Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Saurapurana Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Saurapurana in Punjabi:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀಸೌರಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥

ಋಷಯ ಊಚು –
ಸುದರ್ಶನಾಖ್ಯಂ ಯಚ್ಚಕ್ರಂ ಲಬ್ಧವಾಂಸ್ತತ್ಕಥಂ ಹರಿಃ ।
ಮಹಾದೇವಾದ್ಭಗವತಃ ಸತ್ತ ತದ್ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 1 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ದೇವಾಸುರಾಣಾಮಭವತ್ಸಂಗ್ರಾಮೋಽದ್ಭುತದರ್ಶನಃ ।
ದೇವಾ ವಿನಿರ್ಜಿತಾ ದೈತ್ಯೈರ್ವಿಷ್ಣುಂ ಶರಣಮಾಗತಾಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ತುತ್ವಾ ತಂ ವಿವಿಧೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಭಯಭೀತಾಶ್ಚ ತೇ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷತಾಂಗಾಃ ಕ್ಲೇಶಿತಾ ಭೃಶಮ್ ॥ 3 ॥

ತಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಾಹ ಭಗವಾನ್ದೇವದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಕಿಮರ್ಥಮಾಗತಾ ದೇವಾ ವಕ್ತುಮರ್ಹಥ ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ॥ 4 ॥

ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರೇರ್ದೇವಾಃ ಪ್ರಣಮ್ಯೋಚುಃ ಸುರೋತ್ತಮಾಃ ।
ನಿರ್ಜಿತಾ ದಾನವೈಃ ಸರ್ವೇ ಶರಣಂ ತ್ವಾಮಿಹಾಽಽಗತಾಃ ॥ 5 ॥

ಗತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಹನ್ತುಮರ್ಹಸಿ ತಾಞ್ಶೀಘ್ರಮವಧ್ಯಾನ್ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣ ॥ 6 ॥

ಜಾಲನ್ಧರವಧಾರ್ಥಾಯ ಯಚ್ಚಕ್ರಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಃ ।
ಮಹಾದೇವವರಾಲ್ಲಬ್ಧಂ ಜಹಿ ತೇನ ಮಹಾಬಲಾನ್ ॥ 7 ॥

ತೇಷಾಂ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಗವಾನ್ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣಃ ।
ಅಹಂ ದೇವಾಸ್ತಥಾ ನೂನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಸುವ್ರತಾಃ ॥ 8 ॥

ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತಂ ಗತ್ವಾ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಮ್ ।
ಲಿಂಗಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ನಾಪ್ಯ ಗನ್ಧೋದಕೈಃ ಶುಭೈಃ ॥ 9 ॥

ತ್ವರಿತಾಖ್ಯೇನ ರುದ್ರೇಣ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ತತೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 10 ॥

ಪ್ರತಿನಾಮ ಚ ಪದ್ಮಾನಿ ತೈರಿಷ್ಟ್ವಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್ ।
ಭವಾದ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮುಪಚಕ್ರಮೇ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ –
ಭವಃ ಶಿವೋ ಹರೋ ರುದ್ರಃ ಪುಷ್ಕಲೋ ಮುಗ್ಧಲೋಚನಃ ।
ಅಗ್ರಗಣ್ಯಃ ಸದಾಚಾರಃ ಸರ್ವಃ ಶಮ್ಭುರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಈಶ್ವರಃ ಸ್ಥಾಣುರೀಶಾನಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ವರೀಯಾನ್ವರದೋ ವನ್ದ್ಯಃ ಶಂಕರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ಗಂಗಾಧರಃ ಶೂಲಧರಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೇವಾದಿರ್ಗಿರಿಧನ್ವಾ ಜಟಾಧರಃ ॥ 14 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ವೇಧಾ ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರಃ ।
ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಃ ಕಪಾಲೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 15 ॥

ಧ್ಯಾನಾಹಾರೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಗೌರೀಭರ್ತಾ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನಃ ॥ 16 ॥

