହାମୁଖାୟ । ମହାନଖାୟ ।
ମହାରୋମାୟ । ମହାକେଶାୟ । ମହାଜଟାୟ । ଅସପତ୍ନାୟ । ପ୍ରସାଦାୟ ।
ପ୍ରତ୍ୟୟାୟ । ଗୀତସାଧକାୟ । ପ୍ରସ୍ଵେଦନାୟ । ସ୍ଵହେନାୟ । ଆଦିକାୟ ।
ମହାମୁନୟେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଵୃଷକାୟ ନମଃ । ଵୃଷକେତଵେ । ଅନଲାୟ । ଵାୟୁଵାହନାୟ ।
ମଣ୍ଡଲିନେ । ମେରୁଵାସାୟ । ଦେଵଵାହନାୟ । ଅଥର୍ଵଶୀର୍ଷାୟ । ସାମାସ୍ୟାୟ ।
ଋଜେ । ସହସ୍ରୋର୍ଜିତେକ୍ଷଣାୟ । ୟଜୁଷେ । ପାଦଭୁଜାୟ । ଗୁହ୍ୟାୟ ।
ପ୍ରକାଶାୟ । ଓଜସେ । ଅମୋଘାର୍ଥପ୍ରସାଦାୟ । ଅନ୍ତର୍ଭାଵ୍ୟାୟ । ସୁଦର୍ଶନାୟ ।
ଉପହାରାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ସର୍ଵାୟ । କନକାୟ । କାଞ୍ଚନସ୍ଥିତାୟ । ନାଭୟେ ।
ନନ୍ଦିକରାୟ । ହର୍ମ୍ୟାୟ । ପୁଷ୍କରାୟ । ସ୍ଥପତୟେ । ସ୍ଥିତାୟ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାୟ । ଧନାୟ । ଆଦ୍ୟାୟ । ୟଜ୍ଞାୟ । ୟଜ୍ଵନେ । ସମାହିତାୟ ।
ନଗାୟ । ନୀଲାୟ । କଵୟେ । କାଲାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ମକରାୟ ନମଃ । କାଲପୂଜିତାୟ । ସଗଣାୟ । ଗଣକାରାୟ ।
ଭୂତଭାଵନସାରଥୟେ । ଭସ୍ମଶାୟିନେ । ଭସ୍ମଗୋପ୍ତ୍ରେ । ଭସ୍ମଭୂତତନଵେ ।
ଗଣାୟ । ଆଗମାୟ । ଵିଲୋପାୟ । ମହାତ୍ମନେ । ସର୍ଵପୂଜିତାୟ । ଶୁକ୍ଲାୟ ।
ସ୍ତ୍ରୀରୂପସମ୍ପନ୍ନାୟ । ଶୁଚୟେ । ଭୂତନିଷେଵିତାୟ । ଆଶ୍ରମସ୍ଥାୟ ।
କପୋତସ୍ଥାୟ । ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ପତୟେ ନମଃ । ଵିରାଜେ । ଵିଶାଲଶାଖାୟ । ତାମ୍ରୋଷ୍ଠାୟ । ଅମ୍ବୁଜାଲାୟ ।
ସୁନିଶ୍ଚିତାୟ । କପିଲାୟ । କଲଶାୟ । ସ୍ଥୂଲାୟ । ଆୟୁଧାୟ । ରୋମଶାୟ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵାୟ । ଅଦିତୟେ । ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ । ଅଵିଜ୍ଞେୟାୟ । ସୁଶାରଦାୟ ।
ପରଶ୍ଵଧାୟୁଧାୟ । ଦେଵାୟ । ଅର୍ଥକାରିଣେ । ସୁବାନ୍ଧଵାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ତୁମ୍ବଵୀଣାୟ ନମଃ । ମହାକୋପାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ । ଜଲେଶୟାୟ । ଉଗ୍ରାୟ ।
ଵଂଶକରାୟ । ଵଂଶାୟ । ଵଂଶଵାଦିନେ । ଅନିନ୍ଦିତାୟ । ସର୍ଵାଙ୍ଗରୂପିଣେ ।
ମାୟାଵିନେ । ସୁହୃଦାୟ । ଅନିଲାୟ । ବଲାୟ । ବନ୍ଧନାୟ । ବନ୍ଧକର୍ତ୍ରେ ।
ସୁବନ୍ଧନଵିମୋଚନାୟ । ରାକ୍ଷସଘ୍ନାୟ । କାମାରୟେ ।
ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ମହାୟୁଧାୟ ନମଃ । ଲମ୍ବିତାୟ । ଲମ୍ବିତୋଷ୍ଠାୟ । ଲମ୍ବହସ୍ତାୟ ।
