Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in

Shri Shanmukha Sahasranamavali 2 in Telugu:

॥ శ్రీషణ్ముఖ అథవా తత్పురుషముఖసహస్రనామావలిః ౨ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
తత్పురుషముఖపూజనమ్ ।

ఓం వచనభువే నమః । పరాయ । శఙ్కరాయ । కామినే । అనిలాత్మనే ।
నీలకణ్ఠాయ । నిర్మలాయ । కపర్దినే । నిర్వికల్పాయ । కాన్తాయ ।
నిరహఙ్కారిణే । అనర్ఘాయ । విశాలాయ । సాలహస్తాయ । నిరఞ్జనాయ ।
శర్వాయ । శ్రుతాయ । పరమాత్మనే । శివాయ । భర్గాయ నమః । ॥ ౨౦ ॥

ఓం గుణాతీతాయ నమః । చేతసే । మహాదేవాయ । పీతాయ । పార్వతీసుతాయ ।
కేవలాయ । మహేశాయ । విశుద్ధాయ । బుధాయ । కైవల్యాయ । సుదేశాయ ।
నిస్పృహాయ । సురూపిణే । సోమవిభూషాయ । కాలాయ । అమృతతేజసే ।
అజరాయ । జగత్పిత్రే । జనకాయ । పినాకినే ॥ పినాకాయ ॥ నమః । ॥ ౪౦ ॥

ఓం సింహాయ నమః । నిరాధారాయ । మాయాతీతాయ । బీజాయ । సర్వభూషాయ ।
పశుపతయే । పురన్దరాయ । భద్రాయ । పురుషాయ । మహాసన్తోషరూపిణే ।
జ్ఞానినే । శుద్ధబుద్ధయే । బహుస్వరూపాయ । తారాయ । పరమాత్మనే ।
పూర్వజాయ । సురేశాయ । బ్రహ్మణే । అనన్తమూర్తయే । నిరక్షరాయ నమః । ॥ ౬౦ ॥

ఓం సూక్ష్మాయ నమః । కైలాసపతయే । నిరామయాయ । కాన్తాయ । నిరాకారాయ ।
నిరాలమ్బాయ । విశ్వాయ ॥ విశ్వయ ॥ । నిత్యాయ । యతయే । ఆత్మారామాయ ।
హవ్యాయ । పూజ్యాయ । పరమేష్ఠినే । వికర్తనాయ । భీమాయ । శమ్భవే ।
విశ్వరూపిణే । హంసాయ । హంసనాథాయ । ప్రతిసూర్యాయ నమః । ॥ ౮౦ ॥

ఓం పరాత్పరాయ నమః । రుద్రాయ । భవాయ । అలఙ్ఘ్యశక్తయే । ఇన్ద్రహన్త్రే ।
నిధీశాయ । కాలహన్త్రే । మనస్వినే । విశ్వమాత్రే । జగద్ధాత్రే ।
జగన్నేత్రే । జటిలాయ । విరాగాయ । పవిత్రాయ । మృడాయ । నిరవద్యాయ ।
పాలకాయ । నిరన్తకాయ । నాదాయ । రవినేత్రాయ నమః । ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం వ్యోమకేశాయ నమః । చతుర్భోగాయ । సారాయ । యోగినే । అనన్తమాయినే ।
ధర్మిష్ఠాయ । వరిష్ఠాయ । పురత్రయాయ । విఘాతినే । గిరిస్థాయ ।
var పుర్త్రయవిఘాతినే ?