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞೋ ದೇವದೇವಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ವಾಮದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪಟುಃ ಪರಿವೃಢೋ ದೃಢಃ ॥ 17 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಾಗೀಶಃ ಶ್ರುತಿಮನ್ತ್ರಗಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಣವಸಂವಾದೀ ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷವಾಹನಃ ॥ 18 ॥

ಈಶಃ ಪಿನಾಕೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಚಿತ್ರವೇಷಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ।
ಮನೋಮಯೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸ್ಥಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧೂರ್ಜಟೀ ॥ 19 ॥

ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಸುಭಗಃ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಃ ।
ನಾಗಚೂಡಃ ಸುಚಕ್ಷುಷ್ಯೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಪುರಶಾಸನಃ ॥ 20 ॥

ದೃಗಾಯುಧಃ ಸ್ಕನ್ದಗುರುಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾಯಣಃ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನೋ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಜಾಧವಃ ॥ 21 ॥

ಕುಬೇರಬನ್ಧುಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಲೋಕವನ್ದ್ಯೋತ್ತಮೋ ಮೃದುಃ ।
ಸಾಮಾನ್ಯೋ ದೇವಕೋ ದಂಡೀ ನೀಲಕಂಠಃ ಪರಶ್ವಧೀಃ ॥ 22 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಮಹಾವ್ಯಾಧಃ ಸುರೇಶಃ ಸೂರ್ಯತಾಪನಃ ।
ಧರ್ಮಧಾಮಾ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಭಗವಾನ್ಭಗನೇತ್ರಹಾ ॥ 23 ॥

ಉಗ್ರಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ದಾತಾ ದಯಾಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಾಮಶಾಸನಃ ॥ 24
ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಸ್ತಿಷ್ಯಃ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಭೂತಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹೌಷಧಿಃ ॥ 25 ॥

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ।
ನೀತಿಃ ಸುನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸೋಮಃ ಸೋಮರತಃ ಸುಧೀಃ ॥ 25 ॥

ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹಾನೀತಿರ್ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಅಜಾತಶತ್ರುರಾಲೋಕ್ಯಃ ಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ॥ 27 ॥

ಲೋಕಕಾರೋ ವೇದಕಾರಃ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಸನಾತನಃ ।
ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿರ್ವಿಲೋಚನಃ ॥ 28 ॥

ಪಿನಾಕಪಾಣಿರ್ಭೂದೇವಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸುಧಾ ।
ಧಾತ್ರೀಧಾಮಾ ಧಾಮಕರಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಗೋಚರಃ ॥ 29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೃಗ್ವಿಶ್ವಸೃಕ್ಸರ್ಗಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಕವಿಃ ।
ಶಾಖೋ ವಿಶಾಖೋ ಗೋಶಾಖಃ ಶಿವೋ ಭಿಷಗನುತ್ತಮಃ ॥ 30 ॥

ಗಂಗಾಪ್ಲವೋದಕೋ ಭವ್ಯಃ ಪುಷ್ಕಲಃ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಿಃ ॥ 31 ॥

ಸಗಣೋ ಗಣಕಾಯಶ್ಚ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ।
ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಕಾಲೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 32 ॥

ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಕಾಮೀ ಕಾನ್ತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಸಮಾವೃತ್ತೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಪುಂಜಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 33 ॥

ಅಕಲ್ಮಷಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾವಾಸೋ ದುರಾಸದಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ॥ 34 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಃ ಸುತನ್ತುಸ್ತನ್ತುವರ್ಧನಃ ।
ಶುಭಾಂಗೋ ಯೋಗಸಾರಂಗೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 35 ॥

ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರೋ ಮೇರುಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಸ್ತರಣಿರ್ಮರೀಚಿರ್ಮಹಿಮಾಲಯಃ ॥ 36 ॥

ಮಹಾಹ್ರದೋ ಮಹಾಗರ್ತಃ ಸಿದ್ಧವೃನ್ದಾರವನ್ದಿತಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರೋ ವ್ಯಾಲೀ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 37 ॥

ಅಮೃತಾತ್ಮಾಽಮೃತವಪುಃ ಪಂಚಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಪಾರಿಜಾತಃ ಪರಾಪರಃ ॥ 38 ॥

