Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Gujarati

Shri Rudra Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ૨ ॥
લિઙ્ગપુરાણતઃ અધ્યાય ૬૫
ૐ સ્થિરાય નમઃ । સ્થાણવે । પ્રભવે । ભાનવે । પ્રવરાય । વરદાય ।
વરાય । સર્વાત્મને । સર્વવિખ્યાતાય । સર્વાય । સર્વકરાય ।
ભવાય । જટિને । દણ્ડિને । શિખણ્ડિને । સર્વગાય । સર્વભાવનાય ।
હરયે । હરિણાક્ષાય । સર્વભૂતહરાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ પ્રવૃત્તયે નમઃ । નિવૃત્તયે । શાન્તાત્મને । શાશ્વતાય ।
ધ્રુવાય । શ્મશાનવાસિને । ભગવતે । ખચરાય । ગોચરોર્દનાય ।
અભિવાદ્યાય । મહાકર્મણે । તપસ્વિને । ભૂતધારણાય । ઉન્મત્તવેશાય ।
પ્રચ્છન્નાય । સર્વલોકપ્રજાપતયે । મહારૂપાય । મહાકાયાય ।
સર્વરૂપાય । મહાયશસે નમઃ । ૪૦ ।

ૐ મહાત્મને નમઃ । સર્વભૂતાય । વિરૂપાય । વામનાય । નરાય ।
લોકપાલાય । અન્તર્હિતાત્મને । પ્રસાદાય । અભયદાય । વિભવે ।
પવિત્રાય । મહતે । નિયતાય । નિયતાશ્રયાય । સ્વયમ્ભુવે ।
સર્વકર્મણે । આદયે । આદિકરાય । નિધયે । સહસ્રાક્ષાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ વિશાલાક્ષાય નમઃ । સોમાય । નક્ષત્રસાધકાય । ચન્દ્રાય ।
સૂર્યાય । શનયે । કેતુર્ગ્રહાય । ગ્રહપતયે । રાજ્ઞે । રાજ્યોદયાય ।
કર્ત્રે । મૃગબાણાર્પણાય । ઘનાય । મહાતપસે । દીર્ઘતપસે ।
અદૃશ્યાય । ધનસાધકાય । સંવત્સરાય । કૃતાય ।
મન્ત્રાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ પ્રાણાયામાય નમઃ । પરન્તપાય । યોગિને । યોગાય । મહાબીજાય ।
મહારેતસે । મહાબલાય । સુવર્ણરેતસે । સર્વજ્ઞાય । સુબીજાય ।
વૃષવાહનાય । દશબાહવે । અનિમિષાય । નીલકણ્ઠાય । ઉમાપતયે ।
વિશ્વરૂપાય । સ્વયંશ્રેષ્ઠાય । બલવીરાય । બલાગ્રણ્યે ।
ગણકર્ત્રે નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ગણપતયે નમઃ । દિગ્વાસસે । કામ્યાય । મન્ત્રવિદે । પરમાય
મન્ત્રાય । સર્વભાવકરાય । હરાય । કમણ્ડલુધરાય । ધન્વિને ।
બાણહસ્તાય । કપાલવતે । શરિણે । શતઘ્નિને । ખડ્ગિને । પટ્ટિશિને ।
આયુધિને । મહતે । અજાય । મૃગરૂપાય । તેજસે નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ તેજસ્કરાય નમઃ । વિધયે । ઉષ્ણીષિને । સુવક્ત્રાય । ઉદગ્રાય ।
વિનતાય । દીર્ઘાય । હરિકેશાય । સુતીર્થાય । કૃષ્ણાય ।
શ‍ૃગાલરૂપાય । સર્વાર્થાય । મુણ્ડાય । સર્વશુભઙ્કરાય ।
સિંહશાર્દૂલરૂપાય । ગન્ધકારિણે । કપર્દિને । ઊર્ધ્વરેતસે ।
