Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranamastotram from Skandamahapurana in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਹਾਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥
(ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਣ੍ਡੇ)
ਹਰਸ਼੍ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮਹਾਦੇਵੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਭਰ੍ਤਾ ਵਰਃ ਪਾਣ੍ਡਰਾਙ੍ਗ ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧ ॥

ਏਕੋऽਨਨ੍ਤੋ ਮਗਧਰਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਰ੍ਭਵਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਮਧ੍ਯਨਟੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਨਿਸ਼ਿਨਰ੍ਤਨਃ ॥ ੨ ॥

ਨਨ੍ਦੀ ਪਰਸ਼ੁਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਰਾਗਭਤ੍ ।
ਗਜੋਤ੍ਪਾਦੀ ਕਪਾਲੀ ਚ ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਗ੍ਨਿਧਾਰਕਃ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਭੂਰਥੋ ਮੇਰੁਚਾਪੋ ਵਸ਼ਭਵਾਹਨਃ ।
ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਭੂਤੇਸ਼ੋ ਨਾਗਾਭਰਣਧਾਰਣਃ ॥ ੪ ॥

ਉਮਾਰ੍ਧਦੇਹੀ ਹਿਮਵਜ੍ਜਾਮਾਤਾ ਭਰ੍ਗ ਉਤ੍ਤਮਃ ।
ਉਮਾਪਤਿਰ੍ਵਹ੍ਨਿਪਾਣਿਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰਲਯਨਿਰ੍ਭਯਃ ॥ ੫ ॥

ਏਕਰੁਦ੍ਰਃ ਪਾਰ੍ਥਬਾਣਪ੍ਰਦੋ ਰੁਦ੍ਰੋऽਤਿਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ।
ਰਵਿਚਕ੍ਰਰਥਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ਸੋਮਚਕ੍ਰਰਥਃਸ੍ਮਤਃ ॥ ੬ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰਸ੍ਸਰ੍ਵਨੇਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਤ੍ਸ੍ਯਨਿਬਰ੍ਹਕਃ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਨੇਤ੍ਰਾਪਹਾਰੀਚ ਮਤ੍ਸ੍ਯਨੇਤ੍ਰ ਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੭ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਪੂਜਿਤਪਾਦਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਕਮਲਾਸਨਃ ।
ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ਮਤਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਰਥ ਈਰਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਵੇਦਸ਼੍ਚ ਵੇਦਕੌਪੀਨੋ ਵੇਦਨੁਪੂਰਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਵੇਦਵਾਕ੍ਯੋ ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵੇਦਾਨ੍ਤੋ ਵੇਦਪੂਜਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਨਾਦਵਾਚ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਧਨਿਕਨ੍ਤਨਃ ।
ਤਾਣ੍ਡਵਸ਼੍ਚਾਮਤਸ੍ਤਦ੍ਵਦੂਰ੍ਧ੍ਵਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਣ੍ਡ ਆਨਨ੍ਦਤਾਣ੍ਡਵਃ ਪੂਸ਼ਦਨ੍ਤਭਿਤ੍ ।
ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਰਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਗਜਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਕਾਮਾਨ੍ਤਕੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਭੇਦੀ ਮਗੀ ਚੈਕਾਙ੍ਗਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਗੋਚਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੨ ॥

ਅਗ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋ ਭਾਨੁਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨੇਤ੍ਰੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਕੂਰ੍ਮਨਿਗ੍ਰਾਹਕਃ ਕੂਰ੍ਮਕਪਾਲਾਹਾਰਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੩ ॥

ਕੂਰ੍ਮਪੂਜ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਕੂਰ੍ਮਕਪਾਲਾਭਰਣਸ੍ਤਥਾ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਤਥਾ ਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਾਭੇਨਦ੍ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਭਞ੍ਜਕਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਯਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਬਾਣੋ ਗਣਪਤਿਃ ਪੂਤੋऽਯਨ੍ਤੁ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੧੫ ॥

ਭੂਤਨੁਸ਼੍ਚ ਕਪਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਵਿਸ਼੍ਣੂਤ੍ਪਾਦਕਪਾਦਵਾਨ੍।
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਿਤਾ ਸ੍ਥਾਣੁਰਥ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੬ ॥

ਅਰ੍ਭਕਕ੍ਸ਼ੀਰਜਲਧਿਪ੍ਰਦੋ ਪੋਤ੍ਰਿਵਿਭੇਦਕਃ ।
ਪੋਤ੍ਰਿਦਨ੍ਤਾਪਹਾਰੀ ਚ ਪੋਤ੍ਰਿਦਨ੍ਤਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪੋਤ੍ਰਿਪੂਜਿਤਪਾਦਸ਼੍ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼ੁਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਸਰ੍ਵੋਪਾਦਾਨਕਸ੍ਤਦ੍ਵਦਾਰ੍ਦ੍ਰਭੋऽਗ੍ਨਿਸਮਾਕਤਿਃ ॥ ੧੮ ॥

ਮਾਤਾਪਿਤਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਾਵੁਭਾਵਪਿ ।
ਨਿਯੁਕ੍ਤਰਥਸਾਰਥ੍ਯਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜਿਤਪਾਦਵਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਰਕ੍ਤਪਿਙ੍ਗਜਟੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਭਯੋ ਭਾਨੁਦੀਪਵਾਨ੍।
ਭੂਤਸੇਨੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਯੋਗੀ ਕਾਲਿਯਨਰ੍ਤਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਗੀਤਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਰਸਿਂਹਨਿਗ੍ਰਹੀਤਾऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ।
ਨਾਰਸਿਂਹਸ਼ਿਰੋਭੂਸ਼ੋ ਨਾਰਸਿਂਹਤ੍ਵਗਮ੍ਬਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਾਰਸਿਂਹਤ੍ਵਗੁਤ੍ਪਾਟੀ ਨਾਰਾਸਿਂਹਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਣੁਰੂਪੀ ਮਹਾਰੂਪੀ ਅਤਿਸੁਨ੍ਦਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੨ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਣ੍ਯਗਿਰਿਰਾਚਾਰ੍ਯੋऽਪਿ ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ।
ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਮਰ੍ਦਨਗੋਲਾਨਾਂ ਗਿਰਿਸ਼੍ਵਾਚਾਰ੍ਯ ਈਰਿਤਃ ॥ ੨੩ ॥