గిరీశాయ । వరదాయ । వ్యాఘ్రచర్మామ్బరధరాయ । దిగ్వస్త్రాయ ।
పరమార్థాయ । మన్త్రాయ । ప్రమథాయ । సుచక్షుషే । ఆద్యాయ ।
శూలగర్వాయ నమః । ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం శితికణ్ఠాయ నమః । ఉగ్రాయ । తేజసే । వామదేవాయ । శ్రీకణ్ఠాయ ।
విశ్వేశ్వరాయ । సూద్యాయ । గౌరీశాయ । వరాయ । వీరతన్త్రాయ ।
కామనాశాయ । గురవే । ముక్తినాథాయ । విరూపాక్షాయ । సుతాయ ।
సహస్రనేత్రాయ । హవిషే । హితకారిణే । మహాకాలాయ । జలజనేత్రాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం వైద్యాయ నమః । సుఘృణేశాయ । ఓఙ్కారరూపాయ । సోమనాథాయ ।
రామేశ్వరాయ । శుచయే । సోమేశాయ । త్రియమ్బకాయ । నిరాహారాయ ।
కేదారాయ । గఙ్గాధరాయ । కవయే । నాగనాథాయ । భస్మప్రియాయ । మహతే ।
రశ్మిపాయ । పూర్ణాయ । దయాళవే । ధర్మాయ । ధనదేశాయ నమః । ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం గజచర్మామ్బరధరాయ నమః । ఫాలనేత్రాయ । యజ్ఞాయ । శ్రీశైలపతయే ।
కృశానురేతసే । నీలలోహితాయ । అన్ధకాసురహన్త్రే । పావనాయ ।
బలాయ । చైతన్యాయ । త్రినేత్రాయ । దక్షనాశకాయ । సహస్రశిరసే ।
యజ్ఞరూపాయ । సహస్రచరణాయ । యోగిహృత్పద్మవాసినే । సద్యోజాతాయ ।
బల్యాయ । సర్వదేవమయాయ । ఆమోదాయ నమః । ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం ప్రమోదాయ నమః । గాయత్రీవల్లభాయ । వ్యోమాకారాయ । విప్రాయ । విప్రప్రియాయ ।
అఘోరాయ । సువేశాయ । శ్వేతరూపాయ । విద్వత్క్రమాయ । చక్రాయ ।
విశ్వగ్రాసాయ । నన్దినే । అధర్మశత్రవే । దున్దుభిమథనాయ ।
అజాతశత్రవే । జగత్ప్రాణాయ । బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే । పఞ్చవక్త్రాయ ।
ఖడ్గినే । హరికేశాయ నమః । ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం విభవే నమః । పఞ్చవర్ణాయ । వజ్రిణే । పఞ్చాక్షరాయ ।
గోవర్ధనగతాయ । ప్రభవాయ । జీవాయ । కాలకూటవిషాదినే ।
సిద్ధేశ్వరాయ । సిద్ధాయ । సహస్రవదనాయ । సహస్రహస్తాయ ।
సహస్రనయనాయ । సహస్రమూర్తయే । జిష్ణవే । జితశత్రవే । కాశీనాథాయ ।
గోధర్మాయ । విశ్వసాక్షిణే । సర్వహేతవే నమః । ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం పాలకాయ నమః । సర్వజగత్సంహారకాయ । త్ర్యవస్థాయ । ఏకాదశస్వరూపాయ ।
వహ్నిమూర్తయే । నరసింహమహాగర్వఘాతినే । శరభాయ ।
భస్మాభ్యక్తాయ । తీర్థాయ । జాహ్నవీజనకాయ । దేవదానవగన్ధర్వగురవే ।
దలితార్జునసాదకాయ । వాయుస్వరూపిణే । స్వేచ్ఛామాతృస్వరూపాయ ।
ప్రసిద్ధాయ । వృషభధ్వజాయ । ఘోష్యాయ । జగదవనప్రవర్తినే ।
అనాథాయ । పూజ్యాయ నమః । ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం విష్ణుగర్వహరాయ నమః । హరివిధాతృకలహనాశాయ । దశహస్తాయ ।