ઊર્ધ્વલિઙ્ગિને । ઊર્ધ્વશાયિને નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ ત્રિજટિને નમઃ । ચીરવાસસે । રુદ્રાય । સેનાપતયે ।
વિભવે । અહોરાત્રાય । નક્તાય । તિગ્મમન્યવે । સુવર્ચસે ।
ગજઘ્ને । દૈત્યઘ્ને । કાલાય । લોકધાત્રે । ગુણાકરાય ।
સિંહશાર્દુલરૂપાણામાર્દ્રચર્મામ્બરન્ધરાય । કાલયોગિને । મહાનાદાય ।
સર્વાવાસાય । ચતુષ્પથાય । નિશાચરાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ પ્રેતચારિણે નમઃ । સર્વદર્શિને । મહેશ્વરાય । બહુભૂતાય ।
બહુધનાય । સર્વસારાય । અમૃતેશ્વરાય । નૃત્યપ્રિયાય ।
નિત્યનૃત્યાય । નર્તનાય । સર્વસાધકાય । સકાર્મુકાય । મહાબાહવે ।
મહાઘોરાય । મહાતપસે । મહાશરાય । મહાપાશાય । નિત્યાય ।
ગિરિચરાય । સહસ્રહસ્તાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ વિજયાય નમઃ । વ્યવસાયાય । અનિન્દિતાય । અમર્ષણાય ।
મર્ષણાત્મને । યજ્ઞઘ્ને । કામનાશનાય । દક્ષઘ્ને । પરિચારિણે ।
પ્રહસાય । મધ્યમાય । તેજોઽપહારિણે । બલવતે । વિદિતાય ।
અભ્યુદિતાય । બહવે । ગમ્ભીરઘોષાય । યોગાત્મને । યજ્ઞઘ્ને ।
કામનાશનાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ ગમ્ભીરરોષાય નમઃ । ગમ્ભીરાય । ગમ્ભીરબલવાહનાય ।
ન્યગ્રોધરૂપાય । ન્યગ્રોધાય । વિશ્વકર્મણે । વિશ્વભુજે ।
તીક્ષ્ણોપાયાય । હર્યશ્વાય । સહાયાય । કર્મકાલવિદે । વિષ્ણવે ।
પ્રસાદિતાય । યજ્ઞાય । સમુદ્રાય । વડવામુખાય । હુતાશનસહાયાય ।
પ્રશાન્તાત્મને । હુતાશનાય । ઉગ્રતેજસે નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ મહાતેજસે નમઃ । જયાય । વિજયકાલવિદે । જ્યોતિષામયનાય ।
સિદ્ધયે । સન્ધિર્વિગ્રહાય । ખડ્ગિને । શઙ્ખિને । જટિને । જ્વાલિને ।
ખચરાય । દ્યુચરાય । બલિને । વૈણવિને । પણવિને । કાલાય ।
કાલકણ્ઠાય । કટઙ્કટાય । નક્ષત્રવિગ્રહાય । ભાવાય નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ નિભાવાય નમઃ । સર્વતોમુખાય । વિમોચનાય । શરણાય ।
હિરણ્યકવચોદ્ભવાય । મેખલાકૃતિરૂપાય । જલાચારાય । સ્તુતાય ।
વીણિને । પણવિને । તાલિને । નાલિને । કલિકટવે । સર્વતૂર્યનિનાદિને ।
સર્વવ્યાપ્યપરિગ્રહાય । વ્યાલરૂપિણે । બિલાવાસિને । ગુહાવાસિને ।
તરઙ્ગવિદે । વૃક્ષાય નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ શ્રીમાલકર્મણે નમઃ । સર્વબન્ધવિમોચનાય । સુરેન્દ્રાણાં
બન્ધનાય । યુધિ શત્રુવિનાશનાય । સખ્યે । પ્રવાસાય । દુર્વાપાય ।
સર્વસાધુનિષેવિતાય । પ્રસ્કન્દાય । અવિભાવાય । તુલ્યાય ।
યજ્ઞવિભાગવિદે । સર્વવાસાય । સર્વચારિણે । દુર્વાસસે । વાસવાય ।