ਤਥੈਸ਼ਾਸ਼੍ਟਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਰਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕ ਈਰਿਤਃ ।
ਘੋਰਸ੍ਤਥੈਵ ਗਿਰਿਸ਼ਃ ਕਤਮਾਲਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੨੪ ॥

ਵਸ਼ਧ੍ਵਜੋ ਡਮਰੁਕਧਰੋ ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਕ੍ਸ਼ਿਧਾਰਕਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਸ਼੍ਚਾਭਯਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਦਸ੍ਤਦ੍ਵਦਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਤਥੈਵਾਸ਼੍ਟਗੁਣੇਸ਼ੋ ਵੈ ਚਾਸ਼੍ਟਮਙ੍ਗਲਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੬ ॥

ਬਕਾਸੁਰਸ੍ਯ ਹਰ੍ਤਾ ਚ ਬਕਪਕ੍ਸ਼ਧਰੋऽਪਿ ਸਃ ।
ਤਥਾ ਮਨ੍ਮਥਨਾਥੋऽਪਿ ਵਾਸੁਦੇਵਸੁਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮਹਾਵਤੋऽਧ੍ਵਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਯਕ੍ਤਕੇਤਕ ਈਰਿਤਃ ।
ਮਹਾਵ੍ਰਤੋ ਬਿਲ੍ਵਮਾਲਾਧਾਰੀ ਪਾਸ਼ੁਪਤਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਤ੍ਰਿਧਾਭਾਸ਼੍ਚ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਦ੍ਵਿਸਹਸ੍ਰਦ੍ਵਿਜੋ ਭਵਾਨ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਤ੍ਵਗੁਤ੍ਪਾਟੀ ਤਥਾ ਤਚ੍ਚਰ੍ਮਕਞ੍ਚੁਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਸ੍ਥਿਦਣ੍ਡੀ ਚ ਸਰ੍ਵੋ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਕੋऽਪਿ ਸਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵਟਮੂਲੋ ਵੇਣਿਜਟਸ੍ਤਥਾ ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਸ੍ਥਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਵਿਕਤੋ ਵਿਜਯਸ਼੍ਚੈਵ ਤਥਾ ਭਕ੍ਤਕਪਾਕਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪੂਜਾਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਮਵਰਦੋ ਹਦਯਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਤਥਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮੈਨੋਹਾਰਕਸ੍ਤੇਨ ਪੂਜਿਤਃ ॥ ੩੨ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲੀ ਭੋਗੀ ਚ ਮਹਾਭੋਗੀ ਚ ਸਂਸ੍ਮਤਃ ।
ਭੋਗਾਤੀਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਯੋਗਾਤੀਤੋ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਕਰ੍ਤਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਮਨੋਹਰੌ ।
ਵਿਨਾਯਕੋ ਵਿਤਰਣੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰੋ ਵ੍ਰਤ ਇਤ੍ਯਪਿ ॥ ੩੪ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ।
ਵੈਣਿਕੋ ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ੍ਥੋऽਯਂ ਤਥਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਮਾਕਤਿਃ ॥ ੩੫ ॥

ਆਰਣਃ ਕਾਠਕਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਮੁਖੋऽਮਤਵਾਗਪਿ ।
ਧੁਸ੍ਤੂਰਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰੀ ਚ ऋਗ੍ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਿਨਾਵੁਭੌ ॥ ੩੬ ॥

ਸਾਮਵੇਦੀ ਤਥਾऽਥਰ੍ਵਵੇਦੀ ਕਾਮਿਕਕਾਰਣੌ ।
ਵਿਮਲੋ ਮਕੁਟਸ਼੍ਚੈਵ ਵਾਤੁਲੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਯੋਗਜੌ ॥ ੩੭ ॥

ਦੀਪ੍ਤਸ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਤਥੈਵਾਯਂ ਵੀਰਸ਼੍ਚ ਕਿਰਣੋऽਪਿ ਚ ।
ਅਜਿਤਸ਼੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਸ਼੍ਚ ਅਂਸ਼ੁਮਾਨ੍ ਸੁਪ੍ਰਭੇਦਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਤਥਾ ਵਿਜਯਨਿਸ਼੍ਵਾਸੌ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ੍ਵਾਯਮ੍ਭੁਵੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਅਨਲੋ ਰੌਰਵਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਜ੍ਞਾਨੋ ਬਿਮ੍ਬ ਉਦੀਰਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥

ਪ੍ਰੋਦ੍ਗੀਤੋ ਲਲਿਤਸ੍ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤਥਾ ਸਨ੍ਤਾਨਨਾਮਵਾਨ੍।
ਸ਼ਰ੍ਵੋਤ੍ਤਰਸ੍ਤਥਾਚਾਰ੍ਯਪਾਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਈਰਿਤਃ ॥ ੪੦ ॥

ਉਪਾਗਮਸਮਾਖ੍ਯੋऽਪਿ ਤਥਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣਕਃ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਚ੍ਚ ਤਥੈਵਾਯਂ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯੋऽਪਿ ਲੈਙ੍ਗਕਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸ੍ਕਾਨ੍ਦੋ ਵਰਾਹੋऽਪਿ ਤਥਾ ਵਾਮਨੋ ਮਤ੍ਸ੍ਯਕੂਰ੍ਮਕੌ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਪਾਦ੍ਮੌ ਚ ਗਾਰੁਡੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾਰਦੌ ॥ ੪੨ ॥