గగనాయ । వటవే । కైవల్యానలదాత్రే । వరదాయ । జ్ఞానాయ ।
జ్ఞానగమ్యాయ । ఘణ్టారవప్రియాయ । విశాలాక్షాయ । పద్మాసనాయ । పుణ్యాయ ।
నిర్వాణాయ । అబ్యోనయే । సుదేహాయ । ఉత్తమాయ । కుబేరబన్ధవే । సోమాయ ।
సుఖదాయినే నమః । ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం అమృతేశాయ నమః । సౌమ్యాయ । ఖేచరాయ । ప్రియసదే । దక్షాయ ।
ధన్వినే । విభవే । గిరీశాయ । గిరిశాన్తాయ । గిరిత్రయాయ ।
గిరిశాన్తదాయ । పారిజాతాయ । బృహతే । పఞ్చయజ్ఞాయ । తరుణాయ ।
విశిష్టాయ । బాలరూపధరాయ । జీవితేశాయ । తుష్టాయ । పుష్టానాం
పతయే నమః । ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం భవహన్త్రే నమః । హిరణ్యాయ । కనిష్ఠాయ । మధ్యమాయ ।
విధాత్రే । శ్రీహరాయ । సుభగాయ । ఆదిత్యపతయే । రుద్రమన్యవే ।
మహాహ్రదాయ ॥ మహాహృదాయ ॥ । హ్రస్వాయ । వామనాయ । తత్పురుషాయ ।
చతుర్భవ్యాయ । ధూర్జటయే । గజేశాయ । జగన్నాథాయ । మహతే ।
లీలావిగ్రహధారిణే । అనఘాయ నమః । ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం అమరాయ నమః । ఆతామ్రాయ । అజాయ । లోకాధ్యక్షాయ । అనాదినిధనాయ ।
వ్యక్తేతరాయ । పరమాణవే । వ్యక్తాయ । లఘవే । స్థూలరూపాయ ।
పరశుసన్ధారిణే । ఖట్వాఙ్గహస్తాయ । పరశుధారిణే । నాగహస్తాయ ।
వరదాభయహస్తాయ । డమరుహస్తాయ । డమ్భాయ । అఞ్చితాయ ।
అణిమాదిగుణేశాయ । పఞ్చబ్రహ్మమయాయ నమః । ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం పురాతనాయ నమః । పుణ్యాయ । బలప్రమథనాయ । పూర్ణోదరాయ । పక్షాయ ।
ఉపరక్తాయ । ఉదారాయ । విచిత్రాయ । విచిత్రగతయే । వాగ్విశుద్ధాయ ।
చితయే । నిర్గుణాయ । పరమేశాయ । శేషాయ । పరాపరాయ । మహేన్ద్రాయ ।
సుశీలాయ । కరవీరప్రియాయ । మహాపరాక్రమాయ । కాలరూపిణే నమః । ॥ ౩౪౦ ॥

లోకచూడాకరాయ నమ్ః । విష్టరశ్రవసే । సమ్రాజే । కల్పవృక్షాయ ।
త్విషీమతే । వరేణ్యాయ । వజ్రరూపాయ । పరస్మై జ్యోతిషే ॥ పరంజ్యోతిషే ॥ ।
పద్మగర్భాయ । సలీలాయ । తత్త్వాధికాయ । స్వర్గాయ ।
దీర్ఘాయ । స్రగ్విణే । పాణ్డురఙ్గాయ । ఘోరాయ । బ్రహ్మరూపిణే ।
నిష్కలాయ । ప్రపద్యాయ । సామగేయప్రియాయ నమః । ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం జయాయ నమః । క్షేత్రాయ । క్షేత్రాణాం పతయే । కలాధరాయ ।
వృతాయ । పఞ్చభూతాత్మనే । అనితరాయ । తిథయే । పాపనాశకాయ ।
విశ్వతశ్చక్షుషే । కాలయోగినే । అనన్తరూపిణే । సిద్ధసిద్ధిస్వరూపాయ ।
మేదినీరూపిణే । అగణ్యాయ । ప్రతాపాయ । స్వధాహస్తాయ । శ్రీవల్లభాయ ।