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಶೂರೋ ವಾಗ್ಮಾಯೈಕನಿಧಿರ್ನಿಧಿಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುರ್ವರ್ಣೀ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 39 ॥

ಆಶ್ರಮಃ ಕ್ಷಪಣಃ ಕ್ಷಾಮೋ ಜ್ಞಾನವಾನಚಲಶ್ಚಲಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ॥ 40 ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗುಣರಾಶಿರ್ಗುಣಾಕರಃ ।
ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಾನನ್ದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ॥ 41 ॥

ಅವಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶಾರದಃ ।
ವೀತರಾಗೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತವಾಹನಃ ॥ 42 ॥

ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನೋ ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 43 ॥

ತಪಸ್ವೀ ತಾರಕೋ ಧೀಮಾನ್ಪ್ರಧಾನಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಲೋಕಪಾಲೋಽನ್ತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಕಲ್ಪಾದಿಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 44
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ನಿಯಮೋ ನಿಯಮಾಶ್ರಯಃ ।
ರಾಹುಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿಃ ಕೇತುರ್ವಿರಾಮೋ ವಿದ್ರುಮಚ್ಛವಿಃ ॥ 45 ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋಽನಘಃ ।
ಅದ್ರಿದ್ರೋಣಿಕೃತಸ್ಥಾನಃ ಪವನಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 46 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಾಚಲಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಂಗಽಲ್ಯೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘತಪಾಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 47 ॥

ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಲಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ॥ 48 ॥

ಅಜಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾರೇತಾ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಯೋಗೀ ಯೋಗೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತಃ ॥ 49 ॥

ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಹರಃ ।
ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾನ್ತೋ ಬಾಣಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 50 ॥

ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿನ್ಮುನಿಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಲೋಕನೇತಾ ದುರಾಧರಃ ॥ 51 ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯಃ ಸರ್ವಾವಾಸಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ ।
ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಚಲಃ ॥ 52 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಭೂತಚಾರೀ ಪುರನ್ದರಃ ।
ನಿಶಾಚರಃ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 53 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕರೋ ಮತಃ ।
ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮಾಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾಽಭಯೋದ್ಭವಃ ॥ 54 ॥

ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರೋ ನರ್ತಕಃ ಸರ್ವನಾಯಕಃ ।
ನಿತ್ಯಘಂಟಾಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ ॥ 55 ॥

ಋದ್ಧಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸಂಗ್ರಾಮಃ ಶಾರದಪ್ಲವಃ ।
ಯುಗಾದಿಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ವೃಷವಾಹನಃ ॥ 56 ॥

ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶರಭಃ ಸರಭೋ ಧನುಃ ।
ಅಪಾಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಂ ವಿಜಯೋ ಜಯಕಾಲವಿತ್ ॥ 57 ॥

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋ ಹರಿಃ ।
ವಿಮೋಚನಂ ಸುರಗಣೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ ॥ 58 ॥

ಬಾಲರೂಪೋ ಬಲೋನ್ಮಾಯೀ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ ।
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಬನ್ಧಪ್ರಮೋಚನಃ ॥ 59 ॥

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಜನದಾದಿಜಃ ।
ದುನ್ದುಭೋ ಲಲಿತೋ ವಿಶ್ವೋ ಭವಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 60 ॥

ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯೋ ರಾಮೋ ರಾಜಚೂಡಾಮಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ವೀರೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ವೀರಾಸನವಿಧಿರ್ವಿರಾಟ್ ॥ 61 ॥

ವೀರಚೂಡಾಮಣಿಹರ್ತಾ ತೀವ್ರಾನನ್ದೋ ನದೀಧರಃ ।
ಆತ್ಮಾಧಾರಸ್ತ್ರಿಶೂಲಾಂಕಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಶಿವಾಶ್ರಯಃ ॥ 62 ॥

ಬಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮಹಾಚಾರಸ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ವಾರಿಧಿಃ ಖಗಃ ।
ಅಭಿರಾಮಃ ಸುಶರಣ್ಯಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಧಾಪತಿಃ ॥ 63 ॥