ਤਥਾ ਭਾਗਵਤਾਗ੍ਨੇਯੌ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕੈਵਰ੍ਤਕੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਤਥੈਵੋਪਪੁਰਾਣੋऽਪਿ ਰਾਮਸ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦੋऽਪਿ ਸਃ ॥ ੪੩ ॥

ਰਾਮਸ੍ਯ ਚਾਪਹਾਰੀ ਚ ਰਾਮਪੂਜਿਤਪਾਦਵਾਨ੍।
ਮਾਯੀ ਚ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਾਯੀ ਚ ਵੈਖਰੀ ਮਧ੍ਯਮਾ ਪਰਾ ॥ ੪੪ ॥

ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਚ ਤਥਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਣਵਚਾਪਵਾਨ੍ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਸਕਲਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਸ਼੍ਕਲਸ੍ਸਕਲਸ਼੍ਚ ਵੈ ॥ ੪੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਤਿਰਯਂ ਤਦ੍ਵਦ੍ਵਲਭਦ੍ਰਬਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਬਲਚਾਪਾਪਹਰ੍ਤ੍ਤਾ ਚ ਬਲਪੂਜਿਤਪਾਦਵਾਨ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਦਣ੍ਡਾਯੁਧੋ ਵਾਙ੍ਗਨਸੋਰਗੋਚਰਸੁਗਨ੍ਧਿਨੌ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੋऽਪ੍ਯਯਮਾਚਾਰਃ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਪਾਸ਼ਭਤ੍ਤਥਾ ॥ ੪੭ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵੀਰ੍ਯਸ੍ਸਕਲਾਤ੍ਮਾऽਧਿਪਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਪ੍ਰਲਯਃ ਕਾਲਨਾਥੋऽਪਿ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਕਾਲਨਾਯਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪਿਨਾਕਪਾਣਿਸ੍ਸੁਕਤੋ ਵਿਸ਼੍ਕਾਰੋ ਵਿਸ੍ਤੁਰਕ੍ਤਪਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਕ੍ਸ਼ਾਰਕਰਸ੍ਤਦ੍ਵਕਸ਼੍ਣਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਹਿ ਸਃ ॥ ੪੯ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਪੁਤ੍ਰਦਃ ਕਸ਼੍ਣਯੁਦ੍ਧਦਃ ਕਸ਼੍ਣਪਾਪਹਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਪੂਜਿਤਪਾਦਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ਕਿਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਸ਼੍ਵਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਕਰ੍ਕਿਪੂਜਿਤਪਾਦਸ਼੍ਚ ਵਹ੍ਨਿਜਿਹ੍ਵਾਤਿਕਨ੍ਤਨਃ ।
ਭਾਰਤੀਨਾਸਿਕਾਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ੋ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਭੀਮੇਭ੍ਯੋ ਭੀਮ ਉਚ੍ਯਤੇ ।
ਸ਼ਿਵਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਵਿਦ੍ਯਾਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੋऽਪਿ ਸਃ ॥ ੫੨ ॥

ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸ੍ਮਿਤਸ਼ਿਰੋਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਥਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਆਤ੍ਮਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਦਸ਼੍ਯਸਹਾਯੋ ਰਸਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਅਦਸ਼੍ਯਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਮੇਨਾਯਾ ਜਾਮਾਤੋਗ੍ਰਸ਼੍ਸ਼ਡਙ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਤਥਾ ਦਕ੍ਸ਼ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ਼੍ਸ਼ਿਖੀ ॥ ੫੪ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਾਸ਼੍ਟਭੁਜਸ਼੍ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਸਮਾਹ੍ਵਯਃ ।
ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਃ ਪਞ੍ਚਧੇਨੁਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਸ਼ੋऽਗ੍ਨਿਕਸ਼੍ਚਿਵਾਨ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਵਰ੍ਣਸ੍ਸਰ੍ਪਕਟਿਸ੍ਸੂਤ੍ਰੋऽਹਙ੍ਕਾਰ ਈਰਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰਃ ਸ੍ਵਧਾਕਾਰਃ ਫਟ੍ਕਾਰਸ੍ਸੁਮੁਖਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੫੬ ॥

ਦੀਨਾਨ੍ਧਕਕਪਾਲੁਸ਼੍ਚ ਵਾਮਦੇਵੋऽਪਿ ਕਨ੍ਥ੍ਯਤੇ ।
ਧੀਰਃ ਕਲ੍ਪੋ ਯੁਗੋ ਵਰ੍ਸ਼ਮਾਸਾਵਤੁਸਮਾਹ੍ਵਯਃ ॥ ੫੭ ॥

ਰਾਸ਼ਿਵਾਸਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯੋਗਾਃ ਕਰਣ ਈਰਿਤਃ ।
ਘਟੀ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਵਿਨਾਡੀ ਚ ਪ੍ਰਾਣੋ ਗੁਰੁਨਿਮੇਸ਼ਕੌ ॥ ੫੮ ॥

ਸ਼੍ਰਵਣਰ੍ਕ੍ਸ਼ੋ ਮੇਘਵਾਹੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸਗੁਦੀਰਿਤਃ ।
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਤੁਰ੍ਯੋऽਯਮਤਿਤੁਰ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਤਥੈਵ ਕੇਵਲਾਵਸ੍ਥਸ੍ਸਕਲਾਵਸ੍ਥ ਇਤ੍ਯਪਿ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਵਸ੍ਥੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗੌ ਚ ਸਸ਼੍ਟਿਰਕ੍ਸ਼ਾਵਿਧਾਯਿਨੌ ॥ ੬੦ ॥

ਸਂਹਰ੍ਤਾ ਚ ਤਿਰੋਭੂਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਕਾਲ ਈਰਿਤਃ ॥ ੬੧ ॥

ਅਕਾਲਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਕਰ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਘੋਰਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਸ੍ਤ੍ਰੌ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਾਸ੍ਤ੍ਰੋऽਪਿ ਕ੍ਥ੍ਯਤੇ ॥ ੬੨ ॥

