Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranamastotram from Skandamahapurana in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸ್ಕನ್ದಮಹಾಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥
(ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶಂಕರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶಿವರಹಸ್ಯಖಂಡೇ ಉಪದೇಶಕಾಂಡೇ)
ಹರಶ್ಶಮ್ಭುರ್ಮಹಾದೇವೋ ನೀಲಕಂಠಸ್ಸದಾಶಿವಃ ।
ಭರ್ತಾ ವರಃ ಪಾಂಡರಾಂಗ ಆನನ್ದಶ್ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 1 ॥

ಏಕೋಽನನ್ತೋ ಮೃಗಧರಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಭವಃ ಶಿವಃ ।
ವಹ್ನಿಮಧ್ಯನಟೋ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ನಿಶಿನರ್ತನಃ ॥ 2 ॥

ನನ್ದೀ ಪರಶುಪಾಣಿಶ್ಚ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಭೃತ್ ।
ಗಜೋತ್ಪಾದೀ ಕಪಾಲೀ ಚ ನಿತ್ಯಶ್ಶುದ್ಧೋಽಗ್ನಿಧಾರಕಃ ॥ 3 ॥

ಶಂಕರೋ ಭೂರಥೋ ಮೇರುಚಾಪೋ ವೃಷಭವಾಹನಃ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿಶೂನ್ಯೋ ಭೂತೇಶೋ ನಾಗಾಭರಣಧಾರಣಃ ॥ 4 ॥

ಉಮಾರ್ಧದೇಹೀ ಹಿಮವಜ್ಜಾಮಾತಾ ಭರ್ಗ ಉತ್ತಮಃ ।
ಉಮಾಪತಿರ್ವಹ್ನಿಪಾಣಿಶ್ಛೇತ್ತಾ ಪ್ರಲಯನಿರ್ಭಯಃ ॥ 5 ॥

ಏಕರುದ್ರಃ ಪಾರ್ಥಬಾಣಪ್ರದೋ ರುದ್ರೋಽತಿವೀರ್ಯವಾನ್ ।
ರವಿಚಕ್ರರಥಸ್ತದ್ವತ್ಸೋಮಚಕ್ರರಥಃಸ್ಮೃತಃ ॥ 6 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಸ್ಸರ್ವನೇತಾ ವಿಷ್ಣುಮತ್ಸ್ಯನಿಬರ್ಹಕಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯನೇತ್ರಾಪಹಾರೀಚ ಮತ್ಸ್ಯನೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಃ ॥ 7 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಪೂಜಿತಪಾದಶ್ಚ ತಥೈವ ಕಮಲಾಸನಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸ್ಮೃತಸ್ತದ್ವದ್ವೇದಾಶ್ವರಥ ಈರಿತಃ ॥ 8 ॥

ವೇದಶ್ಚ ವೇದಕೌಪೀನೋ ವೇದನುಪೂರಕಸ್ತಥಾ ।
ವೇದವಾಕ್ಯೋ ವೇದಮೂರ್ತಿರ್ವೇದಾನ್ತೋ ವೇದಪೂಜಿತಃ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ನಾದವಾಚ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧನಿಕೃನ್ತನಃ ।
ತಾಂಡವಶ್ಚಾಮೃತಸ್ತದ್ವದೂರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಃ ॥ 10 ॥

ಆನನ್ದಶ್ಚಂಡ ಆನನ್ದತಾಂಡವಃ ಪೂಷದನ್ತಭಿತ್ ।
ಭಗನೇತ್ರಹರಸ್ತದ್ವದ್ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಃ ॥ 11 ॥

ಕಾಮಾನ್ತಕೋ ವ್ಯಾಘ್ರಭೇದೀ ಮೃಗೀ ಚೈಕಾಂಗಕಸ್ತಥಾ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಪಶುಪತಿಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಗೋಚರಸ್ತಥಾ ॥ 12 ॥

ಅಗ್ರಿನೇತ್ರೋ ಭಾನುನೇತ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರನೇತ್ರೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಕೂರ್ಮನಿಗ್ರಾಹಕಃ ಕೂರ್ಮಕಪಾಲಾಹಾರಕಸ್ತಥಾ ॥ 13 ॥

ಕೂರ್ಮಪೂಜ್ಯಸ್ತಥಾ ಕೂರ್ಮಕಪಾಲಾಭರಣಸ್ತಥಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಃ ಸ್ವಾಮೀ ತಥಾ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ 14 ॥

ಓಂಕಾರಾಭೇನದ್ ದ್ವನ್ದ್ವಭಂಜಕಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯಃ ।
ವಿಷ್ಣುಬಾಣೋ ಗಣಪತಿಃ ಪೂತೋಽಯನ್ತು ಪುರಾತನಃ ॥ 15 ॥

ಭೂತನುಶ್ಚ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಃ ವಿಷ್ಣೂತ್ಪಾದಕಪಾದವಾನ್।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಪಿತಾ ಸ್ಥಾಣುರಥ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 16 ॥

ಅರ್ಭಕಕ್ಷೀರಜಲಧಿಪ್ರದೋ ಪೋತ್ರಿವಿಭೇದಕಃ ।
ಪೋತ್ರಿದನ್ತಾಪಹಾರೀ ಚ ಪೋತ್ರಿದನ್ತವಿಭೂಷಣಃ ॥ 17 ॥

ಪೋತ್ರಿಪೂಜಿತಪಾದಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಪುಷ್ಪೇಷುಕಸ್ತಥಾ ।
ಸರ್ವೋಪಾದಾನಕಸ್ತದ್ವದಾರ್ದ್ರಭೋಽಗ್ನಿಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 18 ॥

ಮಾತಾಪಿತೃವಿಹೀನಶ್ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾವುಭಾವಪಿ ।
ನಿಯುಕ್ತರಥಸಾರಥ್ಯಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಪಾದವಾನ್ ॥ 19 ॥

ರಕ್ತಪಿಂಗಜಟೋ ವಿಷ್ಣುರಭಯೋ ಭಾನುದೀಪವಾನ್।
ಭೂತಸೇನೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗೀ ಕಾಲಿಯನರ್ತನಃ ॥ 20 ॥

ಗೀತಪ್ರಿಯೋ ನಾರಸಿಂಹನಿಗ್ರಹೀತಾಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ।
ನಾರಸಿಂಹಶಿರೋಭೂಷೋ ನಾರಸಿಂಹತ್ವಗಮ್ಬರಃ ॥ 21 ॥