ఇన్ద్రియాయ । మధురాయ నమః । ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం ఉపాధిరహితాయ నమః । సుకృతరాశయే । మునీశ్వరాయ । శివానన్దాయ ।
త్రిపురఘ్నాయ । తేజోరాశయే । అనుత్తమాయ । చతుర్ముక్తివపుఃస్థాయ ।
బుద్ధీన్ద్రియాత్మనే । ఉపద్రవహరాయ । ప్రియసన్దర్శనాయ । భూతనాథాయ ।
మూలాయ । వీతరాగాయ । నైష్కర్మ్యలభ్యరూపాయ । షట్చక్రాయ । విశుద్ధాయ ।
మూలేశాయ । అవనీభృతే । భువనేశాయ నమః । ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం హిరణ్యబాహవే నమః । జీవవరదాయ । ఆదిదేవాయ । భాగ్యాయ ।
చన్ద్రవంశజీవనాయ । హరాయ । బహురూపాయ । ప్రసన్నాయ । ఆనన్దభరితాయ ।
కూటస్థాయ । మోక్షఫలాయ । శాశ్వతాయ । విరాగిణే । యజ్ఞభోక్త్రే ।
సుషేణాయ । దక్షయజ్ఞవిఘాతినే । సర్వాత్మనే । విశ్వపాలాయ ।
విశ్వగర్భాయ । సంసారార్ణవమగ్నయాయ నమః । ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం సంహా ॥ సా ॥ రహేతయే నమః । మునిప్రియాయ । ఖల్యాయ । మూలప్రకృతయే ।
సమస్త బన్ధవే । తేజోమూర్తయే । ఆశ్రమస్థాపకాయ । వర్ణినే । సున్దరాయ ।
మృగబాణార్పణాయ । శారదావల్లభాయ । విచిత్రమాయినే । అలఙ్కారిణే ।
బర్హిర్ముఖదర్పమథనాయ । అష్టమూర్తయే । నిష్కలఙ్కాయ । హవ్యాయ ।
భోజ్యాయ । యజ్ఞనాథాయ । మేధ్యాయ నమః । ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం ముఖ్యాయ నమః । విశిష్టాయ । అమ్బికాపతయే । సుదాన్తాయ । సత్యప్రియాయ ।
ఓం సత్యాయ । ప్రియనృత్తాయ । నిత్యతృప్తాయ । వేదిత్రే । మృగహస్తాయ నమః ।
అర్ధనారీశ్వరాయ । కుఠారాయుధపాణయే । వరాహభేదినే । కఙ్కాలధారిణే ।
మహార్థవసుతత్త్వాయ । కీర్తిస్తోమాయ । కృతాన్తాగమాయ । వేదాన్తపణ్డితాయ ।
అశ్రోత్రాయ । శ్రుతిమతే నమః । ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం బహుశ్రుతిధరాయ నమః । అఘ్రాణాయ । గన్ధగ్రహకారిణే । పురాణాయ ।
పుష్టాయ । సర్వమృగ్యాయ । వృక్షాయ । జననేత్రాయ । చిదాత్మనే ।
రసజ్ఞాయ । రసనారహితాయ । అమూర్తాయ । సదసస్పతయే । జితేన్ద్రియాయ ।
తిథయే । పరంజ్యోతిస్స్వరూపిణే । సర్వమోక్షాదికర్త్రే । భువనస్థితయే ।
స్వర్గస్ఫూర్తివినాశకర్త్రే । ప్రేరకాయ నమః । ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం అన్తర్యామిణే నమః । సర్వహృదిస్థాయ । చక్రభ్రమణకర్త్రే ।
పురాణాయ । వామదక్షిణహస్తాయ । లోకేశహరిశాలినే ।
సకలకల్యాణదాయినే । ప్రసవాయ । ఉద్భవోదారధీరాయ । సూత్రకారాయ ।
విషయావమానసముద్ధరణసేతవే । అస్నేహస్నేహరూపాయ । పాదాదిక్రాన్తబలయే ।
మహార్ణవాయ । భాస్కరాయ । భక్తిగమ్యాయ । శక్తీనాం సులభాయ । దుష్టానాం
దుష్టాయ । వివేకినాం వన్దనీయాయ । అతర్క్యాయ నమః । ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం లోకాయ నమః । సులోకాయ । పూరయిత్రే । విశేషాయ । శుభాయ ।