ਪਾਦੋਤ੍ਸਸ਼੍ਟਮਹਾਚਕ੍ਰੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵੇਸ਼੍ਯਾਭੁਜਙ੍ਗਕਃ ।
ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤੀ ਚ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣੋऽਪਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ॥ ੬੩ ॥

ਵਾਯ੍ਵਗ੍ਨੀਸ਼ੌ ਸਰ੍ਪਕਚ੍ਛਃ ਪਞ੍ਚਮੂਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭੋਗਦਃ ।
ਤਥਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਯੋ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਿਗਲਮੋਕ੍ਸ਼ਕੋ ਬੀਜਵਰ੍ਣਕਃ ।
ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਧਰੋ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਪੀਠਸ੍ਤੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੬੫ ॥

ਤਥਾ ਰਾਵਣਨਿਸ਼੍ਪੇਸ਼੍ਟਾ ਭੈਰਵੋਤ੍ਪਾਦਕੋऽਪ੍ਯਯਮ੍।
ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਤ੍ਰਯਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਪਤ੍ਰਧਾਰੀ ਚ ਮਨ੍ਦਾਰਸ੍ਰਗਲਙ੍ਕਤਃ ।
ਨਿਰ੍ਵੀਰ੍ਯੋ ਭਾਵਨਾਤੀਤਸ੍ਤਥਾ ਭੂਤਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੭ ॥

ਬਿਸ਼੍ਣੁਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਪਾਦੀ ਚ ਸਰ੍ਵੋਪਾਦਾਨਕਾਰਣਮ੍ ।
ਨਿਮਿਤ੍ਤਕਾਰਣਂ ਸਰ੍ਵਸਹਕਾਰ੍ਯਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੬੮ ॥

ਤਤ੍ਸਦ੍ਵ੍ਯਾਸਕਰਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਸ਼ੂਲਪ੍ਰੋਤਹਰਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਭੇਦਾਭੇਦੌ ਵੇਦਵਲ੍ਲੀਕਣ੍ਠਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਹਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੬੯ ॥

ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੀ ਚ ਭੇਦਾਭੇਦੋਭਯਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ।
ਅਚ੍ਛਸ੍ਫਟਿਕ ਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਸ੍ਮਾਵਲੇਪਨਃ ॥ ੭੦ ॥

ਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਵਿਸ਼੍ਣੁਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਰਾਗਃ ਪਿਙ੍ਗਜਟਾਧਰਃ ।
ਚਣ੍ਡਾਰ੍ਪਿਤਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ਧਾਤਾ ਧਾਤਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੧ ॥

ਕਲ੍ਪਾਤੀਤਃ ਕਲ੍ਪਭਸ੍ਮ ਚਾਗਸ੍ਤ੍ਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਨੁਕਲ੍ਪੋਪਕਲ੍ਪੌ ਚ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸ਼੍ਛੇਦਦੁਨ੍ਦੁਭਿਃ ॥ ੭੨ ॥

ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਪਾਦੋ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਟਨੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਕੇਸ਼ੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਟਨਃ ਪਞ੍ਚਰਾਵਣਘਾਤਕਃ ।
ਸਰ੍ਪਾਧੀਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਤਦ੍ਵਦਨਲਾਸੁਰਘਾਤਕਃ ॥ ੭੪ ॥

ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਨਾਲੀਦੂਰ੍ਵਾਵਤਂਸਕਃ ।
ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਨਰਦੈਤ੍ਯੇਸ਼ੋ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੇਸ਼ੋ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਚਰਾਚਰੇਸ਼ੋऽਨੁਪਦੋ ਮੂਰ੍ਤਿਚ੍ਛਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੌ ।
ਏਕਦ੍ਵਿਤ੍ਰਿਚਤੁਃ ਪਞ੍ਚਜਾਨਿਨੋ ਵਿਕ੍ਰਮਾਸ਼੍ਰਮਃ ॥ ੭੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਕਪਾਲਾਪ੍ਤਜਯਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ।
ਸਂਹਾਰਕਾਟ੍ਟਹਾਸੋऽਪਿ ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਃ ਸਸ਼੍ਟਿਕਦ੍ਵਾਙ੍ਮਨੋਯੁਤਃ ।
ਸਂਹਾਰਕਤ੍ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੋऽਪਿ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਤ੍ਪਾਣਿਪਾਦਵਾਨ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਭਙ੍ਗਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਸ਼ਙ੍ਖਪਦ੍ਮਨਿਧ੍ਯੋਰਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰੋ ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਦੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੭੯ ॥

ਭਕ੍ਤਾਪਰਾਧਸੋਢਾ ਚ ਵਿਕੀਰ੍ਣਜਟ ਈਰਿਤਃ ।
ਜਟਾਮਕੁਟਧਾਰੀਚ ਵਿਸ਼ਦਾਸ੍ਤ੍ਰੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੮੦ ॥

ਅਪਸ੍ਮਾਰੀਕਤਾਵਿਦ੍ਯਾਪਸ਼੍ਠਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸ੍ਥੌਲ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਯੁਵਾ ਨਿਤ੍ਯਯੁਵਾ ਵਦ੍ਧੋ ਨਿਤ੍ਯਵਦ੍ਧੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੮੧ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੁਤ੍ਪਾਟੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਸ੍ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਸਤ੍ਯੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ।
ਵਿਸ਼੍ਣੂਤ੍ਪਾਦਕ ਅਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਃ ਸਤ੍ਯਾਸਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਈਰਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਸ੍ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਸ਼੍ਚ ਮਣਿਪੂਰਕਃ ।
ਅਨਾਹਤੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧ੍ਯਾਜ੍ਞੇ ਤਥਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਬਿਲਂ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਵਰਾਭਯਕਰਸ਼੍ਸ਼ਾਸ੍ਤਪਿਤਾ ਤਾਰਕਮਾਰਕਃ ।
ਸਾਲੋਕ੍ਯਦਸ਼੍ਵ ਸਾਮੀਪ੍ਯਦਾਯੀ ਸਾਰੂਪ੍ਯਦਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੮੪ ॥