ನಾರಸಿಂಹತ್ವಗುತ್ಪಾಟೀ ನಾರಾಸಿಂಹಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಅಣುರೂಪೀ ಮಹಾರೂಪೀ ಅತಿಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 22 ॥

ಆಚಾರ್ಯಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಗಿರಿರಾಚಾರ್ಯೋಽಪಿ ಚ ಕಥ್ಯತೇ।
ಭಿಕ್ಷಾಮರ್ದನಗೋಲಾನಾಂ ಗಿರಿಷ್ವಾಚಾರ್ಯ ಈರಿತಃ ॥ 23 ॥

ತಥೈಷಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿರನ್ತಕಾನ್ತಕ ಈರಿತಃ ।
ಘೋರಸ್ತಥೈವ ಗಿರಿಶಃ ಕೃತಮಾಲವಿಭೂಷಣಃ ॥ 24 ॥

ವೃಷಧ್ವಜೋ ಡಮರುಕಧರೋ ವಿಷ್ಣ್ವಕ್ಷಿಧಾರಕಃ ।
ರಕ್ತಾಂಗಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಪ್ರದಶ್ಚಾಭಯರೂಪವಾನ್ ॥ 25 ॥

ವಿಷ್ಣುರಕ್ಷಾಪ್ರದಸ್ತದ್ವದಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ।
ತಥೈವಾಷ್ಟಗುಣೇಶೋ ವೈ ಚಾಷ್ಟಮಂಗಲಕೇಶ್ವರಃ ॥ 26 ॥

ಬಕಾಸುರಸ್ಯ ಹರ್ತಾ ಚ ಬಕಪಕ್ಷಧರೋಽಪಿ ಸಃ ।
ತಥಾ ಮನ್ಮಥನಾಥೋಽಪಿ ವಾಸುದೇವಸುತಪ್ರದಃ ॥ 27 ॥

ಮಹಾವತೋಽಧ್ವನಿತ್ಯಶ್ಚ ತ್ಯಕ್ತಕೇತಕ ಈರಿತಃ ।
ಮಹಾವ್ರತೋ ಬಿಲ್ವಮಾಲಾಧಾರೀ ಪಾಶುಪತಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 28 ॥

ತ್ರಿಧಾಭಾಶ್ಚ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ದ್ವಿಸಹಸ್ರದ್ವಿಜೋ ಭವಾನ್ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಹನ್ತಾ ಚ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 29 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಗುತ್ಪಾಟೀ ತಥಾ ತಚ್ಚರ್ಮಕಂಚುಕಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಸ್ಥಿದಂಡೀ ಚ ಸರ್ವೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕೋಽಪಿ ಸಃ ॥ 30 ॥

ವಟಮೂಲೋ ವೇಣಿಜಟಸ್ತಥಾ ವಿಷ್ಣ್ವಸ್ಥಿಭೂಷಣಃ ।
ವಿಕೃತೋ ವಿಜಯಶ್ಚೈವ ತಥಾ ಭಕ್ತಕೃಪಾಕರಃ ॥ 31 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಪೂಜಾಪ್ರಿಯೋ ರಾಮವರದೋ ಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಃ ।
ತಥಾ ಪರಶುರಾಮೈನೋಹಾರಕಸ್ತೇನ ಪೂಜಿತಃ ॥ 32 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲೀ ಭೋಗೀ ಚ ಮಹಾಭೋಗೀ ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ।
ಭೋಗಾತೀತಶ್ಚ ಸರ್ವೇಶೋ ಯೋಗಾತೀತೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 33 ॥

ವೇದವೇದಾನ್ತಕರ್ತಾ ಚ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮನೋಹರೌ ।
ವಿನಾಯಕೋ ವಿತರಣೋ ವಿಚಿತ್ರೋ ವ್ರತ ಇತ್ಯಪಿ ॥ 34 ॥

ಪರಮೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ದೇವದೇವಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ವೈಣಿಕೋ ವಿಷ್ಟರಸ್ಥೋಽಯಂ ತಥಾ ಕ್ಷೀರಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 35 ॥

ಆರಣಃ ಕಾಠಕಶ್ಚೈವ ಸುಮುಖೋಽಮೃತವಾಗಪಿ ।
ಧುಸ್ತೂರಪುಷ್ಪಧಾರೀ ಚ ಋಗ್ಯಜುರ್ವೇದಿನಾವುಭೌ ॥ 36 ॥

ಸಾಮವೇದೀ ತಥಾಽಥರ್ವವೇದೀ ಕಾಮಿಕಕಾರಣೌ ।
ವಿಮಲೋ ಮಕುಟಶ್ಚೈವ ವಾತುಲೋಽಚಿನ್ತ್ಯಯೋಗಜೌ ॥ 37 ॥

ದೀಪ್ತಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ತಥೈವಾಯಂ ವೀರಶ್ಚ ಕಿರಣೋಽಪಿ ಚ ।
ಅಜಿತಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶ್ಚ ಅಂಶುಮಾನ್ ಸುಪ್ರಭೇದಕಃ ॥ 38 ॥

ತಥಾ ವಿಜಯನಿಶ್ವಾಸೌ ನಾಮ್ನಾ ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ಅನಲೋ ರೌರವಶ್ಚನ್ದ್ರಜ್ಞಾನೋ ಬಿಮ್ಬ ಉದೀರಿತಃ ॥ 39 ॥

ಪ್ರೋದ್ಗೀತೋ ಲಲಿತಸ್ಸಿದ್ಧಸ್ತಥಾ ಸನ್ತಾನನಾಮವಾನ್।
ಶರ್ವೋತ್ತರಸ್ತಥಾಚಾರ್ಯಪಾರಮೇಶ್ವರ ಈರಿತಃ ॥ 40 ॥

ಉಪಾಗಮಸಮಾಖ್ಯೋಽಪಿ ತಥಾ ಶಿವಪುರಾಣಕಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ತಥೈವಾಯಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋಽಪಿ ಲೈಂಗಕಃ ॥ 41 ॥

ಸ್ಕಾನ್ದೋ ವರಾಹೋಽಪಿ ತಥಾ ವಾಮನೋ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಕೌ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಪಾದ್ಮೌ ಚ ಗಾರುಡೋ ವಿಷ್ಣುನಾರದೌ ॥ 42 ॥