ಮಧುಮಾನ್ಕೌಶಿಕೋ ಗೋಮಾನ್ವಿರಾಮಃ ಸರ್ವಸಾಧನಃ ।
ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇಹಃ ಸಾರಃ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಭೃತ್ ॥ 64 ॥

ಅಮೋಘದಂಡೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಹಿರಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೀ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಪದೋ ಹಂಸಃ ಶಬರೋ ವ್ಯಾಘ್ರಕೋಽನಲಃ ॥ 65 ॥

ರುಚಿರ್ವರರುಚಿರ್ವನ್ದ್ಯೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಹರ್ಪತಿಃ ।
ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಶಾಸ್ತಾ ವೈವಸ್ವತೋಽರ್ಜುನಃ ॥ 66 ॥

ಮುಕ್ತಿರುನ್ನತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಶಾನ್ತರಾಮಃ ಪುರಂಜಯಃ ।
ಕೈಲಾಸಪತಿಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ॥ 67 ॥

ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಽನಿವಾರಿತಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 68 ॥

ದೂರಶ್ರವಾ ವಿಶ್ವಸಹೋ ಧ್ಯೇಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ।
ಉತ್ತಾರಕೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಃಸಹೋಽಭಯಃ ॥ 69 ॥

ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಿರೀಟೀ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ।
ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದೀ ॥ 70 ॥

ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿಃ ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ನೀತಿಮಾನಥ ।
ವಸಿಷ್ಠಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಭಾನುರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 71 ॥

ಪ್ರಣವಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಧನುಃ ।
ಜನ್ಮಾಧಿಪೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ॥ 72 ॥

ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ವಿಭೂತಿರ್ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ।
ಋಷಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ವಿಷ್ಣುರ್ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ॥ 73 ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾನ್ತೋಽಮೋಘವಿಕ್ರಮಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ದುರ್ಭರಃ ಸೇನೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ॥ 74 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವತೋ ವಿಮಲೋದಯಃ ।
ಆತ್ಮಯೋನಿರನಾದ್ಯನ್ತಃ ಪಟ್ತ್ರಿಂಶೋ ಲೋಕಭೃತ್ಕವಿಃ ॥ 75 ॥

ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿಶ್ವಾವಾಸಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಶಿಶುರ್ಗಿರಿರತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸುಷೇಣಃ ಸುರಶತ್ರುಹಾ ॥ 76 ॥

ಅಮೇಯೋಽರಿಷ್ಟಮಥನೋ ಮುಕುನ್ದೋ ವಿಗತಜ್ವರಃ ।
ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನುಜ್ಯೋತಿರಚಲಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 77 ॥

ಪಿಂಗಲಃ ಕಪಿಲಶ್ಮಶ್ರುಃ ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ವೀರೋತ್ಪತ್ತಿರುಪಪ್ಲವೀ ॥ 78 ॥

ಭಗೋ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿತ್ಯೋ ಯೋಗಾಚಾರೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಸದ್ಯೋಗೀ ಸದಸನ್ಮಯಃ ॥ 79 ॥

ನಕ್ಷತ್ರಮಾರ್ಲಾ ನಾಕೇಶಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಷಡಾಶ್ರಯಃ ।
ಪವಿತ್ರಪಾದಃ ಪಾಪಾರಿರ್ಮಣಿಪೂರೋ ನಭೋಗತಿಃ ॥ 80 ॥

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಾಸೀನಃ ಶುಕ್ರಾಶಾನೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ।
ತುಷ್ಟೋ ಗೃಹಪತಿಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮರ್ಥೋಽನರ್ಥಶಾಸನಃ ॥ 81 ॥

ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರಕ್ಷಯ್ಯಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ॥

ಬೃಹದ್ಭುಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ಧನಾಗಮಃ ॥ 82 ॥

ಜಗದ್ಧಿತೈಷೀ ಸುಗತಃ ಕುಮಾರಃ ಕುಶಲಾಗಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನುಪೇನ್ದ್ರಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ॥ 83 ॥