కర్పూరగౌరాయ । సర్పహారాయ । సంసారభారరహితాయ । కమనీయరూపధరాయ ।
వనగదర్పవిఘాతకాయ । జనాతీతాయ । వీర్యాయ । విశ్వాయ । వ్యాపినే ।
సూర్యకోటిప్రకాశాయ । నిష్క్రియాయ । చన్ద్రకోటిసుశీతళాయ । విమలాయ ।
గూఢస్వరూపాయ । దిశామ్పతయే నమః । ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం సత్యప్రతిజ్ఞాయ నమః । సుసమయాయ । ఏకరూపాయ । శూన్యాయ ।
విశ్వనాథహృదయాయ । సర్వోత్తమాయ । కాలాయ । ప్రాణినాం సుహృదే ।
అన్నానాం పతయే । చిన్మాత్రాయ । ధ్యేయాయ । ధ్యానగమ్యాయ ।
శాశ్వతైశ్వర్యాయ । భవాయ । ప్రతిష్ఠాయై । నిధనాయ । అగ్రజాయ ।
యోగేశ్వరాయ । యోగగమ్యాయ । బ్రహ్మణేశ్వరాయ నమః । ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం మౌక్తికధరాయ నమః । ధర్మాధారాయ । పుష్కలాయ । మహేన్ద్రాదిదేవ
నమితాయ । మహర్షివన్దితాయ । ప్రకాశాయ । సుధర్మిణే । హిరణ్యగర్భాయ ।
జగద్బీజాయ । హరాయ । సేవ్యాయ క్రతవే । అధిపతయే । కామ్యాయ ।
శివయశసే । ప్రచేతసే । బ్రహ్మమయాయ । సకలాయ । రుక్మవర్ణాయ ।
బ్రహ్మయోనయే । అచిన్త్యాయ నమః । ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం దివ్యనృత్తాయ నమః । జగతామేకబీజాయ । మాయాబీజాయ । సర్వసన్నివిష్టాయ ।
బ్రహ్మచక్రభ్రమాయ । బ్రహ్మానన్దాయ । మహతే బ్రహ్మణ్యాయ ।
భూమిభారసంహర్త్రే । విధిసారథయే । హిరణ్యగర్భప్రాణసంరక్షణాయ ।
దూర్వాససే । షడ్వర్గరహితాయ । దేహార్ధకాన్తాయ । షడూర్మిరహితాయ ।
వికృత్యై । భావనాయ । నామ్నే ॥ అనామ్నే ॥ ॥ నామ్నాయ ॥ । పరమేష్ఠినే । అనేకకోటి
బ్రహ్మాణ్డనాయకాయ । ఏకాకినే నమః । ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం నిర్మలాయ నమః । ధర్మాయ । త్రిలోచనాయ । శిపివిష్టాయ ।
త్రివిష్టపేశ్వరాయ । వ్యాఘ్రేశ్వరాయ । ఆయుధినే । యజ్ఞకేశాయ ।
జైగీషవ్యేశ్వరాయ । దివోదాసేశ్వరాయ । నాగేశ్వరాయ । న్యాయాయ ।
సువార్తాయ । కాలచక్రప్రవర్తినే । విద్వద్రక్షణాయ । దంష్ట్రాయై ।
వేదమయాయ । నీలజీమూతదేహాయ । పరమాత్మజ్యోతిషే ।
శరణాగతపాలాయ నమః । ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం మహాబలపరాయ నమః । మహాపాపహరాయ । మహానాదాయ । దక్షిణదిగ్జయదాత్రే ।
బిల్వకేశాయ । దివ్యభోగాయ । దణ్డాయ । కోవిదాయ । కామపాలాయ ।
చిత్రాయ । చిత్రాఙ్గాయ । మాతామహాయ । మాతరిశ్వనే । నిస్సఙ్గాయ ।
సునేత్రాయ । దేవసేనాయ । జయాయ । వ్యాజసమ్మర్దనాయ । మధ్యస్థాయ ।
అఙ్గుష్ఠశిరసే నమః । ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం లఙ్క్కానాథదర్పహరాయ నమః । శ్రీవ్యాఘ్రపురవాసాయ । సర్వేశ్వరాయ ।