ತಥಾ ಭಾಗವತಾಗ್ನೇಯೌ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವರ್ತಕೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ತಥೈವೋಪಪುರಾಣೋಽಪಿ ರಾಮಸ್ಯಾಸ್ತ್ರಪ್ರದೋಽಪಿ ಸಃ ॥ 43 ॥

ರಾಮಸ್ಯ ಚಾಪಹಾರೀ ಚ ರಾಮಪೂಜಿತಪಾದವಾನ್।
ಮಾಯೀ ಚ ಶುದ್ಧಮಾಯೀ ಚ ವೈಖರೀ ಮಧ್ಯಮಾ ಪರಾ ॥ 44 ॥

ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಚ ತಥಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ತಥಾ ಪ್ರಣವಚಾಪವಾನ್ ।
ಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರಸ್ಸಕಲಶ್ಚೈವ ನಿಷ್ಕಲಸ್ಸಕಲಶ್ಚ ವೈ ॥ 45 ॥

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪತಿರಯಂ ತದ್ವದ್ವಲಭದ್ರಬಲಪ್ರದಃ ।
ಬಲಚಾಪಾಪಹರ್ತ್ತಾ ಚ ಬಲಪೂಜಿತಪಾದವಾನ್ ॥ 46 ॥

ದಂಡಾಯುಧೋ ವಾಂಗನಸೋರಗೋಚರಸುಗನ್ಧಿನೌ ।
ಶ್ರೀಕಂಠೋಽಪ್ಯಯಮಾಚಾರಃ ಖಟ್ವಾಂಗಃ ಪಾಶಭೃತ್ತಥಾ ॥ 47 ॥

ಸ್ವರ್ಣರೂಪೀ ಸ್ವರ್ಣವೀರ್ಯಸ್ಸಕಲಾತ್ಮಾಽಧಿಪಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಪ್ರಲಯಃ ಕಾಲನಾಥೋಽಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಾಲನಾಯಕಃ ॥ 48 ॥

ಪಿನಾಕಪಾಣಿಸ್ಸುಕೃತೋ ವಿಷ್ಕಾರೋ ವಿಸ್ತುರಕ್ತಪಃ ।
ವಿಷ್ಣೋಃ ಕ್ಷಾರಕರಸ್ತದ್ವಕೃಷ್ಣಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 49 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪುತ್ರದಃ ಕೃಷ್ಣಯುದ್ಧದಃ ಕೃಷ್ಣಪಾಪಹಾ ।
ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಪಾದಶ್ಚ ಕರ್ಕಿವಿಷ್ಣ್ವಶ್ವಭಂಜನಃ ॥ 50 ॥

ಕರ್ಕಿಪೂಜಿತಪಾದಶ್ಚ ವಹ್ನಿಜಿಹ್ವಾತಿಕೃನ್ತನಃ ।
ಭಾರತೀನಾಸಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಾಪನಾಶೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 51 ॥

ಶಿಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಕರ್ತಾ ಚ ಭೀಮೇಭ್ಯೋ ಭೀಮ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೋಽಪಿ ಸಃ ॥ 52 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ಮಿತಶಿರೋಧಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಥಿಭೂಷಣಃ ।
ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ದೃಶ್ಯಸಹಾಯೋ ರಸವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 53 ॥

ಅದೃಶ್ಯದ್ರಷ್ಟಾ ಮೇನಾಯಾ ಜಾಮಾತೋಗ್ರಷ್ಷಡಂಗವಾನ್ ।
ತಥಾ ದಕ್ಷಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ತತ್ಪುರುಷೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಶಿಖೀ ॥ 54 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಶ್ಚಾಷ್ಟಭುಜಷ್ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಹ್ವಯಃ ।
ಪಂಚಕೃತ್ಯಃ ಪಂಚಧೇನುಃ ಪಂಚವೃಕ್ಷೋಽಗ್ನಿಕಶ್ಚಿವಾನ್ ॥ 55 ॥

ಶಂಖವರ್ಣಸ್ಸರ್ಪಕಟಿಸ್ಸೂತ್ರೋಽಹಂಕಾರ ಈರಿತಃ ।
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಕಾರಃ ಫಟ್ಕಾರಸ್ಸುಮುಖಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 56 ॥

ದೀನಾನ್ಧಕಕೃಪಾಲುಶ್ಚ ವಾಮದೇವೋಽಪಿ ಕನ್ಥ್ಯತೇ ।
ಧೀರಃ ಕಲ್ಪೋ ಯುಗೋ ವರ್ಷಮಾಸಾವೃತುಸಮಾಹ್ವಯಃ ॥ 57 ॥

ರಾಶಿವಾಸರನಕ್ಷತ್ರಯೋಗಾಃ ಕರಣ ಈರಿತಃ ।
ಘಟೀ ಕಾಷ್ಠಾ ವಿನಾಡೀ ಚ ಪ್ರಾಣೋ ಗುರುನಿಮೇಷಕೌ ॥ 58 ॥

ಶ್ರವಣರ್ಕ್ಷೋ ಮೇಘವಾಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಗುದೀರಿತಃ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಶ್ಚ ತುರ್ಯೋಽಯಮತಿತುರ್ಯವಾನ್ ॥ 59 ॥

ತಥೈವ ಕೇವಲಾವಸ್ಥಸ್ಸಕಲಾವಸ್ಥ ಇತ್ಯಪಿ।
ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥೋತ್ತಮಾಂಗೌ ಚ ಸೃಷ್ಟಿರಕ್ಷಾವಿಧಾಯಿನೌ ॥ 60 ॥

ಸಂಹರ್ತಾ ಚ ತಿರೋಭೂತ ಅನುಗ್ರಹಕರಸ್ತಥಾ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಪರತನ್ತ್ರಶ್ಚ ಷಣ್ಮುಖಃ ಕಾಲ ಈರಿತಃ ॥ 61 ॥

ಅಕಾಲಶ್ಚ ತಥಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಕರ ಈಶ್ವರಃ ।
ಅಘೋರಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರೌ ಚ ಪ್ರತ್ಯಂಗಾಸ್ತ್ರೋಽಪಿ ಕ್ಥ್ಯತೇ ॥ 62 ॥

ಪಾದೋತ್ಸೃಷ್ಟಮಹಾಚಕ್ರೋ ವಿಷ್ಣುವೇಶ್ಯಾಭುಜಂಗಕಃ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಚ ಪಂಚವರ್ಣೋಽಪಿ ಮೋಕ್ಷದಃ ॥ 63 ॥