ଵରପ୍ରଦାୟ । ବାହଵେ । ଅନିନ୍ଦିତାୟ । ସର୍ଵାୟ । ଶଙ୍କରାୟ । ଅପ୍ୟକୋପନାୟ ।
ଅମରେଶାୟ । ମହାଘୋରାୟ । ଵିଶ୍ଵଦେଵାୟ । ସୁରାରିଘ୍ନେ । ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ।
ନିଋର୍ତୟେ । ଚେକିତାନାୟ । ହଲିନେ । ଅଜୈକପାଦାୟ । କାପାଲିନେ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ଶଂ କୁମାରାୟ ନମଃ । ମହାଗିରୟେ । ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ । ଧୂମକେତଵେ ।
ସୂର୍ୟାୟ । ଵୈଶ୍ରଵଣାୟ । ଧାତ୍ରେ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ଶକ୍ରାୟ । ମିତ୍ରାୟ ।
ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ । ଧରାୟ । ଧ୍ରୁଵାୟ । ପ୍ରଭାସାୟ । ପର୍ଵତାୟ । ଵାୟଵେ ।
ଅର୍ୟମ୍ଣେ । ସଵିତ୍ରେ । ରଵୟେ । ଧୃତୟେ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ଵିଧାତ୍ରେ ନମଃ । ମାନ୍ଧାତ୍ରେ । ଭୂତଭାଵନାୟ । ନୀରାୟ । ତୀର୍ଥାୟ ।
ଭୀମାୟ । ସର୍ଵକର୍ମଣେ । ଗୁଣୋଦ୍ଵହାୟ । ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ । ମହାଗର୍ଭାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଵକ୍ତ୍ରାୟ । ନଭସେ । ଅନଘାୟ । ବଲଵତେ । ଉପଶାନ୍ତାୟ । ପୁରାଣାୟ ।
ପୁଣ୍ୟକୃତ୍ତମାୟ । କ୍ରୂରକର୍ତ୍ରେ । କ୍ରୂରଵାସିନେ । ତନଵେ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ । ମହୌଷଧାୟ । ସର୍ଵାଶୟାୟ । ସର୍ଵଚାରିଣେ ।
ପ୍ରାଣେଶାୟ । ପ୍ରାଣିନାଂ ପତୟେ । ଦେଵଦେଵାୟ । ସୁଖୋତ୍ସିକ୍ତାୟ । ସତେ । ଅସତେ ।
ସର୍ଵରତ୍ନଵିଦେ । କୈଲାସସ୍ଥାୟ । ଗୁହାଵାସିନେ । ହିମଵଦ୍ଗିରିସଂଶ୍ରୟାୟ ।
କୁଲହାରିଣେ । କୁଲାକର୍ତ୍ରେ । ବହୁଵିତ୍ତାୟ । ବହୁପ୍ରଜାୟ । ପ୍ରାଣେଶାୟ ।
ବନ୍ଧକିନେ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ । ନକୁଲାୟ । ଅଦ୍ରିକାୟ । ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାୟ । ମହାଜାନଵେ ।
ଅଲୋଲାୟ । ମହୌଷଧୟେ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରିଣେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ । ଛନ୍ଦସେ ।
ଵ୍ୟାକରଣୋଦ୍ଭଵାୟ । ସିଂହନାଦାୟ । ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ସିଂହାସ୍ୟାୟ ।
ସିଂହଵାହନାୟ । ପ୍ରଭାଵାତ୍ମନେ । ଜଗତ୍କାଲାୟ । କାଲାୟ । କମ୍ପିନେ ।
ତରଵେ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ତନଵେ ନମଃ । ସାରଙ୍ଗାୟ । ଭୂତଚକ୍ରାଙ୍କାୟ । କେତୁମାଲିନେ ।