పరాపరేశ్వరాయ । జఙ్గమస్థావరమూర్తయే । అనుపరతమేఘాయ ।
పరేషాం విషాఞ్చితమూర్తయే । నారాయణాయ । రామాయ । సన్దీప్తాయ ।
బ్రహ్మాణ్డమూలాధారాయ । వీరగోధరాయ । వరూధినే । సోమాయ ।
క్రుద్ధాయ । పాతాలవాసినే । సర్వాధినాథాయ । వాగీశాయ । సదాచారాయ ।
గౌరాయ నమః । ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం స్వాయుధాయ నమః । అతర్క్యాయ । అప్రమేయాయ । ప్రమాణాయ । కలిగ్రాసాయ ।
భక్తానాం ముక్తిప్రదాయ । సంసారమోచకాయ । వర్ణినే । లిఙ్గరూపిణే ।
సచ్చిదానన్దస్వరూపాయ । పరాపరశివహరాయ । జగారయే ॥ గజారయే ॥ ।
విదేహాయ । త్రిలిఙ్గరహితాయ । అచిన్త్యశక్తయే । అలఙ్ఘ్యశాసనాయ ।
అచ్యుతాయ । రాజాధిరాజాయ । చైతన్యవిషయాయ । శుద్ధాత్మనే నమః । ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం బ్రహ్మజ్యోతిషే నమః । స్వస్తిదాయ । మాయాతీతాయ । ఆజ్ఞేయ సమగ్రాయ ।
యజ్వమయాయ । చక్రేశ్వరాయ । రుచయే । నక్షత్రమాలినే । దురధ్వనాశాయ ।
భస్మలేపకరాయ । సదానన్దాయ । విదుషే । సద్గుణాయ । వరూధినే ।
దుర్గమాయ । శుభాఙ్గాయ । మృగవ్యాధాయ । ప్రియాయ । ధర్మధామ్నే ।
ప్రయోగాయ । విభాగినే నమః । ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం సోమపాయ నమః । తపస్వినే । విచిత్రనిక్షేపాయ । పుష్టిసంవర్ద్ధనాయ ।
స్థవిరాయ । ధ్రువాయ । వృక్షాణాం పతయే । నిర్మలాయ । అగ్రగణ్యాయ ।
వ్యోమా తీతాయ । సంవత్సరాయ । లోప్యాయ । స్థావరాయ । స్థవిష్ణవే ।
మహానక్రప్రియాయ । వ్యవసాయాయ । పలాశాన్తాయ । గుణత్రయస్వరూపాయ ।
సిద్ధిరూపిణే । స్వరస్వరూపాయ నమః । ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం స్వేచ్ఛార్థపురుషాయ నమః । కాలాత్పరాయ । వేద్యాయ । బ్రహ్మాణ్డరూపిణే ।
నిత్యానిత్యరూపిణే । అనన్తపూర్తినే ॥ ర్తయే ॥ । తీర్థజ్ఞాయ । కుల్యాయ ।
పుణ్యవాససే । పఞ్చతన్మాత్రరూపాయ । పఞ్చకర్మేన్ద్రియాత్మనే ।
విశృఙ్ఖలాయ దర్పాయ । విషయాత్మనే । అనవద్యాయ । శివాయ । ప్రాజ్ఞాయ ।
యజ్ఞారూఢాయ । జ్ఞానాజ్ఞానాయ । ప్రగల్భాయ । ప్రదీపవిమలాయ నమః । ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం విశ్వాసాయ నమః । దక్షాయ । వేదవిశ్వాసినే । యజ్ఞాఙ్గాయ । సువీరాయ ।
నాగచూడాయ । వ్యాఘ్రాయ । స్కన్దాయ । పక్షిణే । క్షేత్రజ్ఞాయ ।
రహస్యాయ । స్వస్థాయ । వరీయసే । గహనాయ । విరామాయ । సిద్ధాన్తాయ ।
మహేన్ద్రాయ । గ్రాహ్యాయ । వటవృక్షాయ । జ్ఞానదీపాయ నమః । ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం దుర్గాయ నమః । సిద్ధాన్తనిశ్చితాయ । శ్రీమతే । ముక్తిబీజాయ । కుశలాయ ।
నివాసినే । ప్రేరకాయ । విశోకాయ । హవిర్ధానాయ । గమ్భీరాయ । సహాయాయ ।