ವಾಯ್ವಗ್ನೀಶೌ ಸರ್ಪಕಚ್ಛಃ ಪಂಚಮೂರ್ತಶ್ಚ ಭೋಗದಃ ।
ತಥಾ ವಿಷ್ಣುಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಶೇಷಜ್ಯೋ ಬಿನ್ದುನಾದಕಃ ॥ 64 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞೋ ವಿಷ್ಣುನಿಗಲಮೋಕ್ಷಕೋ ಬೀಜವರ್ಣಕಃ ।
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಧರೋ ಬಿನ್ದುನಾದಪೀಠಸ್ತು ಶಕ್ತಿದಃ ॥ 65 ॥

ತಥಾ ರಾವಣನಿಷ್ಪೇಷ್ಟಾ ಭೈರವೋತ್ಪಾದಕೋಽಪ್ಯಯಮ್।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶೀ ಚ ತ್ರಿಪುರತ್ರಯಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 66 ॥

ಸಿನ್ದೂರಪತ್ರಧಾರೀ ಚ ಮನ್ದಾರಸ್ರಗಲಂಕೃತಃ ।
ನಿರ್ವೀರ್ಯೋ ಭಾವನಾತೀತಸ್ತಥಾ ಭೂತಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 67 ॥

ಬಿಷ್ಣುಭ್ರೂಮಧ್ಯಪಾದೀ ಚ ಸರ್ವೋಪಾದಾನಕಾರಣಮ್ ।
ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಂ ಸರ್ವಸಹಕಾರ್ಯಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 68 ॥

ತತ್ಸದ್ವ್ಯಾಸಕರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಶೂಲಪ್ರೋತಹರಿಸ್ತಥಾ ।
ಭೇದಾಭೇದೌ ವೇದವಲ್ಲೀಕಂಠಚ್ಛೇತ್ತಾ ಹಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 69 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಭೇದಾಭೇದೋಭಯಾತ್ಮವಾನ್ ।
ಅಚ್ಛಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಭಸ್ಮಾವಲೇಪನಃ ॥ 70 ॥

ನಿರ್ದಗ್ಧವಿಷ್ಣುಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಃ ಪಿಂಗಜಟಾಧರಃ ।
ಚಂಡಾರ್ಪಿತಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಧಾತಾ ಧಾತೃವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 71 ॥

ಕಲ್ಪಾತೀತಃ ಕಲ್ಪಭಸ್ಮ ಚಾಗಸ್ತ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಅನುಕಲ್ಪೋಪಕಲ್ಪೌ ಚ ಸಂಕಲ್ಪಶ್ಛೇದದುನ್ದುಭಿಃ ॥ 72 ॥

ವಿಕಲ್ಪೋ ವಿಷ್ಣುದುರ್ಜ್ಞೇಯಪಾದೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ವಿಷ್ಣುಶ್ಮಶಾನನಟನೋ ವಿಷ್ಣುಕೇಶೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 73 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ಮಶಾನನಟನಃ ಪಂಚರಾವಣಘಾತಕಃ ।
ಸರ್ಪಾಧೀಶಾನ್ತರಸ್ತದ್ವದನಲಾಸುರಘಾತಕಃ ॥ 74 ॥

ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ನಾಲೀದೂರ್ವಾವತಂಸಕಃ ।
ದೇವರ್ಷಿನರದೈತ್ಯೇಶೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ॥ 75 ॥

ಚರಾಚರೇಶೋಽನುಪದೋ ಮೂರ್ತಿಚ್ಛನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೌ ।
ಏಕದ್ವಿತ್ರಿಚತುಃ ಪಂಚಜಾನಿನೋ ವಿಕ್ರಮಾಶ್ರಮಃ ॥ 76 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಕಪಾಲಾಪ್ತಜಯಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಸಂಹಾರಕಾಟ್ಟಹಾಸೋಽಪಿ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 77 ॥

ಸರ್ವಸಂಹಾರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಕೃದ್ವಾಙ್ಮನೋಯುತಃ ।
ಸಂಹಾರಕೃತ್ ತ್ರಿಶೂಲೋಽಪಿ ರಕ್ಷಾಕೃತ್ಪಾಣಿಪಾದವಾನ್ ॥ 78 ॥

ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಶ್ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧ್ಯೋರಧೀಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ತರೋ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 79 ॥

ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸೋಢಾ ಚ ವಿಕೀರ್ಣಜಟ ಈರಿತಃ ।
ಜಟಾಮಕುಟಧಾರೀಚ ವಿಶದಾಸ್ತ್ರೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 80 ॥

ಅಪಸ್ಮಾರೀಕೃತಾವಿದ್ಯಾಪೃಷ್ಠಾಂಘ್ರಿಃ ಸ್ಥೌಲ್ಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಯುವಾ ನಿತ್ಯಯುವಾ ವೃದ್ಧೋ ನಿತ್ಯವೃದ್ಧೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 81 ॥

ಶಕ್ತ್ಯುತ್ಪಾಟೀ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಸ್ಸತ್ಯಾತ್ಸತ್ಯೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ।
ವಿಷ್ಣೂತ್ಪಾದಕ ಅದ್ವನ್ದ್ವಃ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಶ್ಚ ಈರಿತಃ ॥ 82 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ತಥಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಶ್ಚ ಮಣಿಪೂರಕಃ ।
ಅನಾಹತೋ ವಿಶುದ್ಧ್ಯಾಜ್ಞೇ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಬಿಲಂ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 83 ॥

ವರಾಭಯಕರಶ್ಶಾಸ್ತೃಪಿತಾ ತಾರಕಮಾರಕಃ ।
ಸಾಲೋಕ್ಯದಶ್ವ ಸಾಮೀಪ್ಯದಾಯೀ ಸಾರೂಪ್ಯದಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 84 ॥

ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿದಸ್ತದ್ವದ್ಧರಿಕನ್ಧರಪಾದುಕಃ ।
ನಿಕೃತ್ತಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಚ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಶ್ವರಃ ॥ 85 ॥

ಯೋಗಿನೀಮೋಹಿನೀನಾಥೋ ದುರ್ಗಾನಾಥೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ।
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಯಜ್ಞಹವಿರ್ಭುಗ್ಯಜ್ವನಾಂ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 86 ॥