હૈમાય । હેમકરાય । યજ્ઞાય । સર્વધારિણે નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ ધરોત્તમાય નમઃ । આકાશાય । નિર્વિરૂપાય । વિવાસસે । ઉરગાય ।
ખગાય । ભિક્ષવે । ભિક્ષુરૂપિણે । રૌદ્રરૂપાય । સુરૂપવતે ।
વસુરેતસે । સુવર્ચસ્વિને । વસુવેગાય । મહાબલાય । મનોવેગાય ।
નિશાચારાય । સર્વલોકશુભપ્રદાય । સર્વાવાસિને । ત્રયીવાસિને ।
ઉપદેશકરાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ ધરાય નમઃ । મુનયે આત્મને । મુનયે લોકાય । સભાગ્યાય ।
સહસ્રભુજે । પક્ષિણે । પક્ષરૂપાય । અતિદીપ્તાય । નિશાકરાય ।
સમીરાય । દમનાકારાય । અર્થાય । અર્થકરાય । અવશાય । વાસુદેવાય ।
દેવાય । વામદેવાય । વામનાય । સિદ્ધિયોગાપહારિણે । સિદ્ધાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ સર્વાર્થસાધકાય નમઃ । અક્ષુણ્ણાય । ક્ષુણ્ણરૂપાય । વૃષણાય ।
મૃદવે । અવ્યયાય । મહાસેનાય । વિશાખાય । ષષ્ટિભાગાય । ગવાં
પતયે । ચક્રહસ્તાય । વિષ્ટમ્ભિને । મૂલસ્તમ્ભનાય । ઋતવે ।
ઋતુકરાય । તાલાય । મધવે । મધુકરાય । વરાય ।
વાનસ્પત્યાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ વાજસનાય નમઃ । નિત્યમાશ્રમપૂજિતાય । બ્રહ્મચારિણે ।
લોકચારિણે । સર્વચારિણે । સુચારવિદે । ઈશાનાય । ઈશ્વરાય ।
કાલાય । નિશાચારિણે । અનેકદૃશે । નિમિત્તસ્થાય । નિમિત્તાય ।
નન્દયે । નન્દિકરાય । હરાય । નન્દીશ્વરાય । સુનન્દિને । નન્દનાય ।
વિષમર્દનાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ ભગહારિણે નમઃ । નિયન્ત્રે । કાલાય । લોકપિતામહાય ।
ચતુર્મુખાય । મહાલિઙ્ગાય । ચારુલિઙ્ગાય । લિઙ્ગાધ્યક્ષાય ।
સુરાધ્યક્ષાય । કાલાધ્યક્ષાય । યુગાવહાય । બીજાધ્યક્ષાય ।
બીજકર્ત્રે । અધ્યાત્માનુગતાય । બલાય । ઇતિહાસાય । કલ્પાય । દમનાય ।
જગદીશ્વરાય । દમ્ભાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ દમ્ભકરાય નમઃ । દાત્રે । વંશાય । વંશકરાય । કલયે ।
લોકકર્ત્રે । પશુપતયે । મહાકર્ત્રે । અધોક્ષજાય । અક્ષરાય ।
પરમાય । બ્રહ્મણે । બલવતે । શુક્રાય । નિત્યાય । અનીશાય ।
શુદ્ધાત્મને । શુદ્ધાય । માનાય । ગતયે નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ હવિષે નમઃ । પ્રાસાદાય । બલાય । દર્પાય । દર્પણાય । હવ્યાય ।
ઇન્દ્રજિદે । વેદકારાય । સૂત્રકારાય । વિદુષે । પરમર્દનાય ।
મહામેઘનિવાસિને । મહાઘોરાય । વશીકરાય । અગ્નિજ્વાલાય ।
મહાજ્વાલાય । પરિધૂમ્રાવૃતાય । રવયે । ધિષણાય ।