భోజనాయ । సుభోగినే । మహాయజ్ఞాయ । శిఖణ్డినే । నిర్లేపాయ ।
జటాచూడాయ । మహాకాలాయ । మేరవే । విరూపారూపాయ నమః । ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం శక్తిగమ్యాయ నమః । శర్వాయ । సదసచ్ఛక్తయే । విధివృతాయ ।
భక్తిప్రియాయ । శ్వతాక్షాయ । పరాయ । సుకుమారాయ । మహాపాపహరాయ ।
రథినే । ధర్మరాజాయ । ధనాధ్యక్షాయ । మహాభూతాయ । కల్పాయ ।
కల్పనారహితాయ । ఖ్యాతాయ । జితవిశ్వాయ । గోకర్ణాయ । సుచారవే ।
శ్రోత్రియాయ నమః । ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం వదాన్యాయ నమః । దుర్లభాయ । కుటుమ్బినే । విరజసే । సుగజాయ ।
విశ్వమ్భరాయ । భావాతీతాయ । అదృశ్యాయ । సామగాయ ।
చిన్మయాయ । సత్యజ్యోతిషే । క్షేత్రగాయ । అద్వైతాయ । భోగినే ।
సర్వభోగసమృద్ధాయ । సామ్బాయ । స్వప్రకాశాయ । సుతన్తవే । స్వవిన్దాయ ।
సర్వజ్ఞమూర్తయే నమః । ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం గుహ్యేశాయ నమః । యుగ్మాన్తకాయ । స్వరదాయ । సులభాయ । కౌశికాయ ।
ధనాయ । అభిరామాయ । తత్త్వాయ । వ్యాలకల్పాయ । అరిష్టమథనాయ ।
సుప్రతీకాయ । ఆశవే । నిత్యప్రేమగర్తాయ । వరుణాయ । అమృతయే ।
కాలాగ్నిరుద్రాయ । శ్యామాయ । సుజనాయ । అహిర్బుధ్నాయ । రాజ్ఞే నమః । ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం పుష్టానాం పతయే నమః । సమయనాథాయ । సమయాయ । బహుదాయ ।
దుర్లఙ్ఘ్యాయ । ఛన్దస్సారాయ । దంష్ట్రిణే । జ్యోతిర్లిఙ్గాయ । మిత్రాయ ।
జగత్సంహృతికారిణే । కారుణ్యనిధయే । లోక్యాయ । జయశాలినే ।
జ్ఞానోదయాయ । బీజాయ । జగత్పితృహేతవే । అవధూతాయ । శిష్టాయ ।
ఛన్దసాం పతయే । ఫేన్యాయ నమః । ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం గుహ్యాయ నమః । సర్వదాయ । విఘ్నమోచనాయ । ఉదారకీర్తయే ।
శశ్వత్ప్రసన్నవదనాయ । పృథవే । వేదకరాయ । భ్రాజిష్ణవే ।
జిష్ణవే । చక్రిణే । దేవదేవాయ । గదాహస్తాయ । పుత్రిణే । పారిజాతాయ ।
సూక్ష్మప్రమాణభూతాయ । సురపార్శ్వగతాయ । అశరీరిణే । శుక్రాయ ।
సర్వాన్తర్యామిణే । సుకోమలాయ నమః । ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం సుపుష్పాయ నమః । శ్రుతయే । పుష్పమాలినే । మునిధ్యేయాయ । మునయే ।
బీజసంస్థాయ । మరీచయే । చాముణ్డీజనకాయ । కృత్తివాససే ।
వ్యాప్తకేశాయ । యోగాయ । ధర్మపీఠాయ । మహావీర్యాయ । దీప్తాయ । బుద్ధాయ ।
శనయే । విశిష్టేష్టాయ । సేనాన్యే । కేతవే । కారణాయ నమః । ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం కరణాయ నమః । భగవతే । బాణదర్పహరాయ । అతీన్ద్రియాయ । రమ్యాయ ।