ವಿಷ್ಣುಶಾಪಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಶಾಪಾಪಹಾರಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಶಾಪಾಪಹರ್ತಾಚ ವೇದಾಗಮಪುರಾಣಕೃತ್ ॥ 87 ॥

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ಸ್ಕನ್ದೋಮಾದೇಶಿಕೋಽಪ್ಯಯಮ್।
ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಯೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ನನ್ದಿಕೇಶಗುರುಸ್ತಥಾ ॥ 88 ॥

ತಥಾ ಋಷಿಗುರುಸ್ಸರ್ವಗುರುರ್ದಶದಿಗೀಶ್ವರಃ ।
ದಶಾಯುಧದಶಾಂಗೌ ಚ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 89 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿರೋಮುಂಡಕನ್ದುಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಯೋಗಚರ್ಯಾನಿರತೋರಗಕುಂಡಲೌ ॥ 90 ॥

ಬ್ರಹ್ಮತಾಲಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣುಪಟಹಪ್ರೀತಿರಪ್ಯಯಮ್।
ಭಂಡಾಸುರಾಪಹರ್ತಾಚ ಕಂಕಪತ್ರಧರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 91 ॥

ತನ್ತ್ರವಾದ್ಯರತಸ್ತದ್ವದರ್ಕಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯೋಽಪ್ಯಯಮ್।
ವಿಷ್ಣ್ವಾಸ್ಯಮುಕ್ತವೀರ್ಯೋಽಪಿ ದೇವ್ಯಗ್ಗ್ರಕೃತತಾಂಡವಃ ॥ 92 ॥

ಜ್ಞಾನಾಮ್ಬರೋ ಜ್ಞಾನಭೂಷೋ ವಿಷ್ಣುಶಂಖಪ್ರಿಯೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ವಿಷ್ಣೂದರವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮವೀರ್ಯಶ್ಚೈವ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 93 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಚೇಶ್ವರೋಽಪಿ ಲಿಂಗೋದ್ಭವಸುಖಾಸನೌ ।
ಉಮಾಸಖಶ್ಚನ್ದ್ರಚೂಡಶ್ಚಾರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 94 ॥

ಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಸ್ತಥಾ ಚಕ್ರಪ್ರಸಾದೀ ಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಕಃ ।
ಅರ್ಧಾಂಗವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 95 ॥

ಭಿಕ್ಷಾಟನಶ್ಚ ಕಂಕಾಲಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಲಶಾಸನಃ ।
ಜಲನ್ಧರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಹನ್ತಾ ಚ ವಿಷಭಕ್ಷಣಃ ॥ 96 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಶರಭಮೂರ್ತೀ ಚ ತ್ರಿಪಾದಪಿ ।
ಏಕಪಾದೋ ಭೈರವಶ್ಚ ವೃಷಾರೂಢಸ್ಸದಾನಟಃ ॥ 97 ॥

ಗಂಗಾಧರಷ್ಷಣ್ಣವತಿತತ್ತ್ವಮಪ್ಯಯಮೀರಿತಃ ।
ತಥಾ ಸಾಷ್ಟಶತಭೇದಮೂರತಿರಷ್ಟಶತಾಹ್ವಯಃ ॥ 98 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ತಾಲರಾಗನೃತ್ತೈಕಪಂಡಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಸಹಸ್ರಮುಖ ಈರಿತಃ ॥ 99 ॥

ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಸ್ತನ್ಮೂರ್ತಿರನನ್ತಮುಖ ಈರಿತಃ ।
ಅನನ್ತನಾಮಾಪಿ ತಥಾ ಚಾನನ್ತಶ್ರುತಿರಪ್ಯಯಮ್ ॥ 100 ॥

ಅನನ್ತನಯನಸ್ತದ್ವದನನ್ತಘ್ರಾಣಮಂಡಿತಃ ।
ಅನನ್ತರೂಪ್ಯಯಂ ತದ್ವದನನ್ತೈಶ್ವರ್ಯವಾನ್ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 101 ॥

ಅನನ್ತಶಕ್ತಿಕೃತ್ಯಾವಾನನನ್ತಜ್ಞಾನವಾನಯಮ್ ।
ಅನನ್ತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹ ಅನನ್ತೌದಾರ್ಯವಾನಯಮ್ ॥ 102 ॥

ತಥೈವ ಪೃಥಿವೀಮೂರ್ತಿಃ ಪೃಥಿವೀಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಪೃಥಿವೀಧಾರಕಸ್ತದ್ವತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ತರ ಈರಿತಃ ॥ 103 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯತೀತಶ್ಚ ತಥಾ ಪಾರ್ಥಿವಾಂಡಾಭಿಮಾನ್ಯಯಮ್ ।
ತದಂಡಪುರುಷಹೃದಯಕಮಲೋಽಪಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ॥ 104 ॥

ತದಂಡಭುವನೇಶಾನಃ ತಚ್ಛಕ್ತಿಧರಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಾನನ್ತಾಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರಪ್ಯಯಮ್ ॥ 105 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಭುವನಪತಿರಪ್ಯಯಮೀರಿತಃ ।
ಅನನ್ತಶ್ಚ ತಥೇಶಶ್ಚ ಶಂಕರಃ ಪದ್ಮಪಿಂಗಲೌ ॥ 106 ॥

ಕಾಲಶ್ಚ ಜಲಜಶ್ಚೈವ ಕ್ರೋಧೋಽತಿಬಲ ಈರಿತಃ ।
ಧನದಶ್ಚಾತಿಕೂಶ್ಮಾಂಡಭುವನೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 107 ॥

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಸ್ಸಪ್ತಪಾತಾಲನಾಯಕೋಽಪಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ।
ಪಾತಾಲಾನ್ತೋಽಪಿ ಚೇಶಾನೋ ಬಲಾತಿಬಲನಾವುಭೌ ॥ 108 ॥

ಬಲವಿಕರಣಶ್ಚಾಯಂ ಬಲೇಶೋಽಪಿ ಬಲೇಶ್ವರಃ ।
ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಬಲವಾನ್ಹಾಟಕೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 109 ॥

ತಥಾ ತದ್ಭುವನೇಶಾನಸ್ತಥೈವಾಷ್ಟಗಜೇಶ್ವರಃ ।
ಅಷ್ಟನಾಗೇಶ್ವರಸ್ತದ್ವದ್ಭೂಲೋಕೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 110 ॥