શઙ્કરાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ નિત્યાય નમઃ । વર્ચસ્વિને । ધૂમ્રલોચનાય । નીલાય । અઙ્ગલુપ્તાય ।
શોભનાય । નરવિગ્રહાય । સ્વસ્તયે । સ્વસ્તિસ્વભાવાય । ભોગિને ।
ભોગકરાય । લઘવે । ઉત્સઙ્ગાય । મહાઙ્ગાય । મહાગર્ભાય ।
પ્રતાપવતે । કૃષ્ણવર્ણાય । સુવર્ણાય । ઇન્દ્રિયાય ।
સર્વવર્ણિકાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ મહાપાદાય નમઃ । મહાહસ્તાય । મહાકાયાય । મહાયશસે ।
મહામૂર્ધ્ને । મહામાત્રાય । મહામિત્રાય । નગાલયાય । મહાસ્કન્ધાય ।
મહાકર્ણાય । મહોષ્ઠાય । મહાહનવે । મહાનાસાય । મહાકણ્ઠાય ।
મહાગ્રીવાય । શ્મશાનવતે । મહાબલાય । મહાતેજસે । અન્તરાત્મને ।
મૃગાલયાય નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ લમ્બિતોષ્ઠાય નમઃ । નિષ્ઠાય । મહામાયાય । પયોનિધયે ।
મહાદન્તાય । મહાદંષ્ટ્રાય । મહાજિહ્વાય । મહામુખાય । મહાનખાય ।
મહારોમાય । મહાકેશાય । મહાજટાય । અસપત્નાય । પ્રસાદાય ।
પ્રત્યયાય । ગીતસાધકાય । પ્રસ્વેદનાય । સ્વહેનાય । આદિકાય ।
મહામુનયે નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ વૃષકાય નમઃ । વૃષકેતવે । અનલાય । વાયુવાહનાય ।
મણ્ડલિને । મેરુવાસાય । દેવવાહનાય । અથર્વશીર્ષાય । સામાસ્યાય ।
ઋજે । સહસ્રોર્જિતેક્ષણાય । યજુષે । પાદભુજાય । ગુહ્યાય ।
પ્રકાશાય । ઓજસે । અમોઘાર્થપ્રસાદાય । અન્તર્ભાવ્યાય । સુદર્શનાય ।
ઉપહારાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ પ્રિયાય નમઃ । સર્વાય । કનકાય । કાઞ્ચનસ્થિતાય । નાભયે ।
નન્દિકરાય । હર્મ્યાય । પુષ્કરાય । સ્થપતયે । સ્થિતાય ।
સર્વશાસ્ત્રાય । ધનાય । આદ્યાય । યજ્ઞાય । યજ્વને । સમાહિતાય ।
નગાય । નીલાય । કવયે । કાલાય નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ મકરાય નમઃ । કાલપૂજિતાય । સગણાય । ગણકારાય ।
ભૂતભાવનસારથયે । ભસ્મશાયિને । ભસ્મગોપ્ત્રે । ભસ્મભૂતતનવે ।
ગણાય । આગમાય । વિલોપાય । મહાત્મને । સર્વપૂજિતાય । શુક્લાય ।
સ્ત્રીરૂપસમ્પન્નાય । શુચયે । ભૂતનિષેવિતાય । આશ્રમસ્થાય ।
કપોતસ્થાય । વિશ્વકર્મણે નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ પતયે નમઃ । વિરાજે । વિશાલશાખાય । તામ્રોષ્ઠાય । અમ્બુજાલાય ।
સુનિશ્ચિતાય । કપિલાય । કલશાય । સ્થૂલાય । આયુધાય । રોમશાય ।
ગન્ધર્વાય । અદિતયે । તાર્ક્ષ્યાય । અવિજ્ઞેયાય । સુશારદાય ।
પરશ્વધાયુધાય । દેવાય । અર્થકારિણે । સુબાન્ધવાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ તુમ્બવીણાય નમઃ । મહાકોપાય । ઊર્ધ્વરેતસે । જલેશયાય । ઉગ્રાય ।