జనానన్దకరాయ । సదాశివాయ । సౌమ్యాయ । చిన్త్యాయ । శశిమౌలయే ।
జాతూకర్ణాయ । సూర్యాధ్యక్షాయ । జ్యోతిషే । కుణ్డలీశాయ । వరదాయ ।
అభయాయ । వసన్తాయ । సురభయే । జయారిమథనాయ । బ్రహ్మణే నమః । ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం ప్రభఞ్జనాయ నమః । పృషదశ్వాయ । జ్యోతిష్మతే । సురార్చితాయ ।
శ్వేతయజ్ఞోపవీతాయ । చఞ్చరీకాయ । తామిస్రమథనాయ । ప్రమాథినే ।
నిదాఘాయ । చిత్రగర్భాయ । శివాయ । దేవస్తుత్యాయ । విద్వదోఘాయ ।
నిరవద్యాయ । దానాయ । విచిత్రవపుషే । నిర్మలరూపాయ । సవిత్రే ।
తపసే । విక్రమాయ నమః । ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం స్వతన్త్రాయ నమః । స్వతన్త్రగతయే । అహఙ్కారస్వరూపాయ । మేఘాధిపతయే ।
అపరాయ । తత్త్వవిదే । క్షయద్వీరాయ । పఞ్చవర్ణాయ । అగ్రగణ్యాయ ।
విష్ణుప్రాణేశ్వరాయ । అగోచరాయ । ఇజ్యాయ । బడబాగ్నయే । వనానామ్పతయే ।
జమదగ్నయే । అనావృతాయ । ముక్తాయ । మాతృకాపతయే । బీజకోశాయ ।
దివ్యానన్దాయ నమః । ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం ముక్తయే నమః । విశ్వదేహాయ । శాన్తరాగాయ । విలోచనాయ । దేవాయ ।
హేమగర్భాయ । అనన్తాయ । చణ్డాయ । మనోనాథాయ । ముకున్దాయ ।
స్కన్దాయ । తుష్టాయ । కపిలాయ । మహిషాయ । త్రికాలాగ్నికాలాయ ।
దేవసింహాయ । మణిపూరాయ । చతుర్వేదాయ । సువాససే ।
అన్తర్యాగాయ నమః । ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం శివధర్మాయ నమః । ప్రసన్నాయ । సర్వాత్మజ్యోతిషే । స్వయమ్భువే ।
త్రిమూర్తీనాం అతీతాయ । శ్రీవేణువనేశ్వరాయ । త్రిలోకరక్షకాయ ।
వరప్రదాయ । చిత్రకూటసమాశ్రయాయ । జగద్గురవే । జితేన్ద్రియాయ ।
జితక్రోధాయ । త్రియమ్బకాయ । హరికేశాయ । కాలకూటవిషాశనాయ ।
అనాదినిధనాయ । నాగహస్తాయ । వరదాభయహస్తాయ । ఏకాకినే ।
నిర్మలాయ నమః । ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః । అమృతేశాయ । ఆదిదేవాయ । మునిప్రియాయ ।
దక్షయజ్ఞవినాశనాయ । మృత్యుసంహారకాయ । ఆదిదేవాయ । బుద్ధిమతే ।
బిల్వకేశాయ । నాగహస్తాయ । పరమప్రసిద్ధాయ । మోక్షదాయకాయ ।
శూలపాణయే । జటాధరాయ । అభయప్రదాయ । భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ ।
నీలకణ్ఠాయ । నిష్కలఙ్కాయ । కాలపాశనిఘాతాయ ।
షణ్ముఖాయ నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

తత్పురుషముఖపూజనం సమ్పుర్ణమ్ ।
ఇతి షణ్ముఖసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।
ఓం శరవణభవాయ నమః ।
ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

Also Read:

1000 Names Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top