ಮೇರ್ವೀಶೋ ಮೇರುಶಿಖರರಾಜೋಽವನಿಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಶ್ಚಾಷ್ಟಕುಲಪರ್ವತೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 111 ॥

ಮಾನಸೋತ್ತರಗಿರಿ ಸ್ತದ್ವದ್ವಿಶ್ವೇಶೋಽಪಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ।
ಸ್ವರ್ಣಲೋಕಶ್ಚಕ್ರವಾಲಗಿರಿವಾಸವಿರಾಮಕಃ ॥ 112 ॥

ಧರ್ಮೋ ವಿವಿಧಧಾಮಾ ಚ ಶಂಖಪಾಲಶ್ಚ ಕಥ್ಯತೇ ।
ತಥಾ ಕನಕರೋಮಾ ಚ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಕೇತುಮಾನಪಿ ॥ 113 ॥

ವಿರೋಚನೋ ಹರಿಚ್ಛಾಯೋ ರಕ್ತಚ್ಛಾಯಶ್ಚ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಮಹಾನ್ಧಕಾರನಾಥೋಽಪಿ ಅಂಡಭಿತ್ತೀಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 114 ॥

ಪ್ರಾಚೀವಜ್ರೀಶ್ವರೋ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಚೀಶೋಽಪಿ ಗದ್ಯತೇ ।
ಅಗ್ನೀಶ್ವರೋ ದಕ್ಷಿಣಶ್ಚ ದಿಗೀಶೋ ಧರ್ಮರಾಡಪಿ ॥ 115 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಪತಿಸ್ತದ್ವನ್ನಿರೃತೀಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಶಾಪತಿಸ್ತದ್ವದ್ವರುಣೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 116 ॥

ತಥೋದಕ್ಪಶ್ಚಿಮೇಶೋಽಪಿ ವಾಯ್ವೀಶೋಽಪಿ ತಥೋಚ್ಯತೇ ।
ತಥೈವೋತ್ತರದಿಙ್ನಾಥಃ ಕುಬೇರೇಶೋಽಪಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ॥ 117 ॥

ತಥೈವೋತ್ತರಪೂರ್ವೇಶ ಈಶಾನೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೀನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಂಠಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 118 ॥

ಮಹಾಕೈಲಾಸನಾಥೋಽಪಿ ಮಹಾಸದಾಶಿವಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಭುವರ್ಲೋಕೇಶಶಮ್ಭೂಗ್ರಾಸ್ಸೂರ್ಯಮಂಡಲನಾಯಕಃ ॥ 119 ॥

ಪ್ರಕಾಶರುದ್ರೋ ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ತಥಾ ಚನ್ದ್ರಮಹಾದೇವೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಃ ॥ 120 ॥

ಗ್ರಹಲೋಕೇಶ ಗನ್ಧರ್ವಗಾನ್ಧರ್ವೇಶಾವುಭಾವಪಿ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೇಶೋಽಯಂ ಕಿನ್ನರೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 121 ॥

ಯಕ್ಷಚಾರಣನಾಥೋಽಪಿ ಸ್ವರ್ಲೋಕೇಶೋಽಪಿ ಸ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಭೀಮಶ್ಚೈವ ಮಹರ್ಲೋಕನಾಥಶ್ಚೈವ ಮಹಾಭವಃ ॥ 122 ॥

ಜನಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಜ್ಞಾನಪಾದೋ ಜನನವರ್ಜಿತಃ ।
ಅತಿಪಿಂಗಲ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ಭೌತಿಕಶ್ಚ ಶೃತೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 123 ॥

ತಪೋಲೋಕೇಶ್ವರಸ್ತಪ್ತೋ ಮಹಾದೇವೋಽಪಿ ಸ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರಸ್ತದ್ವತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನೋಽಪಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ॥ 124 ॥

ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇಶವಿಷ್ಪವೀಶೌ ಶಿವಲೋಕಃ ಪರಶ್ಶಿವಃ ।
ಅಂಡಾನ್ತೇಶೋ ದಂಡಪಾಣಿರಂಡಪೃಷ್ಠೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 125 ॥

ಶ್ವೇತಶ್ಚ ವಾಯುವೇಗೋಽಪಿ ಸುಪಾತ್ರಶ್ಚ ಸ್ಮೃತೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಹ್ವಯಾತ್ಮಕಸ್ತದ್ವತ್ಕಾಲಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ಮೃತೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 126 ॥

ಮಹಾಸಂಹಾರಕಸ್ತದ್ವನ್ಮಹಾಕಾಲೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಮಹಾನಿರೃತಿರಪ್ಯೇವ ಮಹಾವರುಣ ಇತ್ಯಪಿ ॥ 127 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ಮಹಾಂಸ್ತದ್ವಚ್ಛತರುದ್ರೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಭದ್ರಕಾಲವೀರಭದ್ರೌ ಕಮಂಡಲುಧರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 128 ॥

ಅಬ್ಭುವನೇಶೋಽಪಿ ತಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಸರಸ್ವತೀಶೋ ದೇವೇಶಃ ಪ್ರಭಾವೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 129 ॥

ತಥೈವ ಡಿಂಡೀವಲ್ಮೀಕನಾಥೌ ಪುಷ್ಕರನಾಯಕಃ ।
ಮಂಡೀಶಭಾರಭೂತೇಶೌ ಬಿಲಾಲಕಮಹೇಶ್ವರ ॥ 130 ॥

ತೇಜೋಮಂಡಲನಾಥೋಽಪಿ ತೇಜೋಮಂಡಲಮೂರ್ತಿಪಃ ।
ತೇಜೋಮಂಡಲವಿಶ್ವೇಶಶ್ಶಿವೋಽಗ್ನಿರಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 131 ॥

ವಾಯುಮಂಡಲಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ವಾಯುಮಂಡಲಧಾರಕಃ ।
ವಾಯುಮಂಡಲನಾಥಶ್ಚ ವಾಯುಮಂಡಲರಕ್ಷಕಃ ॥ 132 ॥

ಮಹಾವಾಯುಸುವೇಗೋಽಯಮಾಕಾಶಮಂಡಲೇಶ್ವರಃ ।
ಆಕಾಶಮಂಡಲಧರಸ್ತನ್ಮೂರ್ತಿರಪಿ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ॥ 133 ॥

ಆಕಾಶಮಂಡಲಾತೀತಸ್ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಪಃ ।
ಮಹಾರುದ್ರಶ್ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಮಂಡಲೇಶಶ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ॥ 134 ॥