ਸਾਯੁਜ੍ਯਮੁਕ੍ਤਿਦਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਧਰਿਕਨ੍ਧਰਪਾਦੁਕਃ ।
ਨਿਕਤ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਧਾ ਚ ਸ਼ਾਕਿਨੀਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮੫ ॥

ਯੋਗਿਨੀਮੋਹਿਨੀਨਾਥੋ ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਥੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ।
ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯਜ੍ਞਹਵਿਰ੍ਭੁਗ੍ਯਜ੍ਵਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਾਪਾਪਹਰ੍ਤਾ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਪਾਪਹਾਰਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਪਾਪਹਰ੍ਤਾਚ ਵੇਦਾਗਮਪੁਰਾਣਕਤ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸ੍ਕਨ੍ਦੋਮਾਦੇਸ਼ਿਕੋऽਪ੍ਯਯਮ੍।
ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਗੁਰੁਸ੍ਤਥਾ ॥ ੮੮ ॥

ਤਥਾ ऋਸ਼ਿਗੁਰੁਸ੍ਸਰ੍ਵਗੁਰੁਰ੍ਦਸ਼ਦਿਗੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦਸ਼ਾਯੁਧਦਸ਼ਾਙ੍ਗੌ ਚ ਜ੍ਞਾਨਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਰੋਮੁਣ੍ਡਕਨ੍ਦੁਕਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਕ੍ਰਿਯਾਯੋਗਚਰ੍ਯਾਨਿਰਤੋਰਗਕੁਣ੍ਡਲੌ ॥ ੯੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਤਾਲਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਟਹਪ੍ਰੀਤਿਰਪ੍ਯਯਮ੍।
ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਾਪਹਰ੍ਤਾਚ ਕਙ੍ਕਪਤ੍ਰਧਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਾਦ੍ਯਰਤਸ੍ਤਦ੍ਵਦਰ੍ਕਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯੋऽਪ੍ਯਯਮ੍।
ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਸ੍ਯਮੁਕ੍ਤਵੀਰ੍ਯੋऽਪਿ ਦੇਵ੍ਯਗ੍ਗ੍ਰਕਤਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੯੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ਬਰੋ ਜ੍ਞਾਨਭੂਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਙ੍ਖਪ੍ਰਿਯੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੂਦਰਵਿਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਵੀਰ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੯੩ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪਿ ਲਿਙ੍ਗੋਦ੍ਭਵਸੁਖਾਸਨੌ ।
ਉਮਾਸਖਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਸ਼੍ਚਾਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸੋਮਾਸ੍ਕਨ੍ਦਸ੍ਤਥਾ ਚਕ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਚ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਕਃ ।
ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੯੫ ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨਸ਼੍ਚ ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕਾਮਾਰਿਃ ਕਾਲਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਜਲਨ੍ਧਰਾਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਨ੍ਤਾ ਚ ਵਿਸ਼ਭਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੯੬ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਸੁਨ੍ਦਰਸ਼ਰਭਮੂਰ੍ਤੀ ਚ ਤ੍ਰਿਪਾਦਪਿ ।
ਏਕਪਾਦੋ ਭੈਰਵਸ਼੍ਚ ਵਸ਼ਾਰੂਢਸ੍ਸਦਾਨਟਃ ॥ ੯੭ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰਸ਼੍ਸ਼ਣ੍ਣਵਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਮਪ੍ਯਯਮੀਰਿਤਃ ।
ਤਥਾ ਸਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਭੇਦਮੂਰਤਿਰਸ਼੍ਟਸ਼ਤਾਹ੍ਵਯਃ ॥ ੯੮ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਤਾਲਰਾਗਨਤ੍ਤੈਕਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਸ੍ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸਹਸ੍ਰਮੁਖ ਈਰਿਤਃ ॥ ੯੯ ॥

ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁ ਸ੍ਤਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਮੁਖ ਈਰਿਤਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਨਾਮਾਪਿ ਤਥਾ ਚਾਨਨ੍ਤਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਨਨ੍ਤਨਯਨਸ੍ਤਦ੍ਵਦਨਨ੍ਤਘ੍ਰਾਣਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਰੂਪ੍ਯਯਂ ਤਦ੍ਵਦਨਨ੍ਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਕਤ੍ਯਾਵਾਨਨਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨਵਾਨਯਮ੍ ।
ਅਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹ ਅਨਨ੍ਤੌਦਾਰ੍ਯਵਾਨਯਮ੍ ॥ ੧੦੨ ॥

ਤਥੈਵ ਪਥਿਵੀਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਥਿਵੀਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਪਥਿਵੀਧਾਰਕਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ਪਥਿਵ੍ਯਾਨ੍ਤਰ ਈਰਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪਥਿਵ੍ਯਤੀਤਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾਣ੍ਡਾਭਿਮਾਨ੍ਯਯਮ੍ ।
ਤਦਣ੍ਡਪੁਰੁਸ਼ਹਦਯਕਮਲੋऽਪਿ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ॥ ੧੦੪ ॥

ਤਦਣ੍ਡਭੁਵਨੇਸ਼ਾਨਃ ਤਚ੍ਛਕ੍ਤਿਧਰਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਆਧਾਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਨਨ੍ਤਾਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਭੁਵਨਪਤਿਰਪ੍ਯਯਮੀਰਿਤਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਥੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪਦ੍ਮਪਿਙ੍ਗਲੌ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਾਲਸ਼੍ਚ ਜਲਜਸ਼੍ਚੈਵ ਕ੍ਰੋਧੋऽਤਿਬਲ ਈਰਿਤਃ ।
ਧਨਦਸ਼੍ਚਾਤਿਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਭੁਵਨੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੦੭ ॥

ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਸ੍ਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਨਾਯਕੋऽਪਿ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ।
ਪਾਤਾਲਾਨ੍ਤੋऽਪਿ ਚੇਸ਼ਾਨੋ ਬਲਾਤਿਬਲਨਾਵੁਭੌ ॥ ੧੦੮ ॥

ਬਲਵਿਕਰਣਸ਼੍ਚਾਯਂ ਬਲੇਸ਼ੋऽਪਿ ਬਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਬਲਵਾਨ੍ਹਾਟਕੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਥਾ ਤਦ੍ਭੁਵਨੇਸ਼ਾਨਸ੍ਤਥੈਵਾਸ਼੍ਟਗਜੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਭੂਲੋਕੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧੦ ॥

ਮੇਰ੍ਵੀਸ਼ੋ ਮੇਰੁਸ਼ਿਖਰਰਾਜੋऽਵਨਿਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਸ਼੍ਚਾਸ਼੍ਟਕੁਲਪਰ੍ਵਤੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧੧ ॥

ਮਾਨਸੋਤ੍ਤਰਗਿਰਿ ਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋऽਪਿ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਲੋਕਸ਼੍ਚਕ੍ਰਵਾਲਗਿਰਿਵਾਸਵਿਰਾਮਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਧਰ੍ਮੋ ਵਿਵਿਧਧਾਮਾ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਲਸ਼੍ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਤਥਾ ਕਨਕਰੋਮਾ ਚ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ ਕੇਤੁਮਾਨਪਿ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵਿਰੋਚਨੋ ਹਰਿਚ੍ਛਾਯੋ ਰਕ੍ਤਚ੍ਛਾਯਸ਼੍ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਮਹਾਨ੍ਧਕਾਰਨਾਥੋऽਪਿ ਅਣ੍ਡਭਿਤ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੧੪ ॥

ਪ੍ਰਾਚੀਵਜ੍ਰੀਸ਼੍ਵਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਪ੍ਰਾਚੀਸ਼ੋऽਪਿ ਗਦ੍ਯਤੇ ।
ਅਗ੍ਨੀਸ਼੍ਵਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ਼੍ਚ ਦਿਗੀਸ਼ੋ ਧਰ੍ਮਰਾਡਪਿ ॥ ੧੧੫ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ਼ਾਪਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਨ੍ਨਿਰਤੀਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਸ਼ਾਪਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਵਰੁਣੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤਥੋਦਕ੍ਪਸ਼੍ਚਿਮੇਸ਼ੋऽਪਿ ਵਾਯ੍ਵੀਸ਼ੋऽਪਿ ਤਥੋਚ੍ਯਤੇ ।
ਤਥੈਵੋਤ੍ਤਰਦਿਙ੍ਨਾਥਃ ਕੁਬੇਰੇਸ਼ੋऽਪਿ ਚੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧੭ ॥

ਤਥੈਵੋਤ੍ਤਰਪੂਰ੍ਵੇਸ਼ ਈਸ਼ਾਨੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੀਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਾਥੋऽਪਿ ਮਹਾਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਭੁਵਰ੍ਲੋਕੇਸ਼ਸ਼ਮ੍ਭੂਗ੍ਰਾਸ੍ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਨਾਯਕਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੁਦ੍ਰੋ ਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਤਥਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਹਾਦੇਵੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਗ੍ਰਹਲੋਕੇਸ਼ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵੇਸ਼ਾਵੁਭਾਵਪਿ ।
ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰੇਸ਼ੋऽਯਂ ਕਿਨ੍ਨਰੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੨੧ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਚਾਰਣਨਾਥੋऽਪਿ ਸ੍ਵਰ੍ਲੋਕੇਸ਼ੋऽਪਿ ਸ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਭੀਮਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਰ੍ਲੋਕਨਾਥਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਾਭਵਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਜਨਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰੋ ਜ੍ਞਾਨਪਾਦੋ ਜਨਨਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਤਿਪਿਙ੍ਗਲ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯੋ ਭੌਤਿਕਸ਼੍ਚ ਸ਼ਤੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੨੩ ॥

ਤਪੋਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਪ੍ਤੋ ਮਹਾਦੇਵੋऽਪਿ ਸ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਸਤ੍ਯਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਾਨੋऽਪਿ ਚੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੨੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਪਵੀਸ਼ੌ ਸ਼ਿਵਲੋਕਃ ਪਰਸ਼੍ਸ਼ਿਵਃ ।
ਅਣ੍ਡਾਨ੍ਤੇਸ਼ੋ ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਰਣ੍ਡਪਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁਵੇਗੋऽਪਿ ਸੁਪਾਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਤੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਹ੍ਵਯਾਤ੍ਮਕਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਤੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੨੬ ॥

ਮਹਾਸਂਹਾਰਕਸ੍ਤਦ੍ਵਨ੍ਮਹਾਕਾਲੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਮਹਾਨਿਰਤਿਰਪ੍ਯੇਵ ਮਹਾਵਰੁਣ ਇਤ੍ਯਪਿ ॥ ੧੨੭ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਮਹਾਂਸ੍ਤਦ੍ਵਚ੍ਛਤਰੁਦ੍ਰੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲਵੀਰਭਦ੍ਰੌ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਅਬ੍ਭੁਵਨੇਸ਼ੋऽਪਿ ਤਥਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਥੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ਼ੋ ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਭਾਵੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੨੯ ॥

ਤਥੈਵ ਡਿਣ੍ਡੀਵਲ੍ਮੀਕਨਾਥੌ ਪੁਸ਼੍ਕਰਨਾਯਕਃ ।
ਮਣ੍ਡੀਸ਼ਭਾਰਭੂਤੇਸ਼ੌ ਬਿਲਾਲਕਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੧੩੦ ॥