ಅರೋಗಸ್ತಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ದ್ವಿಜೇಶ್ವರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಸುಬುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿರನುತ್ತಮಃ ॥ 84
ಮಾತಾಮಹೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಮನಸ್ವೀ ನಾಗಹಾರಧೃಕ್ ।
ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹೋಽಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ ॥

ನಿರಾವರಣವಿಜ್ಞಾನೋ ವಿರಂಚೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ।
ಆತ್ಮಭೂರನಿರುದ್ಧೋಽತ್ರಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 86 ॥

ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೀರಶ್ಚನ್ದ್ರಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ವ್ಯಾಲಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 87 ॥

ಅಲಕರಿಷ್ಣುರಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಃ ।
ಆಶುಃ ಸಪ್ತಪತಿರ್ವೇಗೀ ಪ್ಲವನಃ ಶಿಖಿಸಾರಥಿಃ ॥ 88 ॥

ಅಸನ್ತುಷ್ಟೋಽತಿಥಿಃ ಶುಕ್ತಃ ಪ್ರಮಾಥೀ ಪಾಪಶಾಸನಃ ।
ವಸುಶ್ರವಾಃ ಕವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರತಪ್ತೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ ॥ 89 ॥

ಜಯೋ ಜರಾರಿಶಮನೋ ಲೋಹಿತಾಶ್ವಸ್ತನೂನಪಾತ್ ।
ಪೃಷದಶ್ವೋ ನಭೋಯೋನಿಃ ಸುಪ್ರತೀಕಸ್ತಮಿಸ್ರಹಾ ॥ 90 ॥

ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋ ಮೇಘಃ ಪಕ್ಷಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ।
ಸುಖೀ ನೀಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಸುರಭಿಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ ॥ 91 ॥

ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ನಭಸ್ಯೋ ಬೀಜವಾಹನಃ ।
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 92 ॥

ಜಮದಗ್ನಿರ್ಜಲನಿಧಿರ್ವಿಪಾಕೋ ವಿಶ್ವಕಾರಕಃ ।
ಅಧರೋಽನುತ್ತರೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾಲಯಃ ॥ 93 ॥

ಶೈಲೋ ನಾಮ ತರುರ್ದಾಹೋ ದಾನವಾರಿರರಿನ್ದಮಃ ।
ಚಾಮುಂಡೀ ಜನಕಶ್ಚಾರುರ್ನಿಃಶಲ್ಯೋ ಲೋಕಶಲ್ಯಹೃತ್ ॥ 94 ॥

ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರಶ್ಚತ್ವರಪ್ರಿಯಃ ।
ಆಮ್ನಾಯೋಽಥ ಸಮಾಮ್ನಾಯರತೀರ್ಥದೇವಃ ಶಿವಾಲಯಃ ॥ 95 ॥

ವಜ್ರರೂಪೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸರ್ವರೂಪಶ್ಚರಾಚರಃ ।
ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಹಕೋ ನ್ಯಾಯೋ ನ್ಯಾಯಗಮ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 96 ॥

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತೋ ದಂಡೀ ದಾನ್ತೋ ಗುಣೋತ್ತರಃ ॥ 97 ॥

ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೋಽಥ ಹರ್ಯಶ್ವೋ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಧೃಕ್ ॥ 98 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾವರಃ ಪರಂ ಫಲಮ್ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವಗರ್ಭೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 99 ॥

ಯಜ್ಞಭುಗ್ವರದೋ ದೇವೋ ವರೇಶಶ್ಚ ಮಹಾಸ್ವನಃ ।
ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವಃ ಶಂಕರೋ ಲೋಕಸಮ್ಭವಃ ॥ 100 ॥

ಸರ್ವವೇದಮಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾಸತ್ಯಸಮ್ಭವಃ ।
ದೇವಾಧಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ ॥ 101 ॥

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ದೇವಾಸುರಾಣಾಂ ವರದೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 102 ॥

ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಮಹಾಶ್ರಯಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವಾನಾಮಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 103 ॥

ಈಡ್ಯೋಽನೀಶಃ ಸುರವ್ಯಾಪ್ತೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದಿವಾಕರಃ ।
ವಿಬುಧಾಗ್ರವರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 104 ॥