ತನ್ಮಾತ್ರಮಂಡಲಪತಿರ್ಮಹಾಶರ್ವಮಹಾಭವೌ ।
ಮಹಾಪಶುಪೀತಶ್ಚಾಪಿ ಮಹಾಭೀಮೋ ಮಹಾಹರಃ ॥ 135 ॥

ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಮಂಡಲೇಶಸ್ತನ್ಮಂಡಲಭುವಃ ಪತಿಃ ಪತಿಃ ।
ಕ್ರಿಯಾಸರಸ್ವತೀನಾಥಃ ಕ್ರಿಯಾ ( ಶ್ರಿಯಾ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 136 ॥

ಕ್ರಿಯೇನ್ದ್ರಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮಿತ್ರಃ ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮ ಪತಿಃ ಪತಿಃ ।
ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಮಂಡಲೇಶಃ ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಪಃ ॥ 137 ॥

ಭೂಮಿದೇವದಿಶ್ಶಿವೇಶಶ್ಚ ವರುಣೋಽಪಿ ಚ ವಹ್ನಿಪಃ ।
ವಾತೇಶೋ ವಿವಿಧಾವಿಷ್ಟಮಂಡಲೇಶಾಬುಭಾವಪಿ ॥ 138 ॥

ವಿಷಯಮಂಡಲಭುವನೇಶೋ ಗನ್ಧರ್ವೇಶಃ ಶಿವೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರಾಸಾದಬಲಭದ್ರಶ್ಚ ಸೂಕ್ಮೇಶೋ ಮಾನವೇಶ್ವರಃ ॥ 139 ॥

ಅನ್ತಃಕರಣಮಂಡಲೇಶೋ ಬುದ್ಧಿಚಿತ್ತಮನಃ ಪತಿಃ ।
ಅಹಂಕಾರೇಶ್ವರಶ್ಚಾಪಿ ಗುಣಮಂಡಲನಾಯಕಃ ॥ 140 ॥

ಸಂವರ್ತಸ್ತಾಮಸಗುಣಪತಿಸ್ತದ್ಭುವನಾಧಿಪಃ ।
ಏಕವೀರಃ ಕೃತಾನ್ತಶ್ಚ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಸರ್ವಶಂಕರಃ ॥ 141 ॥

ಪುರುಷಮೃಗಾನುಗ್ರಹದಸ್ಸಸಾಕ್ಷೀಕೋ ಗುಣಾಧಿಪಃ ।
ಕಾಕ್ಷೀಕಶ್ಚ ಭುವನೇಶಃ ಕೃತಶ್ಚ ಕೃತಭೈರವಃ ॥ 142 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರೀಕಂಠದೇವೋಽಯಂ ಸರಾಜಸಗುಣೇಶ್ವರಃ ।
ರಾಜಸಗುಣಭುವನೇಶೋ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 143 ॥

ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಶಾನ್ತೋ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಘಾತಕಃ ।
ಸರ್ವರೂಪೀ ನಿಮೇಷಶ್ಚ ಉನ್ಮೇಷ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 144 ॥

ಪ್ರಕೃತೀಮಂಡಲೇಶೋಽಯಂ ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಪಃ ।
ಶುಭರಾಮಶುಭಭೀಮಶುದ್ಧೋಗ್ರಶುದ್ಧಭವ ಶುದ್ಧಶರ್ವಶುದ್ಧೈಕವೀರಾಃ ॥ 145 ॥

ಪ್ರಚಂಡಪುರುಷಶುಭಗನ್ಧಜನಿರಹಿತಹರೀಶನಾಗಮಂಡಲೇಶಾಃ ।
ನಾಗಮಂಡಲಭುವನೇಶ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಕಃ ॥ 146 ॥

ರೂಪಾಂಗಮನೋನ್ಮನಮಹಾವೀರಸ್ವರೂಪಕಾಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಬಹುವೀರಶ್ಚ ಬಲಮೇಧಾದಿಚೇತನಃ ॥ 147 ॥

ದಕ್ಷೋ ನಿಯತಿಮಂಡಲೇಶೋ ನಿಯತಿಮಂಡಲಭುವನಪಃ ।
ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ವಜ್ರೀ ಚ ವಿಧಾತಾಽಭ್ರಮಣಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 148 ॥

ಕಲವಿಕರಣಶ್ಚೈವ ಬಲವಿಕರಣಸ್ತಥಾ ।
ಬಲಪ್ರಮಥನಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಭೂತದಮಶ್ಚ ಸಃ ॥ 149 ॥

ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲೇಶೋ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲಭುವನಪಃ ।
ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾದೇವೇಶ ಇತ್ಯಪಿ ॥ 150 ॥

ಕಲಾಮಂಡಲೇಶಶ್ವ ಕಲಾಮಂಡಲಭುವನಪಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಶ್ಚ ಪ್ರಬುದ್ಧಶ್ಚ ಶುದ್ಧಶ್ಚೈವ ಸ್ಮೃತಶ್ಚ ಸಃ ॥ 151 ॥

ಶುಚಿವರ್ಣಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಮಹೋಕ್ಷೋಕ್ಷಾ ಚ ಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಮಾಯಾತನ್ವೀಶ್ವರೋ ಮಾಯಾಭುವನೇಶಸ್ಸುಶಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 152 ॥

ವಿದ್ಯೋತನೋ ವಿಶ್ವಬೀಜೋ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಶ್ಚ ಗೋಪತಿಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಬ್ರಹ್ಮಕರ್ತಾ ಚ ಅನನ್ತೇಶಶ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ॥ 153 ॥

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯೇಶಃ ಶುದ್ಧಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಭುವನನಾಯಕಃ ।
ವಾಮೇಶಸರ್ವಜ್ಯೇಷ್ಠೇಶೌ ರೌದ್ರೀಕಾಲೇಶ್ವರಾವುಭೌ ॥ 154 ॥

ಕಲವಿಕರಣೀಕಶ್ಚ ಬಲವಿಕರಣೀಶ್ವರಃ ।
ಬಲಪ್ರಮಥಿನೀಶೋಽಪಿ ಸರ್ವಭೂತದಮೇಶ್ವರಃ ॥ 155 ॥

ಮನೋನ್ಮನೇಶಸ್ತತ್ತ್ವೇಶಸ್ತಥೈವ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಸ್ಸದಾಶಿವತತ್ತ್ವೇಶ್ವರಾವುಭೌ ॥ 156 ॥