વંશકરાય । વંશાય । વંશવાદિને । અનિન્દિતાય । સર્વાઙ્ગરૂપિણે ।
માયાવિને । સુહૃદાય । અનિલાય । બલાય । બન્ધનાય । બન્ધકર્ત્રે ।
સુબન્ધનવિમોચનાય । રાક્ષસઘ્નાય । કામારયે ।
મહાદંષ્ટ્રાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ મહાયુધાય નમઃ । લમ્બિતાય । લમ્બિતોષ્ઠાય । લમ્બહસ્તાય ।
વરપ્રદાય । બાહવે । અનિન્દિતાય । સર્વાય । શઙ્કરાય । અપ્યકોપનાય ।
અમરેશાય । મહાઘોરાય । વિશ્વદેવાય । સુરારિઘ્ને । અહિર્બુધ્ન્યાય ।
નિઋર્તયે । ચેકિતાનાય । હલિને । અજૈકપાદાય । કાપાલિને નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ શં કુમારાય નમઃ । મહાગિરયે । ધન્વન્તરયે । ધૂમકેતવે ।
સૂર્યાય । વૈશ્રવણાય । ધાત્રે । વિષ્ણવે । શક્રાય । મિત્રાય ।
ત્વષ્ટ્રે । ધરાય । ધ્રુવાય । પ્રભાસાય । પર્વતાય । વાયવે ।
અર્યમ્ણે । સવિત્રે । રવયે । ધૃતયે નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ વિધાત્રે નમઃ । માન્ધાત્રે । ભૂતભાવનાય । નીરાય । તીર્થાય ।
ભીમાય । સર્વકર્મણે । ગુણોદ્વહાય । પદ્મગર્ભાય । મહાગર્ભાય ।
ચન્દ્રવક્ત્રાય । નભસે । અનઘાય । બલવતે । ઉપશાન્તાય । પુરાણાય ।
પુણ્યકૃત્તમાય । ક્રૂરકર્ત્રે । ક્રૂરવાસિને । તનવે નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ આત્મને નમઃ । મહૌષધાય । સર્વાશયાય । સર્વચારિણે ।
પ્રાણેશાય । પ્રાણિનાં પતયે । દેવદેવાય । સુખોત્સિક્તાય । સતે । અસતે ।
સર્વરત્નવિદે । કૈલાસસ્થાય । ગુહાવાસિને । હિમવદ્ગિરિસંશ્રયાય ।
કુલહારિણે । કુલાકર્ત્રે । બહુવિત્તાય । બહુપ્રજાય । પ્રાણેશાય ।
બન્ધકિને નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ વૃક્ષાય નમઃ । નકુલાય । અદ્રિકાય । હ્રસ્વગ્રીવાય । મહાજાનવે ।
અલોલાય । મહૌષધયે । સિદ્ધાન્તકારિણે । સિદ્ધાર્થાય । છન્દસે ।
વ્યાકરણોદ્ભવાય । સિંહનાદાય । સિંહદંષ્ટ્રાય । સિંહાસ્યાય ।
સિંહવાહનાય । પ્રભાવાત્મને । જગત્કાલાય । કાલાય । કમ્પિને ।
તરવે નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ તનવે નમઃ । સારઙ્ગાય । ભૂતચક્રાઙ્કાય । કેતુમાલિને ।
સુવેધકાય । ભૂતાલયાય । ભૂતપતયે । અહોરાત્રાય । મલાય ।
અમલાય । વસુભૃતે । સર્વભૂતાત્મને । નિશ્ચલાય । સુવિદે ।
ઉર્બુધાય ?? । સર્વભૂતાનાં અસુભૃતે । નિશ્ચલાય । ચલવિદે ।
બુધાય । અમોઘાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ સંયમાય નમઃ । હૃષ્ટાય । ભોજનાય । પ્રાણધારણાય ।