ಶಿವಧ್ಯಾನರತಃ ಶ್ರೀಮಾಞ್ಶಿಖೀ ಶ್ರೀಪರ್ವತಪ್ರಿಯಃ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಟಮ್ಭೀ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನೀ ನಿಶಾಕರಃ ॥ 105 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನಾಧಿಪಃ ।
ನನ್ದೀ ನನ್ದೀಶ್ವರೋ ನಗ್ನೋ ನಗ್ನವ್ರತಧರಃ ಶುಚಿಃ ॥ 106 ॥

ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾವಹಃ ।
ಸ್ವವಶಃ ಸ್ವರ್ಗತಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸರ್ಗಃ ಸ್ವರಮಯಃ ಸ್ವನಃ ॥ 107 ॥

ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮವರ್ಧನಃ ।
ದಮ್ಭೋಽದಮ್ಭೋ ಮಹಾದಮ್ಭಃ ಸರ್ವೇಭೂತಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 108 ॥

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಸ್ತಿಷ್ಯಃ ಸೇತುರಪ್ರತಿಮಾಕೃತಿಃ ।
ಲೋಕೋತ್ತರಃ ಸ್ಫುತಾಲೋಕಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 109 ॥

ಅನ್ಧಕಾರಿರ್ಮಖದ್ವೇಷೀ ವಿಷ್ಣುಕನ್ಧರಪಾತನಃ ।
ವೀತದೋಷೋಽಕ್ಷಯಗುಣೋಽನ್ತಕಾರಿಃ ಪೂಷದನ್ತಭಿತ್ ॥ 110 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಸಕಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಘಃ ।
ಆಕಾರಃ ಸಕಲಾಧಾರಃ ಪಾಂಡುರಾಗೋ ಮೃಗೋ ನಟಃ ॥ 111 ॥

ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಸಾಮಗೇಯಃ ಪ್ರಿಯಃ ಕ್ರೂರಃ ಪೂಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ॥ 112 ॥

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ಜಟಿಲೋ ಜೀವಿತೇಶ್ವರಃ ।
ಜೀವಿತಾನ್ತಕರೋಽನನ್ತೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 113 ॥

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಶಾನ್ತಃ ಕಾಲಕಂಠಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಮಾನೀ ಮನ್ತುರ್ಮಹಾಕಾಲಃ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ॥ 114 ॥

ಚನ್ದ್ರಸಂಜೀವನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಲೋಕರೂಢೋ ಮಹಾಧಿಪಃ ।
ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕನಾಥಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಭೂಷಣಃ ॥ 115 ॥

ಅನಪಾಯೋಽಕ್ಷರಃ ಶಾನ್ತಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ತೇಜೋಮಯೋ ದ್ಯುತಿಧರೋ ಲೋಕಮಾಯೋಽಗ್ರಣೀರಣುಃ ॥ 116 ॥

ಸುವಿಸ್ಮಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ॥ 117 ॥

ತುಮ್ಬೀ ವೀಣಾ ಮಹಾಶೋಕೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ।
ತ್ರಿಲೋಕೇಶಸ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಶುದ್ಧಿರಧೋಕ್ಷಜಃ ॥ 118 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವರಶೀಲೋ ವರಗುಣೋ ಗತೋ ಗವ್ಯಯನೋ ಮಯಃ ॥ 119 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಾಪಾಲೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಮತಃ ।
ವೇಧಾ ವಿಧಾತಾ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ 120 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸೀ ಸರ್ವಾವಾಸೀ ಸದಾಗತಿಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಗಗನಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ವಜಃ ಪಿತಾ ॥ 121 ॥

ಭೂತಾಲಯೋ ಭೂತಪತಿರ್ಭೂತಿದೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಸಂಯಮೋ ಯೋಗವಿದ್ಭ್ರಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 122 ॥

ದೇವಪ್ರಿಯೋ ದೇವನಾಥೋ ದೈವಜ್ಞೋ ದೇವಚಿನ್ತಕಃ ।
ವಿಷಮಾಕ್ಷೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವೃಷದೋ ವೃಷವರ್ಧನಃ ॥ 123
ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪಣೋ ದೃಪ್ತಃ ಸರ್ವರ್ತುಪರಿವರ್ತಕಃ ॥ 124 ॥

ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಃ ಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ ಪ್ರಭವೋ ಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶನಃ ॥ 125 ॥

ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶಃ ಪರಕಾರ್ಯೈಕಪಂಡಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಃ ಕೃತಾನನ್ದೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋ ವ್ಯಾಜದರ್ಶನಃ ॥

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ಸಾತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಅಕಮ್ಪಿತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಕರ್ಮಕುತ್ ॥ 127 ॥

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಾರಮ್ಭಃ ಶಾನ್ತಭದ್ರಃ ಸಮಂಜಸಃ ।
ಭೂಶಯೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿರ್ವಿಭೂತಿರ್ಭೂತಿವಾಹನಃ ॥ 128 ॥

ಅಕಾಯೋ ಭೂತಕಾಯರಥಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೋ ಮಹಾಪಟುಃ ।
ಸತ್ಯವ್ರತೋ ಮಹಾತ್ಯಾಗ ಇಚ್ಛಾಶಾನ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 129 ॥

ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಿವರದೋ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ।
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನಿಷ್ಕಲಂಕಃ ಕಲಂಕಹಾ ॥ 130 ॥

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುನಾಶನಃ ।
ಶಿಖಂಡೀ ಕವಚೀ ಶೂಲೀ ಜಟೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಕುಂಡಲೀ ॥ 131 ॥

ಮೇಖಲೀ ಕಂಚುಕೀ ಖಡ್ಗೀ ಮೌಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ ।
ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸಿಂಹಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಮಹಾಮಣಿಃ ॥ 132 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ಕಾರ್ಯಕೋವಿದಃ ।
ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತಾ ಸಪ್ತಾವರಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 133 ॥

ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ಮಧುರಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಶಬ್ದವತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 134 ॥

ಕಾಲಃ ಪಕ್ಷಃ ಕರಂಕಾರಿಃ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಿಃ ।
ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ವಿಶೃಂಖಲಃ ॥ 135 ॥

ದ್ಯುಮಣಿಸ್ತರಣಿರ್ಧನ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ।
ವಿವೃತಃ ಸಂವೃತಃ ಶಿಲ್ಪೀ ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 136 ॥

ಏಕಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾತಂಕೋ ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ ।
ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರೋ ವ್ಯಗ್ರನಾಶನಃ ॥ 137 ॥

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತಾ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರನಾಕುಲಃ ।
ನಿರವೇದ್ಯಪದೋಪಾಯೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿರಕೃತ್ರಿಮಃ ॥ 138 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಬುದ್ಧಿರಕ್ಷುದ್ರಃ ಕ್ಷುದ್ರಹಾ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಃ ।
ಧ್ಯೇಯೋಽಗ್ರಧುರ್ಯೋ ಧಾತ್ರೀಶಃ ಸಾಕಲ್ಯಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 139 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ವ್ಯಾಪೀ ಶುಚಿರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಾರಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಮ್ಬನಃ ॥ 140 ॥

ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಗಿರಿಜಾಪತಿಮ್ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕೈದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ ॥ 141 ॥

ಜಿಜ್ಞಾಸಾರ್ಥಂ ಹರೇರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಮಲೇಷು ಶಿವಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ತತ್ರೈಕಂ ಗೋಪಯಾಮಾಸ ಕಮಲಂ ಮುನಿಪುಂಗವಾಃ ॥ 142 ॥

ಹೃತೇ ಪುಷ್ಪೇ ತದಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಿನ್ತಯನ್ಕಿಮಿದಂ ತ್ವಿತಿ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾಽಽತ್ಮನೋಽಕ್ಷಿಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಮ್ ॥ 143 ॥

ಅಥ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೋ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿ ಸುನಿಶ್ಚಲಾಮ್ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಂಡಲಾತ್ತಿಗ್ಮದೀಧಿತೇಃ ॥ 144 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ ।
ಶೂಲಟಂಕದಗಾಚಕ್ರಕುನ್ತಪಾಶಧರೋ ವಿಭುಃ ॥ 145 ॥