ସୁଵେଧକାୟ । ଭୂତାଲୟାୟ । ଭୂତପତୟେ । ଅହୋରାତ୍ରାୟ । ମଲାୟ ।
ଅମଲାୟ । ଵସୁଭୃତେ । ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମନେ । ନିଶ୍ଚଲାୟ । ସୁଵିଦେ ।
ଉର୍ବୁଧାୟ ?? । ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ଅସୁଭୃତେ । ନିଶ୍ଚଲାୟ । ଚଲଵିଦେ ।
ବୁଧାୟ । ଅମୋଘାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ସଂୟମାୟ ନମଃ । ହୃଷ୍ଟାୟ । ଭୋଜନାୟ । ପ୍ରାଣଧାରଣାୟ ।
ଧୃତିମତେ । ମତିମତେ । ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ । ସୁକୃତାୟ । ୟୁଧାଂ ପତୟେ ।
ଗୋପାଲାୟ । ଗୋପତୟେ । ଗ୍ରାମାୟ । ଗୋଚର୍ମଵସନାୟ । ହରାୟ ।
ହିରଣ୍ୟବାହଵେ । ଗୁହାଵାସାୟ । ପ୍ରଵେଶନାୟ । ମହାମନସେ । ମହାକାମାୟ ।
ଚିତ୍ତକାମାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଗାନ୍ଧାରାୟ । ସୁରାପାୟ । ତାପକର୍ମରତାୟ ।
ହିତାୟ । ମହାଭୂତାୟ । ଭୂତଵୃତାୟ । ଅପ୍ସରୋଗଣସେଵିତାୟ । ମହାକେତଵେ ।
ଧରାଧାତ୍ରେ । ନୈକତାନରତାୟ । ସ୍ଵରାୟ । ଅଵେଦନୀୟାୟ । ଆଵେଦ୍ୟାୟ ।
ସର୍ଵଗାୟ । ସୁଖାଵହାୟ । ତାରଣାୟ । ଚରଣାୟ । ଧାତ୍ରେ ।
ପରିଧାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ପରିପୂଜିତାୟ ନମଃ । ସଂୟୋଗିନେ । ଵର୍ଧନାୟ । ଵୃଦ୍ଧାୟ । ଗଣିକାୟ ।
ଗଣାଧିପାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ଧାତ୍ରେ । ସହାୟାୟ । ଦେଵାସୁରପତୟେ । ପତୟେ ।
ୟୁକ୍ତାୟ । ୟୁକ୍ତବାହଵେ । ସୁଦେଵାୟ । ସୁପର୍ଵଣାୟ । ଆଷାଢାୟ । ସଷାଢାୟ ।
ସ୍କନ୍ଧଦାୟ । ହରିତାୟ । ହରାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଆଵର୍ତମାନଵପଵେ ନମଃ । ଅନ୍ୟାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ଵପଵେ । ମହାଵପଵେ ।
ଶିରସେ । ଵିମର୍ଶନାୟ । ସର୍ଵଲକ୍ଷ୍ୟଲକ୍ଷଣଭୂଷିତାୟ । ଅକ୍ଷୟାୟ ।
ରଥଗୀତାୟ । ସର୍ଵଭୋଗିନେ । ମହାବଲାୟ । ସାମ୍ନାୟାୟ । ମହାମ୍ନାୟାୟ ।
ତୀର୍ଥଦେଵାୟ । ମହାୟଶସେ । ନିର୍ଜୀଵାୟ । ଜୀଵନାୟ । ମନ୍ତ୍ରାୟ ।
ସୁଭଗାୟ । ବହୁକର୍କଶାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ରତ୍ନଭୂତାୟ ନମଃ । ରତ୍ନାଙ୍ଗାୟ । ମହାର୍ଣଵନିପାତଵିଦେ । ମୂଲାୟ ।
ଵିଶାଲାୟ । ଅମୃତାୟ । ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ତପୋନିଧୟେ । ଆରୋହଣାୟ ।
ଅଧିରୋହାୟ । ଶୀଲଧାରିଣେ । ମହାତପସେ । ମହାକଣ୍ଠାୟ । ମହାୟୋଗିନେ ।
ୟୁଗାୟ । ୟୁଗକରାୟ । ହରୟେ । ୟୁଗରୂପାୟ । ମହାରୂପାୟ ।
ଵହନାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ଗହନାୟ ନମଃ । ନଗାୟ । ନ୍ୟାୟାୟ । ନିର୍ଵାପଣାୟ । ପାଦାୟ । ପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଅଚଲୋପମାୟ । ବହୁମାଲାୟ । ମହାମାଲାୟ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ସୁଲୋଚନାୟ ।
ଵିସ୍ତାରାୟ । ଲଵଣାୟ । କୂପାୟ । କୁସୁମାଙ୍ଗାୟ । ଫଲୋଦୟାୟ । ଋଷଭାୟ ।
ଵୃଷଭାୟ । ଭଙ୍ଗାୟ । ମାଣିବିମ୍ବଜଟାଧରାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ଇନ୍ଦଵେ ନମଃ । ଵିସର୍ଗାୟ । ସୁମୁଖାୟ । ଶୂରାୟ । ସର୍ଵାୟୁଧାୟ ।
ସହାୟ । ନିଵେଦନାୟ । ସୁଧାଜାତାୟ । ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରାୟ । ମହାଧନଵେ ।
ଗିରାଵାସାୟ । ଵିସର୍ଗାୟ । ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷଵିଦେ । ଗନ୍ଧମାଲିନେ ।
ଭଗଵତେ । ଅନନ୍ତାୟ । ସର୍ଵଲକ୍ଷଣାୟ । ସନ୍ତାନାୟ । ବହୁଲାୟ ।
ବାହଵେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ସକଲାୟ ନମଃ । ସର୍ଵପାଵନାୟ । କରସ୍ଥାଲିନେ । କପାଲିନେ ।
ଊର୍ଧ୍ଵସଂହନନାୟ । ୟୂନେ । ୟନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରସୁଵିଖ୍ୟାତାୟ । ଲୋକାୟ ।
ସର୍ଵାଶ୍ରୟାୟ । ମୃଦଵେ । ମୁଣ୍ଡାୟ । ଵିରୂପାୟ । ଵିକୃତାୟ । ଦଣ୍ଡିନେ ।
କୁଣ୍ଡିନେ । ଵିକୁର୍ଵଣାୟ । ଵାର୍ୟକ୍ଷାୟ । କକୁଭାୟ । ଵଜ୍ରିଣେ ।
ଦୀପ୍ତତେଜସେ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ସହସ୍ରପାଦେ ନମଃ । ସହସ୍ରମୂର୍ଧ୍ନେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ । ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ ।
ଗୁରଵେ । ସହସ୍ରବାହଵେ । ସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ । ଶରଣ୍ୟାୟ । ସର୍ଵଲୋକକୃତେ ।
ପଵିତ୍ରାୟ । ତ୍ରିମଧଵେ । ମନ୍ତ୍ରାୟ । କନିଷ୍ଠାୟ । କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଵିନିର୍ମାତ୍ରେ । ଶତଘ୍ନାୟ । ଶତପାଶଧୃଷେ । କଲାୟୈ ।
କାଷ୍ଠାୟୈ । ଲଵାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ । ମୁହୂର୍ତାୟ । ଅହ୍ନେ । କ୍ଷପାୟୈ । କ୍ଷଣାୟ ।
ଵିଶ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରପ୍ରଦାୟ । ବୀଜାୟ । ଲିଙ୍ଗାୟ । ଆଦ୍ୟାୟ । ନିର୍ମୁଖାୟ ।
ସତେ । ଅସତେ । ଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ପିତ୍ରେ । ମାତ୍ରେ । ପିତାମହାୟ ।
ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରାୟ । ମୋକ୍ଷଦ୍ଵାରାୟ । ପ୍ରଜାଦ୍ଵାରାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପାୟ ନମଃ । ନିର୍ଵାଣାୟ । ହୃଦୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଲୋକାୟ ।
ପରାୟ । ଗତୟେ । ଦେଵାସୁରଵିନିର୍ମାତ୍ରେ । ଦେଵାସୁରପରାୟଣାୟ ।
ଦେଵାସୁରଗୁରଵେ । ଦେଵାୟ । ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତାୟ । ଦେଵାସୁରମହାମାତ୍ରାୟ ।
ଦେଵାସୁରଗଣାଶ୍ରୟାୟ । ଦେଵାସୁରଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଦେଵାସୁରଗଣାଗ୍ରଣ୍ୟେ ।
ଦେଵାଧିଦେଵାୟ । ଦେଵର୍ଷୟେ । ଦେଵାସୁରଵରପ୍ରଦାୟ । ଦେଵାସୁରେଶ୍ଵରାୟ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ଦେଵାସୁରମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ।
ଦେଵତାଽଽତ୍ମନେ । ସ୍ଵୟମ୍ଭଵାୟ । ଉଦ୍ଗତାୟ । ତ୍ରିକ୍ରମାୟ । ଵୈଦ୍ୟାୟ ।
ଵରଦାୟ । ଅଵରଜାୟ । ଅମ୍ବରାୟ । ଇଜ୍ୟାୟ । ହସ୍ତିନେ । ଵ୍ୟାଘ୍ରାୟ ।
ଦେଵସିଂହାୟ । ମହର୍ଷଭାୟ । ଵିବୁଧାଗ୍ର୍ୟାୟ । ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ସ୍ଵର୍ଗଦେଵାୟ । ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ସଂୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ । ଶୋଭନାୟ । ଵକ୍ତ୍ରେ । ଆଶାନାଂ ପ୍ରଭଵାୟ ।
ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଗୁରଵେ । କାନ୍ତାୟ । ନିଜାୟ । ସର୍ଗାୟ । ପଵିତ୍ରାୟ ।
ସର୍ଵଵାହନାୟ । ଶ‍ୃଙ୍ଗିଣେ । ଶ‍ୃଙ୍ଗପ୍ରିୟାୟ । ବଭ୍ରଵେ ।
ରାଜରାଜାୟ । ନିରାମୟାୟ । ଅଭିରାମାୟ । ସୁଶରଣାୟ । ନିରାମାୟ ।
ସର୍ଵସାଧନାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ଵିଶ୍ଵଦେହାୟ । ହରିଣାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସାୟ ।
ସ୍ଥାଵରାଣାଂ ପତୟେ । ନିୟତେନ୍ଦ୍ରିୟଵର୍ତନାୟ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ।
ସର୍ଵଭୂତାର୍ଥାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ଶୁଚିଵ୍ରତାୟ । ଵ୍ରତାଧିପାୟ ।
ପରାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ମୁକ୍ତାନାଂ ପରମାଗତୟେ । ଵିମୁକ୍ତାୟ । ମୁକ୍ତକେଶାୟ ।
ଶ୍ରୀମତେ । ଶ୍ରୀଵର୍ଧନାୟ । ଜଗତେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

Also Read 1000 Names of Sri Rudra 2:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top