ધૃતિમતે । મતિમતે । ત્ર્યક્ષાય । સુકૃતાય । યુધાં પતયે ।
ગોપાલાય । ગોપતયે । ગ્રામાય । ગોચર્મવસનાય । હરાય ।
હિરણ્યબાહવે । ગુહાવાસાય । પ્રવેશનાય । મહામનસે । મહાકામાય ।
ચિત્તકામાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ । ગાન્ધારાય । સુરાપાય । તાપકર્મરતાય ।
હિતાય । મહાભૂતાય । ભૂતવૃતાય । અપ્સરોગણસેવિતાય । મહાકેતવે ।
ધરાધાત્રે । નૈકતાનરતાય । સ્વરાય । અવેદનીયાય । આવેદ્યાય ।
સર્વગાય । સુખાવહાય । તારણાય । ચરણાય । ધાત્રે ।
પરિધાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ પરિપૂજિતાય નમઃ । સંયોગિને । વર્ધનાય । વૃદ્ધાય । ગણિકાય ।
ગણાધિપાય । નિત્યાય । ધાત્રે । સહાયાય । દેવાસુરપતયે । પતયે ।
યુક્તાય । યુક્તબાહવે । સુદેવાય । સુપર્વણાય । આષાઢાય । સષાઢાય ।
સ્કન્ધદાય । હરિતાય । હરાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ આવર્તમાનવપવે નમઃ । અન્યાય । શ્રેષ્ઠાય વપવે । મહાવપવે ।
શિરસે । વિમર્શનાય । સર્વલક્ષ્યલક્ષણભૂષિતાય । અક્ષયાય ।
રથગીતાય । સર્વભોગિને । મહાબલાય । સામ્નાયાય । મહામ્નાયાય ।
તીર્થદેવાય । મહાયશસે । નિર્જીવાય । જીવનાય । મન્ત્રાય ।
સુભગાય । બહુકર્કશાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ રત્નભૂતાય નમઃ । રત્નાઙ્ગાય । મહાર્ણવનિપાતવિદે । મૂલાય ।
વિશાલાય । અમૃતાય । વ્યક્તાવ્યક્તાય । તપોનિધયે । આરોહણાય ।
અધિરોહાય । શીલધારિણે । મહાતપસે । મહાકણ્ઠાય । મહાયોગિને ।
યુગાય । યુગકરાય । હરયે । યુગરૂપાય । મહારૂપાય ।
વહનાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ ગહનાય નમઃ । નગાય । ન્યાયાય । નિર્વાપણાય । પાદાય । પણ્ડિતાય ।
અચલોપમાય । બહુમાલાય । મહામાલાય । શિપિવિષ્ટાય । સુલોચનાય ।
વિસ્તારાય । લવણાય । કૂપાય । કુસુમાઙ્ગાય । ફલોદયાય । ઋષભાય ।
વૃષભાય । ભઙ્ગાય । માણિબિમ્બજટાધરાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ ઇન્દવે નમઃ । વિસર્ગાય । સુમુખાય । શૂરાય । સર્વાયુધાય ।
સહાય । નિવેદનાય । સુધાજાતાય । સ્વર્ગદ્વારાય । મહાધનવે ।
ગિરાવાસાય । વિસર્ગાય । સર્વલક્ષણલક્ષવિદે । ગન્ધમાલિને ।
ભગવતે । અનન્તાય । સર્વલક્ષણાય । સન્તાનાય । બહુલાય ।
બાહવે નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ સકલાય નમઃ । સર્વપાવનાય । કરસ્થાલિને । કપાલિને ।
ઊર્ધ્વસંહનનાય । યૂને । યન્ત્રતન્ત્રસુવિખ્યાતાય । લોકાય ।
સર્વાશ્રયાય । મૃદવે । મુણ્ડાય । વિરૂપાય । વિકૃતાય । દણ્ડિને ।