ಸದಾಶಿವಭುವನೇಶೋ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯನಾಯಕಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯೇಶಶ್ಚ ಧರ್ಮೇಶಸ್ಸದಾಶಿವ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 157 ॥

ಅಣುಸದಾಶಿವೋಽಪ್ಯೇಷ ಅಷ್ಟವಿದ್ಯೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ಶಕ್ತಿತತ್ತ್ವೇಶ್ವರಶ್ಶಕ್ತಿಭುವನೇಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 158 ॥

ಬಿನ್ದುಮೂರ್ತಿಸ್ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ನಿವೃತ್ತೀಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೇಶೋ ವಿದ್ಯೇಶಶ್ಶಾನ್ತಿನಾಯಕಃ ॥ 159 ॥

ಶಾನ್ತ್ಯತೀತೇಶ್ವರಸ್ತದ್ವದರ್ಧಚನ್ದ್ರೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ಸುಶಾನ್ತೀಶಶ್ಚ ತಥಾ ಶಿವಾಶ್ರಯಸಮಾಹ್ವಯಃ ॥ 160 ॥

ಯೋಜನೀಯಶ್ಚ ಯೋಜ್ಯಶ್ಚ ಯೋಜನಾತೀತನಾಯಕಃ ।
ಸುಪ್ರಭೇದನಿರೋಧೀಶೌ ಇನ್ಧನೀರೇಚಕೇಶ್ವರಃ ॥ 161 ॥

ರೌದ್ರೀಶಜ್ಞಾನಬೋಧೇಶೌ ತಮೋಪಹ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ।
ನಾದತತ್ತ್ವೇಶ್ವರಸ್ತದ್ವನ್ನಾದಾಖ್ಯಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 162 ॥

ಇನ್ಧಿಕೇಶೋ ದೀಪಿಕೇಶೋ ಮೋಚಿಕೇಶಶ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿನೀಶೋಽಪಿ ಇಡಾನಾಥೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 163 ॥

ಸುಷುಮ್ನೇಶಃ ಪಿಂಗಲೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸ್ವರೂಪೀಶಃ ಪಂಚಬೀಜೇಶ್ವರೋಽಪ್ಯಯಮ್ ॥ 164 ॥

ಅಮೃತೇಶಶ್ಚ ಶಕ್ತೀಶಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಶಶ್ಚ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಪಃ ।
ಮೃತೇಶಶ್ಚಾಮೃತೇಶೋಽಪಿ ವ್ಯಾಪಿನೀಶೋಽಪಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 165 ॥

ಪರನಾದೇಶ್ವರೋ ವ್ಯೋಮ ವ್ಯೋಮರೂಪೀ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಅನಾಶ್ರಿತೋಽಪ್ಯನನ್ತಶ್ಚ ಅನಾದಶ್ಚ ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 166 ॥

ಉನ್ಮನೀಶೋ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮನ್ತ್ರೇಶೋ ಮನ್ತ್ರಧಾರಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರಾತೀತಃ ಪದಾಮೂರ್ತಿಃ ಪದೇಶಃ ಪದಧಾರಕಃ ॥ 167 ॥

ಪದಾತೀತೋಽಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಚ ಅಕ್ಷರೇಶೋಽಕ್ಷರಾಶ್ರಯಃ ।
ಕಲಾತೀತಶ್ಚ ತಥಾ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಾ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 168 ॥

ಓಂಕಾರೇಶಶ್ಚತಥಾ ಓಂಕಾರಾಸನ ಈರಿತಃ ।
ಪರಾಶಕ್ತಿಪತಿಸ್ತದ್ವದಾದಿಶಕ್ತಿಪತಿಶ್ಚ ಸಃ ॥ 169 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಪತಿಶ್ಚೈವ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಪತಿಶ್ಚ ಸಃ ।
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಪತಿಸ್ತದ್ವತ್ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ಈರಿತಃ ॥ 170 ॥

ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾರವ್ಯಶ್ಚೈವ ಮೂರ್ತಿಸಾದಾರವ್ಯ ಈರಿತಃ ।
ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯಶ್ಚ ತಥಾ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಈರಿತಃ ॥ 171 ॥

ಸರ್ವಸ್ರಷ್ಟಾ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕಾರಕಸ್ಸರ್ವಹಾರಕಃ ।
ತಿರೋಭಾವಕೃದಪ್ಯೇಷ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಸ್ತಥಾ ॥ 172 ॥

ನಿರಂಜನೋಽಚಂಚಲಶ್ಚ ವಿಮಲೋಽನಲ ಈರಿತಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪೀ ಚ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 173 ॥

ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ತಥಾದ್ವೈತವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕಾವುಭೌ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣೋ ಲಿಂಗರೂಪೋ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 174 ॥

ಶ್ರೀಸೂತಃ –
ಏವಮಾಖ್ಯಾತಮಧುನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಾಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಗಿರಿಜಾಪತೇಃ ॥ 175 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಮ್ಭುನಾಮಾನಿ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ರುದ್ರ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 176 ॥

ಸ ಧನ್ಯಸ್ಸ ಕುಲೀನಶ್ಚ ಸ ಪೂಜ್ಯಸ್ಸ ಮಹತ್ತರಃ ।
ತಸ್ಯೈವ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಸ್ಯೈವ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 177 ॥

ಸ ಶಕ್ತಾನಪಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವಿಭೀಷಯತಿ ರುದ್ರವತ್ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾರ್ಥೀ ಚ ಮಹದ್ಧನಮ್ ॥ 178 ॥

ಆರೋಗ್ಯಕಾಮಸ್ತ್ವಾರೋಗ್ಯಮವ್ಯಾಧಿದೃಢಗಾತ್ರತಾಮ್ ।
ಶಿಖಾಯಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯೋಽಸೌ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪುಸ್ತಕೇ ಸದಾ ॥ 179 ॥

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಚ ಸದಸಿ ಸ ವಶೀಕುರುತೇ ಜನಾನ್ ।
ನ ಚ ಹಿಂಸನ್ತಿ ಸರ್ಪಾದ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ನ ಪಿಶಾಚಕಾಃ ॥

ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಲಭೇದಯಮ್ ॥ 180 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶಂಕರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶಿವರಹಸ್ಯಖಂಡೇ
ಉಪದೇಶಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Skanda Mahapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top