ವರದಾಭಯಪಾಣಿಶ್ಚ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವದೇವೇಶಂ ಭಗವಾನ್ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 146 ॥

ಪುನರ್ನನಾಮ ಚರಣೌ ದಂಡವಚ್ಛೂಲಪಾಣಿನಃ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಮ್ಭುಂ ತದಾ ದೇವಾ ದುದ್ರುವುರ್ಭಯವಿಹ್ವಲಾಃ ॥ 147 ॥

ಚಚಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಂ ಚಕಮ್ಪೇ ಚ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತತಃ ಪ್ರೀತೇ ದದಾಹ ಶತಯೋಜನಮ್ ॥ 148 ॥

ಶಮ್ಭೋರ್ಭಗವತಸ್ತೇಜಸ್ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಹಸಞ್ಶಿವಃ ।
ಅಬ್ರವೀಚ್ಛಾರ್ಂಗಿಣಂ ವಿಪ್ರಾಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಂ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 149 ॥

ದೇವಕಾರ್ಯಮಿಽದಂ ಜ್ಞಾತಮಿದಾನೀಂ ಮಧುಸೂದನ ।
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ರಮದ್ಭುತಂ ತತ್ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 150 ॥

ಹಿತಾರ್ಥಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಯನ್ಮಯಾ ಪುರಾ ।
ಗೃಹೀತ್ವಾ ತದ್ಗುಣೈರ್ದೈತ್ಯಾಂಜಹಿ ವಿಷ್ಣೋ ಮಮಾಽಽಜ್ಞಯಾ ॥ 151 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ದದೌ ಚಕ್ರಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಲೋಕೇಷು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಿಂ ಗತಾ ಹರಿಃ ॥ 152 ॥

ಪುನಸ್ತಮಬ್ರವೀಚ್ಛಮ್ಭುರ್ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್ ।
ವರಾನನ್ಯಾನ್ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಯಸ್ವ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ॥ 153 ॥

ಏವಂ ಶಮ್ಭೋರ್ನಿಗದಿತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಅಬ್ರವೀತ್ಖಂಡಪರಶುಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಣಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 154 ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ –
ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಪರಮಾತ್ಮಞ್ಶಿವಾವ್ಯಯ ।
ನಿಶ್ಚಲಾ ತ್ವಯಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತ್ವಿತಿ ವರೋ ಮಮ ॥ 155 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಭಕ್ತಿರ್ಮಯಿ ದೃಢಾ ವಿಷ್ಣೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತವಾನಘ ।
ಅಜೇಯಸ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 156 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ದತ್ತ್ವಾ ವರಂ ಶಮ್ಭುರ್ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ।
ಅನ್ತರ್ಹಿತೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಇತಿ ದೇವೋಽಬ್ರವೀದ್ರವಿಃ ॥ 157 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯದ್ದಿವ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಽಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 158 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಪಠತಃ ಸರ್ವಭಾವೇನ ವಿದ್ಯಾ ವಾ ಮಹತೀ ಭವೇ ॥ 159 ॥

ಜಾಯತೇ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ಶಿವಸ್ಯ ದಯಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ದುಸ್ತರೇ ಜಲಸಂಘಾತೇ ಯಜ್ಜಲಂ ಸ್ಥಲತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 160 ॥

ಹಾರಾಯನ್ತೇ ಮಹಾಸರ್ಪಾಃ ಸಿಂಹಃ ಕ್ರೀಡಾಮೃಗಾಯತೇ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತೋತವ್ಯೋ ಭಗವಾಞ್ಶಿವಃ ॥ 161 ॥

ಪ್ರಯಚ್ಛತ್ಯಖಿಲಾನ್ಕಾಮಾನ್ದೇಹಾನ್ತೇ ಚ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 162 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣೋಪಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಸೌರೇ ಸೂತಶೌನಕಸಂವಾದೇ
(ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಕಥನಂ ನಾಮೈಕಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ)
ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Saurapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Saurapurana Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top