ਤੇਜੋਮਣ੍ਡਲਨਾਥੋऽਪਿ ਤੇਜੋਮਣ੍ਡਲਮੂਰ੍ਤਿਪਃ ।
ਤੇਜੋਮਣ੍ਡਲਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਿਵੋऽਗ੍ਨਿਰਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵਾਯੁਮਣ੍ਡਲਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁਮਣ੍ਡਲਧਾਰਕਃ ।
ਵਾਯੁਮਣ੍ਡਲਨਾਥਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁਮਣ੍ਡਲਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮਹਾਵਾਯੁਸੁਵੇਗੋऽਯਮਾਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਧਰਸ੍ਤਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰਪਿ ਸਂਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਾਤੀਤਸ੍ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ।
ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਂਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਮਣ੍ਡਲਪਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਰ੍ਵਮਹਾਭਵੌ ।
ਮਹਾਪਸ਼ੁਪੀਤਸ਼੍ਚਾਪਿ ਮਹਾਭੀਮੋ ਮਹਾਹਰਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕਰ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਸ੍ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਲਭੁਵਃ ਪਤਿਃ ਪਤਿਃ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਸਰਸ੍ਵਤੀਨਾਥਃ ਕ੍ਰਿਯਾ ( ਸ਼੍ਰਿਯਾ) ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕ੍ਰਿਯੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਰਿਯਾਮਿਤ੍ਰਃ ਕ੍ਰਿਯਾਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਤਿਃ ਪਤਿਃ ।
ਜ੍ਞਾਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਃ ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਭੂਮਿਦੇਵਦਿਸ਼੍ਸ਼ਿਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਣੋऽਪਿ ਚ ਵਹ੍ਨਿਪਃ ।
ਵਾਤੇਸ਼ੋ ਵਿਵਿਧਾਵਿਸ਼੍ਟਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਾਬੁਭਾਵਪਿ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਿਸ਼ਯਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਾਸਾਦਬਲਭਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸੂਕ੍ਮੇਸ਼ੋ ਮਾਨਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ੋ ਬੁਦ੍ਧਿਚਿਤ੍ਤਮਨਃ ਪਤਿਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਾਪਿ ਗੁਣਮਣ੍ਡਲਨਾਯਕਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸਂਵਰ੍ਤਸ੍ਤਾਮਸਗੁਣਪਤਿਸ੍ਤਦ੍ਭੁਵਨਾਧਿਪਃ ।
ਏਕਵੀਰਃ ਕਤਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸੀ ਸਰ੍ਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਮਗਾਨੁਗ੍ਰਹਦਸ੍ਸਸਾਕ੍ਸ਼ੀਕੋ ਗੁਣਾਧਿਪਃ ।
ਕਾਕ੍ਸ਼ੀਕਸ਼੍ਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਃ ਕਤਸ਼੍ਚ ਕਤਭੈਰਵਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਦੇਵੋऽਯਂ ਸਰਾਜਸਗੁਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਰਾਜਸਗੁਣਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੪੩ ॥

ਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਘਾਤਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਰੂਪੀ ਨਿਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਉਨ੍ਮੇਸ਼ ਇਤਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੪੪ ॥

ਪ੍ਰਕਤੀਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ੋऽਯਂ ਤਨ੍ਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ।
ਸ਼ੁਭਰਾਮਸ਼ੁਭਭੀਮਸ਼ੁਦ੍ਧੋਗ੍ਰਸ਼ੁਦ੍ਧਭਵ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼ਰ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧੈਕਵੀਰਾਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਪੁਰੁਸ਼ਸ਼ੁਭਗਨ੍ਧਜਨਿਰਹਿਤਹਰੀਸ਼ਨਾਗਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਾਃ ।
ਨਾਗਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨੇਸ਼ ਅਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਕਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਰੂਪਾਙ੍ਗਮਨੋਨ੍ਮਨਮਹਾਵੀਰਸ੍ਵਰੂਪਕਾਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਬਹੁਵੀਰਸ਼੍ਚ ਬਲਮੇਧਾਦਿਚੇਤਨਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਯਤਿਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ੋ ਨਿਯਤਿਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵਸ਼੍ਚ ਵਜ੍ਰੀ ਚ ਵਿਧਾਤਾऽਭ੍ਰਮਣਿਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕਲਵਿਕਰਣਸ਼੍ਚੈਵ ਬਲਵਿਕਰਣਸ੍ਤਥਾ ।
ਬਲਪ੍ਰਮਥਨਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਭੂਤਦਮਸ਼੍ਚ ਸਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ੋ ਵਿਦ੍ਯਾਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ।
ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਾਦੇਵੇਸ਼ ਇਤ੍ਯਪਿ ॥ ੧੫੦ ॥

ਕਲਾਮਣ੍ਡਲੇਸ਼ਸ਼੍ਵ ਕਲਾਮਣ੍ਡਲਭੁਵਨਪਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਮਤਸ਼੍ਚ ਸਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸ਼ੁਚਿਵਰ੍ਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ੋਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਮਾਯਾਤਨ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੋ ਮਾਯਾਭੁਵਨੇਸ਼ਸ੍ਸੁਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਵਿਦ੍ਯੋਤਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਬੀਜੋ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਸ਼੍ਚ ਗੋਪਤਿਃ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਚ ਅਨਨ੍ਤੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਂਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਵਿਦ੍ਯਾਭੁਵਨਨਾਯਕਃ ।
ਵਾਮੇਸ਼ਸਰ੍ਵਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੇਸ਼ੌ ਰੌਦ੍ਰੀਕਾਲੇਸ਼੍ਵਰਾਵੁਭੌ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕਲਵਿਕਰਣੀਕਸ਼੍ਚ ਬਲਵਿਕਰਣੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਬਲਪ੍ਰਮਥਿਨੀਸ਼ੋऽਪਿ ਸਰ੍ਵਭੂਤਦਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਮਨੋਨ੍ਮਨੇਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਥੈਵ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਹਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਤਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਵੁਭੌ ॥ ੧੫੬ ॥