કુણ્ડિને । વિકુર્વણાય । વાર્યક્ષાય । કકુભાય । વજ્રિણે ।
દીપ્તતેજસે નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ સહસ્રપાદે નમઃ । સહસ્રમૂર્ધ્ને । દેવેન્દ્રાય । સર્વદેવમયાય ।
ગુરવે । સહસ્રબાહવે । સર્વાઙ્ગાય । શરણ્યાય । સર્વલોકકૃતે ।
પવિત્રાય । ત્રિમધવે । મન્ત્રાય । કનિષ્ઠાય । કૃષ્ણપિઙ્ગલાય ।
બ્રહ્મદણ્ડવિનિર્માત્રે । શતઘ્નાય । શતપાશધૃષે । કલાયૈ ।
કાષ્ઠાયૈ । લવાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ માત્રાયૈ નમઃ । મુહૂર્તાય । અહ્ને । ક્ષપાયૈ । ક્ષણાય ।
વિશ્વક્ષેત્રપ્રદાય । બીજાય । લિઙ્ગાય । આદ્યાય । નિર્મુખાય ।
સતે । અસતે । વ્યક્તાય । અવ્યક્તાય । પિત્રે । માત્રે । પિતામહાય ।
સ્વર્ગદ્વારાય । મોક્ષદ્વારાય । પ્રજાદ્વારાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ ત્રિવિષ્ટપાય નમઃ । નિર્વાણાય । હૃદયાય । બ્રહ્મલોકાય ।
પરાય । ગતયે । દેવાસુરવિનિર્માત્રે । દેવાસુરપરાયણાય ।
દેવાસુરગુરવે । દેવાય । દેવાસુરનમસ્કૃતાય । દેવાસુરમહામાત્રાય ।
દેવાસુરગણાશ્રયાય । દેવાસુરગણાધ્યક્ષાય । દેવાસુરગણાગ્રણ્યે ।
દેવાધિદેવાય । દેવર્ષયે । દેવાસુરવરપ્રદાય । દેવાસુરેશ્વરાય ।
વિષ્ણવે નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ દેવાસુરમહેશ્વરાય નમઃ । સર્વદેવમયાય । અચિન્ત્યાય ।
દેવતાઽઽત્મને । સ્વયમ્ભવાય । ઉદ્ગતાય । ત્રિક્રમાય । વૈદ્યાય ।
વરદાય । અવરજાય । અમ્બરાય । ઇજ્યાય । હસ્તિને । વ્યાઘ્રાય ।
દેવસિંહાય । મહર્ષભાય । વિબુધાગ્ર્યાય । સુરશ્રેષ્ઠાય ।
સ્વર્ગદેવાય । ઉત્તમાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ સંયુક્તાય નમઃ । શોભનાય । વક્ત્રે । આશાનાં પ્રભવાય ।
અવ્યયાય । ગુરવે । કાન્તાય । નિજાય । સર્ગાય । પવિત્રાય ।
સર્વવાહનાય । શ‍ૃઙ્ગિણે । શ‍ૃઙ્ગપ્રિયાય । બભ્રવે ।
રાજરાજાય । નિરામયાય । અભિરામાય । સુશરણાય । નિરામાય ।
સર્વસાધનાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ લલાટાક્ષાય નમઃ । વિશ્વદેહાય । હરિણાય । બ્રહ્મવર્ચસાય ।
સ્થાવરાણાં પતયે । નિયતેન્દ્રિયવર્તનાય । સિદ્ધાર્થાય ।
સર્વભૂતાર્થાય । અચિન્ત્યાય । સત્યાય । શુચિવ્રતાય । વ્રતાધિપાય ।
પરાય । બ્રહ્મણે । મુક્તાનાં પરમાગતયે । વિમુક્તાય । મુક્તકેશાય ।
શ્રીમતે । શ્રીવર્ધનાય । જગતે નમઃ । ૯૮૦ ।

Also Read 1000 Names of Sri Rudra 2:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali 2 from Lingapurana Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top