ਸਦਾਸ਼ਿਵਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਨਾਯਕਃ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਧਰ੍ਮੇਸ਼ਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਇਤਿ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਅਣੁਸਦਾਸ਼ਿਵੋऽਪ੍ਯੇਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਭੁਵਨੇਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੫੮ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਨਿਵਤ੍ਤੀਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠੇਸ਼ੋ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਨਾਯਕਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦ੍ਵਦਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਰਯਸਮਾਹ੍ਵਯਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਯੋਜਨੀਯਸ਼੍ਚ ਯੋਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੋਜਨਾਤੀਤਨਾਯਕਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਭੇਦਨਿਰੋਧੀਸ਼ੌ ਇਨ੍ਧਨੀਰੇਚਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਰੌਦ੍ਰੀਸ਼ਜ੍ਞਾਨਬੋਧੇਸ਼ੌ ਤਮੋਪਹ ਇਤਿ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਨਾਦਤਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦ੍ਵਨ੍ਨਾਦਾਖ੍ਯਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਇਨ੍ਧਿਕੇਸ਼ੋ ਦੀਪਿਕੇਸ਼ੋ ਮੋਚਿਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਂਸ੍ਮਤਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਮਿਨੀਸ਼ੋऽਪਿ ਇਡਾਨਾਥੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨੇਸ਼ਃ ਪਿਙ੍ਗਲੇਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪੀਸ਼ਃ ਪਞ੍ਚਬੀਜੇਸ਼੍ਵਰੋऽਪ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਅਮਤੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਸ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪਃ ।
ਮਤੇਸ਼ਸ਼੍ਚਾਮਤੇਸ਼ੋऽਪਿ ਵ੍ਯਾਪਿਨੀਸ਼ੋऽਪਿ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੬੫ ॥

ਪਰਨਾਦੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵ੍ਯੋਮ ਵ੍ਯੋਮਰੂਪੀ ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਅਨਾਸ਼੍ਰਿਤੋऽਪ੍ਯਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਅਨਾਦਸ਼੍ਚ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਉਨ੍ਮਨੀਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਧਾਰਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤੀਤਃ ਪਦਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਦੇਸ਼ਃ ਪਦਧਾਰਕਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਪਦਾਤੀਤੋऽਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਅਕ੍ਸ਼ਰੇਸ਼ੋऽਕ੍ਸ਼ਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕਲਾਤੀਤਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਓਙ੍ਕਾਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੧੬੮ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰੇਸ਼ਸ਼੍ਚਤਥਾ ਓਙ੍ਕਾਰਾਸਨ ਈਰਿਤਃ ।
ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਦਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਸ਼੍ਚ ਸਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਸ਼੍ਚ ਸਃ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ਼ਿਵਸਾਦਾਖ੍ਯ ਈਰਿਤਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਅਮੂਰ੍ਤਿਸਾਦਾਰਵ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਮੂਰ੍ਤਿਸਾਦਾਰਵ੍ਯ ਈਰਿਤਃ ।
ਕਰ੍ਤਸਾਦਾਖ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਕਰ੍ਮਸਾਦਾਖ੍ਯ ਈਰਿਤਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਾਰਕਸ੍ਸਰ੍ਵਹਾਰਕਃ ।
ਤਿਰੋਭਾਵਕਦਪ੍ਯੇਸ਼ ਸਰ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਾਹਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨੋऽਚਞ੍ਚਲਸ਼੍ਚ ਵਿਮਲੋऽਨਲ ਈਰਿਤਃ ।
ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪੀ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਕ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਕਤ੍ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਤਥਾਦ੍ਵੈਤਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਦ੍ਵੈਤਕਾਵੁਭੌ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣੋ ਲਿਙ੍ਗਰੂਪੋ ਮਹਾਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸੂਤਃ –
ਏਵਮਾਖ੍ਯਾਤਮਧੁਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋਤ੍ਤਮਾਃ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਨਾਮਾਨਿ ਗਿਰਿਜਾਪਤੇਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਮ੍ਭੁਨਾਮਾਨਿ ਪਵਿਤ੍ਰਾਣਿ ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਰੁਦ੍ਰ ਏਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸ ਧਨ੍ਯਸ੍ਸ ਕੁਲੀਨਸ਼੍ਚ ਸ ਪੂਜ੍ਯਸ੍ਸ ਮਹਤ੍ਤਰਃ ।
ਤਸ੍ਯੈਵ ਚ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤਸ੍ਯੈਵ ਚ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੭੭ ॥

ਸ ਸ਼ਕ੍ਤਾਨਪਿ ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਵਿਭੀਸ਼ਯਤਿ ਰੁਦ੍ਰਵਤ੍ ।
ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਪੁਤ੍ਰਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਚ ਮਹਦ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੭੮ ॥

ਆਰੋਗ੍ਯਕਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਰੋਗ੍ਯਮਵ੍ਯਾਧਿਦਢਗਾਤ੍ਰਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਧਾਰਯੇਦ੍ਯੋऽਸੌ ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਸਦਾ ॥ ੧੭੯ ॥

ਰਾਜਦ੍ਵਾਰੇ ਚ ਸਦਸਿ ਸ ਵਸ਼ੀਕੁਰੁਤੇ ਜਨਾਨ੍ ।
ਨ ਚ ਹਿਂਸਨ੍ਤਿ ਸਰ੍ਪਾਦ੍ਯਾ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾ ਨ ਪਿਸ਼ਾਚਕਾਃ ॥

ਕਿਂ ਪੁਨਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਸ੍ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨ੍ ਲਭੇਦਯਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯਖਣ੍ਡੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਣ੍ਡੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Skanda Mahapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top